X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49218
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO I PRZEBIEGU STAŻU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Beata Urbaniak
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel wspomagający
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Bytomiu
Okres stażu: 01.09.2019 r. – 31.05.2022 r.

Posiadane kwalifikacje:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji na kierunku Pedagogika
w specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, studia podyplomowe- Edukacja
i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną z elementami andragogiki.
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1. Doskonalenie się w zakresie stosowania metod aktywizujących i technologii informatycznej.
W celu pozyskiwania nowych metod metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć studiowałam literaturę fachową oraz czasopisma dla nauczycieli (najczęściej w formie elektronicznej). Korzystałam z portali edukacyjnych w celu poszukiwania inspiracji do zajęć grupowych oraz z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Brałam również udział w następujących szkoleniach:
„Kompetencje kluczowe- kodowanie z matą;
"Aktywne słuchanie muzyki według Batti Strauss"
„Logorytmika w pracy z dziećmi”
„Początek roku w tanecznym kroku”
Zapoznałam się z artykułem „Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/999/MAT_1_1.pdf, ,,Scenariusz zajęć gimnastycznych metodą W. Sherborne http//www.edukacja.edux.pl/p- 25531; oraz pozycją M. Bogdanowicz, D. Okrzesik „Opis i planowanie zajęć wg. metody W. Sherborne”, wyd. Harmonia 2008.

Uzyskane efekty:
- zbudowałam i udoskonaliłam warsztat pracy;
- umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących wpłynęło na wszechstronny rozwój dzieci, wzrost atrakcyjności i skuteczności zajęć.

2. Wykorzystanie elementów programów i metod aktywizujących.
Aby uatrakcyjnić zajęcia, a także skuteczniej osiągać zamierzone cele, często starałam się stosować różnorodne programy i metody aktywizujące. Miałam również na uwadze fakt, że część grupy stanowią dzieci z wszelkiego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi, co dodatkowo mobilizowało mnie do poszukiwań nowych metod pracy. Często stosowałam zagadki, zabawy dramowe, scenki sytuacyjne, zabawy ruchowo-muzyczne, piosenki, zabawy organizacyjno- porządkowe, tematyczne, manipulacyjne.

Najczęściej wykorzystywałam podane niżej programy i metody edukacyjne:
Pedagogika zabawy Klanza;
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
Dziecięca matematyka wg. koncepcji prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej;
Metoda Dobrego Startu Bogdanowicz (od piosenki do literki, rysowane wierszyki);
Program Klucz do uczenia się (Program literacki, Matematyka sensoryczna) ;
Bajkoterapia i muzykoterapia; gry dydaktyczne (zgadywanki, loteryjki, układanki);
Techniki parateatralne (drama, teatrzyk pacynkowy, zabawy paluszkowe);
Zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze;
Burza mózgów, burza pytań;
Metody wyciszające i relaksacyjne;
Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej;
Improwizacja ruchowa, opowieść ruchowa.

Uzyskane efekty:
uatrakcyjniłam prowadzone zajęcia;
podniosłam efektywność realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych;
pobudziłam aktywność dzieci podczas zajęć.

