X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49230
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego 2021/2022

CZĄSTKOWE SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Natalii Horoszczak- Bethke
ubiegającej się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego za rok szkolny 2021/2022
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2020 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2023 r.

POSIADANE KWALIFIKACJE
Licencjat: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna
Magister: Pedagogika Specjalna, specjalność: Edukacja i Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych Umysłowo
Studia Podyplomowe: Edukacja i Rehabilitacja Osób i Dzieci z autyzmem

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967 z późn. zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).
Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019r. Poz. 1650)

CEL GŁÓWNY PODEJMOWANEGO STAŻU:
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE PODEJMOWANEGO STAŻU:
• rozwijanie swoich umiejętności zawodowych
• podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy Publicznego Przedszkola w Radwanicach
• doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
• doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej
• pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi poprzez udział w rożnych formach doskonalenia zawodowego

Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego. Swoją pracę w przedszkolu rozpoczęłam 1 września 2010 roku. Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2020 roku, a mogłam go rozpocząć dzięki uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, który otrzymałam w grudniu 2016 roku. Przez cały ten czas realizowałam opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego biorąc pod uwagę wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Ujęłam w nim własne przedsięwzięcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne oraz zadania i formy ich realizacji. Jako nauczyciel edukacji przedszkolnej i pedagog specjalny zajmuję się wspieraniem dzieci niepełnosprawnych. Ważna dla mnie jest współpraca z nauczycielami, rodzicami i instytucjami na terenie naszej miejscowości. Dzięki tej współpracy mogę spełniać obowiązki nauczyciela. Okres stażu pomógł mi uporządkować i ukierunkować moje działania uwzględniając specyficzne potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Poniżej przedstawiam sprawozdanie cząstkowe z realizacji Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. W niniejszym sprawozdaniu cząstkowym przedstawię stopień realizacji założonych przeze mnie w planie rozwoju zawodowego celów.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH
I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

1. Stosowanie aktywizujących, nowatorskich metod i form pracy z dzieckiem
Metody aktywizujące i nowatorskie stosowane w minionym roku szkolnym:
• Metoda globalnego czytania Glenna Domana (stosowana każdego dnia w celu rozwijania umiejętności czytania globalnego)
• Taniec „dziecięca zumba- zumba kids”- wykorzystanie tańca jako zabawy i przewodniej formy ruchu na co dzień.
• „Burza pytań”, po każdym przeczytanym tekście, wysłuchanej piosence, czy obejrzanym filmie edukacyjnym z dziećmi.
• Gry i zabawy dydaktyczne- które zawierały treści dydaktyczne i wychowawcze

2. Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej sprzyjającej procesowi uczenia się podczas codziennej pracy
• Pogłębiałam wiedzę na temat metod aktywizujących poprzez zapoznanie się z artykułem „ Przegląd metod aktywizujących rozwój dziecka w wieku przedszkolnym” https://blizejprzedszkola.pl/przeglad-metod-aktywizujacych-rozwoj-dziecka-w-wieku-przedszkolnym,2,3135.html#
• Wykorzystywałam Internet do zapoznawania się z ofertami szkoleń, warsztatów, kursów on-line. Najczęściej była to strona: „Eduka- Center”, „Edumach”. Korzystałam również ze szkoleń i webinarium wydawnictw MAC, Nowa Era, WSiP, Podręcznikarnia. Ze względu na okres pandemii prawie wszystkie szkolenia w jakich brałam udział odbywały się za pomocą Internetu.
• Przez cały miniony rok nieustannie korzystałam z technologii informacyjnej w swojej pracy. Służyła mi ona m. in. do: opracowywania dokumentacji przedszkolnej (sprawozdania, informacje dla rodziców, artykuły do biuletynu, na stronę przedszkola), do tworzenia kart pracy i pomocy dydaktycznych, komunikacji z rodzicami, pedagogizacji rodziców.
• Podczas zajęć korzystałam z różnych sprzętów elektronicznych (radio, komputer, odtwarzacz DVD, telewizor ).
• Korzystałam z portali przeznaczonych dla nauczycieli: MAC Edukacja (www.mac.pl, Pinterest (pinterest.com), Pani Monia (panimonia.pl), Bliżej przedszkola (blizejprzedszkola.pl)
• Dzięki umiejętnościom wykorzystania technologii informatycznej udało mi się nagrać występy dzieci z okazji: świąt: Niepodległości, Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, które zostały zaprezentowane rodzicom.
• Laminowałam materiały do przeprowadzenia zajęć. Pisałam na komputerze obserwacje i diagnozy dzieci.
• Komunikowałam się z rodzicami poprzez maila grupowego, dziennik elektroniczny.
• Umieszczałam materiały edukacyjne i dokumentację fotograficzną z wydarzeń w grupie poprzez maila grupowego. Były to następujące wydarzenia:
o Dzień przedszkolaka -dzień koloru niebieskiego.
o Wizyta w gminnej bibliotece publicznej
o Dzień chłopaka
o Spotkanie z górnikami
o Koncerty filharmonii
o Udział w akcji "szkoła pamięta 2021"
o Obchody święta niepodległości -ułani, krakowiak. Uroczyste śpiewanie hymnu "marsz dąbrowskiego
o udział w akcji wkopania buków na placu zabaw koło budynku przedszkola, z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
o Andrzejki
o Mikołajki
o Wigilia
o Walentynki
o Bal karnawałowy
o Nagranie z okazji Dnia Babci i Dziadka
o Wyjazd do Polkowic do auli forum na przedstawienie teatralne „Królowa Śniegu”
o Warsztaty Wielkanocne przygotowane przez Nadleśnictwo Przemków.
o Spotkanie z Policjantem
o Zajęcia otwarte dla rodziców i występ dzieci „Królestwo zielonej polany”
o Warsztaty wykonywania mydełek glicerynowych przy współpracy z lokalnym stowarzyszeniem „Pomagamy razem”
o „Planetarium”
o Wycieczka do Wioski Indiańskiej
o Wizyta maskotki z wygranego przez grupę konkursu na portalu społecznościowym facebook- wizyta misia, animacje Centrum Animacji „Foremka”
• Kontaktowałam się poprzez maila i strony internetowe z placówkami oświatowymi i oficynami wydawniczymi. Zgłaszałam udział w konkursach poprzez strony internetowe i maile.
• Na platformie społecznościowej facebook w grupie nauczycieli przedszkola do której należę miałam możliwość wymieniać się spostrzeżeniami i doświadczeniami nauczycielskimi z kolegami i koleżankami z całej polski.

3. Wykonanie pomocy dydaktyczno- edukacyjnych do codziennej pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących oraz przy użyciu technologii informacyjnej.
• W swojej codziennej pracy staram się wykorzystywać samodzielnie wykonane pomoce dydaktyczno- edukacyjne- gry typu memory, Domino, plansze, karty pracy.
• Wykorzystałam także elektroniczne gry i zabawy dla dzieci, których propozycje przesyłałam rodzicom podczas edukacji zdalnej poprzez grupowe maile. Przykładowe gry i zabawy jakich używałam najczęściej to gry z kartami obrazkowymi Memory, Domino, Kolory, Głuchy telefon, i wiele innych. Gry te wykorzystywałam także podczas zajęć rewalidacyjnych indywidualnych prowadzonych z dzieckiem z zespołem Downa oraz z dzieckiem z lekką niepełnosprawnością intelektualną.
• Podczas codziennych zajęć ruchowo- tanecznych zwanych przez nas „dziecięcą zumbą- zumba kids” wykorzystywałam komputer i telewizor oraz dostępne platformy internetowe między innymi do nauki kroków poszczególnych tańców oraz do wyszukiwania odpowiednich ścieżek dźwiękowych.
• Wzbogacałam salę w nowe pomoce, gry, dekoracje okienne
• Organizowałam kąciki zainteresowań

