X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49323
Przesłano:

Sprawozdanie za okres stażu nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1. Stosowanie metod aktywizujących

W okresie stażu prowadziłam liczne zajęcia z wykorzystaniem różnych metod i form aktywizujących, takich jak:
▰ burza mózgów (bank pomysłów), którą stosowałam jako rozgrzewkę umysłową na wstępie danej jednostki lekcyjnej; np. jak myślisz czy w wodzie jest zawarty tlen ?
▰ „Lapbook” – tworzenie przez uczniów zbioru informacji w postaci własnoręcznie wykonanej książki z różnorodnymi przegrodami, kieszonkami, ruchomymi elementami na których umieszczone są informacje na temat wybranego zagadnienia. np. „Składniki pokarmowe i ich znaczenie dla funkcjonowania ludzkiego organizmu” w klasie 7, „Fit przepisy” w ramach godziny wychowawczej;
▰ praktyczne zajęcia doświadczalne: np. z wykorzystaniem mikroskopu: tworzenie preparatów i ich obserwacja- „Nasze własne preparaty” (klasy 5);
▰ sketchnoting (szkic notka) – tworzenie przez uczniów rysunkowych notatek z zajęć, jako usystematyzowanie samodzielnie zdobytej wiedzy (na poziomie klas 4-8);
▰ „Modelowanie” –Samodzielne tworzenie styropianowych modeli komórek zwierzęcych, roślinnych oraz bakterii w celu szczegółowego poznania elementów je budujących, zadań jakie one pełną oraz różnic jakie pomiędzy nimi występują (klasy 5);
▰ plakat - praca zespołowa lub samodzielna polegająca na usystematyzowaniu konkretnej wiedzy i rozwijaniu zainteresowań ucznia poprzez wykonywanie plakatu dowolną techniką np. „W świecie pajęczaków” – klasy 6 (przedstawienie w formie plakatu wybranego pajęczaka);
▰ układanki edukacyjne, w tym magnetyczne np. rozwój złożony płazów na przykładzie żaby (klasa 6).

Dowody realizacji: Scenariusze zajęć. Stworzone przez uczniów lapbooki, samodzielnie wykonane modele oraz sketchnotki. Fotorelacje na stronie szkoły.
Efekty:
Dla szkoły i ucznia:
◆ uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno - wychowawczego,
◆ stworzenie uczniom warunków do optymalnego wykorzystania i rozwoju ich możliwości intelektualnych,
◆ skuteczne utrwalanie wiedzy oraz umiejętności,
◆ przyswajanie wiedzy w atrakcyjnej formie,
◆ zwiększenie zainteresowania lekcją oraz bardziej aktywny w niej udział,
◆ wsparcie uczniów z trudnościami w edukacji, jak również uczniów zdolnych oraz tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
◆ integrowanie zespołu klasowego, w tym nabywanie umiejętności współpracy,
◆ kształtowanie postawy badawczej,
◆ nabycie umiejętności analizowania oraz wyciągania wniosków,
◆ kształtowanie samodzielności,
◆ zwiększanie poczucia własnej wartości oraz odwagi w podejmowaniu wyzwań,
◆ kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem ale i porażką,
Dla nauczyciela:
◆ wzbogacenie warsztatu pracy, zmodyfikowanie poszczególnych jego elementów,
◆ bardziej efektywne realizowanie założeń dydaktycznych oraz wychowawczych,
◆ udoskonalenie własnych umiejętności interpersonalnych,
◆ możliwość obserwacji ucznia, lepsze poznanie jego potencjału i towarzyszących mu trudności,
◆ satysfakcja wynikająca ze skuteczniejszego przyswajania wiadomości i umiejętności przez ucznia.

2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych i informatycznych.

W związku z nieustającym rozwojem technologii informatycznej, coraz to lepszym wyposażeniem szkół oraz potrzebami wynikającymi ze zdalnej edukacji, większość prowadzonych przeze mnie zajęć opierało się na wykorzystaniu różnorodnych urządzeń multimedialnych oraz informatycznych. Bardzo dużą wiedzę z obszaru nowoczesnych rozwiązań pozyskałam (biorąc udział w roku szkolnym 2020/2021) w skierowanym do nauczycieli Ogólnopolskim projekcie edukacji cyfrowej „Lekcja Enter”.
Poniżej wykorzystywane w procesie edukacyjno- wychowawczym narzędzia:
▰ Quizy- gry dydaktyczne podsumowujące realizowane treści jednostki lekcyjnej bądź całego działu – z wykorzystaniem narzędzi TIK takich jak: Kahoot, Wordwall, LearningApps, Quizziz, Eduelo; (tablica multimedialna + telefony uczniów);
▰ Aplikacja Padlet – wykorzystywana w pracy zdalnej jako wirtualny sposób tworzenia notatek lub tablica zbierania wiadomości np. z lekcji poprzedniej;
▰ Interaktywne Plansze Przyrodnicze - wykorzystywane w pracy stacjonarnej z tablicą multimedialną;
▰ Multibooki oraz Flipbooki różnych wydawnictw szkolnych (Nowa Era, MAC);
▰ Materiały z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (treści podstawy, ćwiczenia, filmiki);
▰ Filmy edukacyjne: z zasobów kanału YouTube- „Odwrócona lekcja”, wideo lekcje: „Pi- stacja”, Khan Academy.
W okresie pandemii w bardzo dużym zakresie korzystałam z aplikacji dostępnych na platformie Google Suite:
▰ Google Meet – prowadzenie zajęć w formie wideokonferencji;
▰ Gmail –poczta stosowana w komunikacji z uczniami oraz rodzicami;
▰ Classroom – tworzenie oraz udostępnianie materiałów wraz z pracami własnymi do wykonania przez ucznia;
▰ Formularze Google – przygotowywanie prac klasowych, sprawdzianów, ankiet ewaluacyjnych;
▰ Dysk Google – zamieszczanie plików możliwych do edycji przez uczniów, gromadzenie prac oraz zadań;
▰ Prezentacje Google – wykonywanie i ocenianie prezentacji wykonanych przez uczniów.

Dowody realizacji: Zaświadczenie ukończenia kursu Lekcja Enter. Konta w aplikacjach: Wordwall, LearningApps, Kahoot, Quizziz, Padlet, Storyjumper. Dostęp do narzędzi webowych: Genially oraz Canva. Dostęp do Flipbooków oraz Multibuków wydawnictw Nowa Era oraz MAC.
Efekty:
Dla szkoły oraz ucznia:
◆ wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły o pozyskane materiały,
◆ wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o nowoczesne narzędzia technologii, informacyjno-komunikacyjnej,
◆ promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
◆ nabycie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,
◆ rozwijanie zainteresowań,
◆ uatrakcyjnienie przebiegu pracy na zajęciach,
◆ kształcenie umiejętności zdobywania oraz wykorzystywania informacji na potrzeby szkolne.
Dla nauczyciela:
◆ zdobycie nowych doświadczeń oraz pogłębienie własnej wiedzy,
◆ nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia nowoczesnych materiałów,
◆ udoskonalenie dotychczasowych narzędzi pracy,
◆ poszerzenie własnych kompetencji nauczycielskich.

