X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49236
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Radom, 02. 06. 2022

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu rozwoju zawodowego
w okresie stażu na stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

Okres stażu: 02. 09. 2019r. - 01.06.2022r.

Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, odbywający staż

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego
z dn. 01.09.2019 r.
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam w 2011 r. w Norwegii, w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie w Oslo na stanowisku nauczyciela wspomagającego oraz pedagoga szkolnego, pracowałam tam przez okres 1,5 roku.
We wrześniu 2016 r rozpoczęłam pracę w Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu, na stanowisku wychowawcy przedszkola w grupie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, tam też uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego. Od marca 2019 jestem zatrudniona w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Długosza w Radomiu na stanowisku nauczyciela wspomagającego. Prowadzę również zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenia ze względu na: autyzm, zespół Aspergera oraz afazje ruchową.
W latach 2019-2022 realizowałam przyjęte w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. Przez cały czas trwania stażu starałam się podnosić własne kwalifikacje, gromadzić wiedzę i doświadczenia oraz doskonalić swój warsztat pracy. Miałam możliwość uczyć się od doświadczonych nauczycieli, dzięki czemu mogłam dokonać analizy własnych umiejętności, kompetencji, mocnych i słabych stron.
Dotychczas ukończone przeze mnie kursy kwalifikacyjne jak i studia podyplomowe pomogły mi podnieść kwalifikacje oraz wzbogacić warsztat pracy. Ukończyłam kursy kwalifikacyjne oraz studia podyplomowe na kierunkach:
- Kurs kwalifikacyjny: „Oligofrenopedagogika”- Centrum doskonalenia Kadr Oświatowych
w Starachowicach. 2014 r.
- Kurs kwalifikacyjny: „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych”- Centrum doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach. 2014 r.
- Kurs kwalifikacyjny: „Sztuka”- Centrum doskonalenia Kadr Oświatowych
w Starachowicach. 2015 r.
- Studia podyplomowe: „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”- Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. 2016 r.
- Studia podyplomowe: „Pedagogika specjalna - Tyflopedagogika”- Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. 2018 r.
- Studia podyplomowe: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi. 2020 r.
- Studia Podyplomowe: „Diagnoza i terapia pedagogiczna”- Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. 2022r.

Ostatnie dwa lata i dziewięć miesięcy były dla mnie czasem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam i zawarłam w planie rozwoju zawodowego,
a także okresem pogłębiania wiedzy i umiejętności dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych, poszerzania znajomości prawa oświatowego oraz aktywnego i możliwie pełnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych szkoły. Moja praca z uczniami miała na celu wspieranie ich wszechstronnego rozwoju. Starałam się ułatwiać zdobywanie wiedzy
i nowych umiejętności uczniom, którzy wymagali takiego wsparcia. Szukałam niecodziennych rozwiązań, które umożliwiałyby moim podopiecznym osiąganie drobnych sukcesów i zapewniały lepszą adaptację do warunków szkolnych. Z zaangażowaniem realizowałam swoje zadania będąc wytrwałym pedagogiem, dzięki czemu odkryłam
w uczniach potencjał i z czasem widziałam efekty naszej wspólnej pracy.
Zarówno pandemia jak i działania wojenne w Ukrainie postawiły przed wszystkimi nauczycielami, również przede mną, nowe wyzwania: konieczność pracy zdalnej, działania podejmowane w obliczu zagrożenia COVID 19, otoczenie wsparciem dzieci i rodziców przybywających z Ukrainy. Realizacja tych zadań została uwzględniona w sprawozdaniu.

I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE, ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM
I REALIZACJĄ STAŻU

1. Analiza przepisów prawa, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego – głównie powinności na okres stażu oraz wymagania, niezbędne do otrzymania awansu.
Karta Nauczycie, rozdz. 3a Awans zawodowy nauczyciela;
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r.(§ 7.1, § 7.2.);

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu;
Moim opiekunem stażu była Pani mgr Renata Kopacz. Na pierwszym spotkaniu ustaliłyśmy zasady i harmonogram współpracy, zredagowałyśmy i podpisałyśmy kontrakt, opracowałyśmy karty obserwacji zajęć.

3. Uczestnictwo w szkoleniach odnośnie awansu zawodowego;
- Awans zawodowy nauczyciela stażysty i kontraktowego zorganizowanym przez RODON.
- Awans na mianowanego, mgr Aneta Szostak- webinarium.
- Sprawozdanie na mianowanego, mgr Aneta Szostak- webinarium.

4. Opracowanie planu rozwoju zawodowego w celu właściwego planowania zadań;
- Poznałam zamierzenia i potrzeby placówki na najbliższy okres.
- Zanalizowałam wnioski z ewaluacji, zamierzenia programu wychowawczo – profilaktycznego , potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów
- Przeanalizowałam listę kursów, szkoleń i warsztatów, oferowanych przez różne instytucje szkoleniowe.

5. Monitorowanie i dokumentowanie realizacji planu;
Monitorowałam i dokumentowałam na bieżąco realizację planu, sporządzając także sprawozdania cząstkowe.

Efekty dla Szkoły
- uwzględnienie potrzeb szkoły i uczniów w zakresie zadań nauczyciela,
- podniesienie jakości pracy szkoły w drodze wzbogacenia kwalifikacji zawodowych pracowników
Efekty dla mnie
- określenie potrzeby, warunków i linii dalszego rozwoju zawodowego,
- sporządzenie planu rozwoju i złożenie Dyrekcji do akceptacji.

II. REALIZACJA ZADAŃ, WYNIKAJĄCYCH Z POWINNOŚCI I WYMAGAŃ

§ 7.2.1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie kompetencji zawodowych w celu podniesienia jakości pracy;

• W trakcie trwania stażu odbyłam studia podyplomowe w zakresie:
- „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu”- Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi 2020 r.,
• Uczestniczyłam również w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, szkoleniach:
- „Od małego na całego na sportowo”- RODON, 2019 r.- stacjonarnie,
- „Zasady udzielania pierwszej pomocy”- Ośrodek bezpieczeństwa pracy w Radomiu, 2019 r.- stacjonarnie,
- „Aplikacja Teams bez tajemnic”- szkolenie on-line dla rady pedagogicznej,
- „Świadome i uważne działanie przed, po i w czasie pandemii”- CDN Edukacja 2021 r.- szkolenie on-line,
- „Spiralne nauczanie matematyki. Szkolna rzeczywistość w kl. 1-3”- Nowa Era 03.2020r.- szkolenie on-line,
- „Warcaby w mazowieckiej szkole”- MSCDN, 2021r.- on-line-pierwsza część/stacjonarnie- druga część,
- „Lapbook i leporello jako aktywizujące metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej”, MSCDN, 2022r.- on-line,
- „Dlaczego rodzice nie współpracują kiedy pojawiają się trudności w pracy z dzieckiem?”, Nowa Era, 2021r. on-line,
- „Atak na Ukrainę, jak wspierać uczniów, budować relacje w klasach wielokulturowych oraz zapobiegać dyskryminacji” – Nowa Era, 2022 r. on-line,
- Konferencja „Autyzm – co myślą o nim osoby ze spektrum”- Zespół Szkół Specjalnych
i Placówek Oświatowych w Radomiu.
• Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli w klasie, w której jestem nauczycielem wspomagającym. Szczególną uwagę zwróciłam na sposób zarządzania czasem w trakcie lekcji, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania
z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i korzystałam z jego uwag
w czasie omawiania tych zajęć. Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.
• Prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora szkoły.
• Brałam udział w zajęciach o charakterze rewalidacyjnym innych nauczycieli
w ramach wymiany i korzystałam z ich doświadczenia zawodowego.
• Prowadziłam zajęcia rewalidacyjne w obecności innych nauczycieli. Podczas zajęć wykorzystywałam metody aktywizujące, zwracając szczególną uwagę na potrzeby indywidualne ucznia niepełnosprawnego.
• W czasie trwania stażu samodzielnie studiowałam literaturę fachową:
- Bogdanowicz Z., Zabawy dydaktyczne do przedszkoli, GWP,Warszawa 1997.
- Borkowska A., Zrozumieć świat ucznia z Zespołem Aspergera, Harmonia, Gdańsk 2013.
- Święcicka J., Uczeń z Zespołem Aspergera, Impuls 2014.
- Zakrzewska B., Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1986.
- „Edukacja i integracja uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera w szkołach różnego typu- materiały konferencyjne”, Fundacja Synapsis, Warszawa 2012.
- Steve Silberman „Autyzm”, Wydawnictwo kobiece Białystok 2021.
- Oliver Sacks „Mężczyzna który pomylił swoją żonę z kapeluszem” , ZYSK i S-KA, 2021.
• Korzystałam ze stron internetowych:
- www.homikuj.pl
- www.edux.pl
- www.synapsis.pl
- www.e-podręczniki.pl
- youtube.pl
- www.trudnościrozwojowe.pl ;

