X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49341
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko: Agnieszka Woźniakowska
2. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im I Batalionu Saperów
Kościuszkowskich, Szkolna 1, Izabelin
3. Nauczany przedmiot: matematyka, technika, wychowawca świetlicy
5. Opiekun stażu: mgr inż. Barbara Skrzypkiewicz
6. Okres trwania stażu: 01.09.2019 – 31.05.2022 (2 lata i 9 miesięcy)

Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego. W okresie tym pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, aktywnie uczestniczyłam w pracach wszystkich organów szkoły, realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze.

§ 7 ust. 2. pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Na początku roku szkolnego 2019/20 nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, Panią Barbarą Skrzypkiewicz, która udzieliła mi wskazówek na temat sporządzenia planu rozwoju zawodowego oraz przebiegu stażu. Wspólnie zawarłyśmy i sporządziłyśmy kontrakt. Określony został w nim sposób naszej współpracy – czyli przestrzeganie we wzajemnych kontaktach ustalonych zasad komunikowania się, odbywania spotkań informacyjnych lub konsultacyjnych, omawiania obserwowanych i prowadzonych zajęć. Korzystając z pomocy opiekuna, prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrekcję szkoły. Plan rozwoju zawodowego tworzyłam pracując na stanowisku nauczyciela matematyki, techniki i wychowawcy świetlicy.

2. Doskonalenie pracy własnej poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Aby podnieść efektywność swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej w trakcie stażu, doskonaliłam swój warsztat pracy, nabywałam nową wiedzę i umiejętności. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Uczestniczyłam w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej:
• „Szkolenie przed egzaminem ósmoklasisty”(05.2022r.);
• Jak pozbyć się chaosu w klasie” (12.2019r);
• „Jak oceniać uczniów”(2019);
• „Kompetencje kluczowe”(2019r.);
• Tworzenie zespołu nauczycielskiego po pandemii (XI 2021r.)
• „Jak zaszczepić się na wypalenie zawodowe – radzenie sobie ze znużeniem i przemęczeniem w pracy” (listopad 2021r.);
• „Pierwsza pomoc” (03.2022r.);
Ponadto brałam udział w następujących szkoleniach i konferencjach:
• „Edukacja zdalna z Microsoft Teams” (04.2020r.);
• „Multimedialny warsztat nowoczesnego nauczyciela w pracy zdalnej i po powrocie do szkoły” (05 .2020 r.);
• Szkolenie online „Przyczyny agresji u uczniów” (30.08.2021r.);
• „Awans na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego” (9.11.2021r.);
• „Zindywidualizowana ścieżka kształcenia” (11.01.2022r.);
• „Zadania i kompetencje rady pedagogicznej” (25.01.2022r.);
• „Emocje w procesie edukacji” (9.03.2022r.);
• Instytut Kształcenia Eko-tur: „Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie?” marzec 2022
• Wykład „Obowiązkowa dokumentacja z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej” (17.05.2022r.);
• „Jak przygotować dyplom w Canvie?” (30.05.2022r.);
• „Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów w placówce oświatowej” (31.05.2022r.).

Szkolenia, w których brałam udział, oprócz wiedzy teoretycznej umożliwiły mi również rozwiązywanie problemów, z którymi borykałam się w codziennej pracy. Wiedza, którą uzyskałam umożliwiła mi wzbogacenie mojego warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne zapełniły moją własną biblioteczkę.
Oprócz wyżej wymienionych działań systematycznie zapoznawałam się z nowościami wydawiczymi z zakresu metodyki i dydaktyki oraz poszerzałam swą wiedzę, czytając poradniki metodyczne. Systematycznie zapoznawałam się z czasopismami metodycznymi: „Matematyka” i „Matematyka w szkole”. Za bardzo pomocne w praktyce szkolnej lektury uważam książki: Czy można mnożyć pieniądze?: zdrowy rozsądek w nauczaniu matematyki (Zaremba Danuta); Włam się do mózgu (R. Koterski) ; Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie (J. Robertson), Wychowanie bez porażek i Wychowanie bez porażek w szkole (T. Gordon); Neurodydaktyka Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi (Marzena Żylińska); Jak mówić by dzieci nas słuchały, Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” (F. Adele, E. Mazalish wyd. Media Rodzina).
Zapoznałam się także z wieloma publikacjami pedagogicznymi oraz stronami internetowymi, które pomogły mi uatrakcyjniać lekcje np.:epodreczniki.pl., www.men.gov.pl., Librus, Pinterest, Printoteka, www.literka.pl, www.profesor.pl, oraz korzystałam ze stron internetowych wydawców podręczników. Korzyść jaką otrzymałam z lektury książek i artykułów, które zostały napisane przez doświadczonych pedagogów, to dużo lepsze zrozumienie problematyki uczniów oraz nauczania, co wpłynęło na doskonalenie mojego warsztatu pracy.

3. Tworzenie ciekawych materiałów dydaktycznych
W trakcie swojego stażu tworzyłam i gromadziłam materiały do pracy dydaktycznej w formie tradycyjnej np. kart pracy, plansz dydaktycznych, krzyżówek, plakatów, testów, sprawdzianów, rebusów, testów konkursowych, ale także w postaci prezentacji multimedialnych. W czasie pandemii samodzielnie przygotowywałam sprawdziany w aplikacji Forms - w połączeniu z aplikacją Teams. Materiały te wykorzystywałam w trakcie pracy z uczniami na lekcjach online. Na zdalnych lekcjach okazały się bardzo przydatne. Bardzo ułatwiły pracę i przyczyniły się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy.
Wspólnie z pozostałymi nauczycielami matematyki prowadzimy Bank Materiałów na który składają się testy, kartkówki, ćwiczenia, materiały okolicznościowe i scenariusze zajęć

