X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49319
Przesłano:

Sprawozdanie z rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

SPRAWOZDANIE Z ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Katarzyna Hajek
Nazwa Szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe obejmujące szkolenie z lekkiej atletyki
Dyrektor Szkoły: dr Ludmiła Nowak
Cel stażu:
- doskonalenie własnych umiejętności i metod pracy w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
- podniesienie jakości pracy szkoły oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym
- poznanie procedury awansu zawodowego i uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
Opiekun stażu: mgr Joanna S. oraz Dariusz B.
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2019r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2022r.
Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574, z 2019 r. poz. 1650).
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287).

1. Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.
§ 7 ust. 2 pkt .1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
1. Umiejętność stosowania wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
W okresie odbywania stażu sumiennie realizowałam zadania określone w planie rozwoju zawodowego oraz podejmowałam działania wynikające z potrzeb i specyfiki szkoły. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji zadań było zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipiec 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniając zmiany z dnia 9 grudnia 2020r., poz. 2200). Na tej podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego, przy tworzeniu którego starałam się uwzględnić specyfikę szkoły oraz potrzeby uczniów, rodziców, środowiska szkolnego oraz rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela.
W celu pogłębienia swojej wiedzy uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego pt.: "Zakończenie stażu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy" organizowane przez Twoje Webinaria - szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli oraz odbyte szkolenie z tego zakresu pozwoliły mi lepiej poznać procedury awansu zawodowego. Stały się także istotną pomocą przy pisaniu sprawozdania z okresu stażu i przygotowywaniu do egzaminu na nauczyciela mianowanego.
Pogłębiając znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły podjęłam następujące działania:
zapoznałam się z dokumentacją obowiązującą w szkole: Statutem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Statutem Szkoły Podstawowej nr 8, szkolnym programem wychowawczo- profilaktycznym, regulaminem organizowania wycieczek w ZSO nr1, procedurami; bezpieczeństwa w ZSO nr1 i uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, regulaminem świetlicy szkolnej, dokumentami związanymi z zajęciami dydaktycznymi: dziennikiem lekcyjnymi w formie elektronicznej, podstawą programową kształcenia ogólnego (wychowanie fizyczne) i programami nauczania
aktywnie uczestniczyłam w zebraniach zespołu nauczycieli wychowania fizycznego, podczas których dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a także korzystałam z ich dorobku
uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
jako nauczyciel – współpracowałam z rodzicami. Brałam udział w spotkaniach z nimi – ogólnych, klasowych oraz indywidualnych, a także nawiązywałam kontakt telefoniczny, zależnie od zaistniałych potrzeb
uczestniczyłam w przeprowadzeniu próbnych egzaminów maturalnych. Uczestniczyłam także w pracach komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu sprawnościowego do klas mistrzostwa sportowego
sumiennie prowadziłam dokumentację szkolną
Pogłębiałam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania. Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do: udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania w wyznaczonym terminie, oceny własnych działań zaplanowanych do realizacji w trakcie stażu.

2. Zapoznanie się z potrzebami szkoły w zakresie zadań wychowawczo-opiekuńczych
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, co przyczyniło się do zapoznania się z bieżącymi problemami szkoły oraz ze zmieniającymi się przepisami prawa. Było to również okazją do spotkania w Gronie Pedagogicznym, wymiany cennych doświadczeń oraz skonsultowania zaistniałych problemów. Zauważyłam zalety wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych występujących w naszej szkole. Zdobyta wiedza pozwoliła mi rozwiązywać bieżące problemy wychowawcze oraz reagować na informacje, z którymi zwracali się do mnie uczniowie np. podczas pełnienia dyżurów szkolnych. Uważam, że świadomość ucznia o gotowości i obecności nauczyciela w najbliższym otoczeniu podnosi jego poziom bezpieczeństwa w szkole.
W każdym roku szkolnym na pierwszej organizacyjnej lekcji przedstawiałam uczniom regulamin uczestnictwa na zajęciach wychowania fizycznego, regulamin korzystania z obiektów sportowych na terenie szkoły i poza nią oraz zasadami oceniania z wychowania fizycznego w ZSO nr1. Pod koniec tej lekcji prosiłam uczniów o podpis pod każdym regulaminem korzystania. Wielokrotnie poświęcałam czas na rozmowy z młodzieżą na temat konieczności przestrzegania norm i zasad społecznych. Ważnym aspektem, na który zwróciłam szczególną uwagę było przestrzeganie zasad higieny i pracy podczas nauczania stacjonarnego w czasie pandemii.
Specyfika mojego przedmiotu wymaga zachowania wszelkich środków ostrożności podczas planowania, a w szczególności podczas realizacji lekcji i godzin treningowych. Przed rozpoczęciem zajęć sprawdzałam sprzęt sportowy, nawierzchnię sali, zadaszenie hali sportowej oraz inne elementy wyposażenia.