Efekty dla szkoły
- zdobycie potrzebnych szkole kwalifikacji zawodowych,
- umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki,
- stosowanie wiedzy na temat rozwiązywania problemów wychowawczych (pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
- zorganizowanie efektywnej pracy zespołowej nauczycieli szkoły,
- podniesienie jakości pracy szkoły w drodze wzbogacenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
Efekty dla mnie
- wzbogacenie własnych kompetencji zawodowych w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz diagnozy i terapii pedagogicznej,
- zdobycie nowych umiejętności, wspierających pracę nauczycieli przedmiotowych, takich, jak dostosowanie treści programowych i warunków pracy,
- poznanie skutecznych metod pracy z dziećmi z autyzmem, afazją ruchową oraz pracy
z dziećmi posiadającymi opinię porani psychologiczno-pedagogicznej,
- doskonalenie metod diagnozy i terapii u uczniów z autyzmem, afazją ruchową,
- uzyskanie wiedzy na temat metod i form pracy oraz sposobów ich wykorzystania w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- wzbogacenie warsztatu pracy o nowe pomoce dydaktyczne,
- efektywne prowadzenie zajęć rewalidacji, wspomaganie ucznia w obowiązkach szkolnych, kontaktach społecznych i komunikacji.

2. Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów;
• W trakcie studiów podyplomowych, szkoleń, konferencji poznawałam nowe metody
rozwijania kompetencji kluczowych ucznia, które później wdrażałam podczas zajęć.
Prowadząc zajęcia rewalidacyjne, kształtowałam u uczniów:
• kompetencje językowe;
• kompetencje matematyczne;
• kompetencje cyfrowe;
• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
• kompetencje obywatelskie;
W trakcie pracy stosowałam wiele metod pedagogicznych min. metoda projektu edukacyjnego, ćwiczenia bazujące na pracy w parach, biblioterapia, praca z tekstem źródłowym za pomocą pytań ukierunkowanych, burza mózgów, dyskusja/debata, metody problemowe.

Efekty dla szkoły
- respektowanie zaleceń w sprawie kształtowania kompetencji kluczowych w procesie kształcenia,
- wychowywanie dla przyszłości,
- realizacja programu wychowawczego.
Efekty dla mnie
- prowadzenie działań na rzecz ogólnego rozwoju ucznia,
- doskonalenie warsztatu pracy poprzez poznawanie nowych metod pracy z uczniem.
3. Bogacenie rzeczowego warsztatu pracy;
• Opracowywałam własne pomoce dydaktyczne na zajęcia rewalidacyjne. Tworzyłam karty pracy, historyjki obrazkowe, gry np. memory, dooble.
• Na stronie www.worldwall.com, tworzyłam własne zadania, o różnej tematyce, które wykorzystywałam podczas zajęć rewalidacyjnych.
• Skonstruowałam testy diagnostyczne dot. pracy z uczniem niepełnosprawnym
w młodszym wieku szkolnym.
• Opracowywałam plany pracy zajęć rewalidacyjnych, programy terapeutyczne, indywidualny plan pracy z uczniem.
• Utworzyłam bazę pomocy dydaktycznych (scenariuszy, kart pracy, narzędzi diagnostycznych, materiałów metodycznych, ćwiczenia on-line).
• Opiekowałam się salą do zajęć rewalidacyjnych, troszczyłam się o jej wygląd
i wyposażenie.

Efekty dla szkoły
- wzbogacanie wyposażenia w pomoce naukowe i materiały dydaktyczne, potrzebne w pracy nauczyciela terapeuty,
- wykorzystanie nowoczesnych, także cyfrowych, narzędzi i akcesoriów pracy,
- współpraca nauczycieli w doskonaleniu warsztatu pracy.
Efekty dla mnie
- lepsza organizacja zajęć z uczniami,
- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela terapeuty.

4. Praca w zespołach nauczycieli;
• W okresie od 09.2021 do nadal pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu samokształceniowego nauczycieli: wspomagający, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz rewalidacji. W ramach tej funkcji:
- Zorganizowałam pracę zespołu: opracowałam plan pracy na rok szkolny 2021/2022, harmonogram spotkań, wykaz zadań dla nauczycieli, itd.
- Przez cały okres sprawowania funkcji koordynowałam pracę zespołu.
- Za pośrednictwem poczty Office 365 wysyłałam członkom zespołu propozycje szkoleń, konferencji.
- Dokonałam ewaluacji, opracowałam wyniki i sformułowałam wnioski do dalszej pracy.
- W czasie pełnienia funkcji wykonałam wiele zadań, np. koordynowałam pracę w zespołach rewalidacyjnych dotyczącą poszczególnych uczniów, planowałam spotkania w ramach monitorowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.
• Byłam członkiem zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego.

Efekty dla szkoły
- efektywna realizacja zadań, wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły,
- integracja nauczycieli w realizacji zadań szkoły,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli.
Efekty dla mnie
- korzystanie ze wsparcia i doświadczeń innych nauczycieli w doskonaleniu mojej pracy,
- możliwość wymiany doświadczeń, wspomaganie i współdziałanie przy wykonywaniu obowiązków zawodowych,
- uczestnictwo w realizacji różnorodnych zadań szkoły.

5. Organizacja konkursów;
• Współorganizowałam ogólnopolski konkurs matematyczny „Alfik”, którego celem jest motywowanie uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań.
• Współorganizowałam Szkolny Konkurs Recytatorski jego główne cele to: popularyzowanie wielobarwnej poezji dziecięcej, promowanie talentów recytatorskich, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
• W ramach pracy świetlicy- w trakcie nauczania zdalnego zorganizowałam konkurs plastyczny„ Widok z mojego okna”. Jego głównymi celami były: szukanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, inspirowanie do twórczych poszukiwań, poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych. (Wszystkie prace zostały umieszczone na Facebooku szkoły).

Efekty dla szkoły
- rozpoznawanie potrzeb rozwojowych każdego ucznia, jego zainteresowań i uzdolnień oraz wspieranie ich rozwoju,
- oferowanie zajęć, wykraczających poza podstawową ofertę placówki,
- integracja nauczycieli wokół zadań zespołowych,
- realizacja zamierzeń z planu pracy szkoły,
- podniesienie jakości pracy szkoły na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej,
- zaspokojenie potrzeby rywalizacji z rówieśnikami, naturalnej potrzeby wieku rozwojowego,
- wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji i odpowiedzialności za wspólny sukces,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Efekty dla mnie
- podwyższanie jakości własnej pracy,
- satysfakcja z sukcesów odniesionych przez uczniów jako efektu własnej pracy,
- odpowiedź na zapotrzebowanie uczniów na aktywność, współdziałanie w gronie kolegów, rywalizację w różnych dziedzinach,
- możliwość zademonstrowania w środowisku efektów własnej pracy pozalekcyjnej.

6. Organizacja uroczystości i imprez szkolnych;
• Byłam współorganizatorem:
- 09.2019 r. Ślubowania uczniów klas pierwszych;
- 12.2019 r. Wigilii Klasowej;
- 09.2019 r., 2020r. , 2021r. Klasowy „Dzień Chłopaka”;
- 03.2019 r., 2020r., 2021r. Klasowy „Dzień Kobiet”;
- 02.2022 r. Zabawa karnawałowa dla klas 3b, 2d, 1b, 1c;
- 04.2022 r. Obchody Dnia Ziemi dla młodszych klas szkolnych;
• Zorganizowałam klasowy Dzień Kropki, którego główny celem było budowanie poczucia własnej wartości, akceptacji oraz samooceny.
• Współorganizowałam Dzień otwarty szkoły dla uczniów klas trzecich.