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
1. Aktywny udział w pracach zespołów powoływanych przez dyrektora
• Jestem członkiem zespołu nauczycieli przedszkola. W ramach wykonywanych obowiązków systematycznie biorę udział w Radach Pedagogicznych powoływanych Przez Dyrektora, a także w spotkaniach zespołu nauczycieli podczas których omawiamy bieżące sprawy, problemy i występujące trudności.
• Brałam udział w pracach nauczycieli nad dokumentacją obowiązującą w roku szkolnym 2021/2022 (Opracowanie Planu wychowawczego i Harmonogram Imprez i Uroczystości zgodnymi z polityką oświatową państwa na dany rok, opracowywałam niezbędne dokumenty do codziennej pracy- arkusze obserwacji, podsumowania, sprawozdania, pisałam raporty rad pedagogicznych)
• Jestem członkiem zespołu ds pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W trakcie trwania stażu prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem z zespołem Downa oraz z dzieckiem z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

2. Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich otwartych dla innych nauczycieli z wykorzystaniem metod aktywizujących, oraz narzędzi informatycznych w obecności nauczyciela-doradcy metodycznego lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz dokonanie ewaluacji przeprowadzonych zajęć
• W roku szkolnym 2020/2021 byłam opiekunem praktyk praktykantki p. Alicji, która obserwowała zajęcia prowadzone przeze mnie w mojej grupie, a także zajęcia rewalidacyjne. Miałam możliwość przekazać młodszej koleżance wiedzę i pasję do pracy z dziećmi. Ponadto P. Alicja zapoznana została z działalnością placówki, organizacją pracy grup, z dokumentacją jaka funkcjonuje w przedszkolu. Pisałyśmy wspólnie scenariusze zajęć, które prowadziła praktykantka, ale także udostępniłam P. Alicji zbiór własnych materiałów jakie wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi.
• Miałam także okazję przedstawić umiejętności moich dzieci w ramach zajęć otwartych dla rodziców 12.05.2022. I część zajęć odbyła się w sali i było to przedstawienie dla rodziców. II część zajęć- właściwa odbyła się w ogrodzie przedszkolnym. Otwarcie się przedszkola po 2 latach na wizytę rodziców spowodowało ich liczne przybycie. Wywołało wiele emocji u dzieci, ale i u dorosłych. Zajęcia okazały się wielkim sukcesem, zarówno w kwestii organizacyjnej przedszkola jako placówki, wychowawcy jako prowadzącego zajęcia ale przede wszystkim dzieci, które miały możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami recytatorskimi, tanecznymi i wokalnymi. Była to też możliwość integracji środowiska przedszkolnego i rodziców. Możliwość lepszego poznania się podczas wspólnego działania: zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej, zabaw ruchowych, ćwiczeń fizycznych, pracy plastycznej, ale także podczas przygotowania wspólnego ogródka o który „Żabki” dbają do dziś. Zajęcia obserwowane były przez Dyrektora, raz koleżanki nauczycielki, a także koleżankę metodyka Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, umiejętności zawodowych
• W trakcie trwania stażu na stronie internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego opublikowałam materiały prezentujące moje umiejętności zawodowe w pracy z dziećmi i efekty tej pracy.
• Publikowałam także artykuły w Biuletynie Gminy Radwanice, co promuje grupę, placówkę ale także moje umiejętności zawodowe.
• Podczas Gminnego Dnia Dziecka moja grupa „Żabki” miała możliwość zaprezentować swoje umiejętności taneczne w dwóch tańcach.

4. Podejmowanie działań w ramach WDN
• Po zdobyciu wiedzy na szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego dzieliłam się zdobytymi materiałami oraz zdobytą wiedzą. Robiłam to w ramach rozmów koleżeńskich. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem jest konieczne w prawidłowym funkcjonowaniu placówki. Daje to duże możliwości nauczycielowi. Pracując zespołowo, wspólnie planujemy działania, rozwiązujemy problemy, dzielimy się pomysłami, doskonalimy metody i formy pracy, co w dużej mierze wpływa na podnoszenie jakości pracy rady pedagogicznej.
• Brałam udział w zajęciach prowadzonych przez koleżanki i kolegę
• Nawiązałam współpracę z przedstawicielem wydawnictwa Podręcznikarnia, a jej efektem jest pozyskanie ciekawych materiałów dydaktycznych w postaci „Kuferka pełnego pomysłów”, oraz plansz edukacyjnych.