3. Promocja zdrowego stylu życia
Podczas trwania stażu starałam się motywować uczniów do zdrowego stylu życia, zwłaszcza w roku szkolnym 2019/2020r., kiedy wybuchła pandemia. Większość klas, które miałam przyjemność uczyć, to klasy sportowe. Dlatego w sposób szczególny zależało mi na podtrzymaniu ich wysokiej sprawności fizycznej, jak również jakości życia okołotreningowego. Najciekawszą formą edukacyjną dla uczniów były udostępnione przeze mnie webinary, prezentacje multimedialne związane z odżywianiem, zachowaniem prawidłowej techniki podczas rywalizacji sportowej oraz treningi kontrolowane za pomocą aplikacji telefonicznych (endomondo itp.). Obserwując wzmożone potrzeby aktywności fizycznej uczniów zachęcałam ich do uczestnictwa w imprezach i zajęciach sportowych organizowanych na terenie miasta Racibórz. W efekcie tego przebiegłam wspólnie z uczniami dystans dziesięciu okrążeń na stadionie OSiR w ramach „Biegu Mikołajkowego”. Często polecałam książki i strony internetowe dla uczniów o tematyce sportowej (dr K. Starrett „Bądź sprawny jak lampart”, profil https://www.codzienniefit.pl czy kalkulatory żywienia www.tabele-kalorii.pl) oraz artykuły o zdrowym odżywianiu m.in. artykuły na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

4.Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć
Na początku każdego roku szkolnego brałam czynny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli wychowania fizycznego. Pełniłam funkcję sekretarza zebrań. Celem tych spotkań było uzgodnienie kalendarza imprez szkolnych organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Zebrania te odbywały się przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego. W trakcie trwania roku szkolnego odbywaliśmy dodatkowe spotkania mające na celu podzielenie obowiązków podczas organizacji np. Halowych Mistrzostw Powiatu Raciborskiego, Memoriału J. Kusocińskiego jak również uzgodnienie podziału opieki nad uczniami podczas poszczególnych zawodów sportowych.

EFEKTY:
-jako nauczyciel zdobywałam nową wiedzę i umiejętności, a także dzieliłam się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi
-nabranie pewności w stosunku do zaplanowanych działań
-przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Szkolenie pozwoliło mi poznać mi procedury egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, pomogło przygotować się do autoprezentacji oraz sporządzić sprawozdanie z odbytego stażu
-zaplanowanie działań mających na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela
-podniesienie jakości pracy szkoły

§ 7. ust. 2 pkt. 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

1.Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów
W ciągu stażu starałam się szczegółowo poznać środowisko lokalne uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerwach śródlekcyjnych, wycieczkach szkolnych, wyjściach na zawody, obozach kondycyjno- szkoleniowych, imprezach organizowanych w szkole i poza nią. W poznaniu środowiska pomagały mi także rozmowy z uczniami, rodzicami, współpraca i kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także problemy, jakie występują w ich środowisku. Zaobserwowane przeze mnie niewłaściwe sytuacje rozwiązywałam wraz z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami poprzez rozmowy indywidualne. Na bieżąco rozwiązywałam zaistniałe między uczniami nieporozumienia. Dążyłam do tego, aby uczniowie czuli się dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się wzajemnym szacunkiem.
Wielokrotnie przeprowadzałam rozmowy na lekcji wychowawczej na temat akceptacji, samooceny, agresji, przemocy, bezpieczeństwa, migracji oraz tematyki związanej z zaistniałą sytuacją na Ukrainie. Zwracałam uwagę uczniom na szkodliwy wpływ używek oraz uzależnienia od komputera, telefonu i mediów społecznościowych. Czas ten pozwolił mi na poznanie mocnych i słabych stron oraz indywidualnych potrzeb uczniów.
Przy organizacji imprez i wydarzeń szkolnych często angażowałam uczniów, którzy czuli się przez to doceniani. W zależności od sytuacji i potrzeb spotykałam się z rodzicami moich uczniów na konsultacjach, zebraniach, spotkaniach indywidualnych lub kontaktowaliśmy się telefonicznie.

2.Rola wychowawcy klasy
Proces wychowawczy, jaki ma miejsce w szkole, to ściśle zazębiająca się współpraca wielu osób – nauczycieli, wychowawców, rodziców, pracownika biblioteki, pedagoga szkolnego. Jako wychowawca klasy z współpracowałam z nauczycielami, wychowawcami klas oraz pracownikami szkoły. Systematycznie współpracowałam z rodzicami podczas zebrań i konsultacji oraz w trakcie rozmów telefonicznych, dzięki czemu zebrałam informacje o sytuacji rodzinnej moich wychowanków. Wspólnie z rodzicami moich wychowanków starałam się rozwiązywać napotkane problemy. Opracowałam plan pracy wychowawczo-opiekuńczy dla klasy, w której byłam wychowawcą i przedstawiłam cele moich działań rodzicom podczas pierwszego zebrania. Jako wychowawca klasy stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrowanie zespołu klasowego.
Opiekowałam się uczniami podczas różnych imprez klasowych i szkolnych:
-przygotowanie z wychowankami występu sportowego
-wigilia klasowa
-bal karnawałowy
-klasowe obchody Dnia Chłopaka i Dnia Kobiet

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Wielokrotnie kontaktowałam się z pedagogiem szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego. Uczestniczyłam aktywnie w zebraniach na temat ewaluacji i problemów konkretnych uczniów. Korzystałam z doświadczenia pedagogów i dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami odnośnie pracy z uczniami; ich szczególnych potrzebach, jak również odnośnie sytuacji i problemów wychowawczych uczniów.
W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej zapoznałam się z opiniami Poradni Psychlogiczno – Pedagogicznej. Starałam się dostosować metody pracy do uczniów posiadających różnego rodzaju dysfunkcje. Indywidualizowałam swoje metody pracy dostosowując je do potrzeb moich uczniów. Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami i specjalistami wspomogła moją pracę zwłaszcza z uczniami ze szczególnymi potrzebami.
Wspólnie wypracowywaliśmy strategie postępowania w różnych sytuacjach i rozwiązywaliśmy bieżące problemy.
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem
- rozmowy z wychowawcami, wgląd w dokumenty uczniów
- rozmowy z rodzicami diagnozujące sytuację.
- udział w II edycji programu „Świadomość procentuje“ - dedykowany dla: rodziców, opiekunów i nauczycieli, jako autorytetów dla dzieci i osób mogących świecić przykładem, być drogowskazem. Szkolenia odbywały się systematycznie w ciągu trzech miesięcy i były prowadzone w formie internetowej.