4. Organizacja czasu wolnego ucznia
Prowadziłam zajęcia dodatkowe:
• Koło matematyczne, na którym uczniowie rozwiązywali trudniejsze zadania, rozwijali także swoje umiejętności dzięki krzyżówkom, quizom itp.;
• Przygotowujące uczniów konkursów szkolnych i zewnętrznych z matematyki i techniki;
• Organizowałam uczniom przebywającym w świetlicy szkolnej zajęcia uwzględniające ich potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz pomagałam w odrabianiu lekcji:
- zajęcia z rytmem i muzyką, plastyczne, rozwijające logiczne myślenie;
- gry i zabawy stolikowe;
- gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu;
- zabawy rozwijające umiejętności społeczne;
- wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego;
- czytanie i słuchanie bajek;
- pomoc w odrabianiu zadań domowych.
• Angażowałam swoich wychowanków i podopiecznych świetlicy w tworzenie dekoracji klasowych, gazetek tematycznych (zgodnie z porami roku, aktualnymi uroczystościami i świętami).
5. Współpraca z rodzicami
Przez cały okres stażu byłam wychowawcą klasy i miałam okazję poznać środowisko uczniów. Utrzymywałam częsty kontakt z rodzicami wychowanków oraz uczniów na zebraniach ogólnoklasowych i indywidualnych konsultacjach, na których informowałam o postępach w nauce oraz zachowaniu uczniów. Omawiałam z rodzicami osiągnięcia dzieci, informowałam o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. Efektem kontaktu z rodzicami uczniów w wielu przypadkach było podniesienie aktywności uczniów i wpływ na ich motywację do nauki.
Przeprowadzałam często rozmowy telefoniczne z rodzicami wychowanków, których inicjatorką byłam ja bądź rodzice. Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów spowodowało zacieśnienie więzi między mną, a wychowankami. Poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami. Częsty kontakt z nimi pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Dzięki temu uzyskałam informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym i mogłam lepiej poznać ich problemy i charaktery.
Rozmowy z rodzicami i wychowankami oraz przewodniczenie w Klasowym Zespole Nauczycielskim, umożliwiły mi poznanie przyczyn niepowodzeń ucznia, które w niektórych sytuacjach spowodowane były przypadkami losowymi, trudną sytuacją rodzinną lub innymi okolicznościami. Liczne kontakty z rodzicami uczniów w wielu przypadkach zaowocowały podniesieniem aktywności uczniów i lepszymi wynikami w nauce i zachowaniu
Włączałam także rodziców uczniów w organizację uroczystości klasowych:
- Dzień Chłopaka;
- Dzień Kobiet;
- Dzień dziecka;
- Wigilia klasowa;
- Andrzejki klasowe.

Efekty podjętych przeze mnie działań w ramach realizacji założeń powyższego punktu rozporządzenia:
Dla mnie:
 Poszerzenie wiedzy w zakresie nauczania matematyki i techniki;
 Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowy, przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 Korzystanie z wiedzy i doświadczenia opiekuna stażu;
 Doskonalenie umiejętności organizacyjnych;
 Rozwój kreatywnego myślenia i twórczości;
 Umiejętność rozwiązywania problemów spotykanych w codziennej prac;
 Uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć;
 Rozwój kreatywnego myślenia i twórczości;
 Nawiązanie przyjaznej relacji i atmosfery wzajemnego zaufania na linii nauczyciel/rodzic;
 Możliwość wykazania się w sferze organizacyjnej;
 Nabywanie nowych doświadczeń.
Dla uczniów:
 Wpływ na lepszą organizację pracy uczniów na lekcji;
 Uatrakcyjnienie zajęć poprzez wprowadzenie do rozkładu zajęć ciekawych jednostek lekcyjnych i środków dydaktycznych;
 Wpływ na wzrost aktywności twórczej uczniów;
 -Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów;
 Zagospodarowanie uczniom czasu wolnego od nauki;
 Świadomość u uczniów współpracy rodziców i nauczycieli, przekładająca się na mobilizację do dobrych zachowań.
Dla szkoły:
 Trwała wiedza i umiejętności uczniów;
 Wspieranie rodziców ucznia;
 Integracja zespołu klasowego i grona rodziców;
 Integracja nauczyciela i rodzica podczas wspólnych działań;
 Zaangażowanie rodziców w działania na rzecz szkoły;
 Podniesienie jakości pracy szkoły na płaszczyźnie wychowawczej.

§ 7 ust. 2. pkt 2.
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, współpraca ze specjalistami
Jako wychowawca systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą (konsultacje dotyczące uczniów, koordynowanie ich współdziałania z rodzicami, korzystanie ze wskazówek i materiałów), wychowawcami pozostałych klas oraz rodzicami, co w znacznym stopniu ułatwiło mi dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych psychofizycznych możliwości uczniów. Rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym często pomagały w rozładowaniu trudnych emocji i sytuacji. Te działania pozwoliły mi na lepsze poznanie uczniów, ich sytuacji rodzinnej, a tym samym dostosowaniu swej pracy do każdego z dzieci, zarówno zdolnych, jak i słabszych.
Przez cały okres stażu współpracowałam z gronem pedagogicznym, były to konsultacje w sprawach zarówno dydaktycznych, jak i opiekuńczo - wychowawczych. Jako wychowawca niejednokrotnie zwracałam się z prośbą do bardziej doświadczonych nauczycieli w celu analizy i wspólnych wniosków dotyczących problemów klasowych. Często też współpracowałam z nauczycielami innych przedmiotów żeby zwrócić większą uwagę na uczniów mających trudności w nauce oraz zanalizować przyczyny niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej. Dzięki temu można było podjąć środki zaradcze.
W trakcje swoich lekcji zaczęłam stosować elementy Oceniania Kształtującego. Na początku każdej lekcji pod tematem zajęć zapisywałam na tablicy NaCoBeZu (Na Co Będę Zwracać Uwagę). Była to dodatkowa pomoc dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów indywidualizując podejście i stosowane metody pracy, zgodnie z opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznych. Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Przygotowywałam IPET. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów.
- Opracowywałam opinie dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- Opracowywałam arkusze dostosowania wymagań edukacyjnych.
- Prowadziłam także zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów słabszych, uczestniczyły w nich dzieci także dzieci, które nie miały problemu z matematyką, traktowały je jako lekcje powtórzeniowe i utrwalające.
Dziecko i jego wszechstronny rozwój jest dla mnie najważniejsze, dlatego szczególną uwagę zwracałam i zwracam na dzieci, które posiadają braki w wiadomościach wynikające z deficytów rozwojowych, słabszych predyspozycji psychofizycznych i intelektualnych do nauki. Podczas stażu na świetlicy szkolnej pomagałam dzieciom z orzeczeniami i opiniami mającymi trudności w nauce wyrównywać braki. Przygotowywałam dla nich karty pracy, pomagałam w lekcjach oraz prowadziłam rozmowy i pogadanki.

2. Prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym
• Zorganizowałam szkolenia z policjantami dotyczące przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
• Zapraszałam na lekcje wychowawcze pedagoga i psychologa, którzy przeprowadzili zajęcia dotyczące cyberprzemocy oraz innych zagrożeń w internecie;
• Współorganizowałam zajęcia i konkursy w świetlicy szkolnej dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji i ferii zimowych
• Przeciwdziałałam nałogom i uzależnieniom wśród wychowanków. Rozmawiałam z uczniami na temat środków uzależniających, w tym narkotyków, alkoholu i nikotyny, czyli środków niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka, przestrzegając jednocześnie przed ich negatywnym skutkiem. Zwracałam przy tym uwagę na przyczyny sięgania po używki i konieczność rozwijania postaw asertywnych. Przeprowadziłam liczne pogadanki na temat: „Dopalaczom-stop”, „Zapobieganie grypie”, „Higiena osobista”, „Dobre maniery”.

3. Konkursy
• Byłam koordynatorem konkursu matematycznego Alfik-XI 2019r.;
• Współorganizowałam z moim opiekunem stażu konkurs matematyczny KANGUR;
• Współorganizowałam konkurs plastyczny „Jesienny kolaż”;
• Współorganizowałam turniej warcabowy.

4. Organizowanie i przygotowanie imprez szkolnych i klasowych
Współorganizowałam i brałam udział w następujących akademiach i uroczystościach szkolnych:
 11 listopada,
 Andrzejki,
 3 maja,
 Jasełka,
 Wigilia dla społeczności lokalnej,
 Klasowa wigilia,
 Dzień Ziemi,
 Przedstawienie wielkanocne,
 Sprzątanie Świata,
 Dzień Dziecka,
 Dzień Sportu,
 Dzień warsztatowy z okazji Dnia Niepodległości,
 Dzień Kropki,
 Dzień liczby π,
 Dzień Tabliczki mnożenia.
Efekty podjętych przeze mnie działań w ramach realizacji założeń powyższego punktu rozporządzenia:
Dla mnie:
 Zdobycie nowe doświadczenia w organizowaniu konkursów przedmiotowych, oraz imprez szkolnych;
 Umiejętność wychodzenia naprzeciw potrzebom uczniów;
 Sprawniejsze diagnozowanie sytuacji wychowanków;
 Poszerzanie działań wychowawczych;
 Współpraca z wychowawcami innych klas.
Dla uczniów:
 Zainteresowanie uczniów przedmiotem poprzez udział w konkursach;
 Pogłębianie u uczniów samoświadomości i poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie;
 Współpraca ze specjalistami w rozwiązaniu problemów;
 Stworzenie bezpiecznej sytuacji edukacyjnej sprzyjającej rozwojowi uczniów.
Dla szkoły:
 Promocja szkoły poprzez udział uczniów w konkursach przedmiotowych;
 Wdrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do uczniów potrzebujących wsparcia;
 Podniesienie efektów nauki oraz pozytywnych zmian w zachowaniu w ich przypadku;
 Tworzenie szkoły przyjaznej i nauce;
 Podniesienia jakości pracy szkoły.

§ 7 ust. 2. pkt 3.
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
1. Wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych różnorodnych pomocy naukowych
Podczas lekcji jak i zajęć koła matematycznego stosowałam gry planszowe, konkursy, prezentacje multimedialne, modele figur geometrycznych, krzyżówki i rebusy. Te ostatnie wiele razy przygotowywali sami uczniowie. Dzieci bardzo chętnie konstruowały zadania, które potem musiały rozwiązać ich koleżanki i koledzy z klasy. Była to dla nich duża satysfakcja, czuli wtedy dużą odpowiedzialność za proces uczenia się swój i innych uczniów. Wszyscy bardzo chętnie i aktywnie pracowali też na materiałach wypracowanych przez kolegów. Korzystałam również z pracowni komputerowej, gdzie uczniowie nauczyli się jak wykorzystać Internet do nauki matematyki korzystając z różnych aplikacji i stron internetowych

.2. Metody aktywizujące uczniów
W swojej pracy często wykorzystywałam metody aktywizujące uczniów, które przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności i efektywności podejmowanych działań dydaktycznych i pedagogicznych. Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi spowodowały dużą aktywność i kreatywność uczniów.
Do metod aktywizujących uczniów wykorzystywanych na moich zajęciach należą: burza mózgów, drama, inscenizacja, wywiad, ankieta, quiz. Bardzo często w klasach IV-VI stosowałam też metodę projektu, która kładzie nacisk na samodzielną pracę uczniów i uczy korzystania z różnych źródeł informacji. Uczniowie uczą się odpowiedzialności, podejmowania decyzji oraz dokonywania samooceny.
W czasie pracy z dziećmi wykorzystywałam zasady neurodydaktyki, w efekcie czego proces uczenia był bardziej naturalny i zgodny z wewnętrzną motywacją dzieci do nauki. Często rozpoczynałam lekcje od atrakcyjnego pomysłu, który zachęcał dzieci do myślenia. Stosowałam metody przyjazne funkcjonowaniu mózgu, adekwatne do wieku dziecka. Starałam się jak najczęściej wprowadzać zmianę aktywności podczas moich zajęć, łącząc wysiłek fizyczny z intelektualnym.
Celem różnicowania metod i technik nauczania było podniesienie aktywności, również wśród uczniów słabszych oraz zwiększenie ich motywacji. Stosowanie nowoczesnych technik pracy sprzyjało wypracowaniu przyjaznej atmosfery, sprawiało, że uczniowie musieli się zaangażować w lekcje, a co za tym idzie, poszerzał się zasób ich wiedzy i umiejętności językowych.
3. Zajęcia poza klasą
 Zorganizowałam wyjście poza szkołę -spacer po ulicy- przypomnienie wiadomości o znakach drogowych, rodzajach skrzyżowań i zasadach ruchu drogowego;
 Zorganizowałam zajęcia praktyczne przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową – próbny tor;
4.Prowadzenie zajęć przez specjalistów i rodziców
Zorganizowałam zajęcia prowadzone przez:
 Policjanta;
 Pielęgniarkę;
 Prawnika;
 Sportowców ( Marcin Gortat).