Brałam udział w takich formach doskonalenia zawodowego jak:
• 26.10.2021- „Diagnoza gotowości Szkolnej krok po kroku”- warsztaty online
• 23.11.2021- „Jak rozwijać kreatywność dzieci w przedszkolu”- warsztaty online
• 21.12.2021- „Pisanie opinii o dziecku do poradni krok po kroku”- warsztaty online
• 22.01.2022- „Jak interpretować opinie i orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej”- warsztaty online
• 15.03.2022- „Pozytywna dyscyplina w przedszkolu” warsztaty online
• 29.03.2022 „Zabawy sportowe w przedszkolu”- warsztaty online
• 07.06.2022 „Innowacje pedagogiczne w przedszkolu” warsztaty online
• 19.06.2022 „Propozycje zabaw/ zajęć matematycznych do pracy z dziećmi- kurs online

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
1. Działania nauczyciela poszerzające zakres zadań dydaktycznych przedszkola- aktywne wspieranie rozwoju dzieci (praca z dzieckiem zdolnym, praca z dzieckiem wymagającym wsparcia i pomocy psychologiczno- pedagogicznej). Współpraca ze specjalistami
• Współpracowałam ze specjalistami z naszej placówki- nauczycielem współorganizującym proces kształcenia dziecka, logopedą, pedagogiem szkolnym i psychologiem, terapeutą, Wszystkie te działania miały na celu wsparcie dzieci z trudnościami, a także dzieci zdolne. W ramach współpracy ze specjalistami konsultowałam dzieci ze swojej grupy z uwagi na własne zaniepokojenie ale i trudności i obawy jakie zgłaszali rodzice. Efektem współpracy było przekazanie wskazówek dla rodziców do pracy z dziećmi w domu, oraz wysłanie dzieci na szczegółowe badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogiecznej w Polkowicach. Były to badania logopedyczne, a także pełne badania psychologiczno- pedagogiczne, oraz ponowna diagnoza psychologiczno- pedagogiczna dziecka niepełnosprawnego
• Współpraca ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
• W ramach pracy z dziećmi zdolnymi przygotowywałam dzieci z grupy „Żabki” do udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem. Między innymi:
o „Chrońmy przyrodę ojczystą”
o „Kartka Bożonarodzeniowa”
o Konkurs świąteczny TPD
o Gminny Konkurs „Mój święty Mikołaj”
o Konkurs powiatowy Przedszkola Miejskiego nr 3 pod patronatem Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej- "Cyfry i figury z jesiennych darów natury"
o Konkurs Gminny Stowarzyszenia Bliżej Siebie „Moje wymarzone Radwanice"
o Udział w konkursie nadleśnictwa Przemków „Pory roku w przemkowskim parku krajobrazowym”
o Udział w konkursie "Ziemia" do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach
Są to konkursy, w których moi wychowankowie z grupy „Żabki” osiągali sukcesy w postaci wygranych I, II oraz III miejsc a także wyróżnień.

2. Działania nauczyciela poszerzające zakres zadań wychowawczo profilaktycznych.
o Razem z grupą brałam udział w projekcie „Serdeczna Karteczka 2021/2022”
o Braliśmy udział w akcji „Stos groszy dla Marysi”
o Udział w akcji „Czytanie pod chmurką” Biblioteki pedagogicznej w Lubinie.
• W trakcie swojej codziennej pracy staram się poznać środowisko dzieci z którymi pracuję, wynika to z obowiązków wychowawcy. Staram się obserwować dzieci podczas wyjść, spotkań integracyjnych z rodzicami, imprez przedszkolnych. To pozwala mi na głębsze poznanie potrzeb i możliwości moich dzieci. Daje to także możliwość wytworzenia więzi i zaufania.
• Na co dzień staram się wspierać rodziców w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych. W tym celu byłam dostępna w ramach zebrań ogólnych, ale i comiesięcznych konsultacji stacjonarnych i telefonicznych. Staram się być także dostępna dla rodziców na co dzień. Podczas rozmów z rodzicami poruszane były codzienne postępy i trudności moich wychowanków występujące w przedszkolu. Omawiana była bieżąca obserwacja pedagogiczna dzieci, próby kierowania dzieci z trudnościami na konsultacje do specjalistów, oraz inne tematy bieżące z życia dziecięcego.

