X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49316
Przesłano:
Dział: Języki obce

Harry was playing tennis - Past Continuous tense. Harry grał w tenisa - czas Past Continuous. Konspekt zajęć, język angielski klasa 6-

KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Data: 10.12.2019 r.

Klasa: VI

Temat lekcji: Harry was playing tennis – Past Continuous tense. Harry grał w tenisa – czas Past Continuous.

Treści z podstawy programowej:

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego;
nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
reaguje na polecenia;
określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi; znajduje w wypowiedzi określone informacje;

III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie)

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);
przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym.

XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Cel ogólny: uczeń poszerzy swoje kompetencje dotyczące czasów przeszłych.

Cele szczegółowe:

uczeń:
potrafi zbudować poprawne zdania twierdzące, pytające i przeczące oraz krótkie odpowiedz z użyciem czasu Past Continuous,
rozwija umiejętność pracy w grupach.

Metody:
metoda odkrywkowa w nauczaniu gramatyki języka angielskiego (inductive approach to teaching grammar)
ćwiczeniowa
gry i zabawy dydaktyczne
techniki multimedialne (tablica multimedialna)

Formy pracy:
zbiorowa
grupowa
w parach
indywidualna

Środki dydaktyczne:
podręcznik "English class"
tablica interaktywna
gry dydaktyczne (kółko/krzyżyk)
karki A4

Przebieg lekcji:

1. Czynności porządkowe.
2. Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji - gra pary (tablica interaktywna) - wylosowany przy pomocy patyczków uczeń.
3. Uczniowie czytają tekst na str. 54, wskazują zastosowany czas przeszły, który już znają. Wskazują czasowniki (odniesienie się do treści znanych).
4. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji. Określa wymagania. Wyjaśnia kiedy stosuje się czas Past Continuous.
5. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela: jaka jest forma przeszła czasownika to be i z czym kojarzy im się słówko continuous.
6. Uczniowie oglądają film i wskazują słówka, które są z końcówką ing. Uczeń z opinią korzysta dodatkowo z tekstu pisanego.
7. Nauczyciel zapisuje je na tablicy. Uczniowie przypominają zasady pisowni czasowników z końcówka ing.
8. Uczniowie oglądają flm Get Grammmar i wyciągają wnioski dotyczące konstrukcji zdań twierdzących , przeczących oraz pytań ogólnych i krótkich odpowiedzi. Zadaniem zdolnego ucznia jest utworzenie pytania szczegółowego (dedukcja).
9. Uczniowie wykonują zad. 6 str. 55 - formowanie zdań twierdzących. Sprawdzają sobie wzajemnie poprawność wykonania zadania w parach.
10. Uczniowie wykonują zad. 7 str. 55. Formowanie zdań przeczących. Wspólne sprawdzenie poprzez zapisywanie odpowiedzi na tablicy przez poszczególnych uczniów.
11. Uczniowie w parach wykonują zad. 9 str. 55. Układają pytania i odpowiedzi, zapisują na osobnych kartkach, kolorami. Nauczyciel monitorując pracę grup sprawdza poprawność wykonania zadania. Uczniowie prezentują wyniki pracy przy tablicy.
12. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy. Uczniowie grają w kółko - krzyżk. Drużyna, która wygra dostaje dodatkowego plusa.
13. Ocenianie uczniów w oparciu o tabelę wymagań. Dyskusja dotycząca lekcji: co udało się, a co należy ćwiczyć.
14. Jako zadanie domowe uczniowie wykonują zad. 1-5 w zeszycie ćwiczeń na str. 33.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.