Efekty dla szkoły
- realizacja w ciekawej formie zadań z planu pracy i programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,
- efektywna praca zespołowa nauczycieli szkoły,
- wykorzystanie efektów pracy pozalekcyjnej,
- budowanie tradycji szkolnej.
Efekty dla mnie
- realizacja zamierzeń z planu pracy klasy,
- sukces organizacyjny.

7. Organizacja wycieczek / imprez turystycznych;
• Uzyskałam uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych na kursie zorganizowanym przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.
• Współorganizowałam wycieczki i wyjścia na terenie miasta:
- 10.2019 r. warsztaty w Castoramie - „Moja roślinka” - celem warsztatów było, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności manualnych, a także zwiększanie wiedzy i świadomości ekologicznej.
- 10.2019 r. wyjście do Biblioteki miejskiej filia nr. 3 w Radomiu w celu rozpowszechniania czytelnictwa, zachęcenia dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki.
- 10.2019 r. wyjście do kina z okazji Dnia Chłopaka na bajkę „Mirai”, dzięki której dzieci poznały konstruktywne sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami.
- 11.2019 r. warsztaty w Castoramie podczas, których dzieci wykonały własne przyborniki. Głównymi celami były rozwijanie zdolności manualnych, współpraca, nabywanie umiejętności kreatywnego myślenia.
- 11.2019 r. wyjście do Tricoramy. Celami były integracja zespołu klasowego, wzbudzanie zaciekawienia nauką, odkrywanie iluzji optycznych.
- 12.2019 r. wyjście do teatru na przedstawienie pt. „Zaczarowany las”. Podczas wyjścia dzieci poznawały zasady obowiązujące w teatrze.
- 02.2020 r. udział w zabawie karnawałowej dla uczniów klas młodszych mającej na celu integrację dzieci z poszczególnych zespołów klasowych, umiejętność zabawy w zespole.
- 06.2020 r. ognisko klasowe z okazji dnia dziecka, którego celem było promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
- 10.2020 r. wyjście do kina z okazji dnia chłopaka na film „ Sekret wilczej gromady”. Dzięki temu filmowi dzieci dostrzegły jak wielką wartością jest rodzina.
- 06.2021 r. wyjście do parku trampolin „JumpWorld”. Celem wyjścia było rozwijanie
i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni a także integracja zespołu klasowego.
- 10.2021 r. Wyjście do Muzeum Wsi Radomskiej. W trakcie wyjścia dzieci poznawały kulturę oraz historię naszego regionu.
- 02.2022 r. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w którym poprzez zabawę
i doświadczenie można poznać ciekawostki ze świata nauki i techniki.
• Byłam opiekunem podczas pół-zimowiska zorganizowanego na terenie PSP nr 3
w Radomiu. W ramach którego codziennie organizowane były wycieczki bądź wyjścia na terenie miasta:
- Wyjście do Tricoramy.
- Wyjście do kina Helios.
- Wycieczka do Kielc gdzie zwiedzaliśmy Muzeum zabawek i zabawy oraz uczestniczyliśmy w warsztatach cukierniczych.
- Wyjście do Hula Parku w Radomiu.
- Wycieczka do Warszawy, gdzie zwiedzaliśmy wystawę Discover Cosmos, poznawaliśmy początki załogowych lotów kosmicznych, rozwoju rakiet i statków kosmicznych, pierwsze podróże kosmiczne oraz kamienie milowe w historii podboju kosmosu.
• Współorganizowałam trzydniową wycieczkę do Polańczyka dla kasy 7a.

Efekty dla szkoły
- realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły: kształtowanie patriotyzmu poprzez poznanie zabytków historii i kultury, obiektów geograficznych i przyrodniczych,
- wychowanie ekologiczne, wskazywanie walorów środowiska naturalnego człowieka,
- wykorzystywanie wszelkich możliwości rozwoju wiedzy i zainteresowań uczniów,
- zaspokojenie potrzeb poznawczych, społecznych i emocjonalnych uczniów,
- poznanie najbliższego otoczenia – przyrodniczego i kulturowego.
Efekty dla mnie
- umożliwienie integracji między różnymi dziedzinami wiedzy,
- stwarzanie warunków dla aktywnego nauczania poglądowego (wypoczynku, wykorzystaniu czasu wolnego),
- poznanie relacji rówieśniczych w grupie wychowawczej, wypracowanie integracji
i współdziałania.

8. Działania w zakresie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu epidemii COVID – 19;

• Zapoznałam się z przepisami prawa tymczasowego:
- Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U.2020, poz. 410);
- Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020, poz. 493);
• Opracowałam plan pracy, dot. zajęć rewalidacyjnych oraz wspomagania ucznia
w okresach zawieszenia pracy w placówce i pracy zdalnej.
• Współpracowałam z rodzicami:
- konsultacje elektroniczne i telefoniczne różnych spraw, związanych z edukacją
na odległość,
- koordynowanie współpracy nauczycieli klasy wychowawczej z rodzicami,
- przygotowywanie propozycji zajęć (ćwiczeń) do wykonania przez dzieci w czasie opieki domowej (ćw. logopedyczne, zabawy i gry, konkursy).

Efekty dla szkoły
- realizacja zaleceń, sformułowanych w rozporządzeniu MEN,
- przeciwdziałanie i zwalczanie skutków zawieszenia zajęć z powodu epidemii,
- wspomaganie uczniów we właściwym korzystaniu z metod i form edukacji zdalnej,
- kształtowanie samodzielności ucznia w zdobywaniu wiedzy,
- doskonalenie działań szkoły w czasach pandemii.
Efekty dla mnie
- zdobycie doświadczenia w zakresie metod i form działania w sytuacji nieznanej
i wyjątkowej,
- wspomaganie wychowanka w sytuacji dla niego trudnej.

§ 7.2.2. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnienie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii;

• Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu:
- „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zmian w prawie oświatowym”- RODON, 2019r.- stacjonarnie
• Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- „Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat cyberprzemocy”, Nowa Era, 2021, on-line.
- „Niepełnosprawność w literaturze dziecięcej”, MSCDN, 2022r.- on-line.
- „Mutyzm wybiórczy”- Nowa Era 06.2020r. szkolenie on-line.
- Konferencja „Jak pracować z nowoprzybyłymi do polskiej szkoły uczniami i uczennicami z doświadczeniami migracji i uchodźctwa”- RODON 03.2022r.- on-line.
- Konferencja „Nauczanie włączające w Twojej Szkole”- PSP Integracyjna nr. 14
w Radomiu.
• Brałam udział w zajęciach otwartych o charakterze rewalidacyjnym innych nauczycieli.
• Studiowałam literaturę fachową:
- Kołakowski A., Pisula A., Sposób na trudne dziecko, GWP, Sopot 2015.
- Mountstephem M., Jak wykryć zaburzenia u dzieci i co dalej?
- Czajkowska J., Herda K., Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole, WSiP, Warszawa 1998.
- Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową WSiP, Warszawa 1998.
- Waszkiewicz E., Stymulacja psychomotoryczna rozwoju dzieci 6-8 letnich, WSiP, Warszawa 1991.
• W celu poszerzania swojej wiedzy odwiedzałam również strony internetowe poświęcone pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
www.specjalni.pl,
www.autyzmwszkole.pl,
www.e-pedagogika.pl,
www.sysapsis.org,
www.polskiautezm.pl,
www.autystyczni.pl,
www.trudnościrozwojowe.pl

Efekty dla szkoły
- rozpoznawanie potrzeb ucznia w oparciu o widzę zdobyta podczas szkoleń,
- doskonalenie zawodowe kadry szkoły w dziedzinie rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów.
Efekty dla mnie
- zdobycie i aktualizacja wiedzy zawodowej,
- korzystanie z różnych źródeł pozyskiwania informacji o rozwoju dziecka.

2. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów;
• Przeanalizowałam orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, współpracowałam przy opracowaniu IPET, WOPFU.
• Dokonałam diagnozy wstępnej potrzeb edukacyjnych ucznia.
• Na podstawie orzeczenia oraz diagnozy wstępnej opracowałam indywidualny plan pracy z uczniem.
• Przeprowadziłam test, określający style uczenia się i wykorzystywałam wyniki
w procesie kształcenia.
• Zebrałam informacje od rodziców na temat zachowani problemowych uczniów oraz ich źródeł.
• Informacje o uczniu, konieczne w skutecznej terapii pozyskiwałam od rodziców dziecka, wychowawcy klasy, wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem.
• Prowadziłam obserwacje oraz rozmowy z uczniami.

Efekty dla szkoły
- prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów,
- dostosowanie wymagań i postępowania z uczniem do jego potrzeb rozwojowych,
- współpraca z instytucjami i osobami, działającymi na rzecz młodego człowieka.
Efekty dla mnie
- właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
- wzbogacenie form oddziaływania na ucznia,
- lepsze efekty kształcenia, wychowania i opieki.

3. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu pracy z uczniem niepełnosprawnym, uczniem z autyzmem oraz diagnozy i terapii pedagogicznej.
• Analizowałam orzeczenia i opinie poradni oraz sporządzałam wymaganą dokumentację tj. IPET, wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, diagnoza wstępna, plan pracy zajęć rewalidacyjnych, indywidualny plan pracy z uczniem.
• Dostosowywałam metody pracy do potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia.
• Prowadziłam zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Opracowałam indywidualne programy pracy z uczniem oraz ewaluację podjętych działań.
• W ramach zespołu konsultowałam postępy ucznia z rodzicem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, logopedą, dyrektorem szkoły.
• Wspierałam rodziców w rozwiązywaniu rożnych problemów poprzez częste rozmowy, wspólne wypracowanie zasad odnośnie pracy z uczniem, krótkie filmy z zajęć rewalidacyjny obrazujące sposoby pracy z dzieckiem.

Efekty dla szkoły
- postępowanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego, dot. pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- stworzenie warunków do osiągnięcia sukcesu przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- wspieranie uczniów w rozwoju poprzez zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych,
- efektywna realizacja zadań, wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły,
- sporządzanie wymaganej dokumentacji, dot. ucznia wymagającego wsparcia.
Efekty dla mnie
- udoskonalenie pracy z uczniami wymagającymi wsparcia,
- przyczynienie się do osiągnięcia sukcesu przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- wspieranie wniosku rodziców o badanie w poradni, uzasadnianie potrzeby konsultacji
i terapii.

4. Praca z uczniem zdolnym;
• Przeprowadziłam diagnozę zdolności ucznia w zakresie matematyki (uczeń
z zespołem Aspergera). Wyniki wykorzystałam do pracy na zajęciach rewalidacyjnych.
• Przygotowałam ucznia do konkursu „Stypendiada - konkurs ortograficzny”. Uczeń zdobył wyróżnienie.
• Przygotowałam ucznia do konkursu matematycznego „ Zuch”- uczeń uzyskał najwyższy wynik w szkole 96%.
• Przygotowałam ucznia do konkursu „Pięknego Czytania”- uczeń zdobył wyróżnienie.

Efekt dla ucznia:
- Możliwość rozwijania uzdolnień i osiągnięcia sukcesu.
Efekty dla szkoły:
- reagowanie na potrzeby rozwojowe uczniów, zwłaszcza dotyczące zdolności i uzdolnień,
- umożliwienie i wspieranie rozwoju uzdolnień i zdolności,
- pomoc szkoły w realizacji planów, zaspokojenia oczekiwań i potrzeb uczniów.
Efekty dla mnie
- możliwość wykorzystania dodatkowych kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych,
- podniesienie efektywności pracy z uczniem zdolnym oraz z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- możliwość wykorzystania własnych pasji, dotyczących psychologii rozwojowej dzieci.

5. Uwzględnianie w pracy potrzeb przynależności grupowej, kontaktów społecznych, wartości i tradycji;
• Realizowałam ogólnopolski projekt edukacyjny z „Kulturą mi do twarzy”, którego celem było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.
• Realizowałam międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocje”, którego głównymi celami było: Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości. Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób. Integracja zespołu klasowego. Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń
na stronie projektu.
• Współorganizowałam wyjście do Muzeum Wsi Radomskiej.
• Brałam udział w obchodach świąt narodowych i rocznic.

Efekt dla szkoły
- kształtowanie świadomości narodowej,
- uświadomienie najważniejszych wartości człowieka,
- zaspokajanie potrzeby przynależności do grupy, kontaktu z rówieśnikami,
- wypełnianie zadań wychowawczych szkoły w zakresie respektowania potrzeb rozwojowych uczniów.
Efekty dla mnie
- realizacja zadań z programu wychowawczo – profilaktycznego,
- zapewnianie wychowankom zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych, integracji zespołu klasowego.

§ 7.2.3. Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących ucznia

1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących;
Wykorzystywane przeze mnie w pracy metody aktywizujące to min.:
• Gry dydaktyczne - gry planszowe, domino, memory obrazkowe, dobieranki.
• Aktywny wykład - jest to zazwyczaj wprowadzenie informacji na dany temat do zajęć rewalidacyjnych, czas takiego mini wykładu nie przekracza 10 minut. Mówię dość głośno, gestykuluję, staram się utrzymać kontakt wzrokowy. Na koniec zadaję pytania dotyczące określonego tematu.
• Burza mózgów - metodę tą stosuję jako rozgrzewkę umysłową na początku zajęć.
Są to, np. zabawy w skojarzenia- podaj osiem skojarzeń do wyrazu (np. „Czym jest zdrowie?”), (np. „Najważniejsze miejsca w mojej okolicy”).
• Praca z tekstem- stosuję kilka zabaw na podstawie tekstu - wyszukiwanie w tekście odpowiedzi na pytania do tekstu i zapisywanie na kolorowych paskach papieru odpowiedzi (np. Kim był....?).
• Drama (metoda symulacji). W dramie zachęcam dzieci do wykorzystywania wyobraźni, ruchu, mowy. Najbardziej istotne jest w niej autentyczne przeżywanie emocji odgrywanej postaci (np. naśladowanie czynności osób przedstawionych na obrazkach np. Zabawa dramowa np. „Prace w ogrodzie”).
• Mapa mentalna- metoda ta umożliwia opracowanie problemu, służy uporządkowaniu myśli.
• Metody oglądowe - pokaz, demonstracja, pomoce wizualne.
• Praca w parach - praca w parach uczy współpracy, współzawodnictwa, doskonali komunikacje z innymi uczniami, aktywizuje uczniów.
• Obserwacja - jest ważnym czynnikiem do zainteresowania ucznia tematem. Obserwacja może odbywać się również w pracowni z wykorzystaniem eksponatów, programów multimedialnych.
• Zabawy badawcze (np. „Tęczowe butelki”, „Co jest słodkie, a co słone?”). Są to
z reguły zabawy sensoryczne służące do stymulacji zmysłów.
• Ćwiczenia terenowe - rozwijają one pomysłowość, inwencję twórczą, samodzielność uczniów, ułatwiają przebieg procesów poznawczych.
• Metod i technik terapeutycznych np. metoda Krakowska, Ruch Rozwijający, terapia ręki, trening umiejętności społecznych.

Efekty dla szkoły
- uaktywnienie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, zaangażowania
i inicjatywy poznawczej,
- uatrakcyjnienie zajęć, motywujące ucznia do pracy,
- reagowanie na dziecięcą chęć działania, twórczości, współzawodnictwa i zabawy,
- kształcenie kompetencji kluczowej, jaką jest umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji,
- wzrost koncentracji uwagi, logicznego myślenia, spostrzegawczości i percepcji wzrokowej,
- nienużące niwelowanie dysfunkcji i deficytów.
Efekty dla mnie
- podniesienie jakości pracy w drodze stosowania skutecznych metod nauczania i bogatego warsztatu pracy,
- atrakcyjność i brak monotonii zajęć rewalidacyjnych,
- zaangażowanie uczniów w proces lekcyjny,
- skuteczność nauczania, podniesienie efektywności pracy uczniów na zajęciach.