3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
W dzisiejszych czasach stosowanie w pracy nauczyciela technologii informacyjnej i komunikacyjnej to konieczność. W codziennej pracy korzystam z komputera, drukarki, radiomagnetofonu, głośnika przenośnego bezprzewodowego, tableta, tablicy multimedialnej.
Wykorzystując technologię komputerową, opracowałam następujące dokumenty i pomoce dydaktyczne:
- arkusze obserwacji dziecka, Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne, Indywidualne Programy Wczesnego - Wspomagania , Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Dziecka;
- miesięczne plany dostosowań pracy dzieci objętych kształceniem specjalnym;
- karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnej pracy z dzieckiem;
- sprawozdania przebiegu pracy dydaktyczno - wychowawczej;
- przygotowanie dokumentów w ramach pracy w zespołach zadaniowych;
- przygotowanie materiałów w ramach pedagogizacji rodziców;
- pomoce dydaktyczne, dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia;
- dekoracje sali;
- konspekty zajęć;
- plakaty, historyjki obrazkowe.
Dokładnie analizowałam i śledziłam wszystkie informacje pojawiające się m.in. na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz:
https://www.gov.pl
http://www.kuratorium.katowice.pl
https://gis.gov.pl
http://isap.sejm.gov.pl
Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej, korzystałam z zasobów i możliwości sieci internetowej. Odwiedzałam wiele edukacyjnych stron internetowych:
www.literka.pl,
www.publikacje.edu.pl.
www.eduinfo.pl,
www.blizejprzedszkola.pl,
www.edux.pl ,
www.eduforum.pl ,
www.edukator.org.pl ,
www.WychowaniePrzedszkolne.pl,
www.abc.com.pl

Podczas stażu korzystałam również z telefonu komórkowego, jako łącza bezpośredniego
z rodzicami i opiekunami moich wychowanków, innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolu oraz dyrektorem placówki. Na bieżąco przekazywałam informacje dotyczące dzieci - postępów, sukcesów oraz porażek, a także o zaistniałych sytuacjach wychowawczych, szczególnie w roku szkolnym 2020/2021.
Jednym z największych wyzwań, z jakimi spotkałam się w swojej karierze zawodowej było niewątpliwie kształcenie na odległość, które obowiązywało od dnia 25 marca 2020 r. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 jednostki systemu oświaty, w tym również przedszkola zobowiązane zostały do realizacji zadań zawartych w podstawie programowej za pomocą technik i metod nauczania na odległość. Aby szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości, musiałam otworzyć się na nowe technologie, które okazały się kluczowe i bardzo pomocne w pracy zdalnej z uczniem. Pracę zdalną zorganizowałam przy użyciu technik komputerowych- opracowywałam własne karty pracy, zadania i ćwiczenia do wykonania, wyszukiwałam ciekawe propozycje i rozwiązania, które były publikowane na przedszkolnej stronie internetowej w zakładce naszej grupy oraz przekazywane przy użyciu komunikatora internetowego Google Meet. Aby kontynuować zajęcia indywidualne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i zajęcia rewalidacyjne nawiązałam współpracę z rodzicami, kontaktowałam się z nimi telefonicznie i przesyłałam im zadania oraz tematykę zajęć na specjalnie założony adres mailowy.
W ramach pracy zdalnej:
przeglądałam strony internetowe w poszukiwaniu ciekawych propozycji zajęć dla dzieci oraz przydatnych artykułów, linków i stron dla rodziców;
utrzymywałam kontakt telefoniczny z rodzicami, innymi nauczycielami i specjalistami pracującymi z dziećmi;
nawiązałam współpracę z rodzicami i przesyłałam im zadania na specjalnie założony adres mailowy;
tworzyłam i przesyłałam rodzicom karty pracy, zadania, propozycje zabaw do wykonania
z dziećmi w domu;
prowadziłam zajęcia dla grupy przy użyciu komunikatora internetowego Google Meet;
opracowywałam sprawozdania z pracy zdalnej.
Kierując się zaistniałą potrzebą wzięłam udział w szkoleniach poruszających problematykę pracy zdalnej:
„Kształcenie na odległość” e- konferencja ;
„Komunikatory internetowe Google Meet i Zoom” szkolenie w ramach WDN;
„Nauczanie zdalne przedszkolaków i uczniów klas 1- 3 szkolenie on- line;
„ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym” e- konferencja;
„Nauczanie zdalne dziecka ze spektrum, aby zachęcić je do nauki Live- rozmowa
z B. Ignaczewską. Fundacja JiM;
„Rola motywacji w nauczaniu zdalnym” e- konferencja;
„Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasach pandemii” e- konferencja;
„Przedszkolna rzeczywistość po 6 maja 2020...” szkolenie on- line;
„SPE w nauczaniu zdalnym: Praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu” szkolenie
on- line;
„SPE w nauczaniu zdalnym: Nauczanie matematyki zdalnie”;
„Jak motywować w kształceniu na odległość?"- wykład on- line;
Ogólnopolska Konferencja „Kondycja uczniów, nauczycieli i rodziców w aktualnej sytuacji w kontekście przeciwdziałania depresji oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym
i przestępczym”;
II Konferencja Zatroskani XXI. O zdrowiu psychicznym polskich dzieci i młodzieży w czasie nauki zdalnej;
„Jak zadbać o kondycję i emocje dzieci po nauczanu zdalnym. Ćwiczenia i zabawy dydaktyczne”.
Przez cały okres stażu doskonaliłam i wykorzystywałam umiejętności stosowania techniki komputerowej do organizowania własnego warsztatu pracy. Komputer w mojej pracy odgrywa bardzo ważną rolę, jest jej stałym elementem. Moja praca zawodowa została usprawniona poprzez dostęp do internetu.

