X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49347
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

W związku z zakończeniem stażu, ubiegając się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, który sporządziłam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz. U. 2020 poz. 2200 z późn. zm.).
Dla wprowadzenia przejrzystości sprawozdania, nawiązałam do zadań rozwoju zawodowego, wynikających z wymagań MEN w kolejności, w jakiej umieściłam je w swoim planie rozwoju.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 7 ust.2 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam we wrześniu 2019 r. od zapoznania się
z przepisami prawa oświatowego, które dotyczą awansu zawodowego. Przeanalizowałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz znowelizowaną Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U z 2019 r. poz.2215 z późn. zm.) Analiza powyższych dokumentów pomogła mi zebrać niezbędne informacje potrzebne do przygotowania wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego. Podczas tworzenia planu skupiłam się przede wszystkim na działaniach, które nastawione będą na rozwój moich kompetencji zawodowych i umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela, ale jednocześnie będą odpowiadały na potrzeby szkoły oraz spełniały oczekiwania uczniów. Tworząc plan rozwoju, pomocne okazały się dla mnie rady i wskazówki zamieszczane na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i fachowej literatury, a także wiedza zdobyta podczas rad pedagogicznych. Niezwykle cenna okazała się także pomoc dyrektora szkoły, a także koleżanek i kolegów pracujących ze mną w placówce.
Efekty:
- prawidłowe opracowanie planu rozwoju zawodowego, który został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Pana Dyrektora Szkoły,
- przypomnienie aktów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu.
We wrześniu nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – panią mgr Jolantą Borowską, która udzieliła mi cennych wskazówek dotyczących przebiegu stażu. Ustaliłyśmy przejrzyste warunki współpracy, które zostały umieszczone w kontrakcie i harmonogramie spotkań. W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy obserwowałam opiekuna stażu podczas prowadzenia przez niego zajęć oraz prowadziłam i analizowałam w jego obecności własne zajęcia. Szczególną uwagę zwracałam na rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć. Cenne uwagi i spostrzeżenia opiekuna motywowały mnie do lepszej pracy i doskonalenia umiejętności pedagogicznych.

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, takich jak. Szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty, konferencje metodyczne, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Brałam udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. W kursach, szkoleniach warsztatach organizowanych przez różne instytucje:
• Szkolenie dronem w pole w ramach projektu zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego.
• Studia podyplomowe Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.
• Studia podyplomowe Informatyka.
• Szkolenie zastosowanie technologii TIK w pracy nauczyciela.
• Szkolenie w zakresie BHP.
• Pierwsza pomoc przedmedyczna w szkole.
• Kurs automotywacja i sztuka osiągania celów.
• Kurs dla kierowników wycieczek.
• Coroczne warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów nauki jazdy.
Efekty:
- podniesienie pracy jakości pracy, dydaktyczno wychowawczej szkoły,
- poszerzenie własnych wiadomości i umiejętności pedagogicznych,
- wymiana wiedzy i doświadczeń na forum szkoły,
- wzbogacenie warsztatu metod pracy,
- podniesienie jakości współpracy z nauczycielami,
- uzyskanie nowych kwalifikacji,
- podnoszenie kompetencji zawodowych,
- dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 7 ust.2 pkt 1) - umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy (§ 7 ust.2 pkt 4).

4.Uczestniczenie w pracach szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych.
Jako szkolny doradca zawodowy realizuje opracowany przeze mnie Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla uczniów rodziców i nauczycieli, stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. 2019 poz. 325), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2020 poz.1280) oraz materiałów przygotowanych przez ORE.
W okresie trwania stażu aktywnie uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady pedagogicznej szkoły pełniąc funkcję protokolantki. Dodatkowo sama przeprowadziłam szkolenie dotyczące bezpieczeństwa w szkole w ramach zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły w ilości 2 godzin. Ponadto prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu 4 godziny w roku szkolnym oraz w obecności dyrektora szkoły w klasie III Technikum handlowego na lekcji - Rachunkowość handlowa oraz na lekcji - Przepisy ruchu drogowego. Po przeprowadzonej lekcji omówiłam z Panem Dyrektorem mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć. Uzyskałam informację, co powinnam poprawić w prowadzonych zajęciach, by były jeszcze bardziej efektywne. Dodatkowo realizowałam:
- uczestniczyłam w pracach szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych
- brałam udział w Posiedzeniach Rady pedagogicznej – pełnienie funkcji protokolantki (przez cały okres stażu),
- współpracowałam z Samorządem Uczniowskim – pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego (przez dwa kolejne lata stażu do chwili obecnej),
- organizowałam uroczystości szkolne i różnego rodzaju imprezy (Dzień rodziny, Dzień Edukacji Narodowej, Wigilia Szkolna, Mikołajki, Dzień Papieski, Dzień sekretarki, Międzyklasowy halowy turniej piłki nożnej, Dzień chłopaka, Dzień samorządności, Dzień otwarty szkoły, Konkurs piosenki i pieśni patriotycznej, Akcja „Sprzątanie świata – Polska”, Akcja porządkowanie grobów zmarłych nauczycieli naszej szkoły),
- aktywnie pomagałam w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu ISKRA (akcja „Młoda krew ratuje życie” , DKMS, Pomagamy Mikołajowi, zbiórka pomocy humanitarnej dla Ukrainy),
- wdrażałam wewnątrzszkolne zasady oceniania,
- sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych, imprez i wyjść pozaszkolnych
(Targi rolnicze w Ostródzie, Bednarach; Coroczne pokazy odmian kukurydzy w gospodarstwie rodzinnym państwa Buczyńskich w Damiętach; Dożynki w Goworowie; opieka nad uczniami na zagranicznych stażach w Grecji, Hiszpanii, Portugalii w ramach unijnego projektu Erasmus+ „Mój pierwszy krok w zawodową przyszłość”).
- wspólnie z opiekunem stażu zorganizowałam dwie wycieczki: do Warszawy - miejscem zwiedzania był Zamek Ujazdowski oraz Łazienki Królewskie, oraz do Krakowa – Łagiewnik – Wieliczki oraz Częstochowy w ramach programu „Poznaj Polskę”.
Efekty:
- podnoszenie kompetencji zawodowych,
- dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami z innymi z innymi, wymiana doświadczeń
- kształtowanie komunikacji interpersonalnej,
- poszerzenie własnej wiedzy pedagogicznej,
-.kształcenie umiejętności współpracy z uczniami i nauczycielami,
- wzrost umiejętności pracy zespołowej, dzielenie się zadaniami, akceptowanie innych pomysłów.
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone (§ 7 ust.1 pkt 3) - uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (§ 7 ust.1 pkt 1).