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim
W roku szkolnym 2019/2020 byłam nauczycielem wspomagającym pracę samorządu uczniowskiego w klasach 4-8. Systematycznie organizowałam zbiórki żywności dla raciborskiego schroniska, współorganizowałam uroczystości szkolne m.in. show lekkoatletyczne przed zawodami szkolnymi oraz pomoc przy organizacji pikniku rodzinnego.

5. Obserwacja ucznia(ów) diagnozowanie na bieżąco w celu oceny możliwości uczniów
Co roku przeprowadzałam diagnozę wstępną ogólnej sprawności fizycznej uczniów trenujących w klasie sportowej o profilu lekkoatletyka. Do diagnozy używałam testu FMS. Dokonywałam analizy wyników oraz opracowałam raport, z którym zapoznałam uczniów i rodziców. Pod koniec roku szkolnego przedstawiałam wyniki zbiorcze z zawodów sportowych. Wskazywałam, gdzie nastąpił progres i regres, jak również wyjaśniałam przyczyny otrzymanych rezultatów.
6. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych uczniów
Organizowałam i prowadziłam zajęcia programu „Lekkoatletyka dla każdego” pod patronem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Celem zajęć była popularyzacja lekkoatletyki. Dzięki tym zajęciom możliwy był udziału uczniów szkoły oraz zawodników klubu MKS SMS Racibórz w zawodach sportowych, testach sprawnościowych oraz mitingach na stadionie śląskim m.in. Memoriale Janusza Kusocińskiego. Współorganizowałam i prowadziłam zajęcia sportowo-rekreacyjne w ferie zimowe oraz wakacje dla uczniów trenujących lekkoatletykę.

7. Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym
W roku szkolnym 2019/2020 realizowałam program „SKAUT”. Polegający na przeprowadzaniu badań sprawności fizycznej wśród dzieci i potwierdzeniu predyspozycji do uprawiania określonych sportów. Badania pozwoliły na uzyskanie unikatowych informacji na temat stanu sprawności fizycznej dzieci. Przeprowadziłam diagnozę wśród 145 uczniów szkół podstawowych w powiecie Raciborskim. Wszystkie dane, wyniki i zgody wprowadzałam do internetowej bazy talentów stworzonej na potrzeby programu Skaut.
W roku szkolnym 2021/2022 nawiązałam współpracę ze Śląskim Szkolnym Związkiem Sportowym. Prowadziłam szkolne zajęcia SKS z dyscypliny lekkoatletyka. Brałam również systematyczny udział w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym według kalendarza imprez organizowanych przez Śląski Szkolny Związek Sportowy

8.Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych/ konkursów
W trakcie trwania stażu systematycznie współorganizowałam zawody lekkoatletyczne dla szkół podstawowych i licealnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Bardzo często na zawodach lekkoatletycznych sprawowałam funkcję sędziego.
W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadziłam w szkole Finał Miejski w drużynowym badmintonie dziewcząt i chłopców Igrzysk Dzieci, którego organizatorem był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Przygotowałam uczniów pod występ sportowy, rozpoczynający Mały Memoriał J. Kusocińskiego w latach 2019-2022r. na hali sportowej ZSO nr1(z wyłączeniem roku szkolnego 2020/2021, kiedy przebywałam na urlopie macierzyńskim). Współorganizowałam i brałam czynny udział w uroczystościach szkolnych Dzień Sportu i Piknik Rodzinny.
W roku szkolnym 2021/2022 jako wychowawca klasy 4a wzięłam udział z uczniami w ogólnopolskim konkursie „Envelo”, na najładniejszą kartę z życzeniami dla mamy. Praca została opublikowana na stronie internetowej https://www.envelo.pl/dla-mamy/.
Obserwując wyjątkową sytuację i powiększającą się liczbę dzieci z Ukrainy w placówce, wyszłam z inicjatywą integracji młodzieży. W związku z tym zaprojektowałam plakat i zorganizowałam mecz integracyjny z piłki siatkowej wśród uczniów naszej szkoły. Mecz odbył się w przyjaznej i radosnej atmosferze, a walka była bardzo zacięta. Dopiero tie-break wyłonił zwycięską drużynę. Dzięki współpracy z dyrekcją szkoły wyróżniłam najlepszych zawodników; wręczając im koszulki (z napisem: „walczę w sporcie”) i puchar dla najlepszego zawodnika meczu. Działanie to przyniosło bardzo pozytywny odbiór wśród młodzieży, która ponownie przyszła do mnie z prośbą organizacji meczu.
Pomagałam w organizacji turnieju mikołajkowego piłki siatkowej, którego organizatorem był Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