§ 7.2.4. Dokonywanie ewaluacji własnej pracy i wykorzystywanie jej wyniki
do doskonalenia warsztatu pracy

1. Analiza wyników obserwacji pedagogicznych i diagnozy pod kątem efektywności pracy;
Sporządzałam arkusze samooceny oraz dokonywałam ewaluacji efektywności zajęć rewalidacyjnych oraz wspomagania ucznia. Na bieżąco z opiekunem stażu omawiałam stosowane przeze mnie metody i form pracy. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących. Dokonywałam ewaluacji każdych zajęć z uczniami na bieżąco, poprzez obserwację uczniów i pytania kontrolne, oraz na koniec zajęć, poprzez pytania, emotikony, podsumowujące treść, odnoszące się do metody pracy oraz atmosfery na zajęciach. Następnie analizowałam wyniki, wyciągałam wnioski
i wprowadzałam zmiany na kolejnych lub podobnych zajęciach. Okresowo podsumowywałam efekty swojej pracy poprzez rozmowy z uczniami, rodzicami na temat metod pracy, atmosfery na zajęciach, spostrzeżeń, oczekiwań, itp.
W pierwszym miesiącu zajęć rewalidacyjnych przeprowadzałam diagnozę wstępną ucznia, rozpoznając jego potrzeby. W ostatnim miesiącu zajęć dokonywałam ewaluacji
w oparciu o wyniki diagnozy wstępnej. Wyniki analizowałam, wyciągałam wnioski.

Efekty dla szkoły
- podwyższenie jakości pracy szkoły,
- prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów,
- reagowanie na potrzeby rozwojowe uczniów,
- wzbogacenie zasobu narzędzi ewaluacyjnych.
Efekty dla mnie
- większa efektywność procesu dydaktycznego,
- uatrakcyjnienie zajęć,
- właściwe planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Dokonywanie autorefleksji działań edukacyjnych;
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek. Prowadziłam rozmowy na temat przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora i innych nauczycieli.
Zbierałam informacje na temat efektów mojej pracy poprzez:
- Analizę wytworów pracy ucznia.
- Obserwację i rozmowy z uczniami.
- Rozmowy z rodzicami.
- Rozmowy z innymi nauczycielami.
- Przeprowadzanie krótkich ankiet ewaluacyjnych dla uczniów badających np. zadowolenie
z odbytych zajęć.

Efekty dla szkoły
- wzrost zadowolenia rodziców z wyboru szkoły,
- podwyższenie jakości pracy szkoły,
- prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów,
- reagowanie na potrzeby uczniów.

Efekty dla mnie
- wzbogacenie zasobu narzędzi ewaluacyjnych,
- okazja do refleksji nad efektami własnej pracy zawodowej, prowadząca do samodoskonalenia zawodowego,
- uświadomienie sobie warunków osiągania celów,
- poznanie swoich mocnych i słabych stron,
- doskonalenie własnej pracy.

3. Dokonywanie ewaluacji zajęć z uczniem;
Na bieżąco, poprzez obserwację uczniów i pytania kontrolne, oraz na koniec zajęć, poprzez pytania, emotikony, oceniałam treść zajęć pod kontem metod oraz atmosfery panującej w ich trakcie. Wyniki analizowałam, wyciągałam wnioski do dalszej pracy poprzez np. zmianę metod pracy.

4. Dokonywanie ewaluacji i modyfikacji własnych działań w wyniku współpracy
z opiekunem stażu;
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna dało możliwość przedstawienia swoich pomysłów na metodyczne podejście do różnych tematów i problemów. Omawianie zajęć z opiekunem przyczyniło się do uzyskania jasnej i rzetelnej informacji zwrotnej i skutkowało wyznaczeniem zadań do realizacji przed kolejną obserwacją. Taka organizacja współpracy była podstawą rozwoju i doskonalenia różnych aspektów mojej pracy.
Pani mgr Renata Kopacz będąca moim opiekunem, była również wychowawcą klasy,
w której pełniłam funkcję nauczyciela wspomagającego przez cały okres stażu. Z uwagi na fakt, iż był to etap edukacji wczesnoszkolnej miałam możliwość obserwowania opiekuna na większości prowadzonych przez niego zajęć. Dzięki temu dokonywałam ewaluacji
i modyfikacji własnych działań. Porównywałam sposoby pracy i możliwości rozwiązań metodycznych zajęć prowadzonych przez opiekuna z własnymi przemyśleniami
i konspektami. Opiekun stażu dbał o to, by zajęcia obserwowane rozwijały wszystkie sfery, dzięki czemu mogłam nabyć różnorodne doświadczenia.

Uzyskane efekty:
- Działania związane ze współpracą między mną a opiekunem stażu miały charakter motywujący do dalszej pracy.
- Cenne uwagi opiekuna stażu motywowały mnie do wzmożonej pracy i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych.
- Rozmowy z opiekunem stażu umożliwiły mi wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat pracy z dziećmi.

§7.2.5. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, dzielenie się posiadaną wiedzą;
• Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli:
- Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z autyzmem / zespołem Aspergera: ,,Pięć minut roboty”- cel zajęcia: zapoznanie z art. 32 konwencji praw dziecka, uwrażliwienie na los dzieci wykorzystywanych do ciężkiej pracy fizycznej, zachęcenie do wykonywania obowiązków domowych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych.
- Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z autyzmem/ zespołem Aspergera: ,,Czy chciałbym umieć czytać w myślach”- cel zajęcia: - wzmacnianie wzajemnych relacji opartych na szacunku i akceptacji, wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
- Zajęcia rewalidacyjne on-line dla ucznia z afazją ruchową: „Dalej wiewiórko”- praca
z tekstem. Cele zajęć: doskonalenie czytania ze zrozumieniem, utrwalanie zasad ortografii, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
• Na posiedzeniach zespołu przekazywałam wiedzę, zdobytą w czasie szkoleń zewnętrznych i samokształcenia.
• Udostępniłam samodzielnie sporządzone materiały edukacyjne, diagnostyczne, metodyczne i inne, Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, karty pracy i materiały ćwiczeniowe innym nauczycielom.

Efekty dla szkoły:
- wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy,
- wspomaganie nauczycieli z krótszym stażem przez doświadczonych kolegów,
- poszerzanie wiedzy nauczycieli na temat pracy z uczniem niepełnosprawnym,
- wskazywanie na ciekawe, innowacyjne rozwiązania metodyczne,
- doskonalenie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły.
Efekty dla mnie
- zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami,
- ustalenie wspólnego sposobu oddziaływania na ucznia,
- motywowanie do własnego rozwoju,
- obiektywna ocena moich umiejętności poprzez dostarczenie informacji zwrotnej na temat mojego warsztatu pracy.

2. Dzielenie się wiedzą na forum zewnętrznym;
• Zarówno plan rozwoju zawodowego jak i sprawozdanie z jego realizacji umieściłam
w Internecie (na stronie internetowej: www.publikacje.edux.pl.).
• Udostępniłam utworzone przeze mnie interaktywne ćwiczenia na platformie Worldwall.
• Dzieliłam się materiałami dydaktycznymi za pośrednictwem grup tematycznych na Facebooku tj. nauczyciele specjalni, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, nauczyciel wspomagający.
• W trakcie trwania stażu byłam dwukrotnie opiekunem praktyk: studentki 3 roku „Diagnoza i terapia pedagogiczna” (UTH) w Radomiu oraz studentki studiów podyplomowych „Terapia autyzmu” (Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi).
• Uzupełniłam ankiety studentów 3 i 5 roku studiów pedagogicznych odnośnie pracy
z uczniem niepełnosprawnym.

Efekty dla szkoły
- promowanie jakości kadry szkoły macierzystej,
- propagowanie dobrych praktyk szkoły,
- promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Efekty dla mnie
- publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją
wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
- wspieranie innych nauczycieli poprzez prezentowanie skutecznych metod pracy,
- współpraca z innymi specjalistami w celu rozwijania kompetencji zawodowych,
- satysfakcja zawodowa i osobista.