Uzyskane efekty:
rozwijałam kompetencje informatyczne;
tworzyłam obowiązującą dokumentację przedszkolną w przejrzystej i estetycznej formie;
stworzyłam własną bazę materiałów dydaktycznych;
zorganizowałam w czasie pandemii pracę zdalną, nawiązałam komunikację z pozostałymi nauczycielami, rodzicami i dziećmi;
dokumentując wydarzenia przedszkolne i umieszczając zdjęcia i filmiki na stronie internetowej przedszkola wpłynęłam na promocję placówki.

4. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
Aby wzbogacić formę zajęć podczas pracy z grupą oraz w czasie zajęć z wczesnego wspomagania i zajęć rewalidacyjnych wykorzystywałam tablet, laptop, telefon komórkowy i tablicę mulitmedialną. Często korzystałam z zasobów internetu i portali edukacyjnych. Przy użyciu tableta i laptopa dzieci grały w gry edukacyjne, oglądały filmy edukacyjne. Laptop i komunikator Google Meet był nam pomocny w czasie pandemii.
Z ich pomocą zorganizowałam i przeprowadziłam:
zajęcia on- line dla grupy Krasnoludki;
Dzień Górnika- łączenie z tatą górnikiem;
dwa spotkania on- line z rodzicami w ramach preorientacji zawodowej- poznawanie ciekawych zawodów;
zajęcia on- line z języka angielskiego dla grupy Leśne duszki.
W czasie, gdy niemożliwe były spotkania z dziadkami czy rodzicami, nagrywałam występy dzieci
z okazji Jasełek, Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy i Taty i udostępniałam na stronie internetowej przedszkola. Tablicę multimedialną wykorzystywałam prowadząc zajęcia, a także realizując ogólnopolski projekt edukacyjny „Dzieci uczą rodziców” oraz Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF „Twoje Prawa”. Sytuacje te wykorzystałam również jako możliwość wdrażania dzieci do bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych.