EFEKTY:
-umiejętność pracy w grupie oraz nabywanie umiejętności organizacyjnych
-atrakcyjność zajęć
-budowanie pozytywnych relacji między szkołą, a rodzicami
-wzrost umiejętności wychowawczych rodziców
-wsparcie dla uczniów z problemami
-wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
-uzyskanie pozytywnych efektów wychowawczych

§ 7 ust. 2 pkt. 3
1.Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
Stosowanie podczas zajęć metod praktycznego działania, zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy
W trakcie stażu systematycznie dążyłam do wzbogacenia swojego zasobu metod nauczania m.in. poprzez zastosowanie metod aktywizujących i indywidualizacji zadań na miarę możliwości ucznia.
Stosowałam metody aktywizujące ucznia poprzez prowadzenia zajęć z użyciem typowych i nietypowych przyborów (kartony, gazety, balony, kartki papieru, patyki itp.)
Starałam się rozwijająć samodzielność uczniów podczas zajęć szkolnych poprzez stawianie zadań o różnym poziomie trudności, wykonywaniu elementów lekcji samodzielnie (np. uczeń samodzielnie lub w grupie planował i proponował stanowisko ćwiczeń podczas obwodu stacyjnego). Monitorowałam pracę ucznia, poprzez wykorzystanie narzędzi videorejestracji cyfrowej.

2.Prowadzenie lekcji w sposób innowacyjny
Wzbogacałam lekcje o nowoczesne formy prowadzenia zajęć. Stosowałam samodzielnie przygotowane prezentacje, karty pracy (układ ćwiczeń gimnastycznych, pozycje wyjściowe itp.), sprawdziany wiedzy z gier zespołowych i podstawowych przepisów z lekkoatletyki. Wykorzystywałam filmy instruktażowe – podstawy techniki biegów i skoków, techniki ćwiczeń wolnych i skoków gimnastycznych. Stanowiły one doskonały sposób zarówno na wprowadzenie nowego materiału, jak i utrwalenie już poznanych wiadomości.
W ramach lekcji wychowawczej zabrałam uczniów do raciborskiego muzeum. Temat naszej lekcji muzealnej brzmiał następująco: „Najnowsze odkrycia archeologiczne w Raciborzu”. Podczas lekcji wychowawczej bardzo często poruszałam temat „jak się uczyć” i jak należy się zachowywać w grupie. Uczniowie mojej klasy najwięcej trudności mieli z opanowaniem języka angielskiego, dlatego polecałam samodzielne tworzenie i kolekcjonowanie fiszek z nowo poznanego słownictwa i przypominałam jak ważna w nauce języka obcego jest systematyczność. Dodatkowo na lekcji wychowania fizycznego starałam się jak najczęściej prowadzić rozgrzewkę w języku angielskim, by uczniowie mogli osłuchać się z językiem i przełamać barierę językową.
Ówczesna młodzież pomimo dostępu do każdego rodzaju aktywności fizycznej, niechętnie korzysta ze zróżnicowanych form, dlatego starałam się prowadzić lekcje na tyle różnorodnie, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Czasem w tym celu wykorzystywałam zainteresowania oraz pasję uczniów. Pozwoliło mi to przeprowadzić w klasie zajęcia z aerobiku czy nauki jazdy na łyżwach. Dzięki temu kilkoro uczniów zapisało się na zajęcia dodatkowe lub kontynuowało konkretną aktywność ruchową w czasie wolnym. W celu uatrakcyjnienia lekcji chodziłam z uczniami na lodowisko, do parku zamkowego na rolki czy deskorolkę. Bardzo dobra lokalizacja i infrastruktura szkoły pozwoliła nam na uczestnictwo w widowisku sportowym, jakim były halowe mistrzostwa śląska w lekkoatletyce oraz Mistrzostwa Polski na stadionie miejskim w Raciborzu. Były to ostatnie zawody sportowe, w których mogliśmy uczestniczyć, ze względu na zawieszenie nauczania stacjonarnego i przejście w tryb nauki zdalnej.
3. Wprowadzenie „Aktywnej przerwy”
Obserwując uczniów przebywających podczas przerwy na hali sportowej, zorganizowałam różnego rodzaju gry karciane oraz edukacyjne. W przerwie uczniowie mogli pobierać dowolne gry po wcześniejszej zgodzie Pani pracującej na portierni hali lub wpisaniu się do zeszytu. Działanie to przyniosło pozytywne efekty wśród młodzieży i cieszyło się dużym powodzeniem.

EFEKTY:
-integracja i umiejętność pracy w grupie
-poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
-atrakcyjna forma spędzania czasu wolnego
-budowanie pozytywnych relacji między szkołą a rodzicami
-rozwijanie kreatywności i koordynacji poprzez gry dobble, bierki, hand up

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

1. Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Współpraca z opiekunem stażu
Ważnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią mgr Joanną S. Na początku naszej współpracy zawarłyśmy kontrakt, który określał formy wzajemnej współpracy w sposób jednoznaczny i przejrzysty. W ostatnim roku stażu opiekę nad moim rozwojem przejął pan Dariusz B., który kontynuował nadzór merytoryczny. Współpraca trwająca 1 rok i 9 miesięcy pozwoliła mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.
Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu i dyrektora – przygotowując wcześniej szczegółowy konspekt zajęć. Raz w miesiącu starałam się odbyć hospitację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, po których wyciągałam wnioski pomagające mi w lepszej organizacji. Prowadzenie lekcji wraz z opiekunem stażu dały mi możliwość częstszego konsultowania spraw dydaktyczno – wychowawczych, co pozytywnie wpłynęło na mój rozwój. Opiekunowie stażu byli bardzo pomocni, chętnie dzielili się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem. Udzielali mi rad, jak można poprawić lekcję, by była jeszcze ciekawsza.

