X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49357
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie nauczycielki Martyny Ciach (ubiegającej się o stopień nauczyciela dyplomowanego) za okres od 09. 2021 do 01. 2022 (semestr I)
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli i prawa oświatowego. Uczestniczyłam w kursie:
• „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego”.
• „Kodowanie w przedszkolu i klasach 1-3 twórczo i aktywnie” organizowanego przez Centrum Rozwoju i Edukacji w Piotrkowie Tryb.;
Przez okres stażu dbam o to, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założeniami, celami, potrzebami placówki oraz specyfiką prowadzonych przeze mnie zajęć. Jednym z celów mojego awansu jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz podnoszenia jakości mojej pracy.
Systematycznie pogłębiam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi. Również samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie wybranych pozycji literatury pedagogicznej i psychologicznej adekwatnie do moich potrzeb, jak również czytam artykuły zamieszczone na stronach internetowych.
Stosowałam metody aktywizujące, które były najskuteczniejszym sposobem kształtowania umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów, uczenia się, a także trwałego zapamiętywania. Pamiętając, że podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, dlatego ona dominowała w mojej pracy z dziećmi.
W swojej pracy wykorzystywałam metody aktywizujące takie jak:
• burza mózgów;
• Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss;
• Metoda Weroniki Sherborne;
• Metoda Klanzy;
• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
• Metoda projektu.
W pracy wykorzystuję technologię komputerową, jako źródło cennych informacji. Korzystam z edukacyjnych stron internetowych, w celu uatrakcyjnienia zajęć i zdobycia wiedzy, jak również z portali edukacyjnych dla nauczycieli, gdzie pozyskiwałam ciekawe rozwiązania dydaktyczne i wychowawcze, korzystam również ze stron dla dzieci z opowiadaniami, wierszami, zagadkami, kolorowankami. Opracowywałam różnorodne dokumenty z wykorzystaniem komputera.
Podczas trwania stażu opracowywałam z wykorzystaniem technologii komputerowej:
 wszystkie dokumenty związane z awansem zawodowym,
 scenariusze i konspekty zajęć, karty pracy,
 dyplomy, arkusze obserwacji oraz niektóre pomoce dydaktyczne,
 materiały na spotkania z rodzicami: arkusze obserwacji dzieci, ankiety, referaty,
 tworzyłam także wzory zaproszeń na uroczystości i imprezy przedszkolne,
 prezentacje multimedialne,
 materiały na tablicę informacyjną dla rodziców.
W trakcie stażu staram się dzielić wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, również pełniąc funkcję opiekuna stażu.
Podczas trwania stażu aktywnie uczestniczę w posiedzeniach rady pedagogicznej organizowanych na terenie placówki zgodnie z planem pracy przedszkola.
Udostępniam koleżankom także opracowane przeze mnie scenariusze imprez, przedstawień, uroczystości, konkursów, które również przygotowywałam. Pomagałam nauczycielom służąc posiadanymi pomocami dydaktycznymi, materiałami do pracy, muzyką.
W ciągu minionego półrocza systematycznie dokonywałam zapisów w dzienniku zajęć oraz na bieżąco opracowywałam scenariusze zajęć i konspekty.
14.01.2022r. prowadziłam zajęcie „Dzień Śniegu” – zabawy w kodowanie w obecności dyrektora przedszkola zgodnie z harmonogramem obserwacji na rok szkolny 2021/2022.
W ciągu I półrocza zorganizowałam i współorganizowałam następujące imprezy grupowe i przedszkolne:
• 20.09.2021r. "Dzień Przedszkolaka" - rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci, poprzez połączenie wrażeń słuchowych, wzrokowych, ruchowych i dotykowych;
• 23.09.2021r. "Witamy Panią Jesień" - obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, stwarzanie warunków do różnorodnej aktywności dzieci;
• 28.09.2021r. "Dzień Jabłka" - propagowanie zdrowego odżywiania;
• 30.09.2021r. "Dzień chłopaka" - umożliwienie dzieciom przeżywania pozytywnych efektów działań w kontaktach z rówieśnikami;
• 01.10.2021r. "Światowy Dzień Uśmiechu" - budowanie pozytywnych relacji w grupie;
• 04.10.2021r. „Światowy Dzień Zwierząt” – kształtowanie u dzieci właściwego kontaktu ze światem zwierząt;
• 13.10.2021r. „Cała Polska czyta dzieciom” – propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych;
• 14.10.2020r. "Dzień Edukacji Narodowej" - kształtowanie właściwych postaw wobec wszystkich pracowników przedszkola - rozumienie znaczenia ich pracy;
• 25.10.2021r. „Dzień Kundelka” – uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt;
• 29.10.2021r. „Dzień Dyni” – promowanie zdrowego odżywiania się;
• 05.11.2021r. "Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek" - wzbogacanie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez poznawanie bohaterów literatury dziecięcej;
• 09.11.2021r. "Dzień Jeża" - rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, uwrażliwianie na krzywdę zwierząt i możliwość niesienia im pomocy;
• 10.11.2021r. "Święto Niepodległości" - wyrabianie szacunku do historii naszego kraju oraz symboli narodowych;
• 19.11.2021r. „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka” – kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych;
• 25.11.2021r. "Dzień Pluszowego Misia" - zapoznanie z historią pluszowego misia, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek;
• 30.11.2021r. "Andrzejki" - poznanie ludowych zwyczajów związanych ze świętem andrzejkowym;
• 03.12.2021r. "Barbórka" - zapoznanie z pracą górnika, wyglądem munduru galowego;
• 06.12.2021r. "Wizyta św. Mikołaja" - pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych;
• 17.12.2021r. "Przedstawienie świąteczne" - kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, prezentowanie przez dzieci wierszy i piosenek w trakcie programu artystycznego;
• 22.12.2021r. "Wigilijny obiad"- rozwijanie postawy spożywania tradycyjnej kolacji przy wigilijnym stole;
• 14.01.2022r. „Dzień Śniegu” – wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej;
• 18.01.2022r. „Dzień Kubusia Puchatka” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
• 20.01.2021r. "Dzień Babci i Dziadka" - okazywanie miłości i szacunku dla Babci i Dziadka;
"Dzień Babci i Dziadka" ze względu na pandemię odbył się bez udziału dziadków. Przedstawienie zostało nagrane i udostępnione na Facebooku przedszkolnym.
