X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49331
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel: mgr Liliana Gawrońska
Nauczane przedmioty: język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2020 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2023 r.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
L.p. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji
1.

. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy
z młodzieżą.
Uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej. Okres stażu
Udział w różnych formach doskonalenia w celu poszerzenia wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego. Okres stażu
Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach. Okres stażu
Wzbogacanie środków dydaktycznych (np. plakaty, komiksy, gry dydaktyczne, karty pracy, testy). Okres stażu
2.
Udział w szkoleniach
z zakresu obsługi komputera
i wykorzystania multimediów
w pracy. Uczestniczenie w szkoleniach, np.:
• Wykorzystanie: narzędzi TiK w nauczaniu.
• Narzędzia do tworzenia interaktywnych materiałów I półrocze 2020/2021
3. Wykorzystanie Internetu
i jego zasobów. Tworzenie pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych przy pomocy komputera i Internetu. Okres stażu
Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela języka niemieckiego. Okres stażu
Wyszukiwanie informacji w Internecie dotyczących szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji. Pobieranie materiałów i zdobywanie pomysów na zajęcia edukacyjne. Okres stażu
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu, programów i aplikacji np. Quizizz, Padlet. Na bieżąco
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego,dokumentów dotyczących awansu zawodowego na portalach internetowych związanych
z oświatą. Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
L.p. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych. Opracowanie scenariuszy zajęć otwartych z języka niemieckiego przeznaczonych dla nauczycieli, w szczególności języków obcych i nauczycieli z krótkim stażem zawodowym, przeprowadzenie lekcji,
a następnie ich omówienie. 3 razy w okresie stażu
2.
Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli zespołu języków obcych.
I półrocze 2021/2022
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Praca w zespole nauczycieli języków obcych, aktywny udział
w działaniach zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych, współorganizowanie szkolnych konkursów. Okres stażu
Współpraca w zakresie działań dydaktycznych i wychowawczych
z wychowawcami i nauczycielami (wymiana informacji na temat możliwości i osiągnięć edukacyjnych ucznia, stosowanych metod pracy). W razie potrzeby
Współpraca z koordynatorem strony internetowej szkoły (Publikacja informacji dotyczących SU, przedsięwzięć związanych z językiem niemieckim). Okres stażu
4. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod,
form pracy. Opublikowanie na portalach internetowych np. scenariuszy zajęć lekcyjnych. Okres stażu
Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy np. scenariuszy zajęć, materiałów dydaktycznych. Okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.p. Zdania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji
1. Rozbudzenie zainteresowania nauką języka niemieckiego. Organizacja i przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego.
Udział w konkursach:
• Turbolandeskunde
• Lust auf Lesen?
XI 2020
I 2021
2. Bieżące i systematyczne
diagnozowanie potrzeb
rozwojowych,
edukacyjnych oraz
zdolności uczniów. Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami. W razie potrzeby
Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz w rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne, organizowane
spotkania ze specjalistami na terenie szkoły i poza nią. Na bieżąco

Przygotowanie uczniów do konkursów. Okres stażu
Prowadzenie zajęć przygotowujących do matury rozszerzonej. Okres stażu
3. Zajęcia edukacyjno-integracyjne. Organizacja wyjść i wycieczek. Okres stażu.
4. Opieka nad Samorządem Uczniowskim. Przeprowadzenie wyborów do SU.
Pomoc w realizacji działań zgodnych z planem SU. Okres stażu.

§ 8 ust. 3 pkt. 4b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.
L.p. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji
1. Pełnienie funkcji opiekuna
praktyk pedagogicznych. Wykonywanie obowiązków szkolnego opiekuna praktyk zgodnie z planem praktyk. XI 2020
2. Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora projektu. Wykonywanie zadań koordynatora projektu eTwinning „Schülerprojekt – Baden Württemberg – Woiwodschaft Lodzkie”. 2020/2021

Zgłoszenie projektu do konkursu Nasz projekt eTwinning XII 2020

§ 8 ust. 3 pkt. 4c
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym,
a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym.
L.p. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin realizacji
1. Utrwalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym. Udział w kursie języka angielskiego. II półrocze 2020/2021
2. Wykorzystanie umiejętności posługiwania się językiem obcym. Prowadzenie lekcji w języku angielskim w klasach dwujęzycznych. Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.