3.Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych i sprawnościowych uczniów
Opracowanie testów sprawdzających sprawność fizyczną uczniów oraz ich wiedzę z podstawowych przepisów gier zespołowych. Opracowanie karty obserwacji osiągnięć uczniów- porównanie wyników na podstawie przeprowadzonych testów, sprawdzianów i wyników uzyskanych na zawodach.

4.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności po swoją wiedzę poprzez studiowanie lektury psychologicznej, pedagogicznej i przedmiotowej z zakresu pierwszej pomocy, sportów i sztuk walki, technik przetrwania oraz komunikacji międzyludzkiej oraz pogłębiałam ją w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych, kursach i konferencjach naukowych.
Doskonalenie warsztatu pracy realizowałam poprzez uczestnictwo w następujących formach doskonalenia zawodowego:
„Odpowiedzialność prawna nauczycieli” 2.10.2019r.
„Techniki pamięciowe w pracy z uczniem” w Szkoła Treningu Pamięci Szatkowscy 16.12.2019r.
Kurs języka angielskiego poziom A2, 20.02.2020r.
Ukończenie studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogiki oraz Surdopedagogiki z językiem migowym 27.06.2020r.
„Godność zawodu nauczyciela w kontekście odpowiedzialności dyscylinarnej” WOM Rybnik 29.11.2021r.
„Najpewniejszy sposób przeciwdziałania patologii- wychowanie” WOM Rybnik, 2.12.2021r.
„RODO dla nauczycieli” WOM Rybnik, 7.12.2021r.
itp.

Poszerzałam i systematycznie zapoznawałam się z informacjami umieszczanymi na stronach internetowych;
- platforma edukacyjna https://edukacja.fdds.pl/
- kreatywna pedagogika https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/
- portal edukacyjny https://www.edukacja.edux.pl/
- platforma e-wf https://ewf.h1.pl/
- szkolenia i warsztaty Famiga https://www.facebook.com/szkoleniafamiga
- sieciaki; https://sieciaki.pl

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Indywidualne rozmowy z uczniami pozwoliły poznać przyczyny trudności w nauce. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy systematycznie przypominać i utrwalać wcześniej poznaną wiedzę i konsekwentnie przedstawiać uczniom kryteria oceniania. Pod koniec 1 lub 2 semestru przeprowadzałam ankietę oceny mojej pracy i osoby wśród uczniów wybranej klasy czy grupy treningowej. Analiza ankiety pozwalała mi spojrzeć szerzej na sposób prowadzenia lekcji, ocenić mój kontakt z uczniami oraz poznać potrzeby i możliwości grupy.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumenty potwierdzające moje kwalifikacje i osiągnięcia; świadectwa, zaświadczenia, scenariusze lekcji, literaturę przedmiotową z wychowania fizycznego i treningu sportowego itp.

6. Budowanie własnego wizerunku
W roku szkolnym 2019/2020 prowadziłam dwie lekcje pokazowe w Szkole Podstawowej nr 13 w Raciborzu oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Markowicach. W ramach lekcji wychowania fizycznego przekazywałam wiedzę na temat podstawowych elementów techniki biegu przez płotki. Pozwoliło mi to zgromadzić dodatkowe doświadczenie i poszerzyć warsztat pracy.
Starałam się modyfikować zachowania i postawy po zebraniu informacji zwrotnych od uczniów i rodziców mojej klasy (przeprowadzenie ankiet). Pod koniec roku starałam się określić mocne i słabe strony własnej działalności.

EFEKTY:
-podnoszenie efektywności pracy i wzbogacenie własnego warsztatu pracy
-poprawienie efektywności wykorzystywanych form i metod pracy
-praca zgodna z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów
-wypracowanie własnego modelu pracy z uczniem
-podwyższenie poziomu pracy z uczniem trudnym

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

1. Przygotowanie i prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, Dyrektora Szkoły i Wicedyrektora. Zajęcia były analizowane pod względem merytorycznym, metodycznym i zyskały pozytywną opinię. W trakcie omawiania lekcji wyciągnęłam wnioski i uświadomiłam sobie swoje mocne i słabe strony. Analizowałam wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniłam przy planowaniu dalszej pracy. Konstruktywna krytyka skłoniła do autorefleksji, dała wiedzę jakich błędów unikać w trakcie prowadzenia zajęć.

2. Publikacja własnego dorobku naukowego.
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w sieci internetowej. Umieszczenie wybranych scenariuszy lekcji otwartych na gazetce przyściennej na hali sportowej i w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. Publikowanie własnych prac i artykułów naukowych na temat pracy kończyn górnych w biegach przez płotki w renomowanych czasopismach.