Efekty podjętych przeze mnie działań w ramach realizacji założeń powyższego punktu rozporządzenia:
Dla mnie:
 Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe formy i metody pracy;
 Zdobycie nowych umiejętności w inicjowaniu aktywności uczniów;
 Atrakcyjne i ciekawe pomoce do zajęć;
 Budowanie zaplecza dydaktycznego;
 Rozwój kreatywnego myślenia i twórczości.
Dla uczniów:
 Wpływ na lepszą organizację pracy uczniów na lekcji;
 Uatrakcyjnienie zajęć poprzez wprowadzenie do rozkładu zajęć ciekawych jednostek lekcyjnych i środków dydaktycznych;
 Wpływ na wzrost aktywności twórczej uczniów;
 Trwała wiedza i umiejętności zdobyte w czasie zajęć.

Dla szkoły:
 Wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły;
 Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego;
 Uatrakcyjnienie zajęć;
 Trwała wiedza i umiejętności zdobyte w czasie zajęć;
 Wdrażanie uczniów do aktywności w procesie nauczania - uczenia się.

§ 7 ust. 2. pkt 4.
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

1. Współpraca z opiekunem stażu
Jak już wcześniej wspomniałam we wrześniu 2019 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr inż. Barbarą Skrzypkiewicz. Zawarłyśmy kontrakt i omówiłyśmy zasady współpracy. Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w jego obecności.
Miałam także możliwość obserwowania lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli w naszej szkole oraz prowadziłam lekcje w obecności dyrektora szkoły. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem metodycznym oraz merytorycznym i zyskały pozytywną opinię. Zajęcia obserwowane przez opiekuna poprzedzone były napisaniem scenariusza lekcji. W związku z powyższym doskonaliłam również umiejętność tworzenia scenariuszy zajęć. Razem z opiekunem dbałyśmy, aby wszystkie lekcje zostały omówione podczas konsultacji. W trakcie naszych spotkań były analizowane moje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Rady i wskazówki udzielane mi przez opiekuna stażu po przeprowadzonych zajęciach udoskonaliły i wzbogaciły mój warsztat pracy. Wzbogaciło to moje doświadczenia zawodowe. Pomocne okazały się również poobserwacyjne uwagi i wnioski dyrektora szkoły.
Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do stosowania przeze mnie na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częściej stosowałam środki multimedialne oraz przeróżne pomoce dydaktyczne. Zajęcia stały się bardziej atrakcyjne i rozwijające. Obserwując zajęcia opiekuna stażu zwracałam szczególną uwagę na atmosferę panującą na lekcji, na relację między nauczycielem a uczniami, a także na stosowane metody i formy pracy Dzięki tym obserwacjom mogłam doskonalić swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.
Dzięki tym obserwacjom udoskonaliłam mój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły aby realizować lekcje w ciekawszy sposób, motywujący uczniów do pracy. Otrzymałam dużo cennych wskazówek odnośnie aktywizujących metod nauczania. Lekcje starałam się prowadzić tak, aby uczeń widział praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Na początku lekcji zawsze formułowałam cel zajęć. Dbałam o to, żeby moje zajęcia były inspirujące dla uczniów i dawały im możliwość odnoszenia sukcesów. Powodowało to wzrost ich wewnętrznej motywacji do zdobywania wiedzy oraz dawało im możliwość sprawdzenia swoich umiejętności.
Zajęcia prowadzone i omawiane w obecności:
Opiekuna stażu:
 Z kalendarzem za pan brat kl 4-XII 2019r.;
 Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe – kl 4 - I 2020r.;
 Odejmowanie ułamków zwykłych – Kl 4 – IV 2020r.;
 Pole prostokąta i kwadratu – Kl 5 – V 2020r.;
 Rozkład liczby na czynniki pierwsze – kl 5 - XI 2020r.;
 Obliczenia procentowe -kl 6 - III 2021r.;
 Z tworzywami sztucznymi na co dzień”. Klasa V – V 2021r.;
 Działania na ułamkach zwykłych kl 6 – IX 2021r.;
 Znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych i rowerzystów”. Klasa V – IX.2021;
 Kąty w trójkątach i czworokątach kl 6 – XI 2021r;
 Droga, prędkość, czas – kl 6 – I 2022r;
 Tradycje wielkanocne” – IV 2022r;
 Bezpiecznie podczas zabaw zimowych” – 12.2021r;
 Pomagamy innym”- 01.2022r;
 Dzień Kobiet” – 03.2022r.

Dyrektora:
 Jednostki długości i jednostki masy – kl 6 - XI 2021r.
 Rozwiązywanie równań – kl 6 - V 2022r.

2.Narzędzia badawcze
Opracowałam badania wyników nauczania matematyki w wybranych klasach. Oceniałam skuteczność swojej pracy, analizując wyniki sprawdzianów, kartkówek testów i sporządzając tabele ewaluacyjne uwzględniające wyniki osiągnięte przez uczniów. Analiza wyników badań osiągnięć uczniów oraz realizacja ich wniosków wpływa znacznie na podniesienie efektywności kształcenia oraz pozwala na rozpoznanie możliwości edukacyjnych uczniów i pomoc uczniom mającym trudności w nauce. Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania.