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.
Utworzyłam własną biblioteczkę metodyczno-przedmiotowa, bazę materiałów dydaktycznych, testów, prezentacji multimedialnych, czasopism. Doskonaliła warsztat i metody pracy pedagogicznej. Analizowałam i dokonywałam wyboru programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości. Opracowałam przedmiotowy system oceniania z przedmiotów zawodowych. Stosowałam aktywne metody nauczania. Opracowałam pomoce dydaktyczne, gazetki, postery, testy. Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania.
Aktywnie prowadziłam zajęcia w ramach pracy zdalnej z uczniami w okresie pandemii COVID 19.
Zapoznałam się z przepisami prawa tymczasowego - Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz. 410)- Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020, poz. 493).
Dzięki zaistniałej sytuacji pandemii COVID-19, w której nagle zostaliśmy postawieni, pojawiło się wiele pozytywnych zjawisk, jak szeroki dostęp do wiedzy, indywidualizm czy nakierowanie na rozwiązywanie problemów. Jednak pojawiły się również zagrożenia wynikające z barier technologicznych, niedostatecznej znajomości obsługi komputera oraz problemami z Internetem zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Starałam się rozwiązywać zaistniałe problemy. Przeprowadziłam podczas Posiedzenia Rady Pedagogicznej szkolenie dla nauczycieli na temat Edukacyjnych platform online wykorzystywanych do nauczania zdalnego, takich jak Microsoft Teams, Discord.
Kontakt z uczniami zapewniały mi popularne komunikatory internetowe oraz raz kontakt telefoniczny w sytuacjach ograniczonego zasięgu sieci.
Podczas pracy zdalnej pamiętałam o tym, ze mniej intensywne relacje mogą sprzyjać bardzo niepożądanemu zjawisku odizolowania części uczniów lub nawet jednego ucznia od pozostałych. Stąd też starałam się mieć stały kontakt ze wszystkimi uczniami za pomocą wszystkich możliwych technik. Bardzo istotne w mojej pracy okazało się stosowanie działań integracyjnych inicjujących pracę w grupach i zachęcanie do interakcji. Praca zdalna to ciężka praca wymagająca modyfikacji i stosowania nowych metod aktywizujących. Ważne dla mnie było odpowiednie zmotywowanie uczniów w postaci pochwał, jako e-nauczyciel, podchodziłam indywidualnie do każdego ucznia, dzieliłam materiał na bloki tematyczne, wyznaczałam czas pracy, ustalałam zasady oceniania. Również wskazywałam uczniom dodatkowe źródła informacji czy też możliwości ich zdobywania.
Dzięki stosowaniu wszystkich dostępnych środków komunikacji typu Skype, Messenger, Facebook,
e-mail, dziennik elektroniczny Librus odniosłam zamierzony cel, czyli zbudowałam trwały kontakt i spójne kontakty interpersonalne w grupie uczniów. W pracy zdalnej bardzo pomogło mi korzystanie z różnego rodzaju stron internetowych epodreczniki.pl, profesor.pl, men.gov.pl i wiele innych. Bardzo przydatne okazały się filmiki na Youtube. Intensywna praca zdalna bardzo wpłynęła na mój rozwój i wzbogacenie własnego warsztatu pracy, który zostanie wykorzystany na pewno w dalszej mojej pracy.
Efekty:
- realizacja zaleceń, sformułowanych w rozporządzeniu MEN,
- przeciwdziałanie i zwalczanie skutków zawieszenia zajęć z powodu epidemii,
- wspomaganie uczniów we właściwym korzystaniu z metod i form edukacji zdalnej,
- kształtowanie samodzielności ucznia w zdobywaniu wiedzy,
-organizowanie i koordynowanie działań nauczycieli,
- doskonalenie działań szkoły w czasach pandemii,
- zdobycie doświadczenia w zakresie metod i form działania w sytuacji nieznanej i wyjątkowej,
- wspomaganie wychowanka w sytuacji dla niego trudnej.
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (§ 7 ust.2 pkt 2).
6. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Przez cały okres stażu sporządzałam protokoły ze wszystkich Posiedzeń Rady pedagogicznej. Prowadziłam dzienniki zajęć - dziennik elektroniczny Librus, dzienniki Doradztwa zawodowego. Przygotowywałam arkusze ocen, dokumentację w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej w ramach doradztwa zawodowego. Na bieżąco prowadzę dokumentację wychowawcy. W swojej biblioteczce posiadam również takie dokumenty szkolne, jak Statut szkoły, Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych, WSO, Plan pracy wychowawczej, Sprawozdania wychowawcy, Sprawozdania z realizacji Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, Sprawozdania z działalności samorządu uczniowskiego.
Zdobyta wiedza wykorzystywana była w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej, co miało wpływ na podnoszenie jakości pracy szkoły oraz realizacji zaplanowanych działań. Ponadto realizowane przeze mnie działania, dokumentowałam na bieżąco na szkolnej stronie internetowej na Facebooku.

7. Dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działań.
Przez cały okres stażu określałam mocne i słabe strony własnej działalności. Dokonywałam ewaluacji własnych działań, dokonywałam zmian w tych działaniach. Analizowałam osiągnięcia edukacyjne uczniów i na bieżąco wzbogacałam swój warsztat pracy. Przeprowadzałam analizę szczegółowych wyników Egzaminów zawodowych na podstawie zdawalności w kraju (tzw. szczegółowa ewaluacja) każde zadanie rozpatrując oddzielnie, wyciągając wnioski do dalszej pracy i wzbogacając w ten sposób swój warsztat pracy. Wnioski z analizy egzaminów zawodowych dają mi informację zwrotną, nad którym zagadnieniem muszę szczególnie popracować z uczniami.
W pracy kupiłam się na wprowadzeniu metod aktywizujących, z których najczęściej stosowałam:
- Metody problemowe - rozwijające umiejętność krytycznego myślenia. Polegające na przedstawieniu uczniom sytuacji problemowej oraz organizowaniu procesu poznawczego. Wykorzystywane są przy tym różnorodne źródła informacji, filmy dydaktyczne, fotografie, rysunki, Internet, dane liczbowe. Przykładowe metody: burza mózgów, obserwacja, dyskusja panelowa, metoda problemowa studium przypadku.
- Metody ekspresji i impresji nastawione na emocje i przeżycia, na przykład gry dydaktyczne. Stosowałam głównie metody takie jak: drama, metoda symulacyjna, mapa mózgu, metoda laboratoryjna ,metoda projektu.
- Metody graficznego zapisu, w których proces podejmowania decyzji przedstawia się na rysunku. Zachęcają do samodzielnego podejmowania decyzji: plakat mapa skojarzeń.
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia (§ 7 ust.2 pkt 3).
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
(§ 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1. Poznanie środowiska młodzieży. Nawiązanie współpracy z rodzicami.
W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Od września 2021 roku jestem wychowawcą klasy pierwszej, obserwuje moich podopiecznych na lekcjach, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach i imprezach szkolnych. W poznaniu ich środowiska oraz rozwiązywaniu zauważonych problemów pomagały mi rozmowy z samą młodzieżą oraz ich rodzicami podczas zebrań i indywidualnych rozmów. Wielokrotnie rozmawiałam z rodzicami, którzy niejednokrotnie zwierzali się ze swoich problemów z dzieckiem, wyrażali swoje spostrzeżenia i uwagi rodzicielskie. Jestem we współpracy i stałym kontakcie z wychowawcami innych klas, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. Monitorując postępy moich wychowanków w nauce oraz zachowaniu konsultowałam się z nauczycielami innych przedmiotów, ustalałam metody uzupełniania braków, informowałam rodziców o problemach dziecka i wspólnie, czasami przy wsparciu pedagoga szukaliśmy sposobów ich rozwiązania.
Środowisko dzieci najlepiej poznaje się na wycieczkach, są wtedy bardziej otwarte i szczere, łatwiej zwierzają się ze swoich problemów. Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wielu wycieczek szkolnych, imprez oraz wyjść pozaszkolnych. Wraz z rodzicami zorganizowałam Dzień Rodziny, który w pewien sposób pomógł mi zintegrować klasę pierwszą, której jestem wychowawcą. Rodzice wraz dziećmi bardzo chętnie zaangażowali się w pomoc w zorganizowaniu tego radosnego dnia przygotowując inscenizacje przedstawień, prezentacje piosenek oraz przygotowując słodki poczęstunek.

2. Rozpoznanie potrzeb młodzieży.
Prowadziłam:
- obserwację pedagogiczną,
- rozmowy z młodzieżą wynikające z ich zainteresowań i potrzeb,
- rozmowy indywidualne z rodzicami (wywiadówki, konsultacje indywidualne).
Zapoznawałam się z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracowałam z wychowawcami innych klas. Starałam się dokładnie poznać środowisko dzieci i współpracować z ich rodzicami. Dokonałam diagnozy potrzeb i oczekiwań dzieci. Dzięki prowadzonym rozmowom i obserwacjom poznałam sytuację rodzinną wychowanków. Przez dokładną obserwację analizowałam możliwości dzieci. Na bieżąco prowadziłam rozmowy indywidualne z rodzicami. Prowadziłam obserwacje dzieci i rozwijałam ich zainteresowania. Organizowałam zajęcia pozalekcyjne odpowiadające potrzebom uczniów (m.in. z zakresu Doradztwa zawodowego).
Moja praca w szkole to praca Zarówno z uczniami bardzo zdolnymi, ale także i tymi, którzy posiadają trudności w nauce. Na początku każdego roku opracowuje dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów. Sposoby dostosowania wymagań dotyczą przede wszystkim wydłużenia czasu pracy z uczniami, którzy tego potrzebują. Jeśli chodzi o wypowiedzi ustne, podejmuje następujące działania:
- stosuje pytania pomocnicze i naprowadzające w czasie lekcji,
- wyjaśniam treści poleceń w przypadku ich niezrozumienia przez ucznia,
- utrwalam zdobyte wiadomości i umiejętności poprzez częste ich powtarzanie i utrwalanie.
Wszystkie formy sposoby sprawdzania i oceniania, osiągnięć edukacyjnych są dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia.