Uzyskane efekty:
efektywniej realizowałam zadania dydaktyczne i wychowawcze;
zbudowałam i udoskonaliłam własny warsztat pracy;
rozwinęłam swoje kompetencje informatyczne;
stosowanie technik i narzędzi multimedialnych znacznie podniosło efekty nauczania, co wpłynęło korzystnie na wizerunek placówki.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Pogłębianie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
W ramach współpracy ze środowiskiem podjęłam współpracę z:
Miniarboretum w Parku Miejski w Bytomiu- zajęcia edukacyjne pt. „Jesień w ogrodzie”;
Ogród Botaniczny w Radzionkowie- zajęcia przyrodnicze;
Miejską Biblioteką Publiczną w Bytomiu – cykl spotkań- „Zapoznanie z biblioteką”,
„W jesiennym nastroju”, „Spotkanie z misiem”;
Szkoły Podstawowej Nr 51- zajęcia otwarte;
Muzeum Górnośląskim w Bytomiu- zajęcia edukacyjne;
Bytomskie Centrum Kultury- cykliczne przedstawienia i występy;
Harcerska Drużyna Wodna im. hm. Joachima Barona  Wilczki morskie- spotkania z druhną Anią w ramach innowacji Przyjaciele zuchów Tygryski;
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna- redagowanie opinii o wychowankach.
Włączyłam się do ogólnopolskich akcji, programów i projektów edukacyjnych, takich jak:
,,Mogę zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech”;
„Klub zdrowego przedszkolaka”;
Ogólnopolski projekt edukacyjny „Dzieci uczą rodziców”;
Sprzątanie Świata „Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”;
„Czyste powietrze wokół nas”;
"Dwujęzyczność dla małych i dużych – nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków, ich wychowawców i rodziców”;
"Wirusoochrona";
„Kim będę kiedy dorosnę”- program preorientacji zawodowej dzieci w wieku przedszkolnym;
"Kompleksowy Program Profilaktyki Uzależnień";
„Czyściochowe Przedszkole” program edukacyjny.
Razem z dziećmi wzięłam udział w akcjach charytatywnych i społecznych:
"Świąteczna łapa” - zbiórka karmy i darów na rzecz schroniska dla zwierząt w Bytomiu;
"Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci";
„Podaruj znicz na Kresy”- zbiórka zniczy;
„Idą święta nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”;
WOŚP;
"Góra grosza".

Uzyskane efekty:
wizyty w bibliotece, ogrodach botanicznych- wzbudziły w dzieciach zainteresowania światem; wzbogaciły ich wiadomości o otaczającym świecie;
udział w akcjach- podniósł świadomość dzieci w zakresie tematyki zdrowia, higieny
i bezpieczeństwa;
wizyty w muzeum- rozbudziły u dzieci zainteresowanie malarstwem, historią własnego regionu oraz wdrożyły do bywania w placówkach kulturalnych i stosownego w nich zachowania;
kontakty ze szkołą- przygotowały dzieci emocjonalne do podjęcia nauki w szkole;
rozwijałam u dzieci postawy tolerancji i akceptacji odmienności, postawy prospołeczne, proekologiczne i opiekuńcze.

2. Współorganizowanie i organizowanie uroczystości przedszkolnych.
Przygotowanie i prowadzenie uroczystości na terenie przedszkola stanowi duże wyzwanie dla każdego nauczyciela. Jest też okazją do nawiązania bliższych kontaktów z rodzicami wychowanków. A dla dzieci wspaniałą szansą na prezentację swoich umiejętności oraz wspólną zabawą z opiekunami. Mój udział w organizacji imprez obejmował opracowanie scenariuszy spotkań, zebranie materiałów potrzebnych do organizacji, dekoracja, zaproszenie rodziców, wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez pomoc w nauce tekstów wierszy i piosenek.
W trakcie pracy organizowałam lub współorganizowałam następujące uroczystości
przedszkolne:
Pasowanie na przedszkolaka;
Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do grupy;
Dzień Przedszkolaka- obchody ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka;
Dzień Pluszowego Misia;
Jasełka i wspólne kolędowanie;
Bal karnawałowy;
Dzień Babci i Dziadka;
Powitanie wiosny;
Piknik rodzinny;
Dzień Mamy i Taty;
Pożegnanie starszaków.

Uzyskane efekty:
nawiązałam dobre relacji z rodzicami;
promowałam placówkę w środowisku lokalnym;
rozwijałam u dzieci umiejętności prezentowania swoich umiejętności na forum grupy, przedszkola.