Stosowałam narzędzia badawcze, których wyniki wykorzystywałam do planowania dalszych działań wychowawczych:
-kostka niedokończonych zdań (co się podobało, a co nie)
-światła (radzę sobie, potrzebuję pomocy)
-tarcza strzelecka (określająca np. stopień zadowolenia z pracy w grupie)

2. Analizowanie sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołu klasowego
Rozmawiałam z uczniami oraz obserwowałam ich w różnych sytuacjach, analizowałam wypowiedzi, relacje, wzrastające kompetencje emocjonalne, społeczne – wyciągałam wnioski, podejmowałam działania naprawcze.
Skutecznie zintegrowałam moich wychowanków. Wielokrotnie korzystałam z wiedzy, jaką nabyłam podczas studiowania fachowej literatury. Wykorzystywałam szereg ćwiczeń mających na celu polepszenie integracji i komunikacji w grupie. W celu integracji starałam się angażować również moich uczniów do udziału w imprezach szkolnych i klasowych. Osiągnięciu tego celu sprzyjały również wspólne wyjścia i wycieczki.
Wspólnie z uczniami na początku roku szkolnego opracowywałam kodeks właściwego zachowania się w klasie. Kodeks podpisany przeze mnie i wszystkich uczniów znajdował się w centralnym miejscu klasy i motywował do właściwej postawy uczniowskiej.
Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Nawiązałam bardzo dobrą współpracę z rodzicami, na bieżąco uzyskiwałam informacje na temat stanu zdrowia moich wychowanków.
Podejmowałam działania, które przeciwdziałały agresji wśród uczniów. Dzieci stały się wobec siebie bardziej życzliwe, zaczęły chętniej współpracować ze sobą i pomagać sobie nawzajem Prowadziłam pogadanki, rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Integracja grupy pomogła w stworzeniu przyjaznej , życzliwej i budującej atmosfery.

Efekty podjętych przeze mnie działań w ramach realizacji założeń powyższego punktu rozporządzenia:
Dla mnie:
 Korzystanie z wiedzy i doświadczenia opiekuna stażu,
 Poznanie swoje mocnych i słabych stron jako nauczyciel, poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności opiekuna stażu;
 Doskonaleni umiejętności organizacyjnych;
 Analizowanie podjętych działań;
 Podniesienie efektywności procesu kształcenia poprzez umiejętność planowania i dostosowania go do potrzeb uczniów dla uczniów.

Dla uczniów:
 Wpływ na lepszą organizację pracy uczniów na lekcji;
 Analizowanie wyników uczniów pozwoliło na efektywne zaplanowanie działań dydaktycznych.

Dla szkoły:
 Wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły;
 Ciekawe zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy;
 Wyzwalanie świadomości rodziców, że współdziałanie ich ze szkołą jest ważne dla jego rozwoju;
 Uczeń świadomy współpracy szkoły i rodziców - działania „jednym frontem”;
 Integracja zespołu klasowego.

§ 7 ust. 2. pkt 5.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
1. Lekcje otwarte
W trakcie stażu przeprowadziłam dwie lekcje otwarte, na których był mój opiekun stażu i inni nauczyciele
Te zajęcia to:
 Działania na liczbach naturalnych. Powtórzenie wiadomości kl 4 – XI 2020r.;
 Podział trójkątów ze względu na boki i kąty. Kl 6- II 2021r.
2. Dzielenie się zdobytą wiedzą
Funkcje przewodniczącego Klasowego Zespołu Nauczycielskiego.
Przez cały okres stażu pełniłam funkcję przewodniczącego Klasowego Zespołu Nauczycielskiego. Wiązało się to z organizowaniem i koordynowaniem pracy zespołu, wyznaczaniem terminów spotkań, opracowywaniem planu pracy zespołu, rozpoznawaniem potrzeb wychowanków w zakresie zakwalifikowania ich na zajęcia specjalistyczne. Sporządzałam sprawozdania z działalności zespołu, dokumentowałam pracę zespołu (plany pracy, raporty, sprawozdania). Wspólnie z członkami zespołu dokonywaliśmy diagnoz wiedzy i umiejętności uczniów, opracowywany był IPET i dokumenty dotyczące pomocy psychologicznej, analizowaliśmy pojawiające się problemy w nauce i wychowawcze, szukaliśmy sposobów ich rozwiązania.
Moja aktywna praca w zespole klasowym pozwoliła mi zrozumieć jak bardzo wartościowe jest podejmowanie wspólnych decyzji z innymi nauczycielami. Odkryłam nowe możliwości dzięki uczestnictwu w zespołowym podejmowaniu decyzji. Moja wiedza została poszerzona dzięki poznaniu odmiennych decyzji i poglądów. Ponadto przekonałam się, że praca zespołowa pozwala na pełniejszą ocenę i ewaluację osiągnięć uczniów oraz wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły.
Na bieżąco w ramach spotkań zespołu przedmiotowego dzieliłam się wiedzą zdobytą podczas uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Zachęcałam nauczycieli do sięgnięcia po ciekawą literaturę i czasopisma fachowe.

Efekty podjętych przeze mnie działań w ramach realizacji założeń powyższego punktu rozporządzenia:
Dla mnie:
 Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w planowaniu oraz realizacji procesu dydaktycznego;
 Promowanie własnego warsztatu pracy.
Dla szkoły:
 Wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli;
 Uatrakcyjnienie zajęć;
 Promowanie dobrych praktyk pedagogicznych;
 Integracja grona pedagogicznego.

§ 7 ust. 2. pkt 6.
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego
Nasza Szkoła posiada Zielony Certyfikat i przez wiele lat współpracuje z Nadleśnictwem Drewnica. Często na lekcjach techniki i godzinach wychowawczych podejmowałam tematykę ekologiczną. Corocznie wraz z moimi wychowankami brałam udział w projekcie edukacyjnym Bliżej Lasu. Uczestniczyłam w warsztatach przyrodniczych na terenie Leśnictwa Czarna Struga (Nadleśnictwo Drewnica) oraz w akcjach społecznych na rzecz ochrony środowiska: Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata. Zwracałam także uwagę uczniów na fakt, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach i przestrzeganie regulaminów miejsc, w których się znajdują (park narodowy, rezerwat ochrony przyrody, teren szkoły, sala gimnastyczna itp.).
Na godzinach wychowawczych często poruszałam tematykę polskiego dziedzictwa kulturowego. Rozmawiałam z uczniami o polskich tradycjach i regionalnych zwyczajach. Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w te działania i opowiadali o zwyczajach rodzinnych i polskich tradycjach, świętach narodowych. Korzyścią, jaką uczniowie wynieśli z zajęć poświęconych tematyce dziedzictwa narodowego i środowiska naturalnego jest świadomość, iż pielęgnowanie polskich tradycji oraz przyszłość naszej planety zależy w dużej mierze od nich samych.