3. Organizacja uroczystości przedszkolnych
Mimo ograniczeń sanitarno- epidemiologicznych w I półroczu 2021/2022 starałam sięsię umilać dzieciom pobyt w przedszkolu. Organizowałam takie wydarzenia jak:
• 20.09.2021 dzień przedszkolaka w grupie żabki- dzień koloru niebieskiego.
• 29.09.2021 dzień głośnego czytania- popularyzacja czytelnictwa wśród przedszkolaków
• 30.09.2021 wizyta w gminnej bibliotece publicznej- zapoznanie się z zawodem bibliotekarza, przestrzeganie zasad obowiązujących w bibliotece.
• 01.10.2021 dzień chłopaka w grupie żabki
• 05.10.2021 spotkanie z górnikami- doradztwo zawodowe
• 14.10.2021 występ dzieci dla wszystkich grup z okazji dnia edukacji narodowej. Przygotowanie laurek dla pracowników przedszkola
• 29.10.2021 wykonanie serdecznej karteczki dla "rolnika"- realizacja ogólnopolskiego projektu "serdeczna karteczka"
• 29.10.2021 udział w akcji "szkoła pamięta 2021"
• 10.11.2021 obchody święta niepodległości występ dla grup przedszkolnych- ułani, krakowiak. Uroczyste śpiewanie hymnu "marsz dąbrowskiego
• 16.11.2021 wizyta na poczcie- obserwacja pracy urzędników na poczcie. Orientacja prozawodowa
• 26.11.2021 udział w akcji wkopania buków na placu zabaw koło budynku przedszkola, z okazji 103 rocznicy odzyskania przez polskę niepodległości
• 29.11.2021 realizacja projektu "serdeczna karteczka"- kartka dla kolejarzy- przekazanie w formie zdalnej kartki kolejom dolnośląskim.
• 30.11.2021 andrzejki w grupie "żabki"- zabawy i wróżby andrzejkowe
• 06.12.2021 odwiedziny świętego mikołaja w grupie "żabki"
• 17.12.2021 wizyta w gminnej bibliotece publicznej w radwanicach „radwanickie symbole”
• 22.12.2021 realizacja projektu "serdeczna karteczka". Kartka dla seniorów i osób samotnych. – przesłanie kartki w formie zdalnej do domu aktywnego seniora w oleśnicy
• 22.12.2021 wigilia w przedszkolu. Oglądanie jasełek w wykonaniu grupy "jeżyki"
• 11.01.2022 sesja zdjęciowa w grupie "żabki"- obserwacja pracy fotografa, oglądanie narzędzi pracy fotografa
W drugim półroczu odbyły się:
• 14.02.2022 Walentynki
• 16.02.2022 Bal karnawałowy
• 23.02.2022 Nagranie z okazji Dnia Babci i Dziadka
• 08.03.2022 Wyjazd do Polkowic do auli forum na przedstawienie teatralne „Królowa Śniegu”
• 29.03.2022 Koncert Filharmonii Lubuskiego biura koncertowego "Smok Wawelski"
• 31.03.2022 Warsztaty Wielkanocne przygotowane przez Nadleśnictwo Przemków. Rozmowy o zwyczajach Wielkanocnych. Malowanie pisanek i przygotowywanie kurczaczków wielkanocnych.
• 09.05.2022 Spotkanie z Policjantem- zapoznanie z zawodem policjanta- rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa
• 12.05.2022 Zajęcia otwarte dla rodziców i występ dzieci „Królestwo zielonej polany”
• 16.05.2022 Warsztaty wykonywania mydełek glicerynowych przy współpracy z lokalnym stowarzyszeniem „Pomagamy razem”
• 01.06.2022 Udział w pokazie „Planetarium”
• 04.06.2022 Piknik Rodzinny- Gminny Dzień Dziecka - występ dzieci z tańcami : bella ciao i tańcem irlandzkim.
• 09.06.2022 Koncert filharmonii „Hiszpańska gitara flamenco”
• 23.06.2022 Wycieczka do Wioski Indiańskiej w Ostaszowie
• 24.06.2022 Wizyta maskotki z wygranego przez grupę konkursu na portalu społecznościowym facebook- wizyta misia, animacje Centrum Animacji „Foremka” z Bolesławca
• 24.06.2022 Oficjalne zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – integracja grup, dmuchańce
• 27.06.2022 Koncert dla mamy i taty

4. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym poszerzanie działań wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczych
• Nawiązałam współpracę z lokalnymi instytucjami. Dzięki tej współpracy promuję naszą placówkę w środowisku lokalnym: Urząd Gminy , Gminny Ośrodek Kultury, Lokalne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, lokalne stowarzyszenie „Pomagamy razem”. W ramach współpracy z tymi instytucjami organizowałam wyjścia do Urzędu Gminy, gdzie dzieci miały okazję poznać swoją okolicę. Dzięki dzięki współpracy z GOK dzieci z mojej grupy mają możliwość i okazję rozwijać swoje talenty podczas zajęć pozaprzedszkolnych organizowanych przez tą instytucję, a także dzieci z mojej grupy aktywnie biorą udział w konkursach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Dzięki nawiązaniu współpracy ze stowarzyszeniem „Pomagamy razem” w przedszkolu odbyły się warsztaty wykonywania mydełek glicerynowych. Natomiast dzięki współpracy z Kołem Przyjaciół Dzieci i panią Iz wsparliśmy zbiórkę groszy dla Marysi, a także aktywnie bierzemy udział w organizowanych przez TPD konkursach i akcjach.

5. Poszerzanie działań przedszkola poprzez udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych
• Moja grupa 4 latki „Żabki” brała udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Serdeczna Karteczka, którego organizatorem Organizatorem jest Przedszkole nr 4 w Elblągu. Głównym celem projektu było wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem wspólnie z grupą wykonywaliśmy „serdeczne karteczki”.
• Kolejną inicjatywą w jakiej braliśmy udział była akcja „Szkoła pamięta”, „Czytanie pod chmurką”, „dzień kolorowej skarpetki”

6. Udział w innych programach oraz projektach edukacyjnych
• Udział w programie „Kubusiowi przyjaciele natury”
• Udział w programie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Realizacja programu pracy „Globalne czytanie” Metodą globalnego czytania Glenna Domana (stosowana każdego dnia w celu rozwijania umiejętności czytania globalnego)
• Opracowanie programu autorskiego- innowacji pedagogicznej „Smyki w świecie matematyki”- przedłożenie dyrektorowi do zatwierdzenia.
• Opracowywanie programu „Tańczące brzdące”

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU

1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych
• W roku szkolnym 2021/2022 byłam opiekunem praktyk P. Alicji

2. Pełnienie roli koordynatora projektu edukacyjnego
• Byłam koordynatorem projektu edukacyjnego „Serdeczna Karteczka” w Publicznym Przedszkolu

3. Praca w zespole nauczycieli.
• Praca w zespole nauczycieli wychowania przedszkolnego
• Praca w zespole nauczycieli ds pomocy psychologiczno- pedagogicznej (tworzenie IPET, WOPFU, sprawozdań, ewaluacji pracy z dziećmi)

§ 8 ust. 2 pkt. 4d
OPRACOWANIE AUTORSKIEJ PRACY Z ZAKRESU OŚWIATY LUB ROZWOJU DZIECKA OPUBLIKOWANEJ W CZASOPIŚMIE BRANŻOWYM LUB W FORMIE INNEJ ZWARTEJ PUBLIKACJI
1. Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty, rozwoju dziecka
• Jestem w trakcie opracowywania autorskiej pracy na temat „Funkcjonowania dziecka z zespołem Downa w przedszkolu ogólnodostępnym”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.