3. Doskonalenie swoich umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej
i placówki.
Aby doskonalić swoją pracę i podwyższyć jakość pracy przedszkola należy przede wszystkim dbać o stały przyrost swoich wiadomości i umiejętności związanych z pracą nauczyciela i wychowawcy. W okresie odbywania stażu podejmowałam działania mające na celu doskonalenie mojego warsztatu pracy. Działania te były zaplanowane, świadome i znacząco wpłynęły na mój rozwój zawodowy przyczyniając się do poprawy funkcjonowania przedszkola. Wybierając formy doskonalenia kierowałam się dobrem wychowanków, doskonaleniem moich umiejętności
i zainteresowań, tak aby praca z dziećmi sprawiała mi przyjemność i przynosiła konkretne efekty dydaktyczne i wychowawcze. Wzbogaciłam swoją wiedzę, umiejętności zawodowe poprzez aktywny udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach:
„Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – porady na dobry start”;
„Moja mała ojczyzna” webinarium;
„Narzędzia ICT w dydaktyce”. Szkolenia on- line w ramach Konferencji Praktycy- Praktykom. Specjaliści 0- 6;
Reakcja rodziców i otoczenia na sposób żywienia dziecka jako element etiologii wybiórczości pokarmowej u dzieci;
Agresja u dzieci- szkolenie on- line;
Jak rozpoznać i wspierać bliskościową matkę w kryzysie;
„Budowanie relacji z rodzicami w przedszkolu” szkolenie on- line;
„Wypalenie zawodowe nauczyciela- jak sobie z nim poradzić?”;
„Grafomotoryka w przedszkolu- dlaczego? Po co? Jak? webinarium on- line;
„ABC emocji, czyli jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach?"- szkolenie on- line;
VII Konferencja Wychowanie do samodzielności "Aktywni, odpowiedzialni";
„Uzależnienia dzieci od internetu i gier komputerowych"- wykład on- line;
„Jak dostosować swoje działania oraz postawę do zminiających się warunków-
o przydatności inteligencji emocjonalnej"- konferencja on- line;
„Awans zawodowy w roku 2021- poradnik nauczyciela i dyrektora szkoły”;
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Metodyczna „Współczesna pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”;
Ogólnopolska Konferencja „Kondycja uczniów, nauczycieli i rodziców w aktualnej sytuacji w kontekście przeciwdziałania depresji oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym
i przestępczym”;
„Autoewaluacja pracy nauczyciela”;
„Jak motywować dzieci do działania” konferencja on- line;
„Let’s play English-czyli o tym jak efektywnie uczyć języka angielskiego w przedszkolu”;
II Kongres „Wychowanie trwa wiecznie”;
III edycja Ogólnopolskiej Konferencji Oświaty i Samorządu „Edukacja to komunikacja”;
„Ekotwórczość. Inspiracje na zajęcia i zabawy kształtujące postawy proekologiczne”;
„Jak budować autorytet nauczyciela”;
„Emocje w procesie edukacji"- konferencja;
„Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych dziecka w wieku przedszkolnym";
„Jak wszechstronnie wspierać dzieci w ich rozwoju w okresie przedszkolnym"- konferencja on- line;
„Pozytywna dyscyplina"- kurs bazowy dla nauczycieli.
Udział w konferencjach poruszających temat różnorodnych niepełnosprawności rozwinął moją wiedzę w kierunku narzędzi, metod oraz form wsparcia, organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu:
Konferencja „Niepełnosprawność a edukacja. Nie tylko autyzm”. „Autyzm. Codzienność. Co jest ważne. Spektrum autyzmu”;
„Sen dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"- szkolenie on- line;
„O dzieciach, które później zaczynają mówić"- szkolenie on- line;
„Dziecko z mutyzmem w placówce oświatowej- rozumienie imetody pracy"- szkolenie on- line;
„Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem” – kurs online
„W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne"- szkolenie on- line;

Ostatnie miesiące stażu zbiegły się z wydarzeniami w Europie, które miały swoje odzwierciedlenie w naszym kraju. Chcąc przygotować się do trudnych rozmów z dziećmi oraz do możliwości przyjęcia w naszym przedszkolu nowych dzieci, wzięłam udział w kilku szkoleniach:
„Działania wychowawcze nauczyciela w obliczu kryzysu w Ukrainie"- seminarium on- line;
„Wspieranie dobrostanu dzieci w obliczu wojny w Ukrainie- pełna mobilizacja nauczycieli"- szkolenie on- line;
Ogólnopolska konferencja on- line „Wolni od uprzedzeń. Wolni od przemocy”;
„Wsparcie dzieci- uchodźców z Ukrainy w polskiej szkole"- konferencja on- line.
Bardzo pomocne w wykonywaniu czynności dodatkowych było szkolenie z zakresu protokołowania posiedzeń Rad Pedagogicznych.