2. Realizacja programów i projektów instytucji zewnętrznych
Wraz ze swoimi wychowankami i dziećmi ze świetlicy szkolnej realizowałam programy i projekty instytucji zewnętrznych:
 Projekt S.O.S dla Ziemi;
 Projekt „Z kulturą mi do twarzy”;
 Unicef – Pomoc dzieciom w Jemenie;
 Społeczno edukacyjna akcja „ŻONKILE”- łączy nas pamięć;
 Współorganizowałam z nauczycielem muzyki klip muzyczny pt. „Paskuda maruda”. Wykonali go moi wychowankowie. Klip brał udział w konkursie organizowanym przez fundację „Muzyka jest dobra dla wszystkich” w ramach programu edukacyjnego Akcja Labirynt;
 Współorganizowałam warsztaty artystyczne pod egidą Akcji Labirynt (Warsztaty – Rytm ziemi, Poruszenie, Pracownia małego teatru).

3. Współpraca z instytucjami lokalnymi
W trakcie swojego stażu nawiązałam współpracę z:
 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – w zakresie konsultacji ze specjalistami, realizacji zaleceń, pisania opinii na temat uczniów, organizowania wsparcia dla rodziców uczniów objętych kształceniem specjalnym;
 Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie;
 Kołem Gospodyń wiejskich;
 Parafią w Stanisławowie I;
 Sołectwem Izabelin.

4. Włączanie uczniów w działalność charytatywną
Brałam udział i angażowałam uczniów do włączania się w działalność Szkolnego Koła Wolontariatu oraz ogólnopolskich akcji charytatywnych:
 Góra Grosza;
 Zbieranie nakrętek dla Henia Maciochy;
 Pomoc humanitarna dla Ukrainy;
 Herbatka dla seniora;
 Dzień szpilek;
 Pomoc Braciom Mniejszym pomoc zwierzętom ze schroniska w Józefowie ,
 Organizacja paczki świątecznej dla rodziny z naszej okolicy,
 Organizacja Międzynarodowego dnia Wolontariusza (pierniczki na cel charytatywny)
 Aktywne wspieranie dzieci z Przedszkola Rehabilitacyjnego i Szkoły OONIWEREK,
 Udział w WOŚP;
 Współpraca z caritasem – Szlachetna Paczka;
 Zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej na świetlicy, czytanie książeczek młodszym dzieciom i inne;
 Uczestnictwo w Matczynej Niedzieli;
 Brałam udział w Narodowym czytaniu w 2020 i 2021 roku.

Zorganizowałam udział uczniów klas 4-6 w ogólnopolskiej akcji #kartkadlamedyka, promując działanie na portalu informacyjnym.

Efekty podjętych przeze mnie działań w ramach realizacji założeń powyższego punktu rozporządzenia:
Dla mnie:
 Otworzenie się na środowisko lokalne, korzystanie z jego zasobów;
 Nawiązanie współpracy z innymi instytucjami;
 Poszerzanie oddziaływań na uczniów;
 Rozwijanie kompetencji jako koordynator;
 Satysfakcja z odniesienia sukcesu organizacyjnego;
 Zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności z dziedziny wychowania, psychologii.
Dla uczniów:
 Pogłębianie u uczniów samoświadomości i poczucia odpowiedzialności za swoje zachowanie;
 Nawiązanie przyjaznej relacji nauczyciel-uczeń;
 Nabywanie nowych doświadczeń;
 Integracja ze środowiskiem lokalnym.
Dla szkoły:
 Wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły;
 Otwartość na środowisko pozaszkolne;
 Integrowanie środowiska lokalnego;
 Ukazanie dobrego wizerunku szkoły na zewnątrz;
 Kształtowanie pożądanych postaw;
 Budzenie empatii i wrażliwości na potrzeby innych;
 Promocja szkoły.

§ 7 ust. 2. pkt 7.
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz analiza aktów prawnych dotyczących awansu
Na początku stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. W tym celu przeanalizowałam następujące dokumenty:
 Ustawa - Karta Nauczyciela,
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j.Dz.U.2020 poz.2200)
 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny

Prowadziłam stałe konsultacje z dyrektorem szkoły, opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami. Samodzielne studiowałam czasopisma, literaturę oraz portale internetowe z zakresu awansu zawodowego.

Przeanalizowałam dokumenty określające rolę oświaty i szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela:
 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późn. zm.),
 Konwencja o Prawach Dziecka z 1991 roku,
 Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku (z późn.zm.),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe,
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, m.in.: w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach, w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej, w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego, w sprawie warunków organizowania turystyki i krajoznawstwa, w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Analiza oraz stosowanie przepisów wewnętrznych
Od początku stażu analizowałam treści podstawowych dokumentów, które są związane z organizacją i funkcjonowaniem szkoły, takich jak: Regulamin Pracy, Statut Szkoły, a w jego ramach Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny oraz Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, Szkolny Regulamin Bezpieczeństwa, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin wycieczek, Regulamin Pełnienia Dyżurów Podczas Przerw Przez Nauczycieli, Regulamin Korzystania z Placu Zabaw, Regulamin Zdalnego Nauczania, Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 czy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dokładne analizowanie tych dokumentów oraz uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej umożliwiło mi sprawniejsze włączenie ich do codziennej pracy.
Pozwoliło mi to dostosować moją pracę do potrzeb, wymagań i zadań szkoły. Przy wyznaczaniu sobie zadań nauczyciela, korzystałam z dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Starałam się w swojej codziennej pracy stosować zasady zawarte w Statucie Szkoły i moje przedmiotowe zasady oceniania były z nimi zgodne. Statut szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie, był dla mnie najważniejszym źródłem szkolnego prawa, gdyż dowiedziałam się z niego jakie przysługują nam wszystkim - nauczycielom i uczniom - prawa, ale także obowiązki. W czasie mojego stażu zapoznałam się również ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji, czyli dzienników lekcyjnych, dzienników kół pozalekcyjnych, ksiąg zarządzeń i ksiąg zastępstw. Uświadomiło mi to, jak ważna jest sprawna organizacja pracy, przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i właściwe odnotowywanie koniecznych uwag.
Prowadziłam samodzielnie dokumentację szkolną:
 dziennik elektroniczny Librus;
 dziennik pracy świetlicy szkolnej;
 dziennik zajęć wyrównawczych;
 notatki ze zdarzeń;
 sprawozdania z zebrań.

