X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49327
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela nauczyciela dyplomowanego

Plan ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Iwona Zadrożniak
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa w Starej Kornicy i Samorządowe Przedszkole w Starej Kornicy
Dyrektor: mgr inż. Iwona Zaniuk
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.

CEL GŁÓWNY: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CEL SZCZEGÓŁOWY: podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej, realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Podstawy prawne: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela26stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2018r.,poz.967 i2245 oraz z 2019r.,poz. 730i 1287), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019r.,poz.1650).

PLAN DZIAŁANIA:

Lp.
Zadanie

Formy realizacji
Termin realizacji
Uwagi/sposób dokumentacji

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
i sporządzenie wniosku i planu rozwoju zawodowego. Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.
Napisanie wniosku i planu rozwoju zawodowego.

Udział w szkoleniu ,, Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego’’

sierpień /wrzesień 2020 r. Złożony wniosek o otwarcie stażu,
poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

Zaświadczenie o odbytym kursie.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy. 2020 r. – 2023 r. Dokumentacja awansu zawodowego.
3. Przygotowanie projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis realizacji planu z uwzględnieniem ewentualnych zmian w planie rozwoju, autoanaliza, autorefleksja. maj - czerwiec
2023 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
4. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Opracowanie wniosku skierowanego do dyrektora szkoły.
czerwiec 2023 r. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

Zadania Formy realizacji Czas realizacji Przewidywane efekty Uwagi/sposób dokumentacji

1. Wzbogacanie warsztatu pracy.

• Dbanie o wystrój sali oraz wykonywanie pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie edukacyjnym.
• Tworzenie aktualnych gazetek i wystawek prac dzieci.
• Współpraca z wydawnictwem ,,MAC Edukacja”.

2020 r. – 2023 r.

Wzbogacenie warsztatu pracy.
Podnoszenie jakości pracy szkoły.

Gazetki tematyczne.
2. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju placówki.
• Diagnoza edukacyjna (np. dziecka szczególnie uzdolnionego, dziecka ze specyficznymi problemami w zachowaniu lub dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
• Identyfikacja problemu.
• Geneza i dynamika zjawiska.
• Znaczenie problemu.
• Prognoza.
• Propozycje rozwiązania.
• Wdrażanie oddziaływań.
• Otoczenie szczególną opieką dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

według potrzeb Osiągnięcie dojrzałości szkolnej dziecka.

Wzrost poczucia własnej wartości dziecka.

Wszechstronny rozwój intelektualny dziecka.

Lepsze funkcjonowanie dziecka na tle grupy.

Rozwinięcie ogólnych zdolności, spostrzegania i logicznego myślenia. Diagnoza edukacyjna.

Dokumentacja pracy z dzieckiem,
Arkusze gotowości szkolnej.

3. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

• Wykorzystywanie Internetu dla potrzeb zawodowych, dydaktycznych i osobistych.
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy na zajęcia.
• Pozyskiwanie kart pracy, scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych oraz materiałów na gazetki.
• Opracowywanie scenariuszy zajęć, uroczystości grupowych, dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji.
• Wyszukiwanie na stronach internetowych propozycji od różnych instytucji dotyczących konkursów dla dzieci.
• Przygotowywanie dyplomów, podziękowań, ogłoszeń, zaproszeń na uroczystości przedszkolne przy użyciu komputera.
• Wykorzystanie technologii komputerowej podczas zajęć, do opracowania pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego przy pomocy komputera.
• Korzystanie z dziennika elektronicznego na platformie VULCAN - systematyczne i sumienne uzupełnianie ewidencji obecności, tematyki zajęć, informacji o dzieciach i współpracy z rodzicami i instytucjami.

2020 r. – 2023 r.

2020 r. – 2023 r.

sierpień /wrzesień 2020 r.
Uatrakcyjnianie zajęć.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Doskonalenie warsztatu pracy i umiejętności posługiwania się komputerem.
Uatrakcyjnienie zajęć.
Tworzenie dokumentacji szkolnej,
tworzenie interesujących gazetek szkolnych.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami. Wykaz stron internetowych, pomoce dydaktyczne, karty pracy, zapisy w dzienniku zajęć dydaktycznych, dokumentacja sprawozdania – Księga Protokołów RP, scenariusze, plany, regulaminy konkursów, wzory dyplomów, zaproszenia, podziękowania.
4. Wykorzystywanie
nowatorskich metod
i form pracy.
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych
• Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, akcjach.
• Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci.
• Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa
w konkursach.
2020 r. – 2023 r.