EFEKTY:
-możliwość wzbogacenia własnego warsztatu pracy, przedyskutowania efektywności wykorzystywanych metod pracy.
-umiejętność rozwiązywania problemów
-zwiększony poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej

§ 7 ust. 2 pkt. 6
Umiejętność uwzględnienia w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
W ciągu stażu na bieżąco poznawałam potrzeby rozwojowe uczniów poprzez obserwację wstępną i analizę ich osiągnięć. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych, przerwach śródlekcyjnych, wycieczkach szkolnych, wyjściach na zawody, obozach kondycyjno- szkoleniowych, imprezach organizowanych w szkole i poza nią. W poznaniu środowiska pomagały mi także rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam problemy, jakie występowały w mojej klasie. Zaobserwowane przeze mnie niewłaściwe sytuacje rozwiązywałam wraz z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami poprzez rozmowy indywidualne. Starałam się na bieżąco rozwiązywać zaistniałe między uczniami nieporozumienia. Wielokrotnie przeprowadzałam pogadanki na temat akceptacji, indywidualności, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Gdy zauważałam, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału, szukałam nowych rozwiązań lub prowadziłam rozmowy z nauczycielami i rodzicami. Pomagałam uczniom podczas lekcji wychowawczej lub na lekcji wychowania fizycznego (np. prowadząc część rozgrzewki w języku angielskim).

2.Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy
Zespół Szkół Ogólnokształcących ma bardo dobrą infrastrukturę do pracy z młodzieżą pod kątem sportowym. Dodatkowo lokalizacja szkoły również jest wyjątkowa, ponieważ niedaleko szkoły jest park zamkowy, który okala raciborski zamek oraz miejski stadion lekkoatletyczny. W ramach urozmaicenia lekcji wychowania fizycznego w sezonie zimowym zabierałam poszczególne klasy na lodowisko, gdzie uczniowie mieli możliwość nauki i doskonalenia techniki jazdy na łyżwach. Wiosną wychodziłam z młodzieżą na stadion OSIRu, gdzie również organizowałam lekcje i prowadziłam zajęcia dodatkowe z lekkiej atletyki. Uczniowie mieli możliwość ćwiczyć z najlepszymi gwiazdami królowej sportu jak również zadać kilka pytań. Na lekcjach udało nam się obserwować trening m.in. Justyny Święty-Ersetic, Artura Nogi czy Dawida Żebrowskiego.

3. Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Podejmowałam działania na rzecz przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym wśród dzieci i młodzieży. Zachęcałam do aktywności fizycznej, jako jednego z głównych składników zdrowego stylu życia. Przekazywałam uczniom wiedzę o aktywności fizycznej, która ma istotny wpływ na przeciwdziałanie chorobom układu krążenia, depresji oraz kształtowaniu prawidłowych nawyków. Pokazywałam atrakcyjne formy aktywności fizycznej zabawa w podchody, nordic walking, badminton, jazda na łyżwach, gry zespołowe, rozgrzewka w rytm muzyki, aż do bardziej wysiłkowych biegi sztafetowe.
Na lekcjach w trybie zdalnym przedstawiałam prezentacje multimedialną o zdrowym odżywianiu, prawidłowej pozycji podczas pracy siedzącej czy udostępniałam filmy edukacyjne z zakresu zdrowia i żywienia. Zachęciłam i umożliwiłam uczniom i ich rodzicom udział w różnych webinarach organizowanych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki m.in. „Lekkoatletyka na talerz” (https://fb.watch/cMPavPqJI5/). Uczniowie poznali rolę aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowia oraz żywienia w czasie treningu.
4. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

Poprzez obserwację moich podopiecznych na lekcjach, przerwach, podczas wycieczek, imprez szkolnych starałam się realizować zadania wychowawcze i opiekuńcze, realizować program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. Dokonywałam wszelkich starań by rozwiązywać każdy zaistniały konflikt oraz zapobiegać agresji, która zazwyczaj miała miejsce podczas przerw. Wiele cennych rad w rozwiązywaniu konfliktów uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, pedagoga szkolnego i pani psycholog.
Na stronach internetowych https://sieciaki.pl/, www.pinterest.com., https://whlf.eu, https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/ poszukiwałam inspiracji i pomysłów do wzbogacenia lekcji wychowawczej (karty pracy) i do wystroju sali lekcyjnej oraz gazetek ściennych w klasie. Wspólnie z wychowankami uzupełnialiśmy klasową tablicę osiągnieć oraz zawieszaliśmy część prac wykonanych na lekcji wychowawczej. Korzystanie z powyższych pozycji niewątpliwie pomogły mi wzbudzić u młodzieży zamiłowanie do twórczości, kreatywność oraz potrzebę ciekawego spędzania wolnego czasu.
W roku szkolnym 2021/2022 pełniłam obowiązki wychowawcy klasy 4a. W związku z powyższym cały czas podejmowałam szereg kroków mających na celu integrację zespołu klasowego. W tym celu organizowałam wycieczki klasowe oraz współorganizowałam wycieczki międzyklasowe:
-Wyjście na lekcję muzealną do raciborskiego muzeum 12.10.2021
-Wycieczka do Bajki Pana Kleksa w Katowicach 16.11.2021r.
-Wyjście do teatru w Raciborskim Centrum Kultury (klasy 5A, 6AS, 4A)30.03.2022r
-Wycieczka do „Twingpigs” w Żorach– Amerykański Park Rozrywki, zaplanowane na 9.06.2022r.
Dzięki wszystkim przedsięwzięciom tego typu realizowanym w klasie mogłam lepiej poznać swoich uczniów oraz relacje koleżeńskie panujące w obrębie klasy. Spostrzeżenia te mogłam wykorzystywać na lekcjach podczas przydzielania uczniom odpowiednich zadań czy zmiany ich miejsca siedzenia w ławkach, by zapewnić im lepsze warunki pracy na lekcji. Jako wychowawca klasy zawsze starałam się uświadamiać wychowankom, że stanowią zespół i powinni być za siebie odpowiedzialni, powinni zawsze sobie pomagać.