3. Pomoc rodzicom uczniów mających trudności w nauce oraz funkcjonowaniu społecznoemocjonalnym w warunkach szkolnych
Podczas trwania stażu analizowałam opinie dotyczące uczniów wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną – uzyskałam dzięki temu dodatkową wiedzę o uczniach, która pozwoliła mi na poszukiwanie nowych rozwiązań ewentualnych problemów, pojawiających się w pracy z dziećmi, zastosowanie zaleceń wydanych wobec danych uczniów oraz dostosowanie wymagań przedmiotowych. Zadanie rozwiązywania problemów edukacyjnych to przede wszystkim wspomaganie uczniów słabszych podczas zajęć, omawianie problemów edukacyjnych uczniów z samymi uczniami jak i ich rodzicami/opiekunami i proponowanie środków naprawczych takich jak: zaliczanie materiału małymi partiami, dostosowanie treści nauczania, metod pracy do indywidualnych możliwości ucznia
Ścisła i stała współpraca z pedagogiem pozwoliła mi na lepsze poznanie uczniów, ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej, dzięki temu dostosowałam swą pomoc dydaktyczną i wychowawczą wobec poszczególnych uczniów oraz zindywidualizowałam swą pracę.
W mojej pracy pedagogicznej często borykałam się z różnymi problemami. Problemy wychowawcze w klasie były omawiane indywidualnie lub z całą grupą w zależności od potrzeb. W rozwiązywaniu trudności wychowawczych zawsze mogłam liczyć na opiekuna stażu, psychologa, pedagoga szkolnego, koleżanki i Dyrekcję szkoły.
Byłam w stałym kontakcie z rodzicami i podejmowałam wspólne działania dotyczące uczniów sprawiających trudności. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy, korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
Moich wychowanków znam bardzo dobrze, gdyż nawiązałam bardzo dobry kontakt z nimi i ich rodzicami. Cały czas obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze. Regularnie prowadziłam spotkania z rodzicami. Na zebraniach informowałam rodziców o życiu klasy, sukcesach, postępach uczniów, pojawiających się trudnościach czy kłopotach wychowawczych. w rozmowach z rodzicami podkreślałam mocne strony ucznia i informowałam o trudnościach. Z rodzicami kontaktowałam się również na spotkaniach indywidualnych, przez telefon oraz przez wiadomości na Librusie. Wielokrotnie korzystałam z wiedzy, jaką nabyłam podczas studiowania fachowej literatury. Wykorzystywałam szereg ćwiczeń mających na celu polepszenie integracji i komunikacji w grupie.

4. Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych i przedmiotowych
- Opracowywałam karty wycieczki i listy uczestników wycieczki.
- Gromadziłam oświadczenia i zgody rodziców dotyczące udziału uczniów w wycieczkach.
Zorganizowałam następujące wycieczki:
 Muzeum Wojska Polskiego 25 IX 2019 r.;
 Teatr Kamienica -Ania z Zielonego wzgórza-9 XII 2019r.;
 Wyjście na projekcję filmu do kina VI 2021r.;
 Muzeum Powstania Warszawskiego – IV 2022 r.

Byłam opiekunem na wycieczkach:
 Do Filharmonii- 21 XI 2019
 Zielona szkoła – Lublin, Kazimierz Dolny, Dęblin – X 2021

5. Udział w pracach komisji
Byłam członkiem zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty z języka polskiego i języka angielskiego w mojej szkole w roku szkolnym 2019/20 oraz przewodniczącym zespołu nadzorującego na egzaminie z języka angielskiego w roku szkolnym 2021/22 r.
Byłam obserwatorem na egzaminie ósmoklasisty w roku 2020/21 w Szkole Podstawowej w Białobrzegach i Nieporęcie.

6. Aktywnie uczestniczenie w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
Uczestniczyłam w pracach nad modyfikacją dokumentów obowiązujących w szkole.
Brałam udział w roboczych, klasyfikacyjnych i zatwierdzających Radach Pedagogicznych.
Przez cały okres stażu tworzone przeze mnie dokumenty (programy i plany nauczania) zgodne były z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
Wycieczki, które organizowałam przeprowadziłam zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Poznałam, jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, potrafię zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, zorganizować imprezy czy wycieczki szkolne od strony prawnej, na czym polega kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.

Efekty podjętych przeze mnie działań w ramach realizacji założeń powyższego punktu rozporządzenia:
Dla mnie:
 Doskonalenie umiejętności obserwacji i analizy możliwości uczniów;
 Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków;
 Znajomość i właściwe stosowanie przepisów prawa oświatowego;
 Umiejętność posługiwania się wewnętrznymi przepisami szkoły w określonych sytuacjach zawodowych;
 Satysfakcja z angażowania się w najlepszą pracę szkoły;
 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za rozwój drugiego człowieka;
 Rozwijanie umiejętności wykorzystywania odpowiednich uregulowań prawnych;
 Integracja z zespołem nauczycieli;
 Umiejętność dostosowywania pracy do aktualnie obowiązujących procedur.
Dla uczniów:
 Ułatwienie pracy uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej poprzez ciekawe pomoce dydaktyczne;
 Uatrakcyjnienie czasu wolnego uczniów;
 Lepsza integracja uczniów;
 Efektywna pomoc uczniom mającym trudność w nauce oraz funkcjonowaniu w warunkach szkolnych.
Dla szkoły:
 Poszerzenie działań szkoły;
 Zgodne z przepisami prawa oświatowego działanie pracowników placówki;
 Podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do przepisów oświatowych;
 Prowadzenie dokumentacji ucznia zgodnie z aktualnymi wymogami -jasno sformułowane zasady postępowania;
 Świadome, efektywne i racjonalne zaangażowanie rodziców w pomoc własnym dzieciom;
 Efektywna realizacja zadań wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły.