3. Opracowanie materiałów/ pomocy dydaktycznych oraz dokumentacji szkolnej w wersji elektronicznej.

Przez cały okres trwania stażu tworzyłam własne materiały/ pomoce dydaktyczne, większość z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji oraz narzędzi multimedialnych. Wśród nich należałoby wymienić:
▰ Narzędzia webowe takie jak Genially i Canva, dzięki którym realizowałam zajęcia przedmiotowe w oparciu o przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne;
▰ Aplikacja Story Jumper - umożliwiała mi tworzenie wirtualnych książek wykorzystywanych np. jako przegląd przedstawicieli jakiejś grupy organizmów „Przedstawiciele skorupiaków” – klasa 6;
Technologię komputerową wykorzystywałam przede wszystkim podczas codziennego korzystania z dziennika elektronicznego Librus, który podczas zdalnej edukacji był dodatkowo bardzo ważnym elementem komunikacji z rodzicami moich wychowanków. Korzystałam z pakietu World oraz programów, które pozwalały mi przygotowywać materiały multimedialne.
Przez cały okres stażu doskonaliłam swoje umiejętności cyfrowe i wykorzystywałam do organizowania własnego warsztatu pracy poprzez:
▰ opracowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych, tzw. lekcji otwartych, lekcji obserwowanych przez Dyrektora szkoły;
▰ przygotowywanie prac klasowych, sprawdzianów, diagnoz, kart pracy ucznia;
▰ opracowywanie multimedialnych pomocy z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji;
▰ tworzenia dokumentów szkolnych (w tym tych związanych z funkcją przewodniczącej Zespołu Przedmiotów Przyrodniczych);
▰ przygotowanie ankiet;
▰ tworzenie materiałów informacyjnych;
▰ przygotowanie gazetek ściennych.
W ramach promocji działań edukacyjno - wychowawczych, które miały miejsce w szkole tworzyłam liczne materiały multimedialne, które umieszczane były na oficjalnej stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej witrynie Facebooka (fotorelacje z ważnych wydarzeń dotyczących życia klasy
i szkoły, prezentacje istotnych akcji o charakterze przyrodniczym bądź charytatywnym- wirtualne książki promujące różne aspekty funkcjonowania szkoły.
W swojej pracy często korzystałam ze stron:
www.nowaera.pl,
www.mac.pl,
www.men.gov.pl,
www.portaloswiatowy.pl,
www.edux.pl,
www.scholaris.pl,
www.profesor.pl
www.awans.net,
www.45minut.pl,
www.pedagogszkolny.pl,
Przez cały okres trwania stażu wzbogacałam swoją wiedzę dotyczącą procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez:
▰ analizę aktów prawnych regulujących kwestię awansu, w szczególności:
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela;
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200 z późn. zm.);
▰ zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEiN, Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
▰ analizę publikacji w prasie oświatowej dotyczących procedur awansu;
▰ udział w webinarium – „Zakończenie stażu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy” - 22.04.2022 r.

Dowody realizacji: Konta w aplikacjach Storyjumper, Canva, Genially. Postęp do e-dziennika. Przygotowane sprawdziany, testy, karty pracy, diagnozy oraz sprawozdania. Samodzielnie wykonane prezentacje multimedialne. Wiadomości oświatowe z zasobów Internetu. Stworzona dokumentacja dotycząca całego przebiegu stażu (plan rozwoju, sprawozdania).
Efekty:
Dla szkoły oraz ucznia :
◆ podniesienie jakości pracy szkoły,
◆ przejrzyste i estetyczne materiały stworzone na potrzeby szkoły oraz ucznia,
◆ pobudzanie wrażeń estetycznych, uatrakcyjnienie przebiegu zajęć,
◆ ułatwienie pracy ucznia podczas zajęć lekcyjnych, samodzielnej pracy w domu.
Dla nauczyciela:
◆ stworzenie materiałów do przeprowadzania zajęć (testy, kart pracy, sprawdziany, kartkówki, pomoce multimedialne),
◆ nabycie umiejętności tworzenia oraz porządkowania materiałów niezbędnych do pracy w zespołach zadaniowych, różnorodnych sprawozdań, informacji dla rodziców, uczniów oraz innych nauczycieli,
◆ posiadanie uporządkowanej dokumentacji pracy własnej, która jest na bieżąco uzupełniana i udoskonalana,
◆ znajomość obowiązujących aktów prawnych, dotyczących procedur uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
◆ przygotowanie w wyznaczonym terminie dokumentacji związanej z rozpoczęciem stażu, jego realizacją oraz zakończeniem:
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju,
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

4. Komunikacja z uczniami, członkami Rady Pedagogicznej, rodzicami oraz
instytucjami z którymi nawiązana była współpraca.

Komunikowanie się za pomocą łączy internetowych było i jest nadal podstawowym sposobem przekazu informacji pomiędzy mną a moimi uczniami, ale również w kontaktach z innymi pracownikami szkoły oraz rodzicami dziecka. Za pośrednictwem poczty elektronicznej mogłam:
- przesyłać wychowankom: notatki, zadania do wykonania, linki do filmów przyrodniczych, prezentacje multimedialne oraz inne materiały dydaktyczne;
- pozostawać w stałym kontakcie z innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem szkolnym, którym przesyłałam różnorodne informacje i dokumenty związane z obszarem dydaktycznym i wychowawczym szkoły (np. diagnozy problemów wychowawczych, sprawozdania pracy zespołów zadaniowych, inne materiały własne);
- informować rodzica o sytuacji dydaktyczno- wychowawczej dziecka;
- otrzymywać wiadomości dotyczące nowości, propozycji z wydawnictw edukacyjnych;
- kontaktować się z Warmińsko- Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz innymi placówkami doskonalenia nauczycieli w celu zgłaszałam swojego udział w różnych formach szkoleń;
- kontaktować się z instytucjami, z którymi współpracowałam.