Brałam czynny udział w przygotowaniach dekoracji na imprezy i uroczystości przedszkolne, jak również dbam o wystrój korytarzy budynku przedszkola oraz o wystrój sali. Systematycznie zagospodarowywałam kącik przyrody dostosowując go do pór roku oraz kącik czytelniczy gromadząc ciekawe bajki, baśnie. Dzieci na bieżąco mogą korzystać z książek, oglądać, słuchać czytanych bajek.
Do przydzielonych mi obowiązków na ten rok szkolny należy: praca w zespole ewaluacyjnym, skarbnik, bhp, dekoracje.
Przez okres stażu aktywnie współpracowałam z rodzicami. Staram się, aby nasza współpraca była bardziej owocna i dawała większe korzyści dla dzieci i placówki. Odbywałam wiele rozmów telefonicznych podczas których byłam otwarta na uwagi, propozycje i rozwiązania rodziców dotyczące ich dzieci.
W ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej nawiązałam współpracę z instytucjami mieszczącymi się na terenie naszego miasta. Aby uatrakcyjnić dzieciom edukację w przedszkolu i podnieść jego jakość współpracowałam z różnymi podmiotami działającymi na korzyść środowiska lokalnego i edukacji.
 Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie; Panie bibliotekarki czytały dzieciom bajki w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;
 Urząd Miejski w Sulejowie;
Współpraca z Urzędem Miejskim w Sulejowie polegała na promocji przedszkola w środowisku lokalnym. Na gminną stronę internetową urzędu przesyłam informacje na temat przedszkola.
Zorganizowałam wycieczkę lokalną do:
• do przychodni weterynaryjnej (04.10.2021 r.) w ramach „Światowego Dnia
Zwierząt – dzieci miały możliwość zapoznania się z pracą weterynarza;
Chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę. Prowadzę działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju wychowanków mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Częste rozmowy z rodzicami o postępach i zachowaniu ich dzieci, a także przekazywaniu informacji o codziennych zajęciach, zabawach odbywających się w przedszkolu dążyły do maksymalnego rozwoju każdego wychowanka. Włączyłam także rodziców do programów: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Zaangażowałam rodziców do akcji charytatywnych: „Wigilia dla zwierząt”, „Góra Grosza”.
Realizuję z moimi wychowankami program „Kubusiowi przyjaciele natury”. Jest to program ekologiczny poświęcony popularyzacji wiedzy na temat ochrony przyrody oraz życia w zgodzie z naturą. Nawyk szacunku do przyrody i jej zasobów powinien być dla każdego – zarówno dorosłego, jak i dziecka – czymś zupełnie naturalnym. Natura to przecież nasz dom, który zachwyca, koi zmysły i uspokaja.
Wiek przedszkolny to ważny okres w życiu dziecka, okres tworzenia się nawyków,
kształtowania procesów uczuciowych, umysłowych, charakteru oraz osobowości. Od września opracowałam i realizuję program autorski „ZABAWY W KODOWANIE”.
Kodowanie to nic innego jak ciekawe zajęcia, to ciągłe rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Stopniowo oswajamy dzieci z nowymi pojęciami, które stają się dla dzieci bardziej zrozumiałe i pozytywnie kojarzone, bo programowanie może być świetną zabawą.
W swej dotychczasowej pracy staram się wypełniać postawione sobie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego. W dalszym ciągu będę doskonalić warsztat pracy o nowe doświadczenia, umiejętności i wiedzę, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
Martyna Ciach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.