§7.2.6. Uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne

1. Prowadzenie działań na rzecz integracji lokalnej;
• Współpracowałam z placówką wspomagającą rozwój dzieci i młodzieży – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Główka 3 w Radomiu w celu diagnozy uczniów.
• Współpracowałam z Biblioteką Publiczną filia nr 3 w Radomiu w ramach rozpowszechniania czytelnictwa.
• Uczestniczyłam w zajęciach na basenie w trakcie „Powszechnej nauki pływania”. Moim zadaniem była pomoc w czynnościach samoobsługowych uczniom niepełnosprawnym.
• Współpracowałam ze stowarzyszeniem „Nasza Trójka” przy organizacji dnia otwartego klas trzecich.

Efekty dla szkoły
- kształtowanie patriotyzmu lokalnego i budowanie więzi społecznej ze środowiskiem życia ucznia,
- poznanie środowiska lokalnego, wyzwolenie dumy i chęci pracy dla jego rozwoju,
- budowanie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym w celu realizowania zadań szkoły,
- inspirowanie młodzieży do działań na rzecz środowiska lokalnego.
Efekty dla mnie
- wspomaganie rozwoju społecznego wychowanków,
- prowadzenie planowej pracy wychowawczej.

2. Promowanie placówki w środowisku lokalnym;
• Umieszczałam wpisy oraz fotorelacje na Facebooku szkoły min.
- życzenia oraz zdjęcia kartek wykonanych przez dzieci młodszych klas szkolnych z okazji dnia matki,
- zdjęcia z realizacji międzynarodowego projektu „Emocje”- (poszczególne moduły w sumie 5 relacji),
- zdjęcia z realizacji projektu „Z kulturą mi do twarzy”,
- obchody międzynarodowego Dnia Kropki,
- codzienne relacje z pół-zimowiska.
• Współorganizowałam dzień otwarty szkoły. Byłam współodpowiedzialna za zajęcia plastyczne dla klas pierwszych.

Efekty dla szkoły
- pozytywne postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym, kreowanie wizerunku i opinii
o szkole,
- identyfikacja placówki ze społecznością lokalną,
- wciągnięcie środowiska w działania na rzecz rozwoju szkoły.
Efekty dla mnie
- satysfakcja z dobrego postrzegania własnego zakłady pracy w środowisku lokalnym.

3. Współpraca z rodzicami;
• Współpracowałam z rodzicami przy opracowaniu diagnozy wstępnej, indywidualnego programu pracy z dzieckiem, WOPFU.
• Współorganizowałam spotkania z rodzicami w celu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia (dwa razy w roku).
• Współdziałałam z rodzicami w zakresie organizacji uroczystości i imprez integracyjnych, na przykład Dzień chłopaka, Dzień kobiet, Wigilia klasowa.
• Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców. W tracie nauki zdalnej wszystkie zajęcia rewalidacyjne prowadzone on-line były zajęciami otwartymi. Rodzice na bieżąco mieli możliwości rozmowy na temat metod i form pracy podczas nauki zdalnej. Zajęcia w tym okresie z reguły polegały na uzupełnianiu i utrwalaniu wiedzy zdobytej podczas lekcji on-line.
• Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami dziecka (telefoniczny bądź osobisty- minimum 1 raz w tygodniu) w celu omawiania spraw bieżących związanych ze wspomaganiem procesu dydaktycznego oraz wychowawczego ucznia.

Efekty dla szkoły
- integracja szkoły z rodzicami, wspierająca efektywną pracę wychowawczą,
- tworzenie klimatu współpracy partnerskiej dla dobra uczniów,
- właściwa realizacja zadań, wynikających z obowiązków nauczyciela wspomagającego,
- poszerzenie i ujednolicenie działań wychowawczych szkoły i rodziców,
- wyzwalanie świadomości rodziców, że współdziałanie ich ze szkołą w sprawach dziecka jest ważne dla sukcesu dziecka,
- współdziałanie organów.
Efekty dla mnie
- zwiększenie efektywności mojej pracy poprzez wypracowanie wspólnego z rodzicami frontu działania,
- wzrost motywacji rodziców do współpracy ze mną,
- korzystanie z pomocy oferowanej przez rodziców w realizacji procesu edukacji
i wychowania,
- dostarczanie przez rodziców informacji o dziecku, co może wpłynąć na rodzaj oddziaływań.

4. Organizacja działania wychowanków na rzecz innych ludzi;
• Sprawowałam opiekę nad uczniami działającymi w Klubie Szkolnego wolontariatu podczas różnorodnych akcji charytatywnych min. Przedświąteczna zbiórka pieniędzy dla WTZ „Do celu”, zbiórka na wyposażenie mieszkania treningowego, zbiórka na organizację wypoczynku letniego dla podopiecznych stowarzyszenia, sprawowałam opiekę nad wolontariuszami w trakcie obchodów „Dni godności”.
• Zorganizowałam pomoc charytatywną na rzecz uchodźców- zbiórka przyborów szkolnych).

Efekty dla szkoły
- rozbudzanie motywacji do podejmowania działań na rzecz innych członków środowiska,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym,
- kształtowanie właściwych emocji, postaw i zachowań wobec drugiego człowieka i jego potrzeb,
- realizacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego.
Efekty dla mnie
- wypełnianie funkcji wychowawczej szkoły,
- samorealizacja, satysfakcja z niesienia pomocy.

5. Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów;
• Wzięłam udział w szkoleniach:
- „Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat cyberprzemocy”, Nowa Era, 2021,
on-line,
- „Zasady udzielania pierwszej pomocy”- Ośrodek bezpieczeństwa pracy w Radomiu, 2019- stacjonarnie,
Swoja wiedzę poszerzyłam także poprzez czytanie raportów i analiz dot. zagrożeń
i zalecanych działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Internecie.
• Uczestniczyłam w diagnozowaniu stanu dostosowania placówki do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w ramach modelu projektu „Dostępna szkoła”. Celem Modelu Dostępnej Szkoły jest poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.
• Pełniłam funkcję „ Lidera dostępności” w projekcie „Dostępna szkoła”. Do moich obowiązków należało powołanie członków zespołu do pracy z programem. Określenie m.in.: zasobów materialnych i niematerialnych szkoły, rozpoznane potrzeby wszystkich uczestników życia szkoły, Stworzenie zapotrzebowania- kosztorysu w celu zakupu wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia dostępności na poziomie podstawowym.

Efekty dla szkoły
- prowadzenie działań w celu zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa uczniów,
- udzielanie wsparcia uczniom niepełnosprawnym,
- postępowanie pracowników zgodne z procedurami i rekomendacjami MEN.
Efekty dla mnie
- stosowanie się do obowiązujących norm i przepisów z zakresu bezpiecznego pobytu dziecka w placówce,
- pogłębianie wiedzy z zakresu dostosowania przestrzeni szkolnej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- korzystny wpływ na klimat szkoły poprzez prowadzenie działań monitorujących zachowania problemowe i ich ograniczenie.

6. Działania w zakresie profilaktyki uzależnień;
• Studiowałam literaturę, dotyczącą uzależnień od mediów:
- Dzieci ekranu. Jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu, Kardaras Nicholas, CeDeWu 2018.
- Uzależnienia medialne. Uwarunkowania, leczenie, profilaktyka, Agnieszka Ogonowska, Wydawnisctwo Edukacyjne 2018.
• Prowadziłam zajęcia rewalidacyjne mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci od Internetu, gier komputerowych, telefonu. W ich trakcie zapoznałam uczniów z funkcjami Internetu, korzyściami oraz zagrożeniami wynikającymi z korzystania
z niego. Wpływem „niebezpiecznych” stron na psychikę i zachowanie dziecka, objawami uzależnienia od Internetu, gier komputerowych, telefonu. Wspólnie szukaliśmy alternatyw na spędzania wolnego czasu w czasie pandemii. Tematy zajęć: „Wirtualny świat”, „ Żarłoczna gra- nowe przygody Bolka i Lolka”.