Dowody realizacji: Wiadomości w formie elektronicznej.
Efekty:
Dla szkoły oraz ucznia:
◆ wzrost efektywności pracy zespołów zadaniowych,
◆ podnoszenie jakości pracy placówki,
◆ szybka i bezpośrednia komunikacja z nauczycielami, rodzicami ucznia,
◆ sprawny przepływ informacji między nauczycielem i uczniem.
Dla nauczyciela:
◆ podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną,
◆ sprawna komunikacja z uczniami, innymi nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami,
◆ płynna wymiana informacji i materiałów pomiędzy nauczycielami,
◆ udoskonalona realizacja zadań i obowiązków.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1. Prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Ważnym elementem realizacji założeń planu rozwoju były przeprowadzone przeze mnie szkolenia/warsztaty w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. Wśród nich:
▰ szkolenie dla zainteresowanych nauczycieli - Lapbook – moja interaktywna teczka”. Podczas spotkania zapoznałam moich współpracowników z ideą samodzielnego tworzenia przez uczniów książki edukacyjnej, pokazałam gotowe już lapbooki z różnych dziedzin/ przedmiotów edukacyjnych, wskazałam
na korzyści wynikające z stosowania tej metody podczas zajęć szkolnych. (3 lutego 2020 r.)
▰ szkoleniowe zebranie zespołu przedmiotowego zatytułowane „Odwrócona lekcja na zajęciach przyrodniczych”. Podczas szkolenia zaprezentowałam przykładowe scenariusze odwróconej lekcji oraz treści biologii oraz geografii, które doskonale wpisują się w wspomnianą metodę aktywizującą. Wskazywałam na zasadność prowadzenia zajęć powyższą metodą. (7 grudnia 2020 r.)
▰ szkoleniowa Rada Pedagogiczna dotyczącą „Problemu autoagresji wśród dzieci i młodzieży”. Podczas spotkania zapoznałam pracowników dydaktycznych szkoły z zagadnieniami dotyczącymi powyższego problemu: czym jest autoagresja, jak się przejawia, jak wspierać ucznia dotkniętego tym problemem, gdzie poszukiwać pomocy. Przedstawiałam jednocześnie wszystkim obecnym na szkoleniu wyniki przeprowadzonej diagnozy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły na temat skali tego zjawiska.(10 grudnia 2020 r.)
▰ szkoleniowe zebrania zespołu przedmiotowego pt. „Tworzenie wirtualnego albumu przyrodniczego z wykorzystaniem aplikacji Story Jumper”. Podczas szkolenia zapoznałam obecnych uczestników z możliwościami jakie daje praca z wymienioną aplikacją. Pokazywałam przykładowe albumy stworzone na potrzeby przedmiotów przyrodniczych. Krok po kroku wskazywałam: jak założyć osobiste konto w aplikacji oraz jak tworzyć samodzielnie wirtualny album (dodawanie elementów obrazkowych, tworzenie tekstu itp.) (17.03.2022 r.)

Dowody realizacji: Protokoły. Materiały ze szkolenia dla nauczycieli.
Efekty:
Dla szkoły oraz ucznia:
◆ podniesienie efektywności pracy,
◆ praca w oparciu o atrakcyjne, nowoczesne metody nauczania,
◆ udoskonalenie umiejętności kadry.
Dla nauczyciela:
◆ zdobycie nowych doświadczeń,
◆ możliwość dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami,
◆ nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami,
◆ rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kierowania pracą zespołu.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.

Poniżej przeprowadzone przeze mnie zajęcia otwarte dla nauczycieli pracujących w szkole:
▰ lekcja przyrody (online) na poziomie klasy 4 . Temat zajęć „Z biegiem rzeki” dotyczył odcinków budujących rzekę wraz z panującymi w niej warunkami oraz występującymi tam organizmami. Podczas prowadzonej lekcji, która odbywała się w formie wideokonferencji Meet korzystałam z szeregu metod, które miały za zadanie zaktywizować ucznia i pomóc mu w opanowaniu podstawowych treści lekcji. (kwiecień 2020 r.)
W roku szkolnym 2020/2021 w ramach udziału w Ogólnopolskim projekcie edukacji cyfrowej „Lekcja Enter” prezentowałam (podczas lekcji zdalnych) poznane podczas szkolenia narzędzia multimedialne w trakcie dwóch przeprowadzonych przeze mnie lekcji otwartych:
● lekcja powtórzeniowa: „Odkrywamy tajemnice Zdrowia” - klasa 4 (25 lutego 2021 r.) Zajęcia opierały się na podsumowaniu wiedzy ucznia dotyczącej zasad zdrowego stylu życia, chorób wywoływanych przez różne drobnoustroje, sytuacji niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzkiego życia.
● „Budowa i przystosowanie ryb do życia w wodzie”- klasa 6 (26 lutego 2021 r.) . Celem zajęć było zapoznanie uczniów z budową ryby.
▰ lekcja pokazowa dla nauczyciela stażysty podsumowująca dział „Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy” (klasa 4). Zajęcia przebiegały
z wykorzystaniem wideokonferencji Meet oraz różnorodnych narzędzi multimedialnych. Celem zajęć było podsumowanie wiedzy uczniów dotyczącej między innymi rodzajów krajobrazu, form terenu, skał występujących w najbliższym otoczeniu. (19 kwietnia 2021 r.)

Dowody realizacji: Scenariusz zajęć otwartych. Publikacje na stronie internetowej Projektu Lekcja Enter.
Efekty:
Dla szkoły oraz ucznia:
◆ podniesienie efektywności pracy, bazowanie na nowoczesnych metodach nauczania,
◆ posiadanie kreatywnej kadry.
Dla nauczyciela:
◆ przekazywanie swojej wiedzy oraz doświadczeń innym nauczycielom,
◆ zdobywanie nowych doświadczeń,
◆ nawiązanie i zacieśnianie współpracy z innymi nauczycielami,
◆ doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

3. Opracowanie i udostępnianie własnych materiałów innym nauczycielom.

Zaczynając od awansu na nauczyciela mianowanego po dzień dzisiejszy chętnie dzieliłam się efektami swojej pracy z innymi nauczycielami pracującymi w szkole oraz nauczycielami z całej Polski poprzez strony internetowe takie jak: edux.pl, 45minut.pl, platforma Lekcja Enter.
Wśród udostępnianych pomocy znajdowały się gotowe scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne, karty pracy, arkusze prac pisemnych sprawdzających wiedzę ucznia oraz diagnoz śródrocznych i końcowych, karty ćwiczeń do zajęć wychowawczych.

Dowody realizacji: Karty pracy. Prezentacje multimedialne. Testy, sprawdziany, kartkówki online. Linki do udostępnionych materiałów
Efekty:
Dla szkoły i ucznia:
◆ wzbogacenie wiedzy, umiejętności i pomocy dydaktycznych innych nauczycieli,
◆ uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych na wszystkich przedmiotach realizowanych w szkole,
◆ dokumentowanie zgodnie z wymogami prawa oświatowego i potrzebami placówki,
◆ posiadanie kadry potrafiącej dzielić się swoimi umiejętnościami oraz otwartej na innowacje.
Dla nauczyciela:
◆ pogłębianie współpracy z zespołem nauczycieli i wychowawców,
◆ usystematyzowanie pracy indywidualnej z uczniem.

4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów/ udział w pracach zespołów zadaniowych.