3.Współpraca z PPP.
Zapoznawałam się z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wykorzystywałam zawarte w nich wskazówki i zalecenia do pracy z uczniem objętym pomocą pedagogiczno-psychologiczną. Objęłam opieką młodzież z problemami, wdrożyłam indywidualizację nauczania (stosowanie różnorodnych metod nauczania).

Efekty:
- dzięki obserwacjom i analizie możliwości młodzieży przygotowywałam narzędzia do pracy takie jak karty pracy,
- wspólne rozmowy z rodzicami pozwoliły rozwiązać różne problemy dotyczące moich wychowanków. Rodzice zaufali moim kompetencjom zawodowym, a także obdarzyli mnie zaufaniem,
- tworzenie dostosowań wymagań edukacyjnych dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi,
- zdobycie nowych wiadomości i umiejętności w pracy z uczniami.

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust.2 pkt 6) - umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7 ust.2 pkt 7).

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.
(§ 7 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1. Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia.
Aktywność uczniów jest ważna w procesie zdobywania wiedzy. Bierne przyswajanie wiadomości utrudnia uczniom ich zrozumienie i wykorzystywanie w praktyce, a wiedza przekazywana w postaci gotowej jest powierzchowna i nietrwała. Dzieci dążą do rozszerzania swojej wiedzy, starają się zrozumieć świat i poszukują dla siebie miejsca w otaczającym je środowisku. Przejawiają potrzebę poznawania, poszukiwania i odkrywania wszystkiego, co znajduje się w ich otoczeniu. Chęć uczenia ujawniają poprzez naturalną ciekawość. Dlatego nauczyciel powinien dbać o to, aby praca na lekcjach była aktywna i twórcza. Osiąganie zamierzonych celów zależy przede wszystkim od tego, jakie metody i formy stosuje się na zajęciach. W prawidłowo zorganizowanym procesie dydaktycznym rola nauczyciela polega na stwarzaniu warunków i sytuacji pobudzających uczniów do aktywności, kierowaniu ich aktywnością poznawczą podczas zdobywania wiedzy oraz czuwanie nad jej wykorzystaniem. Przygotowując zajęcia, zawsze starałam się je dostosować do możliwości poszczególnych uczniów. W proces dydaktyczny włączałam wszystkie dzieci, starałam się nie dopuścić do zniechęcenia nauką i zapewnić uzyskanie sukcesu każdemu z podopiecznych – zwłaszcza tym z trudnościami w nauce.
Metody aktywizujące ułatwiają proces uczenia się, czyniąc naukę bardziej urozmaiconą, a przez to przyjemniejszą i łatwiejszą. Ożywiają atmosferę w klasie, często dają niespodziewane efekty w pracy z uczniami słabszymi. Uczniowie, którzy często na zajęciach pracują metodami aktywnymi są bardziej samodzielni, bardziej krytyczni, łatwiej formułują sądy i opinie, chętniej i odważniej biorą udział w dyskusjach i wystąpieniach. W czasie zajęć, które prowadzę, często wykorzystuję metody aktywne. Pracę tymi metodami stosuję na wszystkich zajęciach. Metody aktywizujące najczęściej stosowane przeze mnie to:
- Aktywny wykład - czas takiego mini wykładu nie przekracza 10 minut. Mówię dość głośno i dynamicznie, gestykuluję, staram się utrzymać kontakt wzrokowy. Na koniec zadaję pytania dotyczące zawartych w nim informacji.
- Burza mózgów, czyli fabryka pomysłów. Kształtuje ona pomysłowość i wyobraźnię. Metodę tą stosuję jako rozgrzewkę umysłową na początku zajęć, do ustalenia zakresu posiadanej wiedzy przez uczniów, dla utrwalenia zdobytej wiedzy, dla najlepszego rozwiązania jakiegoś problemu.
- Praca z tekstem- wyszukiwanie w tekście odpowiedzi na pytania do tekstu (praca w grupach).
- Drama- jest to forma świadomej improwizacji, która opiera się na określonym temacie. W dramie zachęcam dzieci do wykorzystywania wyobraźni, ruchu, mowy. Najbardziej istotne jest w niej autentyczne przeżywanie emocji odgrywanej postaci. W dramie nie ma publiczności, wszyscy biorą w niej udział. Często jestem również uczestnikiem dramy. Całą uwagę staram się skierować na cel, którym jest zrozumienie cudzych przeżyć, emocji, nieważne są uzdolnienia aktorskie uczniów. Drama przyczynia się do wewnętrznego rozwoju ucznia, uczy koncentracji na sobie i innych, rozwija kreatywność, dodaje pewności siebie i pobudza inicjatywę. Najczęściej proponuję temat, który niesie jakiś konflikt, czy problem podczas godziny wychowawczej.
- Metody oglądowe - pokaz, demonstracja, pomoce wizualne. Ich celem jest zapamiętywanie poprzez aktywizację percepcji wzrokowej. Toteż podczas prezentacji słownictwa wskazane jest wykorzystywanie plansz, plakatów, ilustracji, rekwizytów, filmów video, portali internetowych, stron internetowych, czasopism.
- Praca w grupach - staram się dobierać grupy na zasadach zmienności. Praca w grupach uczy współpracy, współzawodnictwa, doskonali komunikacje z innymi uczniami, aktywizuje wszystkich uczniów.
Praca metodami aktywnymi miała na celu podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez pobudzanie ucznia do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań, stworzenie warunków do pracy indywidualnej, grupowej. Kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i umiejętności, uaktywnienie ucznia, rozbudzanie ciekawości oraz potrzeby współzawodnictwa motywowały do aktywnego udziału w zajęciach. Prowadziłam zajęcia metodami aktywnymi tak, aby panowała na nich swoboda, samodzielność, właściwy klimat twórczy, dyskretnie inspirowałam i kierowałam rozwojem uczniów ich zdolnościami i zainteresowaniami.