Efekty dla szkoły
- wyrobienie u dzieci właściwej postawy wobec uzależnień,
- realizacja wychowawczych celów placówki,
- wyzwalanie aktywności i samokontroli uczniów w zakresie korzystania z Internetu, telefonu, gier komputerowych,
- kształcenie podstawowych umiejętności psychologicznych, rozładowanie napięcia, dokonywanie wyborów, itd.,
- podniesienie jakości pracy szkoły na płaszczyźnie wychowania i opieki.
Efekty dla mnie
- poszerzenie wiedzy na temat uzależnień, ich powodów, sposobów rozpoznawania, procedur postępowania, metod przeciwdziałania, itp.,
- udzielania wsparcia i praktycznej pomocy wychowankom o zachowaniach wskazujących na uzależnienie od gier.

7. Prowadzenie działań proekologicznych;
• Wzięłam udział w warsztatach ekologicznych pod nazwą „Moja roślinka”,
w Castoramię, których celem było pobudzanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności manualnych, a także zwiększanie wiedzy i świadomości ekologicznej.
• Zapoznałam się i wykorzystałam gotowe pakiety edukacyjne (scenariusze lekcji) dot. ochrony przyrody, oferowane przez projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”.
• W ramach projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”, zrealizowałam temat „Perły regionu” – którego głównym celem było zapoznanie dzieci z najcenniejszymi miejscami naszego regionu i sposobami ochrony środowiska naturalnego.
• Byłam współorganizatorem, wyjścia do Nadleśnictwa gdzie przy pomocy ścieżek edukacyjnych dzieci zdobywały informacje dotyczące ptaków, zwierząt żyjących
w naszym rejonie oraz sposobie dbania o otaczające nas środowisko naturalne.
• Prowadziłam zajęcia edukacyjne dla dzieci uświadamiające potrzebę dbania
o środowisko naturalne. Wykonywałam z dziećmi różnego rodzaju prace plastyczne, wykorzystując przy tym różnego rodzaju odpady (np. butelki, kartony, papierowe rolki).
• Współorganizacja obchodów „Dnia Ziemi”.

Efekty dla szkoły
- poszerzenie wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony środowiska naturalnego człowieka,
- uświadomienie krytycznego stanu środowiska naturalnego człowieka i konieczności jego obrony,
- podniesienie świadomości ekologicznej i wyrabianie prawidłowych postaw i nawyków proekologicznych,
- ułatwienie zrozumienia zasad współistnienia człowieka i systemu przyrodniczego,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności każdego człowieka za stan i przyszłość środowiska naturalnego,
- wyrabianie nawyku segregacji śmieci i bycia „eko”.
Efekty dla mnie
- ciekawa realizacja treści podstawy programowej z zakresu edukacji ekologicznej,
- doskonalenie warsztatu pracy.

8. Promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;
• Prowadziłam zajęcia rewalidacyjne na temat zdrowego odżywiania oraz potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia.
• Uświadamiałam dzieciom jak szkodliwe skutki przynosi zbyt długie oglądanie telewizji, korzystanie z telefonu czy komputera. Prowadziłam zajęcia ruchowe.

Efekty dla szkoły
- realizacja treści edukacji zdrowotnej jako ważnego zadania pracy szkoły,
- wdrażanie uczniów szkoły do troski o swoje zdrowie i kondycję fizyczną,
- troska szkoły o świadomość prozdrowotną swoich uczniów,
- rozwijanie u uczniów zdolności samokontroli,
- nastawienie szkoły na wszechstronny rozwój ucznia i likwidację zagrożeń cywilizacyjnych,
- podniesienie jakości pracy poprzez ofertę prozdrowotnych działań pozalekcyjnych.
Efekty dla mnie
- prowadzenie działań, zgodnych z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły,
- dzielenie się swoją pasjami do sportu.

§7.2.7. Posługiwanie się przepisami prawa, dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

1. Stosowanie prawa oświatowego w codziennej pracy nauczyciela;
Praca nauczyciela wspomagającego to przede wszystkim pomoc psychologiczno- pedagogiczna, opracowanie IPET, WOPFU oraz programów dla dzieci posiadających orzeczenie. Bardzo ważne jest znajomość rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.). W tym rozporządzeniu zawarte są wytyczne dotyczące sposobu organizacji zajęć, które prowadzę oraz dokumentów, które jestem zobowiązana przygotować.
Ponadto ważnymi dokumentami, które wykorzystywałam podczas pracy z uczniami jest Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz Konwencja
o Prawach Dziecka. Te dwa dokumenty posłużyły mi nie tylko do celów własnego rozwoju, ale także wykorzystałam je do zajęć nawiązujących do Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa ucznia podczas zajęć realizowanych przez szkołę;
Każdy nauczyciel, w tym również nauczyciel wspomagający i terapeuta, jest zobowiązany do stworzenia dziecku takich warunków aby czuło się bezpieczne i aby w szkole nie dochodziło do wypadków. Podstawowe zapisy prawa w tym zakresie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. 2018.2140). Zapoznałam się z zapisami tego rozporządzenia. Zapoznałam się również z zapisami Statutu Szkoły i treścią procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole. Rok 2020 przyniósł nowe wyzwania: zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w obliczu pandemii oraz w związku z przybyciem pewnej grupy dzieci do szkoły
w nowym reżimie sanitarnym.

3. Ochrona danych osobowych;
Pracując z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w sposób szczególny jestem zobligowana stosować się do przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, gdyż posiadam dostęp do danych wrażliwych moich uczniów. Są to często dane na temat stanu zdrowia dziecka, oraz dane na temat możliwości intelektualnych, potrzeb emocjonalnych itp. Takie dane podlegają szczególnej ochronie. Ujawnienie tych danych mogłoby wyrządzić ich właścicielowi wielką krzywdę oraz wywołać skutki prawne dla mnie i dla szkoły. Zapoznałam się ze szkolnymi procedurami ochrony danych osobowych i przestrzegam je w każdej sytuacji.

4. Realizacja awansu zawodowego;
W celu poszerzenia wiadomości na temat wymogów uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego przestudiowałam Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Kartę Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013.393. oraz Rozporządzenie MEN
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r.
(§ 7.1, § 7.2.).

5. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego;
W celu poszerzenia własnych informacji dotyczących przepisów prawnych obowiązujących w systemie oświaty przeanalizowałam:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2019.1481);
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020.910);
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2019.2215);
Przed podjęciem studiów podyplomowych i szkoleń zapoznałam się z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz z Ustawą z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych. Znajomość tych dokumentów dała mi wiedzą o sposobie uzyskania dofinansowania do szkoleń z placówki w której pracuję.
Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji placówki, analizując analizy dokumentów:
• Statut Szkoły
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Księgę Protokołów Rady Pedagogicznej
• Plan Rozwoju Szkoły
• Program Profilaktyczno - Wychowawczy
• Program Poprawy Efektywności Wychowania
Analiza tych dokumentów pozwoliła mi określić zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, które w ramach moich możliwości i umiejętności powinnam realizować jako nauczyciel.
• Na bieżącą zapoznawałam się z rozporządzeniami dotyczącymi czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek w systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
• Zapoznałam się również z aktami prawnymi dotyczącymi organizacji kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi.
Rozporządzenie ministra edukacji i nauki 1 z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Efekty dla szkoły
- zgodne z przepisami prawa oświatowego działanie pracowników placówki,
- jasno sformułowane zasady postępowania wynikające z przepisów prawa,
- zaktualizowane przepisy prawa wewnętrznego,
- pozytywna ocena Statutu i regulaminów w czasie wizytacji nadzoru pedagogicznego,
- prowadzenie dokumentacji ucznia zgodnie z aktualnymi wymogami,
- podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do przepisów oświatowych.
Efekty dla mnie
- pewność że moje działania nie będą kwestionowane,
- znajomość aktów prawny.