Przez cały okres trwania stażu uczestniczyłam w licznych spotkaniach nauczycieli pracujących w poszczególnych zespołach klasowych. Spotkania
te dotyczyły zazwyczaj problemów z obszaru edukacji oraz zachowania poszczególnych uczniów, a ich celem było wspólne wypracowanie strategii działania. Współpracę z przedstawicielami Rady Pedagogicznej rozwijałam także w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej; podczas tworzenia Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia, Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego oraz w procesie wdrażania jego założeń. Wspólne działanie z innymi pracownikami szkoły dotyczyły także podejmowanych przez nas zadań w ramach promocji
szkoły: organizacja dni otwartych, festynów rodzinnych, kiermaszu czy też Dnia Dziecka.
Wraz z początkiem roku szkolnego 2018/2019 zostałam członkiem Zespołu Wychowawczego. W ramach jego prac uczestniczyłam
w opracowywaniu działań wychowawczo – profilaktycznych, które realizowane były przez wszystkich nauczycieli w pracy z uczniem. Podczas spotkań poddawałam analizie trudności wychowawcze pojawiające się w szkole, ankiety dotyczące bezpieczeństwa ucznia w placówce. Uczestniczyłam w tworzeniu regulaminu dotyczącego użytkowania urządzeń elektronicznych w szkole. Współtworzyłam strategie działania związane z pojawiającymi się na bieżąco trudnościami np. problem opuszczania zajęć przez ucznia, brak aktywności ucznia podczas zdalnej edukacji.
Od roku 2021/2022 jako członek nowo powstałego Zespołu do spraw koordynowania działań ekologicznych inicjowałam różnorodne aktywności z obszaru edukacji ekologicznej.
Dowody realizacji: Dokumentacja spotkań.
Efekty:
Dla szkoły i ucznia:
◆ wypracowanie strategii działania w sytuacjach problematycznych,
◆ podnoszenie efektywności pracy,
◆ promocja szkoły w środowisku lokalnym, w tym budowanie pozytywnego wizerunku,
◆ posiadanie kreatywnej, współpracującej ze sobą kadry.
Dla nauczyciela:
◆ dzielenie się swoją wiedzą,
◆ zdobywanie nowych doświadczeń i ich wymiana,
◆ nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami,
◆ rozwój umiejętności interpersonalnych,
◆ znajomość problemów dotyczących funkcjonowania ucznia w placówce.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Prowadzenie zajęć wspierających z przyrody i biologii dla uczniów klas 4-8.

W I semestrze roku szkolnym 2019/2020 prowadziłam zajęcia wspierające z przyrody oraz biologii dla uczniów klas 4- 8. Zajęcia odbywały
się w szkole co dwa tygodnie w godzinach popołudniowych. Ich celem było umożliwienie uczniom nadrobienie zaległości, ćwiczenie umiejętności w obrębie nauk przyrodniczych oraz ewentualna poprawa ocen z poszczególnych przedmiotów.

Dowody realizacji: Dziennik zajęć.
Efekty:
Dla szkoły i ucznia:
◆ diagnozowanie potrzeb uczniów,
◆ wzbogacenie oferty szkoły,
◆ promocja placówki na zewnątrz.
Dla nauczyciela:
◆ wsparcie ucznia z trudnościami edukacyjnymi,
◆ satysfakcja z niesienia pomocy,
◆ umożliwienie: opanowanie niezbędnych umiejętności przyrodniczych, nadrobienie zaległego materiału wynikającego np. z nieobecności dziecka w szkole,
poprawa pisemnych testów oraz sprawdzianów.
2. Organizacja konkursów szkolnych. Przeprowadzenie konkursów przedmiotowych
oraz przygotowywanie uczniów do konkursów zewnętrznych.

Podczas stażu organizowałam lub koordynowałam następujące wydarzenia:
▰ Konkursy szkolne
- organizacja Szkolnych konkursów fotograficznych połączonych z wystawą prac: „Przyroda Olsztyna w obiektywie- zima” - styczeń 2020, „Przyroda Olsztyna w obiektywie- Piękno pobliskich lasów” – październik/listopad 2020, „Przyroda Olsztyna w obiektywie- Piękno pobliskich jezior” – maj 2022;
- organizacja Szkolnego Konkursu Przyrodniczego- „Parki krajobrazowe Warmii i Mazur- mój mini przewodnik”- marzec/ kwiecień 2020;
- organizacja Szkolnego konkurs przyrodniczego „Pomniki przyrody na Warmii i Mazurach” – kwiecień / maj 2021.
▰ Konkursy Kuratoryjne
- przygotowanie uczniów oraz koordynowanie przebiegu kuratoryjnego konkursu z biologii w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
▰ Konkursy zewnętrzne
- udział w Ogólnopolskim konkursie przyrodniczym -„Mój świat. Różnorodność natury” – Organizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice" w Lublinie (listopad 2019/ luty 2020);
- przygotowanie uczniów oraz koordynowanie udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpus z biologii:
- rok szkolny 2019/2020 (sesja zimowa – 08.01.2020) zdobycie I oraz V miejsca,
- rok szkolny 2020/2021 (sesja zimowa –12.02.2021) zdobycie IX oraz X miejsca;
- udział w konkursie ekologicznym „Ekolider”- Organizator: Radio Olsztyn
pod patronatem Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz Wojewody Warmińsko- Mazurskiego (listopad 2020). Zdobyte II miejsce na poziomie klas 7-8 szkoły podstawowej;
- koordynowanie w szkole udziału w Konkursie plastyczno- przyrodniczym „Zawsze gotowi, zawsze blisko- również by chronić środowisko” Organizator: 4 Warmińsko- Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Olsztynie
( luty/marzec 2021);
- koordynowanie w szkole udziału w Wojewódzkim konkursie „Oazy bioróżnorodności na Warmii i Mazurach” Organizator: W-M ODN w Elblągu (kwiecień 2021).

Dowody realizacji: Dyplomy, fotorelacje, podziękowania.
Efekty:
Dla szkoły i ucznia:
◆ wspieranie rozwoju ucznia,
◆ podnoszenie aktywności ucznia oraz wiary w jego możliwości,
◆ promowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz w ramach inicjatyw ogólnopolskich.
Dla nauczyciela:
◆ wpływ na rozwój zainteresowań uczniów,
◆ budowanie pozytywnego wizerunku nauczyciela,
◆ satysfakcja wynikająca z uzyskanych przez ucznia sukcesów.

3. Inicjowanie i koordynowanie wydarzeń rozwijających zainteresowania przyrodnicze oraz działania ekologiczne.

● Dzień Czystego Powietrza
W listopadzie 2019 oraz 2021 roku zainicjowałam wśród uczniów klas 4-8 akcję dotyczącą zanieczyszczeń powietrza. Uczniowie w ramach wydarzenia tworzyli autorskie plakaty, które poruszały kwestie zanieczyszczeń powietrza oraz sposobów ich ograniczenia. Z stworzonych przez uczniów prac przygotowałam szkolne wystawy.
● Światowe Dni Wody z PAH.
W roku szkolnym 2020/2021oraz 2021/2022 włączyłam się jako szkolny koordynator w obchody Światowego Dnia Wody przy współpracy z Polską Akcja Humanitarną. Uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli wówczas w zajęciach, dotyczących globalnego zjawiska niedoboru wody. Podczas lekcji biologii poznawali nowe pojęcie „wirtualnej wody”, które jest bardzo istotne w zrozumieniu problemu nadmiernego zużycia wody. Zaznajamiali się również z innymi przygotowanymi przez Polską Akcję Humanitarną, materiałami na temat omawianego zagadnienia. Wydarzenie połączone zostało z realizacją szkolnego konkursu „Drugie życie plastiku”, podczas którego uczniowie stworzyli wyjątkowe przedmioty z niepotrzebnych odpadów plastikowych.
● Ekoeksperymentarium
W roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 zainicjowałam w klasach czwartych udział w Ogólnopolskim programie ekologicznym Ekoeksperymentarium. Myślą przewodnią programu było promowanie dobrych praktyk ekologicznych wśród dzieci. Uczniowie podczas zajęć zdalnych
oraz stacjonarnych uczestniczyli w grze, która pozwalała im poznać tajniki dotyczące świadomych zakupów, oszczędzania zasobów wody czy elektryczności.