Efekty:
- poznanie nowych metod, form pracy z materiałem programowym,
- poszukiwanie nowych rozwiązań problemów,
- opracowywanie metod w oparciu o fachową literaturę, a tym samym doskonalenie swojego warsztatu pracy,
- zwiększenie zainteresowania nauką wśród uczniów, podniesienie efektów nauki,
- kształtowanie samodzielności uczniów, poczucie integracji ze szkołą,
- kształtowanie wrażliwości uczniów, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką,
- dostosowanie treści nauczania do możliwości uczniów.

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia (§ 7 ust.2 pkt 3).

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.
(§ 7 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1. Ewaluacja
Rozpoczynając staż dokonałam autorefleksji dotyczącej umiejętności organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań.
Oceniłam skuteczność działań własnych oraz dokonywania korekt w tym działaniu, umiejętności uwzględniania w swojej pracy problemów środowiska, wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, oraz znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty. Na podstawie autoanalizy własnych działań, poznania swoich mocnych i słabych stron formułowałam wnioski do dalszej pracy.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji, systematycznie dokonywałem refleksji nad własną pracą pedagogiczną i oceny podjętych działań. Ewaluacja pozwoliła mi określać efekty procesu nauczania, ustalać, jaką wiedzę i umiejętności posiadają moi uczniowie, jakie doświadczenia im towarzyszą. Skuteczność podejmowanych działań sprawdzałam poprzez testy, sprawdziany, wypowiedzi ustne, aktywność na zajęciach, sprawdzanie zadań domowych, zeszytów, a także za pomocą ankiet, dyskusji, rozmów z uczniami i innymi nauczycielami. Dyskusje, które przeprowadzałem z moimi podopiecznymi dotyczyły często ich oczekiwań w stosunku do mnie i do nauczanych przeze mnie przedmiotów. Wielokrotnie w indywidualnych rozmowach dowiadywałam się o różnych problemach moich podopiecznych. Poznawałem wówczas możliwe przyczyny ich trudności w nauce i starałem się pomagać im w pokonywaniu tych trudności. Każdą lekcje starałam się zakończyć krótkim podsumowaniem, podkreślałam najważniejsze wiadomości i sprawdzałam, czy i w jakim stopniu uczniowie przyswoili omawiane treści. Było to dla mnie dość ważne, taka weryfikacja wskazywała do jakich treści będę musiała wrócić podczas kolejnej lekcji. Dokonywanie bieżących obserwacji pozwoliło unikać ewentualnych błędów, zmuszało do poszukiwania coraz skuteczniejszych metod nauczania. Dodatkowym sposobem zdobywania informacji o swojej pracy były również rozmowy z opiekunem stażu przed i po obserwowanych lekcjach. Po obserwacji zajęć przez dyrektora szkoły oraz opiekuna stażu, analizowałam i dokonywałam spostrzeżeń dotyczących realizacji założonych celów oraz prowadzenia zajęć. Były one dla mnie bardzo pouczające i owocowały nowymi pomysłami i rozwiązaniami w pracy.
Doskonałym weryfikatorem moich poczynań były także wyniki uczniów osiągane na egzaminach zawodowych oraz innych egzaminach. Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywałam również samooceny, analizowałem rezultaty własnej pracy, aby wyeliminować z własnej dydaktyki nieefektywne metody nauczania. Starałam się na bieżąco doskonalić proces kształcenia oraz podejmować skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom uczniów.
Efekty:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- usprawnienie pracy,
- poznanie swoich mocnych i słabych stron jako nauczyciela i wychowawcy,
- rozwijanie własnych umiejętności.

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy (§ 7 ust.2 pkt 4).

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z
innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
(§ 7 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na urozmaicenie i poprawę jakości moich zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze zajęć. Natomiast po zakończeniu omawiałyśmy ich przebieg i wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy. Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna stażu i tak pracować, by każde następne zajęcia były lepsze od poprzednich.

2. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
Ponadto prowadziłam zajęcia w obecności Pana Dyrektora. Po wspólnym omówieniu zajęć, Pan Dyrektor wskazał na mocne strony prowadzonych przeze mnie zajęć, a także udzielił cennych wskazówek dotyczących niedociągnięć, co zmotywowało mnie do dalszej pracy.
W obu przypadkach podczas prowadzenia lekcji starałam się korzystać z różnych narzędzi pracy: prezentacji multimedialnych, filmików, zadań interaktywnych. Warsztat pracy tj. własne opracowania, konspekty, scenariusze i pomoce dydaktyczne udostępniałam innym nauczycielom.

3. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
Na bieżąco gromadzę i opracowuję materiały przydatne w pracy nauczyciela. Udostępniam swoje opracowania innym nauczycielom - scenariusze organizowanych apeli, scenariusze lekcji, testy, zadania dla uczniów, prezentacje. Zainteresowani nauczyciele mogę w każdej chwili skorzystać z moich materiałów.
Uczestniczyłam w tworzeniu „prawa szkolnego” m. in. :
- Statutu Szkoły,
- Planu Wychowawczego Szkoły,
Ponadto jestem autorką:
- Planu pracy wychowawczej dla klasy I,
- Planu pracy Samorządu Uczniowskiego.

4.Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć
Jednym z działań, które przyświecały mi podczas mojego rozwoju zawodowego, było przeprowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli. Zajęcia takie przeprowadziłam w ramach Dnia rodziny, tematyką lekcji była „Bezpieczna szkoła”. Było to dla mnie wielkie wyzwanie a zarazem możliwość zdobycia nowego doświadczenia ponieważ zajęcia odbyły się jednocześnie ze uczniami wszystkich klas. Przebieg lekcji był obserwowany przez Dyrektora, nauczycieli oraz rodziców. Miałam świadomość, że pedagodzy nie oceniają mojej pracy, tylko obserwują przebieg lekcji i zachowanie uczniów, pomimo tego stres nie ustępował. Tematyka lekcji dotyczyła bezpieczeństwa. Uczniowie byli bardzo aktywni i chętni do współpracy, przez całą lekcję angażowali się, byli nastawieni na współpracę. Uważam, że sprostałam zadaniu, które zostało mi powierzone.

Efekty:
- budowanie atmosfery współpracy i zaufania,
- dzielenie się wiadomościami i umiejętnościami,
- podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły,
- zajęcia otwarte są ciekawą formą samodoskonalenia zawodowego. Rozwijają horyzonty i warsztat pracy nauczycieli. Integrują grono pedagogiczne,
- szkoła jest postrzegana jako placówka rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania,
- nauczyciele chętnie podejmują się ciekawych przedsięwzięć i działań na rzecz szkoły, stosują ciekawe metody pracy na lekcjach,
- integracja, wymiana doświadczeń, doskonalenie współpracy,
- poznanie swoich mocnych i słabych stron jako nauczyciela i wychowawcy,
- zyskanie nowych pomysłów na prowadzenie lekcji,
- kształtowanie komunikacji interpersonalnej,
- doskonalenie różnych form pracy,
- rozwijanie własnych umiejętności.

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego (§ 7 ust.2 pkt 5).

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno cywilizacyjnych.
Rodzina i szkoła to dwa najważniejsze środowiska wychowawcze dziecka, mające decydujący wpływ na jego rozwój. Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników procesu wychowawczego. Wraz z innymi nauczycielami starałam się poznać sytuację rodzinną i materialną moich uczniów, aby zadbać o udzielenie im odpowiedniej pomocy oraz dobrać właściwą tematykę lekcji wychowawczych.
Zapoznawałam się z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wykorzystywałam zawarte w nich wskazówki i zalecenia do pracy z uczniem objętym pomocą pedagogiczno-psychologiczną. Objęłam opieką młodzież z problemami, wdrożyłam indywidualizację nauczania (stosowanie różnorodnych metod nauczania).

2. Współpraca z rodzicami.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami. Chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych. Zawsze starałam się być dla nich źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Dzieliłam się z rodzicami moją wiedzą. Zawsze po lekcjach lub w czasie przerw byłam do dyspozycji rodziców – rozmowy indywidualne, konsultacje, kontakt telefoniczny, Librus. Prowadziłam wywiadówki i zajęcia otwarte w których rodzice systematycznie brali udział. Omawiałam na nich sprawy dotyczące klasy tj. sferę organizacyjną, wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą. Wspólnie staraliśmy się szukać przyczyn niepowodzeń moich podopiecznych, sposobów radzenia sobie z nimi, ale też cieszyć się z ich sukcesów.

3. Działania związane z profilaktyką dopalaczy, używek oraz uzależnień od komputera, Internetu.
Podczas lekcji wychowawczych omawiałam z uczniami problematykę uzależnień. Wyjaśniłam konsekwencje palenia papierosów, nadużywania alkoholu oraz brania narkotyków, poruszałam również tematykę dopalaczy, cyberprzemocy, fonoholizmu wśród uczniów, oraz prowadziłam pogadanki na temat nauki radzenia sobie z problemami.