Uzyskane efekty:
poszerzyłam wiedzę i wzbogaciłam swój warsztat pracy;
podniosłam jakość pracy placówki poprzez wykorzystywanie zdobytych umiejętności
jestem odpowiedzialna za protokołowanie posiedzeń Rad Pedagogicznych;
uatrakcyjniłam zabawy i zajęcia rewalidacyjne oraz dydaktyczno- wychowawcze.

4. Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.
Jedną z form pracy z dzieckiem jest udział w różnorodnych konkursach. Dobór tematyki często uzależniam od chęci dzieci i ich preferencji. Dzieci w naszym przedszkolu wykazują naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Wykorzystując te predyspozycje przygotowałam dzieci do następujących konkursów:
„Wiosenne kwiaty widziane oczami dziecka”- konkurs ekologiczny;
„Bytomskie zakątki w zimowej scenerii”- konkurs plastyczny;
„Tradycje śląskie- oczami dziecka”- regionlany konkurs plastyczny;
„Zrób cudaka z warzywniaka”- międzygrupowy konkurs przedszkolny;
,,Czyściochowe przedszkole”- ogólnopolski konkurs plastyczny;
„ Jak pomagamy dzikim zwierzętom w zimie”- konkurs plastyczny;
„Zwierzaki słodziaki”- wojewodzki konkurs plastyczny;
„Najpiękniejsza kartka wielkanocna”- konkurs plastyczny- II miejsce;
„Ekologiczna moda”- IV Edycja Miejskiego Konkursu Ekologicznego pod patronatem Prezydenta Bytomia- Wyróżnienie;
„Wymarzona szkoła”- konkurs plastyczny- I i II miejsce;
„Zwierzęta zagrożone wyginięciem w Polsce”- konkurs ekologiczny;
„Karteczka Bożonarodzeniowa i noworoczna”- konkurs plastyczny;
„Nie wyrzucaj, wykorzystaj”- konkurs ekologiczny;
„Ekologiczna choinka świąteczna”- konkurs ekologiczny;
V Bytomska Olimpiada Języka Angielskiego dla Przedszkolaków- I miejsce.

Byłam koordynatorem nastepujących akcji:
Sprintem do maratonu ogólnopolski Maraton Przedszkolaków;
Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF;
Wszyscy do hymnu - odśpiewanie hymnu narodowego w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej";
Zapal się na niebiesko dla autyzmu.

Uzyskane efekty:
rozwijałam aktywność twórczą dzieci;
propagowałam zdrowy i aktywny styl życia;
aktywizowałam dzieci zdolne oraz dodawałam wiary dzieciom słabszym;
pomagałam dzieciom w pokonywaniu strachu, radzeniu sobie w sytuacji występu przed publicznością;
promowałam placówkę w środowisku lokalnym.

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych,
nauczyciela- doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli,
koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