Dowody realizacji: Fotorelacje na stronie szkoły, podziękowania, certyfikaty udziału.
Efekty:
Dla szkoły i ucznia:
◆ poszerzanie i urozmaicenie oferty edukacyjnej placówki,
◆ ukierunkowany rozwój uczniów, rozwój pasji i zainteresowań,
◆ promowanie zachowań proekologicznych,
◆ aktywne uczestnictwo uczniów w życiu szkoły,
◆ organizacja ważnych wydarzeń z udziałem uczniów,
◆ promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Dla nauczyciela:
◆ wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy z uczniem,
◆ wpływ na rozwój zainteresowań wychowanków,
◆ zdobycie skutecznych metod motywacji poznawczej ucznia,
◆ wzbogacenie warsztatu pracy o nowe doświadczenia i materiały do prowadzenia zajęć.

4. Organizowanie działań o charakterze prospołecznym/ charytatywnym.

Od początku mojej pracy w Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie inicjowałam i motywowałam uczniów do działania na rzecz olsztyńskiego schroniska dla zwierząt. Coroczna akcja, którą organizujemy w całej szkole, a której byłam koordynatorem na poziomie klas 4-8 nosiła nazwę „Pełna miska dla schroniska”. Podczas tego wydarzenia w okresie jesienno- zimowym zbieraliśmy najbardziej potrzebne rzeczy miedzy innymi karmę i koce, które przekazywaliśmy dla zwierząt przebywających w olsztyńskim schronisku.
Pomiędzy grudniem 2019 roku a styczniem 2020 roku byłam jednym z inicjatorów udziału naszej szkoły w Ogólnopolskiej akcji „Misie Ratownisie”.
W ramach tego wydarzenia zachęcałam wychowanków naszej szkoły do podzielenia się swoimi maskotkami na rzecz służb ratowniczych, które wykorzystywały je później, jako wsparcie dla najmłodszych w trudnych chwilach.
W styczniu 2020 roku oraz 2022 roku organizowałam w szkole kiermasz słodkości, z którego dochody zasiliły akcję Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dowody realizacji: Dokumentacja na stronie internetowej szkoły. Podziękowania dla szkoły, koordynatora lokalnego.
Efekty:
Dla szkoły oraz ucznia:
◆ promowanie udziału w wydarzeniach prospołecznych oraz charytatywnych,
◆ rozwijanie otwartości uczniów na potrzeby drugiego człowieka, żywych istot,
◆ promocja szkoły w środowisku lokalnym,
◆ realizacja założeń programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły.
Dla nauczyciela:
◆ zaspakajanie potrzeby wspierania potrzebujących ludzi, istot żywych,
◆ integracja z innym pracownikami szkoły,
◆ zacieśnianie więzi z uczniami.

5. Prowadzenie zajęć w ramach ogólnopolskich projektów profilaktycznych/ prozdrowotnych.

W roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 Koordynowałam realizację zajęć w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Znamię! Znam je ?” – dotyczącej profilaktyki zachorowania na czerniaka skóry. Uczniowie klas 6, 7 oraz 8 uczestniczyli na zajęciach biologii w kampanii „Znamię! Znam je?” realizowanej w naszej szkole w oparciu o materiały edukacyjne Akademii Czerniaka- Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Myślą przewodnią kampanii było zapoznanie młodych ludzi z tym, czym tak naprawdę jest czerniak skóry, jak przeciwdziałać zachorowaniu na niego oraz kiedy pojawiające się na naszym ciele zmiany skóry powinny budzić nasz niepokój. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmu instruktażowego, zapoznającego ich
z samobadaniem skóry, które jest bardzo proste, a jednocześnie bardzo ważne dla wczesnego rozpoznawania zmian nowotworowych.
W drugim półroczu roku szkolnym 2021/2022 włączyłam się do Ogólnopolskiego programu „Winiary- gotuj się na zmiany”. W ramach udostępnionych materiałów realizowałam w poszczególnych klasach zajęcia promujące właściwe nawyki żywieniowe.

Dowody realizacji: Dziennik zajęć, fotorelacje na stronie internetowej szkoły.
Efekty:
Dla ucznia oraz szkoły:
◆ znajomość treści w obszarze prawidłowych nawyków żywieniowych,
◆ świadomość zagrożeń wynikających z zachorowania na czerniaka skóry,
◆ promowanie szkoły, jako placówki dbającej o zdrowie swoich wychowanków poprzez udział w ogólnopolskich kampaniach prozdrowotnych.
Dla nauczyciela:
◆ tworzenie pozytywnego wizerunku nauczyciela promującego zdrowy styl życia,
◆ realizacja prozdrowotnych założeń planu wychowawczego.

6. Współpraca z innymi placówkami edukacyjnymi, środowiskiem lokalnym.

W roku szkolnym 2020/2021 wraz z uczniami klas 6 oraz 7 brałam udział w Kampanii „Młodzi uczą młodszych” w ramach ogólnopolskiego programu „Młodzi w Akcji+", którego celem było zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia poprzez realizację projektów społecznych. Kampanię realizowało Szkolne Koło PCK w V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Okręgowym PCK. Zajęcia dotyczyły udzielania pierwszej pomocy w przypadku różnych sytuacji zagrażających życiu człowieka. (maj/czerwiec 2021)
3 grudnia 2020 r. uczniowie klasy 7 pod moja opieką uczestniczyli w projekcie „Noc Naukowców z EIT FOOD” organizowanym przez Instytut Rozwoju Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Spotkanie odbywało się w ramach projektu #Annual FoodAgenda, finansowanego przez Europejski Instytut Technologii i Innowacji w obszarze żywności (EIT Food). Podczas spotkania uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wysłuchać wykładu specjalisty na temat problemu otyłości, który dotyka ogrom społeczeństwa na całym globie ziemskim. Uczniowie wzięli udział w dyskusji z ekspertem, brali udział w przygotowanym dla nich quizie, w którym najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni.
W kwietniu 2021 roku nawiązałam współpracę z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, którzy w ramach obchodów Dnia Ziemi zorganizowali dla uczniów naszej szkoły ekologiczne prelekcje przebiegające pod hasłem „Wiedzą to nawet dzieci, jak ważna jest segregacja śmieci”.
W październiku 2019 roku wraz ze swoimi wychowankami uczestniczyłam w warsztatach ekologicznych realizowanych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Alternatywa dla surowców kopalnianych”. Uczniowie podczas spotkania mogli nie tylko wysłuchać ekspertów z tej dziedziny, ale jako goście zobaczyliśmy na własne oczy jak wygląda praca zakładu.

Dowody realizacji: Fotorelacje na stronie internetowej szkoły. Podziękowania.

Efekty:
Dla ucznia oraz szkoły:
◆ uatrakcyjnienie zajęć z uczniami,
◆ rozwijanie nowych umiejętności oraz zainteresowań,
◆ promocja szkoły w środowisku lokalnym,
◆ nawiązanie współpracy z środowiskiem lokalnym.
Dla nauczyciela:
◆ tworzenie pozytywnego wizerunku nauczyciela promującego współpracę w środowisku lokalnym,
◆ zdobycie nowych doświadczeń,
◆ rozwój osobisty.