5. Przygotowanie uroczystości szkolnych i dbanie o wizerunek szkoły
Przez cały okres stażu byłam odpowiedzialna za gazetkę ścienną i wystawę osiągnięć szkolnych naszych uczniów na hali sportowej przy pokoju nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Na bieżąco aktualizowałam informacje, które ukazywały aktywność sportową uczniów klas mistrzostwa sportowego lub prezentowały bieżące wydarzenia sportowe (regionalne, ogólnopolskie, światowe).
Samodzielnie oraz współpracując z innymi nauczycielami organizowałam wybrane uroczystości i wydarzenia szkolne m.in. dzień sportu – organizowany w formie zajęć zumby na sali gimnastycznej, bal karnawałowy w SP8, oraz piknik rodzinny odbywający się co roku. Starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, w część z nich angażowałam się cyklicznie. Do ostatnich zaliczają się wszystkie zawody szkolne i międzyszkolne z lekkoatletyki.
EFEKTY:
-poznanie środowiska lokalnego
-zwiększona świadomość zachowań uczniów w danej sytuacji
-umiejętność rowiązywania konfliktów
-znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwego okresu rozwoju.
-umiejętność bycia cierpliwym i konsekwentym jako postawa do osiągnięcia sukcesu w sytuacji konfliktowej

§ 7 ust. 2 pkt. 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Poznanie procedury awansu zawodowego oraz poszerzenie znajomości przepisów prawa oświatowego
Przez cały okres stażu na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przeanalizowałam dokumentację przepisów prawa oświatowego dotyczącą: awansu zawodowego, znowelizowanej „Karty Nauczyciela”. Rozporządzeń MEN: w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz.1280). Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.

2.Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego: szkolnym programem wychowawczo- profilaktycznym. Brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy podsumowujących. W trakcie stażu brałam czynny udział w modyfikacji autorskiego programu nauczania Pani Joanny Skalik. Byłam członkiem komisji rekrutacji do klas sportowych mistrzostwa sportowego.
Cele i zadania uwzględnione w planie pracy wychowawcy klasowego realizowałam podczas lekcji wychowawczych, zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek pieszych i autokarowych, imprez klasowych oraz sportowych, imprez organizowanych na terenie szkoły, wyjścia do kina i teatru, muzeum. Poruszałam tematykę związaną z profilaktyką szczepień, asertywnością czy przyczynami i skutkami nałogów. Sumiennie dążyłam do integracji zespołu klasowego zwłaszcza w momencie dołączenia uczniów z Ukrainy. Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych. Starałam się podnosić znajomość obowiązków i praw ucznia. Uczniowie w klasie mieli wywieszony statut szkoły, by móc do niego się odnieść w każdej chwili.
Wspólnie z Panią pedagog przeprowadziłam lekcję dotyczącą przeciwdziałania nałogom i uzależnieniom nieletnich.
Potrzeby i trudności uczniów poznawałam poprzez obserwacje pracy uczniów podczas zajęć, rozmowy z nauczycielami, analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego oraz udział w radach pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych istniejących w naszej szkole.
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania, a także pozwoliło na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Pogłębiłam znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

EFEKTY:
-przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2021/2022
-udzielenie pomocy uczniom zgodnie z przepisami prawa,
-zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkole poprzez podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych

§ 7 ust. 2 pkt. 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1.Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy pedagogicznej
W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: lekcji podczas nauki zdalnej, sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, prezentacji multimedialnych itp. Dodatkowo wszelkie dokumenty związane z pracą w charakterze wychowawcy wykonywałam z wykorzystaniem komputera.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli
czerpiąc informacje do swojej pracy odwiedzałam strony np.: www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.edux.pl, www.e-wf.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl i wiele innych;
interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami i nauczycielami;
zachęcałam uczniów do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników, tłumaczy i encyklopedii multimedialnych oraz do samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności, m.in. tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Power Point oraz Canva

2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej
W celu realizacji procesu dydaktycznego w mojej pracy bardzo często korzystam z takich programów, jak: Word, Power Point, Excel, Adobe Acrobat Reader, Canva oraz Temas, Zoom, Google Chrom. Programy służyły mi do opracowania testów, pomocy dydaktycznych, wyszukunia materiałów do lekcji, sprawdzania prace przysłanych mi przez uczniów. Za pośrednictwem internetu korzystam z e-dziennika, uczestniczylam w szkoleniach internetowych i wideo-koferencjach, komunikjąc się z rodzicami, uczniami i gronem pedagogicznym. Natomiast program Excel wykorzystywałam do zapisywania uzyskanych przez uczniów wyników z testów sprawnościowych.
Obecna sytuacja wymusiła na mnie więcej pracy własnej przed komputerem w celu tworzenia prezentacji dla uczniów na wybrany temat. Również wykorzystywałam te narzędzia w realizacji lekcji wychowawczej. Podczas jednego ze szkoleń poznałam program o nazwie Canva. Program ten wykorzystywałam do robienia prezentacji na lekcje, do stworzenia dyplomu dla klasy, plakatów szkolnych, ogłoszeń oraz do tworzenia mapy myśli.
Podczas tradycyjnego nauczania korzystałam z programu Power Piont najcześciej podczas lekcji wychowawczej, a na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach sportowych głównie skupiałam się na aktywności fizycznej przygotowując wcześniej testy wiedzy z zakresu gier zespołowych (dla uczniów nie biorących czynnego udziału w lekcji) czy materiały dydatyczne z elementów gimnastyki.