W ramach rozwijania umiejętności dzielenia się wiedzą podjęłam obowiązki opiekuna stażu. W latach 2020 – 2021 byłam opiekunem nauczyciela stażysty, Mai G., ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, w latach 2021- 2022 opiekunem nauczyciela stażysty, Elizy M., ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Podejmując opiekę i współpracę z nauczycielami opracowałyśmy kontrakt uwzględniając
w nim zakres naszych obowiązków oraz zasady komunikowania się. Zgodnie z ustalonym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez nauczycieli i na bieżąco omawiałyśmy ich przebieg, cele, metody i formy pracy. Przekazywałam rady i wskazówki oraz pomysły pozwalające im dokonywać ewaluacji własnych działań, niwelować słabe strony
i doskonalić mocne strony swojej pracy. Zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów starałam się prowadzić rożnymi metodami. Dla Mai G., nauczyciela wspomagającego, prowadziłam zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia grupowe pokazując pracę nauczyciela wspomagającego. Dla Elizy M., nauczyciela wychowawcy, prowadziłam głównie zajęcia grupowe jako nauczyciel prowadzący i wspomagający. Starałam się wybierać metody aktywizujące wychowanków oraz prezentować ciekawe formy pracy z dziećmi. Prowadząc swoje zajęcia miałam na celu zachęcenie stażystek do większej kreatywności poprzez wprowadzanie różnorodnych metod, form, oraz ciekawych pomocy dydaktycznych. Zwracałam uwagę nauczycieli na sprawność organizacyjną, czas trwania, realizację celów, dobór pomocy dydaktycznych i metod pracy w tym ich wpływ na koncentrację uwagi dzieci, sposób motywowania dzieci. Prezentowałam swój własny warsztat pracy, udostępniałam własne, sprawdzone pomoce dydaktyczne. Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy z dziećmi. Pomagałam nauczycielom w opracowaniu planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji, zapoznałam z niezbędną dokumentacją, wyszukiwałam w internecie różnego rodzaju szkolenia
i zachęcałam nauczycieli do ich udziału. Dokonałam oceny zakończonego stażu po uprzednim sprawdzeniu wymaganej dokumentacji i jej zgodności z wymogami formalnymi dotyczącymi odbywania stażu awansu zawodowego nauczycieli.
Uzyskane efekty dla nauczyciela:
wzbogaciłam swoje doświadczenia poprzez pełnienie nowej funkcji, opiekuna stażu;
prowadzenie zajęć dla stażystów zmobilizowało mnie do doskonalenia własnego warsztatu zawodowego, do zaprezentowania nowych i ciekawych form pracy, co w efekcie dało podniesienie jakości pracy szkoły;
prowadzenie zajęć w obecności nauczycieli stażystów spowodowało analizę własnego przygotowania do zajęć i efektywniejszego sposobu ich prowadzenia.

Uzyskane efekty dla szkoły:
wzbogaciłam warsztat pracy nowych pracowników;
nauczyciele będący pod moją opieką pozytywnie ukończyli staż;
nauczyciele stażyści zintegrowali się z pozostałymi pracownikami placówki.

PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie stanowi obraz działań oraz inicjatyw, których realizacji podjęłam się w okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Miniony czas był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze oraz efektywnie przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły. Jestem otwarta na innowacje dydaktyczne i merytoryczne. Udoskonaliłam swoje umiejętności stosowania technologii komputerowej.
Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliłam się z rodzicami, stażystami i innymi nauczycielami poprzez różne formy kontaktu. Współpracowałam z różnymi instytucjami oraz udzielałam się
w życiu społecznym placówki. Dzięki temu rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne.
To wszystko stanowi mój osobisty wkład w podnoszenie jakości pracy placówki i jej promocję .
Sądzę, że efektem mojej aktywności w ostatnich trzech latach są nowe umiejętności, jakie uzyskałam. Szczególnie cenna jest dla mnie umiejętność świadomego planowania oraz organizowania własnej pracy, co moim zdaniem skutkuje wymiernymi korzyściami tak dla dzieci, jak i dla przedszkola, w którym pracuję. Uważam również, że okres stażu przyczynił się do pogłębienia mojej wiedzy z zakresu funkcjonowania placówki, a to z kolei okazało się przydatne, aby jeszcze lepiej zrozumieć problemy, które spotykam na swojej drodze zawodowej.
Analizując moją pracę w okresie stażu stwierdzam, że zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego zrealizowałam.
Jestem pewna, iż wszystkie działania, które wykonałam będą procentować w mojej dalszej pracy pedagogicznej, zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania i moją satysfakcją zawodową.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.