7. Realizacja zadań związanych z funkcją wychowawcy klasy

W trakcie trwania stażu byłam wychowawcą klasy o profilu sportowym, którą prowadziłam od roku szkolnego 2018/2019. W ramach pełnionej funkcji opracowywałam każdego roku plan oddziaływań wychowawczych, który realizowałam podczas zajęć z wychowawcą. Systematycznie zapoznawałam się z sytuacją rodzinną moich uczniów. Prowadziłam na bieżąco dziennik lekcyjny oraz teczkę wychowawcy. W związku z połączeniem dwóch zespołów na poziomie klasy 5 podjęłam się szeregu działań integrujących. Inicjowałam wyjścia klasowe, celebrowanie ważnych wydarzeń z życia klasy: Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Andrzejki, klasowe Mikołajki, Dzień Dziecka. Motywowałam uczniów do zaangażowania w treningi sportowe. W trosce
o bezpieczeństwo uczniów w szkole oraz w sieci współpracowałam ze Strażą Miejską w obszarze profilaktyki zachowań agresywnych oraz cyberprzemocy.

Dowody realizacji: Program wychowawczy. Teczka wychowawcy. Dokumentacja na stronie internetowej szkoły. Fotorelacje.
Efekty:
Dla ucznia oraz szkoły:
◆ integracja zespołu klasowego,
◆ rozwój kompetencji społecznych ucznia,
◆ promowanie szkoły jako miejsca, w którym dba się o bezpieczeństwo ucznia na różnych płaszczyznach jego życia,
◆ realizacji zadań profilaktyczno - wychowawczych szkoły.
Dla nauczyciela:
◆ zacieśnienie więzi z wychowankami,
◆ satysfakcja wynikająca z integracji zespołu klasowego,
◆ budowanie wizerunku nauczyciela przyjaznego uczniowi.

8. Przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty.

W latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 pełniłam funkcję przewodniczącej Zespołu Nadzorującego podczas egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Komisje, którymi przewodziłam tworzone były dla uczniów korzystających z dostosowania form
i warunków przeprowadzania egzaminu. Takie samo zadanie powierzano mi podczas próbnych egzaminów organizowanych w szkole.

Dowody realizacji: Protokoły egzaminów

Efekty:
Dla szkoły i ucznia:
◆ sprawny przebieg egzaminów ósmoklasisty,
◆ posiadanie kadry znającej procedury przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
Dla nauczyciela:
◆ znajomość procedur dotyczących organizacji oraz przebiegu egzaminów.

9. Organizowanie wyjazdów/wyjść edukacyjnych poza teren placówki.

Działania szkoły starałam się poszerzać o organizację lub włączanie się w organizację wycieczek o charakterze dydaktycznym, wychowawczym oraz integracyjnym. Udało się to poprzez:
- przystąpienie do ogólnopolskich projektów edukacji filmowej: Nowe Horyzonty oraz Kino na temat;
- udział w pokazach astronomicznych dla uczniów klas 4 w olsztyńskim Planetarium „Słońce zegarem, kompasem”;
- współorganizację;
● wycieczki edukacyjnej dla klas 5 do Warszawy na spektakl muzyczny „Piotruś Pan” w Studio Buffo oraz do Muzeum Iluzji (marzec 2020);
● wycieczki edukacyjnej dla klas 7: „Gdańsk historycznie” do Muzeum II Wojny Światowej oraz na Westerplatte (październik 2021);
● wycieczki klas 7 oraz 8 do Parku Edukacyjnego Mazurolandia połączonego ze zwiedzaniem Wilczego Szańca (maj/czerwiec 2022).

Dowody realizacji: Karty wycieczek. Fotorelacje.

Efekty:
Dla szkoły i ucznia:
◆ rozwijanie umiejętności społecznych,
◆ integracja grupowa,
◆ rozwój zainteresowań ucznia,
◆ edukacja patriotyczna,
◆ reprezentowanie i promocja placówki,
Dla nauczyciela:
◆ realizowanie się w roli wychowawcy,
◆ integracja z uczniami, budowanie wzajemnych relacji,
◆ pokazanie się z innej nieznanej uczniom strony,
◆ dzielenie się pasją/ zainteresowaniami.

10. Promocja szkoły.

29 lutego 2020r . w ramach Dnia Otwartego Szkoły zorganizowałam żywą lekcję przyrody (przy współpracy z pracownikiem Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie) oraz zabawy eksperymentalne dla najmłodszych. Obecni goście mogli zobaczyć żywe okazy węży, ciekawe modele przyrodnicze wykorzystywane na zajęciach biologii oraz przygotowane przez nauczyciela eksperymenty oraz ich przebieg,
w tym budzący ogromne zainteresowane „cytrynowy wulkan”.
W roku szkolnym 2020/2021 brałam udział w wideonagraniu promującym przedmioty przyrodnicze oraz naukę w naszej szkole. Stworzyłam także wirtualny album, który prezentował najważniejsze wydarzenia- inicjatywy, które odbywały się w szkole w ostatnich latach w ramach zajęć przyrody, biologii oraz geografii.
W roku szkolnym 2021/2022 stworzyłam materiały multimedialne prezentujące udział uczniów naszej szkoły w ogólnopolskim programie edukacji filmowej „Nowe Horyzonty”.
W pierwszych dniach września 2021 roku brałam czynny udział w festynie rodzinnym promującym naukę w naszej szkole. Wydarzenie zorganizowane zostało, aby powitać nowych uczniów naszej szkoły oraz ponownie zintegrować uczniów, którzy po długiej przerwie związanej ze zdalną edukacja powrócili do szkoły stacjonarnej. W ramach przygotowań do wydarzenia stworzyłam na potrzeby kiermaszu „słodkie paczuszki”, a w trakcie samej imprezy obsługiwałam stanowiska z grami planszowymi. Zdobyte podczas kiermaszu fundusze pozwoliły na zakup farb i asortymentu niezbędnego
do tworzenia muralu na budynku szkoły.

Dowody realizacji: Dokumentacja na stronie internetowej szkoły. Wideonagrania, wirtualna książka.
Efekty:
Dla szkoły i ucznia:
◆ zaangażowanie w losy szkoły oraz promowanie jej wizerunku w środowisku lokalnym.
Dla nauczyciela:
◆ sprawdzenie się w innej dziedzinie niż nauczanie,
◆ doskonalenie nowych umiejętności.

11. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

W październiku 2020 r. ukończyłam trzysemestralne studia podyplomowe na kierunku: „Oligofrenopedagogika– edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną”. Wybór kierunku podyktowany był potrzebami szkoły, w której od dłuższego czasu pracuję z uczniami z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dowody realizacji: Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
Efekty:
Dla szkoły i ucznia:
◆ pozyskanie nauczyciela posiadającego kwalifikacje do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dla nauczyciela:
◆ zdobycie nowych kwalifikacji umożliwiających prowadzenie zajęć z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
◆ rozwój osobisty.