3.Przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych
Narzędzia multimedialne odgrywają w mojej pracy dużą rolę. W dobie zaawansowanych technik komputerowych, trudno mi wyobrazić organizację własnego warsztatu pracy bez korzystania z komputera, Internetu czy narzędzi dźwiękowych (mobilny głośnik). Najnowsze środki przekazu wykorzystywałam na bieżąco w swojej pracy- w celu opracowania planów pracy, sprawozdań, testów, pomocy dydaktycznych czy prezentacji, ale również do przesyłania plików drogą elektroniczną. Bardzo często wykorzystywałam mobilny głośnik, dzięki któremu z łatwością mogłam prowadzić zajęcia z muzyką typu: fitness, rozgrzewki w rytm muzyki czy przygotowanie uczniów do pokazu lekkoatletycznego. Rok szkolny 2019/2020, w którym nastąpiło zamknięcie szkół przez panującą pandemię zmusiło do przejścia na nauczanie zdalne. Dzięki temu opanowałam nowe umiejętności z zakresu obsługi komputera, narzędzi multimedialnych oraz platform edukacyjnych. Głównym narzędziem do kontaktu z uczniami podczas lekcji zdalnych stała się platforma Zoom i Teams, oraz dziennik elektroniczny, który służył mi jako podstawowe narzędzie komunikacji z uczniami oraz rodzicami. Podczas lekcji zdalnych korzystam z stron internetowych i aplikacji, których zadaniem było przeprowadzenie treningu. Był to bardzo trudny czas nie tylko dla nas, ale także dla uczniów. Dlatego chcąc dodać im otuchy, wraz z innymi nauczycieli stworzyliśmy filmik ze zdjęciami nauczycieli szkoły. Dodatkowo technologię informacyjną i komunikacyjną wykorzystywałam do generowania kart wycieczki, zgody rodziców na wycieczki szkolne i zawody, przygotowywania gazetek ściennych, wyszukiwania scenariuszy zajęć i innych materiałów pomocnych w ich prowadzeniu lekcji. W ciągu całego stażu na bieżąco śledziłam informacje oświatowe, w tym te dotyczące awansu zawodowego umieszczane na stronach ministerialnych, portalach edukacyjnych, portalach wydawnictw pedagogicznych (m.in., www.cke.edu.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl).

4.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i innych dokumentów
Wykorzystywanie internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiły mi przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniły się do mojego samorozwoju. Na serwisie internetowym dla nauczycieli (edux.pl) opublikowałam własny plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji. Opublikowałam również materiały naukowe dotyczące moich badań na temat biomechaniki kończyn górnych w biegach przez płotki podczas studiów doktoranckich, które ukończyłam w 2021roku.

5. Wykorzystanie internetu jako źródła informacji w procesie doskonalenia zawodowego
Nieoceniony wpływ na edukację ma Internet. Jak wspomniałam wcześniej swoich inspiracji szukam na różnych stronach internetowych czy forach dla nauczycieli. Korzystałam z witryn instytucji związanych z edukacją, np.: MEN, CKE, OKE, WOM Rybnik. Korzystanie z tych źródeł internetowych pomogło mi dotrzeć do najbardziej aktualnych ustaw, rozporządzeń dotyczących edukacji oraz materiałów dydaktyczne i szkoleń dla nauczycieli. Bardzo czesto podczas nauki w trybie zdalnym korzystałam ze strony internetowej YouTube, na której wyszukiwałam treningi oraz ćwiczenia z nietypowymi przyborami (tj. poduszka, butelka, woda czy krzesło). Podczas lekcji zdalnych wykorzystywałam możliwość udostępniania ekranu w aplikacji Teams, co pozwalało mi i uczniom oglądać jednocześnie ten sam obraz.
Strony oraz grupy, z których korzystałam:
https://ewf.h1.pl/ - platforma, do której szkoła wykupiła dostęp
www.ewf.h1.pl
www.vod.gymbreak.pl
www.men.gov.pl
www.centrumsportowe.pl

EFEKTY:
-bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz poszerzenie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej
-ciekawa i inspirująca forma prowadzenia zajęć ruchowych
-zwiększenie efektywności i przyspieszenie codziennej pracy
-podążanie za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii stosowania nowoczesnych technologii,

PODSUMOWANIE
Powyższe sprawozdanie stanowi dokument przedstawiający obraz zdobytych przeze mnie osiągnięć i umiejętności niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie w większości zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je. Dzięki licznym szkoleniom i warsztatom oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co jak sądzę doprowadziło do wzrostu poziomu własnej motywacji do działania, a także motywacji uczniów. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i wskazówek do dalszej pracy. Myślę, iż wykonane zadania przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy. Wiele z zadań zamierzam nadal kontynuować i rozwijać w sobie umiejętności, które będą potrzebne mi do współpracy z młodzieżą szkolną. W przyszłości planuję podnosić swoje kwalifikację i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego tak, abym mogła nieustannie modyfikować i ulepszać swój warsztat pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.