§7.2.8. Korzystanie w pracy z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1. Stosowanie w bieżącej pracy nauczyciela technologii informacyjnej
i komunikacyjnej;
• W codziennej pracy regularnie korzystam z technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK). Wykorzystywałam tablet i laptop, tablicę multimedialną w celu wzbogacenia zajęć( odtwarzałam muzykę, dźwięki, filmy edukacyjne – zasoby Internetowe).
• Ponadto opracowywałam własne, karty pracy, pomoce dydaktyczne, historyjki obrazkowe, gry np. Memory, Dooble. Pobierałam gotowe szablony, ale również tworzyłam własne materiały – poszerzając swoją bazę pomocy dydaktycznych. Korzystałam z ciekawych stron i portali internetowych dotyczących edukacji specjalnej, włączającej, wczesnoszkolnej (Super Kid, Chomikuj, Mac edukacja, Nowa Era, Mimowa, Domologo, Pani Monia, dyktanda on-line, autyzm w szkole, polskiautyzm, synapsis.org, autystyczni.pl mat zoo, specjalni.pl, Przedszkolowo, Edux, Eduzabawy, Printoteka, Pinterest, Wordwall).
• Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową (najczęściej poprzez skrzynkę służbową Office365, komunikator Messenger, dziennik elektronicznego).
• Za pośrednictwem Facebooka zgłosiłam się do udziału w dwóch międzynarodowych projektach edukacyjnych: Emocje, Z kulturą mi do twarzy. Na bieżąco umieszczałam fotorelacje z poszczególnych modułów projektów, na koniec trwania programów wykonałam ewaluację on-line.

Efekty dla szkoły:
- wspomaganie stosowania skuteczniejszych metod oddziaływania na ucznia (obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych),
- ułatwienie komunikacji pomiędzy nauczycielami,
- wzbogacanie wyposażenia w pomoce naukowe i materiały dydaktyczne, potrzebne w pracy nauczyciela terapeuty,
- wykorzystanie nowoczesnych, także cyfrowych, narzędzi i akcesoriów pracy,
- współpraca nauczycieli w doskonaleniu warsztatu pracy.
Efekty dla mnie
- dostęp do dużej ilości pomocy dydaktycznych,
- ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy,
- ułatwienie przygotowania się do zajęć,
- zdalne wykonywanie codziennych czynności nauczyciela dzięki e-dziennikowi,

2. Wykorzystywanie różnych narzędzi informatycznych (programy i aplikacje)
w czasie prowadzenia zajęć z uczniami;
• Wykorzystuję w swojej pracy platformę LIBRUS, na której wysyłam wiadomości do dzieci i ich rodziców. Ta platforma służy też do kontaktowania się z nauczycielami. Lekcje w czasie nauki zdalnej prowadziłam za pomocą aplikacji TEAMS.
• Korzystam w czasie prowadzenia zajęć ze słowników, encyklopedii, internetowych zbiorów muzealnych, zbiorów zdjęć, ilustracji.
https://pl.wikipedia/
https://biblio.prz.edu.pl/
https://www.wsjp.pl/
https://sjp.pwn.pl/
http://muzeum.kluczkowice.pl/
https://nimoz.pl/
https://fotopolska.eu/m25213,Radom.html
• Przygotowywałam materiały dydaktyczne on-line na stronach worldwall, superkid.
• Przeprowadziłam zajęcia rewalidacji z wykorzystaniem aplikacji: Messenger, Teams.
• Wykorzystuję w czasie zajęć z uczniami różnorodne narzędzia multimedialne - filmiki, animacje, pliki muzyczne, pokazy slajdów, interaktywne plansze, schematy, wykresy, narzędzia diagnostyczne, narzędzia do ćwiczeń.
• Korzystam z narzędzi terapeutycznych - filmów, gier.
• Propaguję czytelnictwo z wykorzystaniem audiobooka, e – booka.

Efekty dla szkoły
- podążanie za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii stosowania nowoczesnych technologii,
- atrakcyjność zajęć dla ucznia, zwiększająca skuteczność edukacji,
- monitorowanie postępów ucznia w nauce,
- unowocześnienie, a przez to uatrakcyjnienie pracy na zajęciach szkolnych,
- ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z wszystkimi stronami procesu kształcenia i wychowania.

Efekty dla mnie
- modernizacja i unowocześnienie metod oddziaływania na ucznia,
- podnoszenie efektywności pracy, optymalizacja procesu kształcenia,
- ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy,
- ułatwienie przygotowania się do zajęć,
- zdalne wykonywanie codziennych czynności nauczyciela dzięki e-dziennikowi, poczcie elektronicznej,
- uzyskanie narzędzi do codziennej pracy,
- wzbogacenie technicznego warsztatu pracy,
- ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcją i innymi nauczycielami.

3 Nauczanie zdalne;
Egzaminem z zastosowania umiejętności informatycznych był dla mnie początek pandemii koronawirusa. W ciągu kilku dni musiałam dostosować swoje formy i metody pracy do nauki zdalnej. Bezcenne okazały się tutaj zdobyte wcześniej umiejętności komputerowe
i informatyczne. Korzystałam z aplikacji Teams podczas pracy z uczniem, a także w zdalnych zebraniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach on-line. Przesyłałam materiały również przez dziennik elektroniczny.
• Odbyłam szkolenie on-line na temat nauczania zdalnego w aplikacji Teams.
• Prowadziłam zajęcia (video rozmowy) z uczniami w czasie rzeczywistym przy pomocy aplikacji TEAMS.
• Utrzymywałam kontakt z uczniami i ich rodzicami przy pomocy telefonu komórkowego.
• W celu przygotowania lekcji (materiałów dla uczniów, prezentacji), wykorzystałam programy Word, PowerPoint oraz liczne portale internetowe.
• Korzystałam z internetowych platformy edukacyjnych: propozycji MEN, telewizji, CKE,
e-podręczniki, oferujących zajęcia dla edukacji zdalnej oraz materiały dotyczące zajęć rewalidacyjnych.
• Korzystałam z kart pracy umieszczanych na stronach wydawnictwa:
https://www.cambridge.org/elt/blog/
https://gwo.pl/ucze-zdalnie
https://www.mac.pl/flipbooki
https://www.dzwonek.pl/Klett
https://www.nowaera.pl/naukazdalna
https://akademia.pwn.pl/
https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/
https://operon.pl/edukacjazdalna

Efekty dla szkoły
- prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- wspomaganie ucznia w samodzielnej nauce,
- możliwość monitorowania i oceniania postępów ucznia,
- realizacja zaleceń poradni,
- wspieranie rodziców w opiece nad dzieckiem w czasie ograniczeń epidemiologicznych,
- uproszczenie procesu tworzenia, wysyłania i oceniania zadań w formie elektronicznej,
- usprawnienie procesu udostępniania plików między nauczycielami i uczniami,
- wykorzystanie gotowych materiałów, oferowanych przez instytucje oświatowe, platformy i strony edukacyjne.
Efekty dla mnie
- podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania TIK,
- poznanie i stosowanie metod i technik elektronicznych kształcenia na odległość.

DZIAŁANIA KOŃCOWE, ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM I PODSUMOWANIEM STAŻU

1. Wzięłam udział w szkoleniu Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego, zorganizowanym przez panią Anetę Szostak dot. procedury zakończenia stażu
i sporządzenia sprawozdania oraz dokumentacji dla komisji egzaminacyjnej.
2. Dokonałam analizy własnego dorobku zawodowego w okresie stażu, zebrałam
i usystematyzowałam materiał.
3. Wyciągnęłam wnioski, dotyczące odbytego stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w tym okresie.

WNIOSKI
• W czasie trwania stażu wykonywałam wszystkie powinności, czyli:
- uczestniczyłam w wypełnianiu zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych placówki,
- doskonaliłam kompetencje, związane z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi,
- przeprowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora
w wymaganej liczbie,
- przeprowadziłam zajęcia otwarte w wymaganej liczbie.
• Zrealizowałam zadania, przewidziane w planie rozwoju zawodowego, znacznie wykraczając poza pierwotne ustalenia, gdyż reagowałam na bieżące potrzeby szkoły
i uczniów, zwłaszcza wynikające z warunków epidemicznych.
• Jestem przygotowana do spełnienia wymagań, koniecznych na stopień nauczyciela mianowanego.
• Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i poddałam się ocenie dorobku zawodowego za okres stażu.
• Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić jakość pracy, wykorzystywać doświadczenia innych wychowawców i nauczycieli oraz dzielić się własnymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.