12. Doskonalenie warsztatu pracy.

W ramach doskonalenia wiedzy z zakresu metodyki nauczania przedmiotów przyrodniczych, zagadnień z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz umiejętności cyfrowych uczestniczyłam w różnorodnych formach doskonalenia, z których wiele odbywało się na zasadach e-learningu (online):
- Jak prowadzić Klub Młodego Odkrywcy - 15.10.2019
- Filary lekcji odwróconej na przedmiotach przyrodniczych - 07.12.2019
- Warsztaty na platformie Moodle- „DNA w nas i wokół nas - czy da się go zobaczyć i co się w nim kryje?” (kwiecień 2020)
- Szkolenie- Społeczny Inspektor Pracy (4-5.12.2019)
- Szkoleniowe rady pedagogiczne:
1) Szkolenie w ramach szkoleniowej Rady Pedagogicznej „Kompetencje kluczowe” - 14.11.2019
2) Szkolenie przeciwpożarowe - 5.12.2019
- Szkolenie- „Praca z dzieckiem cudzoziemskim” -12-13.02. 2020
- Szkolenie- „Zdalne lekcje, czyli nauka „online” z sensem” - 4.05. 2020
- E-konferencja- „Rola motywacji w nauczaniu zdalnym” - 7.05. 2020
- E- konferencja – „Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasie pandemii”- 12.05. 2020
- Szkolenie online - „Lekcje online. Zajęcia z wykorzystaniem integratora lekcji Google Classroom” - 26.05. 2020
- „Bezpieczne wakacje” – szkolenie online na platformie Teams organizowane przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie - 19.06.2020
- „Klasowy regulamin w praktyce”- 02.09.2020
- Webinarium- „Jak rozpocząć przygodę z TUS?” - 07.09.2020
- „Dyscyplina w praktyce” - 16.09.2020
- Cykl webinariów dla nauczycieli w ramach projektu „Być jak Ignacy” - (wrzesień 2020) : „Filozofia zdalnego nauczania. Jak się do tego przygotować?”, „Jak organizować, prowadzić zajęcia online?”, „Jak angażować do nauki ?”, „Narzędziownik nauczyciela”
- Szkolenie online- „Z gry do klasy, czyli oswajamy gry w PowerPoint” - 21.09.2020
- Szkolenie- „Czy ocenianie zawsze jest sprawiedliwe? Psychologiczne aspekty oceniania”- 03.10.2020
- „Zakładanie i prowadzenie bloga o tematyce przyrodniczej” - 17.11.2020
- Udział w Ogólnopolski projekcie wzmacniającym kompetencje cyfrowe „Lekcja Enter” – styczeń/ marzec 2021
- Webinarium- „Jak angażować uczniów i uczennice w lekcje online?” - 20.01.2021,
- Tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych na przedmiotach przyrodniczych - 14-24.01.2021(20 godzin)
- „Tworzenie filmów dydaktycznych o tematyce przyrodniczej”- 30. 01.2021
- „Jak pracować w parach i grupach na lekcjach on-line?” - 03.02.2021
- „Tworzymy przyrodniczy Escape room w Genially” - 27.02.2021
- „Skuteczne nauczanie zdalne” - 19-20.02.2021
- Spotkania on-line z przyrodą: „Wiosenne rechoty czyli o płazach słów kilka”- 06.03.2021
- „O odpowiedzialności za Plantę czyli zero waste w szkole” - 17.03.2021r.
- „Zamiast pochwał i uwag. Jak wzmacniać pozytywnie uczniów, aby się uczyli ?” - 19.03.2021
- „Skuteczne nauczanie zdalne –II edycja” - 14-28.04.2021
- Warsztaty „Międzykulturowość i przeciwdziałanie dyskryminacji”- 21.04.2021,
- Szkolenie „Przemoc w rodzinie ucznia- wskazówki dla nauczycieli i wychowawców”- 08.06.2021,
- „Mentorskie udzielanie informacji zwrotnej, na której zbudujesz autorytet” - 07.09.2021
- „Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole” - 09.09.2021
- „Jak wesprzeć ucznia w pokonywaniu lęków szkolnych” - 20.09.20021
- „Wspieranie ucznia ze SPE z wykorzystaniem TIK” - 28.09.2021
- „Edukacja przyrodnicza i leśna – jesienne inspiracje” - 12.10.2021
- „Uczeń z FAS” - 14.10.2021
- „Jak dogadać się z rodzicem ?” - 17.11.2021
- „Jak rozpoznać pierwsze objawy spektrum autyzmu u dziecka?” - 21.01.2022
- „Wykorzystanie mnemotechnik w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych” - 22.01.2022
- „Depresja u dziecka – wczesne rozpoznanie i wsparcie” - 31.01.2022
- „Jak rozmawiać o wartościach w szkole?” - 26.01-05.02.2022
- „Nawiązywanie relacji międzyludzkich dzieci ze spektrum autyzmu” - 03.02.2022
- „O tym jak słuchać uczniów, by słyszeć ich potrzeby i włączyć w tworzenie szkoły” - 10.02.2022
- „Maski depresji” - 18.02.2022
- „Klub młodego odkrywcy w działaniu” - 22.02.2022
- „Współpraca w klasie – jak wykorzystać jej potencjał” - 09.03.2022
- „Jak przygotować klasę na przyjęcie ucznia lub uczennicy z Ukrainy ?” - 10.03.2022
- „Samookaleczenia a depresja” - 04.03.2022
- „Ukraiński system edukacji – informacje niezbędne dla nauczyciela”- 01.04.2022
- „Poznajemy rzeki województwa Warmińsko- Mazurskiego. Wyprawa do rezerwatu krajobrazowo- geomorfologicznego „Źródła rzeki Łyny” - 09.04.2022

Dowody realizacja: Zaświadczenia
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
◆ uczestnictwo ucznia w zajęciach prowadzonych metodami aktywnymi,
◆ możliwość pogłębiania wiedzy ucznia oraz rozwoju jego zainteresowań,
◆ ukierunkowanie rozwoju ucznia,
◆ wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Dla nauczyciela:
◆ wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy z uczniami,
◆ rozwój osobisty,
◆ wzbogacenie własnego warsztat pracy o nowe materiały, metody, środki dydaktyczne,
◆ umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi.

§ 8 ust. 3 pkt. 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Opracowanie i wdrożenie „Szkolnego Programu Profilaktyki Zachowań Agresywnych i Autoagresywnych”.

Od września 2021 roku do kwietnia 2022 roku realizowałam w klasach 7 oraz 8 opracowany przeze mnie oraz szkolnego psychologa program profilaktyki zachowań agresywnych oraz autoagresywnych. Zawierał on autorskie scenariusze zajęć oraz podjęte w szkole inicjatywy wpisujące się
w zagadnienie poruszanego problemu. Treści programu obejmowały sferę samooceny ucznia, towarzyszących mu trudnych emocji, relacji z rodziną oraz rówieśnikami oraz zdrowego stylu życia. Sam program przebiegał w następujących formach:
- Spotkanie warsztatowe uczniów ze specjalistą zachowań autoagresywnych, pracownikiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie,
- Szkolne obchody „ Dnia Przyjaciela”,
- Konkurs fotograficzny „Mój styl życia. W zdrowym ciele zdrowy duch”,
- Szkolna akcja „Uzależnieniom podziękuję”,
- Seven Day Challange,
- Realizacja godzin wychowawczych w oparciu o stworzone scenariusze zajęć.

