X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49215
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Justyna Wasiura

wychowawca internatu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie

SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
( za drugi rok stażu – semestr II )

Sławno 2021
§8 ust.3 pkt. 1
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;

W czasie zajęć staram się jak najczęściej wykorzystywać narzędzia multimedialne i informatyczne, aby zajęcia były atrakcyjne i interesujące dla dzieci. Najczęściej stosowałam metodę podającą w formie wykładu informacyjnego, w którym bezpośrednio przekazywałam wychowankom gotowe treści. W trakcie nauki zdalnej przeprowadziłam wiele pogadanek, za pomocą platformy Google Meet. Poruszyłam tematy dotyczące: zasad higieny i bezpieczeństwa w czasie epidemii, sposobów radzenia sobie ze stresem w trakcie zajęć online, zachęcałam wychowanków do podtrzymywania kontaktów rówieśniczych za pomocą Internetu, telefonu mimo epidemii. W trakcie rozmów online motywowałam swoich podopiecznych do aktywnego uczestnictwa w lekcjach oraz do korzystania z mojej pomocy przy odrabianiu lekcji.
W pracy zdalnej wykorzystywałam program Power Paint, Word. Programy te umożliwiły mi przeprowadzenie cyklu zajęć „Poznajemy świat” . Platforma Google Meet oraz poczta służbowa umożliwiły mi stały kontakt z Dyrekcją Ośrodka, a także z wychowankami i rodzicami.
W II semestrze poszerzałam swoją wiedzę przez uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego w postaci
*stacjonarnej :
-TUS organizowany przez ODK Atena w Słupsku;
*wideokonferencji:
-Bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji zdalnych- konferencja organizator Nowe Oblicze Edukacji;
-Uzależnienie dzieci od Internetu i gier komputerowych- organizator jak wyżej;
-Wirtualne problemy w realnym życiu nastolatków- organizator jak wyżej;
-Jak motywować w kształceniu na odległość?- organizator jak wyżej;
-Zastępowanie agresji u dziecka- webinar organizator CNSR

§8 ust.3 pkt. 2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
Na bieżąco gromadziłam i opracowywałam materiały przydatne w pracy wychowawcy internatu. Stworzyłam własną bazę materiałów dydaktycznych, które wykorzystywałam w pracy zdalnej z wychowankami.
Po ponownym otwarciu szkół organizując uroczystości dla wychowanków internatu angażowałam i aktywizowałam każdego z nich. Podopieczni bardzo lubią brać udział w tego rodzaju przedsięwzięciach, jest to dla nich kolejne doświadczenie, podnoszące ich samoocenę.
§8 ust.3 pkt 3
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
Po powrocie wychowanków do internatu skupiłam się na zacieśnianiu ich więzi koleżeńskich oraz integracji. Odbyła się zabawa urodzinowa Oskara, 18-nastka Filipa, wycieczka do Słupska na podsumowanie roku szkolnego. Organizowaliśmy wyjścia na lody i do pizzerii, pogoda nam sprzyjała więc korzystaliśmy z Plażowiska Miejskiego, Siłowni pod chmurką oraz fontanny, która dawała wytchnienie w upalne dni. Współorganizowałam grill podsumowujące rok szkolny w internacie.
Na zajęciach online przedstawiłam podopiecznym zasady higieny osobistej związane z rozprzestrzenianiem się coronawirusa, jak się go ustrzegać, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Prowadziłam pogadanki za pomocą platformy Google Meet - zachęcałam do składania życzeń urodzinowych, świątecznych, utrzymywania więzi koleżeńskich w czasie pandemii, motywowałam do udziału w lekcjach on-line oraz pomagałam w odrabianiu lekcji, dbając o sukces szkolny wychowanka, na miarę jego możliwości. Przesyłałam linki do odrabianek i ciekawych stron internetowych, gdzie podopieczni mogli znaleźć odpowiedzi na interesujące ich tematy.
Wspomagałam organizację WOŚP. Ponadto jestem członkiem Komisji Inwentaryzacyjnej Ośrodka, Internatu, a także protokolantem Komisji Socjalnej, należę do Zespołu do Spraw Promocji Ośrodka. W bieżącym semestrze uczestniczyłam, także w zespołach tworzących IPET-y dla uczniów będących moimi wychowankami.
§8 ust.3 pkt 4 lit. a
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
W drugim semestrze większość tematyki realizowana była zdalnie, z powodu zamknięciem szkół i wprowadzeniem nauczania zdalnego. Sytuacja tą przyczyniła się do zawieszenia prowadzonej Innowacji Pedagogicznej „W świecie dobrych manier ”, ponieważ przewidziana była ona na zajęcia stacjonarne a zawarte w niej treści nie zawsze dałoby się przekazać w formie zdalnej. Nauczanie zdalne wymusiło więc konieczność modyfikacji Planu Pracy oraz wprowadzenie do niego cyklu zajęć „Poznajemy Świat”. Celem tych zajęć było poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi, a także wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia nowej wiedzy. Wychowankowie mogli sprawdzić poziom zdobytej wiedzy rozwiązując przygotowane do każdego państwa Quizy.
§8 ust.3 pkt.4 lit. b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
Wspólnie z koleżanką której jestem opiekunem stażu, zorganizowałam wycieczkę turystczno-krajoznawczą do Słupska. Celem wyjazdu była integracja wychowanków, zwiedzanie Starego Miasta oraz zabytków Słupska. Wychowankowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności społecznych po przez samodzielne składanie zamówienia i jego opłacenie w restauracji.
Z powodu długotrwałego zamknięcia szkół jako opiekun stażu pomogłam koleżance zmodyfikować Plan Pracy, jedną ze zmian było wprowadzenie cykl zajęć „ Poznajemy świat”.
Jako opiekun stażu przeprowadziłam:
zajęcia online- odrabianie lekcji, pogadanka dotycząca utrzymania więzi koleżeńskich w czasie pandemii;
zajęcia kulinarne- desery lodowe;
Obserwowałam zajęcia prowadzone w formie zdalnej jak i stacjonarnej przez moją podopieczną na których zwracałam szczególną uwagę na:
- rodzaje środków dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wykorzystywanych podczas zajęć
- metody i formy pracy z wychowankami
- wykorzystanie czasu zajęć
- zaangażowanie wychowanków i tempo pracy.
Po obserwacji zajęć stażystki odbywała się rozmowa w formie online lub stacjonarnej na której udzielałam jej rad i wskazówek do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.