według potrzeb
Scenariusze zajęć.
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Dyplomy.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

Zadania Formy realizacji Czas realizacji Przewidywane efekty Uwagi/sposób dokumentacji

1. Wdrażanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły/przedszkola. • Bieżąca analiza dokumentów placówki: statutu przedszkola, koncepcja pracy wychowawczo- dydaktycznej, program współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, podstawa programowa wychowania przedszkolnego, program edukacji przedszkolnej. 2020 r. – 2023 r. Wykorzystywanie dokumentów w pracy wychowawczo – dydaktycznej. Dokumentacja przedszkola.
2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
• Planuję następujące konkursy:
,,Cuda z jesiennego liścia '' - konkurs plastyczny,
,,Miś mój przyjaciel" -konkurs plastyczny,
,,Polska moja Ojczyzna'' - konkurs recytatorski,
,,Stroik Bożonarodzeniowy" - konkurs plastyczny,
,,Ozdoba wielkanocna" - konkurs plastyczny.
• Organizowanie uroczystości w grupie: Dzień Pluszowego Misia, Bal karnawałowy, Wigilia grupowa, Pierwszy dzień wiosny, Śniadanie wielkanocne, Dzień Ziemi.
• Pomoc w organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych dla środowiska lokalnego.
• Zachęcanie i przygotowanie dzieci do udziału w różnych konkursach plastycznych międzygrupowych i innych poza przedszkolem.
• Zorganizowanie i opracowanie regulaminu konkursu przedszkolnego dla dzieci i rodziców.
• Powołanie komisji konkursowej.
• Wykonanie dyplomów.
• Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
• Obserwacja i analiza możliwości dzieci. Praca z dziećmi potrzebującymi wsparcia dydaktycznego.
• Współpraca z rodzicami.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Włączanie rodziców do organizowania uroczystości szkolnych.
• Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• Współpraca z psychologiem, pedagogiem i logopedą.

październik 2020 r.

listopad 2020 r.
listopad 2020 r.
grudzień 2020 r.
kwiecień 2021 r.

według kalendarza imprez

2020 r. – 2023 r.

zgodnie z kalendarzem imprez

2020 r. – 2023 r.

według potrzeb,
w ramach konsultacji Rozwijanie zainteresowań dzieci,
Kultywowanie tradycji,
Rozwijanie zainteresowań dzieci oraz zdolności plastycznych dzieci, ich postawy twórczej aktywności, ciekawości i otwartości.
Motywowanie dzieci do przestrzegania ,,Kodeksu Przedszkolaka”.
Przełamywanie barier wśród dzieci nieśmiałych.

Uczenie się współpracy i kulturalnego zachowania.
Uczestnictwo dzieci w różnych formach życia kulturalnego.

Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola.

Odczuwanie satysfakcji z udanych imprez klasowych

Scenariusze zajęć, obserwacje, wpisy do e-dziennika.

Regulamin konkursu,
sprawozdania pokonkursowe,
dyplomy,
informacje o konkursach, zdjęcia.

Dokumentacja w e-dzienniku.
3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów.

• Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć koleżeńskich otwartych zgodnie z zaplanowanym terminem
- ocena i ewaluacja przeprowadzonych zajęć.

• Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.

listopad 2021 r.,
luty, maj 2022 r.

Na bieżąco podczas wybranych zajęć edukacyjnych zgodnie z planem nauczania.

Doskonalenie swojego warsztatu pracy.
Integracja nauczycieli wspierających mnie w działaniach.
Poszerzanie własnego warsztatu pracy.
Uatrakcyjnienie zajęć.
Zdobywanie nowej wiedzy.
Wymiana poglądów i doświadczeń.
Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole. Scenariusze zajęć.
Lista obecności nauczycieli.

4. Opublikowanie na
przedszkolnej stronie
internetowej ,,Planu
rozwoju zawodowego
nauczyciela
mianowanego”.

• Opublikowanie w portalu internetowym „Edux” zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

październik
/listopad
2020r.

Potwierdzenie opublikowania planu rozwoju w Internecie.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
Zadania Formy realizacji Czas realizacji Przewidywane efekty Uwagi/sposób dokumentacji

1. Bieżące i systematyczne
diagnozowanie potrzeb
rozwojowych,
edukacyjnych oraz
zdolności dzieci. • Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.

• Diagnozowanie dzieci, pomoc w rozpoznawaniu trudności w zakresie udzielanej w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

• Kierowanie na diagnozę specjalistyczną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dzieci wymagających indywidualnego wsparcia.

• Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
• Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne, organizowane spotkania ze specjalistami na terenie placówki i poza nią.
• Organizowanie zajęć przy użyciu nowoczesnego sprzętu informatycznego typu tablet.
• Wykorzystanie maty do kodowania jako innej formy prowadzenia zajęć rozwijających zdolności i inteligencje dzieci.
• Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy.
• Prowadzenie zajęć metodą projektu. 2020 r. – 2023 r.
według bieżących potrzeb
Wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
Arkusz obserwacji dziecka.

Wpisy do dziennika.

Dokumentacja pracy
z dzieckiem
objętym
pomocą PPP.

Współpraca z PPP w Łosicach.

Rejestry rozmów z rodzicami.

2. Praca z dziećmi z trudnościami wynikającymi z dysfunkcji wzroku oraz z afazją. • Prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem słabowidzącym w szkole podstawowej.

• Stymulacja rozwoju dziecka z afazją w przedszkolu.

2020 r. – 2023 r. Rozwijanie percepcji wzrokowej.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Wytwarzanie atmosfery wzajemnego zaufania, rozwijanie odporności emocjonalnej i wiary we własne siły.
Wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających.
Dbanie o pozytywną, przyjazną atmosferę pracy, podejmowanie działań integrujących z pozostałymi dziećmi w oddziale przedszkolnym. Współpraca nauczyciela z rodzicami.
3. Rozwijanie zainteresowań
dzieci najbliższym
otoczeniem poprzez
szeroko rozumianą
współpracę ze
środowiskiem lokalnym.
Promowanie przedszkola
w środowisku lokalnym.
• Zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola.
• Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

• Organizowanie i koordynowanie imprez przedszkolnych.

2020 r. – 2023 r. Promowanie wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez udział w różnego rodzaju projektach społecznych, edukacyjnych.

Adnotacje w dzienniku
zajęć.

Strona internetowa.

Zdjęcia, filmy.

4. Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
• Planuję udział w następujących kursach według informatorów instytucji oświatowych zgodnie z harmonogramem szkoleń:

 Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego. Planowanie rozwoju zawodowego.

 Dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Twórczość plastyczna we wczesnej edukacji dziecka.

 Przeczytaj ... czyli jak uczyć czytania. Odimienna Metoda Czytania wg koncepcji dr I. Majchrzak - wprowadzenie dziecka w świat "pisma".

 Podstawy czytania sylabowego z dziećmi.
2020 r. – 2023 r.

wrzesień 2020 r.

wrzesień 2020 r.

październik 2020 r.

październik 2020 r.

listopad 2020 r.
Podniesienia moich kompetencji zawodowych.

Podwyższanie jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie pracownika.
Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.
Podwyższanie jakości pracy swojego warsztatu zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Zadania Formy realizacji Czas realizacji Przewidywane efekty Uwagi/sposób dokumentacji

1. Opracowanie i wdrożenie programu o tematyce prozdrowotnej. • Program ,,Smaczne i zdrowe są warzywa i owoce kolorowe” – edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie zdrowego stylu życia i kształtowania postaw prozdrowotnych.
• Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.

wrzesień 2021 r.

październik 2022 r.
Ukazywanie dzieciom wartości zdrowia, jako potencjału, którym dysponują, Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie,
Propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, ze szczególnym uwzględnieniem codziennego spożywania warzyw i owoców, które oferują organizmowi bogactwo niezbędnych i niezastąpionych składników odżywczych, Scenariusze zajęć, foldery.
Zajęcia praktyczne. Piramida zdrowia.

§ 8 ust. 2 pkt. 4d
OPRACOWANIE AUTORSKIEJ PRACY Z ZAKRESU OŚWIATY LUB ROZWOJU DZIECKA OPUBLIKOWANEJ W CZASOPIŚMIE BRANŻOWYM LUB W FORMIE INNEJ ZWARTEJ PUBLIKACJI
Zadania Formy realizacji Czas realizacji Przewidywane efekty Uwagi/sposób dokumentacji

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. • Opracowanie autorskiej pracy ,,Zastosowanie wybranych technik, metod i form pracy z dzieckiem słabowidzącym”.
• Opublikowanie w czasopiśmie „Meritum” w Mazowieckim Kwartalniku Edukacyjnym.
wrzesień 2022r.

marzec 2023r. Wsparcie ucznia słabowidzącego w procesie szkolnej edukacji. Czasopismo ,,Meritum”.

* Plan może ulec zmianie. Opracowała: mgr Iwona Zadrożniak
Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.