4. Kształtowanie prospołecznych postaw uczniów.
W czasie odbywania stażu byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Opracowałam i wdrożyłam jego program. Rozwijanie samorządnej, kreatywnej, prospołecznej i aktywnej działalności uczniów zajmuje w naszej szkole szczególnie ważne miejsce i stanowi jeden z ważniejszych spraw w procesie wychowania. Młodzież w szkole nie powinna jedynie dowiadywać się o życiu społecznym, w które wejdzie, lecz ma doświadczyć organizacji zbiorowego działania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. To przez takie działania rozbudza się inicjatywę i samodzielność uczniów, wdraża do nawiązywania dialogu z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz uświadomienia sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych. Wraz z uczniami angażowaliśmy się w działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu ISKRA, między innymi zbierając nakrętki dla chorego chłopca, organizując pomoc humanitarną dla obywateli objętej obecnie wojną Ukrainy. Uwrażliwiałam młodzież na potrzebę niesienia pomocy ludziom potrzebującym oraz zwierzętom, dlatego chętnie włączaliśmy się w różne akcje charytatywne - Akcja Kolorowe kredki – zbiórka kredek dla dzieci w szkołach przyszpitalnych, świetlicach środowiskowych. Starałam się zaszczepić w uczniach dbałość o zdrowie własne i innych oraz o dobro naszej planety, dlatego wraz z uczniami uczestniczyliśmy w akcjach ekologicznych: - Sprzątanie Świata, podczas zajęć wraz z uczniami oczyszczaliśmy wybrany teren. Uczniowie chętnie brali udział w akcji, której celem było uświadomienie sobie jaki mamy ogromny wpływ na zanieczyszczenie środowiska.

5. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw młodzieży.
Znane powszechnie powiedzenie „podróże kształcą” najlepiej sprawdza się w czasie wycieczek, zarówno po najbliższej okolicy, jak i podczas dalszych wypraw. Dzieci przywożą z nich oprócz wiedzy i przeżyć wiele doświadczeń potrzebnych w życiu, a także w codziennej nauce. Wycieczki są integralnym czynnikiem nowoczesnego systemu oświaty, dlatego: wspólnie z opiekunem stażu zorganizowałam dwie wycieczki: do Warszawy - miejscem zwiedzania był Zamek Ujazdowski oraz Łazienki Królewskie, oraz do Krakowa – Łagiewnik – Wieliczki oraz Częstochowy w ramach programu „Poznaj Polskę”. W ramach przygotowań uczniów do wyjazdu na staż zagraniczny w ramach programu Erasmus + przeprowadziłam zajęcia kulturoznawcze o Hiszpanii co udokumentowałam w dzienniku zajęć dodatkowych.
Dodatkowo młodzież pod moim okiem przygotowywała dekoracje, gazetki szkolne, prezentacje multimedialne z okazji Święta Konstytucji 3 maja, odzyskania przez Polskę niepodległości
11 listopada 1918r., brała również udział w akcji ,,Szkoła do hymnu”.

Efekty:
- poznanie środowiska podopiecznych , lepsze zrozumienie ich oczekiwań, potrzeb i trudności,
- współpraca z rodzicami to efektywniejsza i łatwiejsza praca,
- usprawnienie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,
- szkoła jest bardziej przyjazna dla uczniów i rodziców,
- aktywizowanie rodziców na rzecz szkoły,
- uczniowie w sposób aktywny poznają treści nauczania;
- rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów,
- pobudzenie aktywności poznawczej młodzieży,
- integracja uczniów,
- wzbudzenie miłości do kraju ojczystego i uwrażliwienie na jej piękno.

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust.2 pkt 6).

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż.
(§ 7 ust. 2 pkt 7 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1. Znajomość prawa oświatowego, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Na bieżąco poznawałam i analizowałam akty prawne, rozporządzenia, oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Były to:
- Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.)
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Po analizie najważniejszych aktów prawnych, rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły:
- Statut Szkoły,
- Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
- regulaminy regulujące pracę w Szkole,
- procedury postępowania w różnych sytuacjach.
Analizowałam akty prawne dotyczące:
- klasyfikowania i promowania uczniów,
- pomocy rodzicom uczniów mających trudności w nauce (kierowanie na badania do poradni psychologiczno pedagogicznej),
- organizowania pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (bezpłatne dożywianie w szkole),
- organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce i z rodzin dysfunkcyjnych,
- organizowania wycieczek szkolnych,
- udziału w pracach komisji (egzaminacyjnej, socjalnej, rekrutacyjnej),
- realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
Znajomość przepisów prawa była mi potrzebna przy organizowaniu wycieczek dla uczniów czy prowadzeniu dokumentacji szkolnej. W marcu 2020r. w obliczu pandemii koronawirusa, zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Aktualizowałam wiedzę dotyczącą przepisów prawa oświatowego - śledzenie stron internetowych MEN. Wykorzystywałam znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego a także sprawozdania z jego realizacji.

2. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Analizowałam dokumentację szkoły, uczestniczyłam w spotkaniach Rady Pedagogicznej, przez cały okres stażu sporządzałam protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Byłam członkiem zespołu do spraw promocji szkoły. Jako członek wraz zespołem opracowałam plan pracy zespołu organizacyjno - promocyjnego, projekt promocyjny ulotki szkoły oraz brałam czynny udział w wszelkich działaniach promocyjnych szkoły. Współpracowałam w aktualizacji prawa szkolnego. Brałam udział jako przewodnicząca lub członek komisji egzaminów zawodowych, teoretycznych i praktycznych oraz w egzaminach maturalnych. Aktywnie uczestniczyłam w pracach komisji rekrutacyjnej, będąc jej przewodniczącą. Przez cały okres stażu gromadziłam informacje na temat podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie oświaty w Polsce. Doskonaliłam kompetencje związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów, szczególnie uzdolnionych.