Dowody realizacji: Fotorelacje na stronie szkoły. Sprawozdanie wraz z ewaluacją.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły
◆ nabycie przez ucznia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
◆ wzrost poczucia własnej wartości, znajomość swoich mocnych stron,
◆ umiejętność nawiązywania relacji społecznych,
◆ znajomość zagrożeń płynących z uzależnień oraz zaburzeń odżywiania,
◆ umiejętność reagowania na zachowania agresywne oraz autoagresywne w najbliższym otoczeniu,
◆ promowanie szkoły poprzez realizację zajęć oraz inicjatyw dotyczących trudności wychowawczych.
Dla nauczyciela:
◆ rozwój osobisty,
◆ zacieśnianie więzi oraz zaufania pomiędzy nauczycielem a uczniami,
◆ satysfakcja wynikająca z ewaluacji programu dotyczącej skuteczności podjętych inicjatyw oraz możliwości niesienia pomocy .

§ 8 ust. 3 pkt. 4 lit. b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1. Wykonywanie zadań przewodniczącego zespołu nauczycieli.

Od roku szkolnego 2018/2019 nieprzerwalnie sprawowałam funkcję przewodniczącej Zespołu Przedmiotów Przyrodniczych. W ramach powierzonego mi zadania koordynowałam pracę zespołu poprzez: redagowanie rocznych planów pracy, ustalanie terminów spotkań, pisanie sprawozdań
z naszej działalności, nawiązywanie współpracy z innymi zespołami zadaniowymi, w szczególności z Zespołem Koordynującym działania ekologiczne. Podczas spotkań zespołu omawiałam wraz z członkami sytuację dydaktyczną poszczególnych zespołów klasowych z przedmiotów: przyroda, biologia oraz geografia, analizowaliśmy wyniki diagnoz podejmując jednocześnie działania zmierzające do poprawy tych obszarów, które wypadały niezadowalająco. Koordynowałam realizację diagnoz śródrocznych oraz rocznych, które były bardzo istotne w opracowaniu strategii pracy z uczniami. Jako zespół podejmowaliśmy decyzje odnośnie wyboru podręczników. Ustalałam wraz z zespołem przedsięwzięcia rozwijające umiejętności przyrodnicze, zainteresowania uczniów oraz te związane z promocją szkoły. Jako przewodnicząca zespołu motywowałam jego członków do podejmowania nowych inicjatyw oraz doskonalenia swoich umiejętności dydaktycznych oraz wychowawczych poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Dowody realizacji: Sprawozdania. Fotorelacje z ważnych wydarzeń organizowanych przez członków zespołu.
Efekty:
Dla ucznia i szkoły:
◆ stworzenie uporządkowanej dokumentacja pracy zespołu,
◆ korelacja międzyprzedmiotowa,
◆ diagnoza uczniów,
◆ opracowanie strategii działania w przypadku trudności dydaktycznych i wychowawczych,
◆ inicjowanie wydarzeń rozwijających umiejętności oraz zainteresowania przyrodnicze uczniów.
Dla nauczyciela:
◆ zacieśnianie współpracy z innymi nauczycielami,
◆ doskonalenie umiejętności zarządzania pracą zespołu,
◆ rozwój osobisty,
◆ satysfakcja płynąca z dokonań zespołu.

2. Koordynowanie projektu Uniwersytetu Dzieci – „Lekcje z emocjami- jak dbać o swój nastrój?”.

Od października 2020 roku do maja 2021 roku koordynowałam w swojej klasie realizację programu zatytułowanego „Lekcje z emocjami – jak dbać o swój nastrój?” w ramach Projektu Uniwersytetu Dzieci. Program zakładał cykl zajęć, których myślą przewodnią było rozwijanie samoświadomości ucznia oraz jego inteligencji emocjonalnej. Wśród realizowanych treści znajdowały się zagadnienia dotyczące: mocnych stron, predyspozycji ucznia, poczucia własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, złością oraz niepowodzeniami, zrozumienia czym jest empatia.

Dowody realizacji: Zapisy w dzienniku. Dyplomy uczestników projektu oraz koordynatora.

Efekty:
Dla ucznia i szkoły :
◆ poznanie przez ucznia jego wartości oraz prezentowanie swoich mocnych stron,
◆ nabycie przez ucznia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
◆ realizacja wychowawczej roli szkoły,
◆ promocja placówki wśród rodziców.
Dla nauczyciela:
◆ satysfakcja z możliwości niesienia pomocy innym,
◆ motywacja do rozwoju własnego,
◆ zacieśnienie więzi z wychowankami.

PODSUMOWANIE

Wszystkie cele zawarte w planie rozwoju zawodowego w mojej ocenie udało mi się zrealizować w satysfakcjonującym stopniu. Aktywnie i sumiennie wypełniałam zadania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze szkoły. Działania, których podejmowałam się przez ostatnie lata miały na celu unowocześnienie oraz wzbogacenie mojego warsztatu oraz stosowanych metod. Potrafiłam skutecznie organizować swoją codzienną pracę, a także dokumentować prowadzone przez siebie działania. Poddawałam analizie i ocenie skuteczność podejmowanych przedsięwzięć, a gdy zachodziła potrzeba dokonywałam ich modyfikacji.
Przez cały okres trwania stażu uwzględniałam w swojej aktywności współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne oraz problematykę bezpośrednio dotyczącą środowiska lokalnego. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach,
e-learningu podwyższających moje kompetencje zawodowe. Ukończyłam również studia podyplomowe, które umożliwiły mi pełnienie dodatkowych funkcji. Na bieżąco korzystałam z możliwości jakie dawały mi technologia komputerowa i informacyjna. Pozwalało mi to na przygotowanie i realizację zajęć
w oparciu o nowoczesne narzędzia. Zadowolenie przynosiło mi również dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi pracownikami szkoły poprzez organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia oraz lekcji otwartych. Chętnie włączałam się w działania promujące szkołę. Nawiązywałam współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu rozwijania zainteresowań przyrodniczych moich uczniów. Angażowałam się w działania charytatywne/prospołeczne, inicjowałam wydarzenia o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym. Bardzo duże znaczenie miała dla mnie praca w roli wychowawcy klasy. Podczas pełnienia tej funkcji nabyłam wiele przydatnych doświadczeń oraz umiejętności, które będę mogła wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Za szczególne osiągniecie uważam współtworzenie oraz realizację „Szkolnego Programu Profilaktyki Zachowań Agresywnych oraz Autoagresywnych”, którego efekty przyniosły mi ogromną satysfakcję.
Uważam, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego. W najbliższej przyszłości zamierzam dalej rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności. Planuję uzupełnić swoje kompetencje niezbędne do pracy z uczniami z zespołem Aspergera. Zakończenie stażu nie oznacza dla mnie końca podejmowanych inicjatyw. W dalszym ciągu będę dążyła do podnoszenia jakości pracy własnej oraz szkoły. Przede mną wiele wyzwań dydaktycznych, opiekuńczych oraz wychowawczych, jednak jestem przekonana, że dzięki nabytym w ostatnich latach umiejętnościom, będę potrafiła im sprostać, a moja praca i zaangażowanie będą sprzyjały rozwojowi uczniów oraz promocji szkoły.

........................................ ........................................
(data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły) (podpis nauczyciela)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.