§ 7 ust. 2. pkt 8.
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
W czasie mojego stażu bardzo często korzystałam z narzędzi komputerowych i Internetu. Wykorzystywałam podczas zajęć oraz zachęcałam uczniów do korzystania z platform edukacyjnych, m.in.: matzoo.pl ,pi-stacja.tv, szaloneliczby.pl, learningapps.org, wordwall.net. Korzystałam w trakcie zajęć z tablicy multimedialnej.
Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, karty pracy, dyplomy, prezentacje multimedialne. Opracowywałam dokumentację szkolną np. programy, ankiety ewaluacyjne, scenariusze zajęć, imprez, sprawozdania, świadectwa , karty IPET, WOPFUitp. Prowadziłam dziennik elektroniczny Librus Synergia. Wymieniałam się doświadczeniami z innymi nauczycielami przekazując im oraz otrzymując od nich informacje drogą mailową lub w wiadomościach na Librusie. Od marca 2020 roku prowadziłam lekcje online w aplikacji Teams i Skype. Sprawdzam wiedzę uczniów w aplikacji Forms przy użyciu aplikacji Teams.
Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób, aby jak najczęściej wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia, prezentując przygotowane przeze mnie bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne lub filmy. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy bardzo mi pomogło w prowadzeniu zajęć i lekcji. Uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z dyrekcją, nauczycielami i uczniami.
W celu poszerzenia swej wiedzy, umiejętności i polepszenia jakości poziomu nauczania stale korzystałam z zalet Internetu. Często korzystałam z grup dyskusyjnych na Facebooku (Lekcja z wychowawcą, Nauczyciele techniki, Nauczyciele świetlicy),na których wraz z innymi nauczycielami mogliśmy dzielić się pomysłami, wymieniać spostrzeżeniami i korzystać ze swojej wiedzy nawzajem. Założyłam też grupę na WhatsApp w celu przekazywania szybkich informacji rodzicom klasy, której jestem wychowawcą.

2. Nauczanie zdalne
W okresie zdalnej edukacji pracowałam z wykorzystaniem aplikacji MS Teams:
 Przygotowywałam i zamieszczałam karty pracy do samodzielnego wykonania przez uczniów;
 Prowadziłam zajęcia edukacyjne oraz zajęcia wyrównawcze poprzez połączenia wideo oraz konsultacje na czacie;
 Przesyłam propozycje zadań i aktywności do samokształcenia w domu;
 Organizowałam spotkania – konsultacje online z uczniami w celu rozwiązywania pojawiających się trudności edukacyjnych lub wychowawczych;
 Organizowałam zebrania z rodzicami online;
 Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznych online;
 Przeprowadzałam (w miarę możliwości) zaplanowane zadania.
Na początku pandemii wysyłałam notatki z lekcji w Librusie oraz udostępniałam materiały na Padlecie
3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu
Technologie komputerowe wykorzystywałam do:
• uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet;
• poznawania przepisów i aktów prawa oświatowego;
• gromadzenia wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej,
• tworzenia dla własnych potrzeb bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych,
• korzystania z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż oraz konsultowania się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych,
• uzyskiwania wiedzy o szkoleniach ze stron różnych ośrodków szkoleniowych,
• publikowania samodzielnie opracowanych scenariuszy zajęć na stronie www.edux.pl,
• wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć,
• wyszukiwania dostępnych na portalach edukacyjnych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii i pedagogiki.
4. Publikacja własnych materiałów na stronach internetowych
Na stronach internetowych umieszczałam scenariusze/konspekty swoich lekcji, kartkówki, testy, karty pracy czy opisy ciekawych gier i zabaw językowych.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło, mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia.

Efekty podjętych przeze mnie działań w ramach realizacji założeń powyższego punktu rozporządzenia:
Dla mnie:
 Wzbogacanie swojego warsztatu pracy o nowe formy i metody pracy;
 Pogłębianie swojej wiedzę i umiejętności z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej;
 Wykorzystywanie na co dzień zdobywanych wiadomości z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej, korzystając z edytora tekstu oraz programów graficznych;
 Uzyskiwanie potrzebnych informacji i materiałów z zasobów sieci Internet;
 Wzbogacenie technicznego warsztatu pracy;
 Podążanie za oczekiwaniami uczniów w kwestii stosowania nowoczesnych technologii;
 Satysfakcja z ciekawie przeprowadzonych zajęć oraz nabycia nowych narzędzi i umiejętności do pracy;
 Systematyczne doskonalenie swoich umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.
Dla uczniów:
 Ułatwienie pracy uczniów poprzez ciekawe pomoce dydaktyczne;
 Wpływ na lepszą organizację pracy;
 Wpływ na wzrost zainteresowania uczniów technologią komputerową i informacyjną pomocną w przyswajaniu wiedzy;
 Zwiększenie atrakcyjności zajęć.
Dla szkoły:
 Wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły;
 Promocja szkoły poprzez publikację w której znalazły się materiały mojego autorstwa;
 Wzbogacenie tradycyjnych treści i form przekazu;
 Wzrost zainteresowania zajęciami;
 Trwała wiedza uczniów;
 Wdrażanie uczniów do bezpieczeństwa w czasie korzystania z komputera i Internetu;
 Upamiętnianie ważnych wydarzeń z udziałem uczniów;
 Możliwość realizacji podstawy programowej.

PODSUMOWANIE
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad realizowaniem zadań, które założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, żeby uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wszystkie czynności starałam się wykonywać sumiennie, zawsze mając na uwadze dobro ucznia. W moim przekonaniu zrealizowałam zadania i cele przewidziane w planie rozwoju zawodowego. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje i jakość swojej pracy pedagogicznej. Jestem przekonana, że praca dotychczasowa, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.