Efekty:
- zwiększenie świadomości w zakresie prawa oświatowego,
- rzetelniej wykonywana praca,
- uczestnictwo i protokołowanie podczas rad pedagogicznych umożliwiło mi poznanie zarządzeń dyrektora i wdrażanie ich w życie,
- dostosowywałam swoje działania do potrzeb i wymagań szkoły,
- osiągałam większą efektywność w pracy wychowawczo - dydaktycznej

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7 ust.2 pkt 7).

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
(§ 7 ust. 2 pkt 8 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
Wykorzystywałam znajomość obsługi komputera w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
- W trakcie stażu prowadziłam dziennik elektroniczny Librus, gdzie dokumentowałam swoją codzienną pracę. Wykorzystywałam go również m.in. do kontaktów z rodzicami.
- Wykorzystywałam znajomość obsługi komputera podczas przygotowania dokumentów, m. in. planu rozwoju zawodowego, konspektów zajęć, sprawdzianów.
- Przygotowywałam testy, sprawdziany, scenariusze, które wykorzystywałam na lekcjach.
- Przygotowując się do wykonywania pracy wykorzystywałam komputer np. pomoce dydaktyczne, gazetki ścienne, ogłoszenia, informacje dla rodziców, zaproszenia, dyplomy, podziękowania.
- Na bieżąco korzystałam z internetu, gdzie znajdowałam wiele informacji i materiałów dotyczących awansu, edukacji, oświaty, ciekawych metod prowadzenia zajęć. Korzystając z wyszukiwarek internetowych, szukałam informacji dotyczących lekcji, metod pracy, awansu zawodowego.
- Korzystałam z multimedialnych wersji podręczników np. podczas lekcji wyświetlając na tablicy interaktywnej: zadania, udostępniane fragmenty filmów, obrazy oraz omawiane treści.
- Podczas lekcji chętnie pracowałam z wykorzystaniem platform edukacyjnych np. e-podreczniki.pl. Podczas omawiania tematów wykorzystywałam gotowe: zadania, quizy, testy czy filmiki tematyczne.
- Używałam strony i aplikacji Kahoot! Oraz Quizizz podczas lekcji. Uczniowie chętnie tworzyli własne quizy oraz rozwiązywali te przygotowane przeze mnie lub dostępne w aplikacjach.
- Często przygotowywałam prezentacje multimedialne na określony temat do lekcji,
- Chętnie brałam udział w kursach i szkoleniach on-line.

2.Technologia komunikacyjna.
W pracy posługiwałam się technologią informacyjną oraz komunikacyjną. Wykorzystywałam technologię informacyjno-komunikacyjną na lekcjach (filmy z internetu, pliki graficzne). Pisałam sprawozdania na stronę internetową szkoły m. in. z wyjazdów na staż do Hiszpanii, Grecji i Portugalii w ramach programu Erasmus +. Stworzyłam szkolny profil w mediach społecznościowych - Facebook na którym regularnie i skrupulatnie zamieszczam relacje ze wszystkich wydarzeń szkolnych oraz prowadzę działalność promocyjną szkoły.
Technologia informacyjna to również kontakt telefoniczny. Często drogą telefoniczną uzyskuję różne informacje od rodziców moich uczniów. Na bieżąco drogą telefoniczną kontaktuję się z rodzicami.
W marcu bieżącego roku w związku z wybuchem epidemii koronawirusa wszystkie placówki edukacyjne zostały zamknięte. Ta sytuacja wymusiła przejście na nauczanie zdalne. I w tym momencie komputer i stały dostęp do Internetu stały się głównym narzędziem pracy z uczniami. Kontakty z rodzicami i młodzieżą odbywały się mailowo i telefonicznie oraz przez aplikację Teams.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Planuję na stronach www.literka.pl oraz www.edux.pl zamieścić swoje Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

Efekty:
- doskonalenie umiejętności obsługi komputera,
- uzyskiwanie wiadomości w łatwy i dostępny sposób,
- inspirowanie do dalszej pracy,
- efektywniejsza i bardziej świadoma praca,
- łatwiejsza i wygodniejsza praca,
- pokonywanie barier technologicznych,
- lepsze efekty nauczania.

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych (§ 7 ust.2 pkt 8).

Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad realizowaniem zadań, które założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Pokazał, jak ważne w pracy nauczyciela jest ciągłe doskonalenie się, poszerzanie wiedzy pedagogicznej, sięganie do nowych metod pracy z uczniem, nadążanie za rozwojem technologii. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Na bieżąco wykorzystuje technologię komputerową i informacyjną. Posiadam wiedzę z zakresu pedagogiki, dydaktyki i stosuję ją w codziennej pracy nauczyciela. Znam przepisy dotyczące systemu oświaty i potrafię posługiwać się nimi w swojej pracy.
Analizując swoją pracę w okresie stażu stwierdzam, iż zrealizowałam wszystkie zadania założone w planie rozwoju zawodowego. Zrealizowałam zadania przewidziane w planie rozwoju zawodowego, znacznie wykraczając poza pierwotne ustalenia, gdyż reagowałam na bieżące potrzeby szkoły i uczniów, zwłaszcza wynikające z warunków epidemicznych, Zakończenie stażu nie oznacza końca podejmowanych przez mnie działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by lepiej realizować zadania szkoły.

Opracowała
Kozon Marta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.