X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49214
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z awansu na stopień nauczyciela mianowanego

Katarzyna Żółkoś

wychowawca internatu

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie

SPRAWOZDANIE
Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
( za pierwszy rok stażu – semestr I )

Sławno 2020
Rozpoczynając staż, zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego, a w szczególności:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. Zm.); (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).
• Ustawa z dnia 15 listopada 2019 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1574 )
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz. 1650)
• Programu Profilaktyczno - Wychowawczego, Regulaminu, a także potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i współpracowników.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym
stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

1. Analiza własnych umiejętności oraz przygotowanie organizacyjne stażu.

• Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam ich analizy: Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393), oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Efekty:
Poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego, poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.

2. Uczestnictwo w wypracowaniu kierunków rozwoju i podnoszeniu jakości pracy szkoły oraz własnego warsztatu pracy.

Dokonałam analizy mojej działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wspólnie z opiekunem stażu zawarliśmy kontrakt. Prowadziłam i obserwowałam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wyciągnięte wnioski pozwoliły określić moje mocne i słabe strony oraz dobrać odpowiednie zadania do planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego uwzględniające specyfikę Ośrodka, jego potrzeby oraz potrzeby wychowanków. Pozwoliło mi to również nakreślić plan działań doskonalących moje umiejętności dydaktyczne, merytoryczne i wychowawcze.
W trakcie stażu uczestniczę w formach doskonalenia zawodowego:
Rada Szkoleniowa- „Praktyczna ochrona danych osobowych w szkołach
i placówkach oświatowych w Świetle wymagań RODO część II”
Rada Szkoleniowa- „Kurs samoobrony dla pracowników Oświaty”

Efekty:
Uczestnicząc w kursach, pozwala mi to wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo. Poszerzać swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

1. Rozbudowa pracy dydaktyczno- opiekuńczo –wychowawczej.

W swoje pracy staram się rozwijać zainteresowania wychowanków w trakcie zajęć : kulinarnych , mydelniczych, sportowych oraz komputerowych. Na zajęciach kulinarnych wychowankowie poznają zasady zdrowego żywienia i prawidłowej diety. Zdobytą wiedzę wykorzystali do przygotowania kiermaszu - na którym były sprzedawane zdrowe sałatki, desery oraz pełnowartościowe przekąski .W wychowankowie grupy II wraz z chętnymi o osobami z internatu aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w Magnetice, a także rozwijają swoją pasję dotyczącą gry w piłkę nożną na sali gimnastycznej. Na zajęciach komputerowych chłopcy uczą się właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu i portali społecznościowych. Nabywają również umiejętności obsługi różnych programów dzięki którym mogą oglądać filmy i słuchać muzyki. Natomiast na zajęciach miedniczych podopieczni poznają techniki mydeł glicerynowych. Współorganizowałam
z innymi wychowawcami imprezy internacie takie jak „Święto pieczonego ziemniaka”, „Andrzejki”, „Wigilia”, a także współorganizowałam finał WOŚP.
§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
Dostosowuje zajęcia do potrzeb, wieku i możliwości wychowanków z uwzględnieniem różnych metod aktywizujących uczniów. Najczęstszą metodą aktywizującą stosowaną na moich zajęciach jest burza mózgów dzięki której, wychowankowie kształtują swoją pomysłowość i wyobraźnie. Podczas zajęć każdy z dzieci ma możliwość wypowiedzenia się na tematy związany z problematyka dorastania, nawiązywania relacji damsko-męskich oraz profilaktyką zdrowego stylu życia. Wychowankowie bardzo chętnie wypowiadają się nad wybraną problematyką i udzielają ciekawych odpowiedzi na wybrany temat dzięki którym, wspólnie możemy wybrać najlepsze rozwiązania. Oprócz metody burzy mózgów w swoje pracy stosuje również metod dyskusji dydaktycznej przede wszystkim pogadankę i wykład informacyjny. Wykorzystuje także technikę gry dydaktycznej, wychowankowie bardzo chętnie uczestniczą w grach stolikowych- Chińczyk, Jenga , Eurobiznes, 5 Sekund, Scrable dzięki którym uczą się zasad współzawodnictwa oraz kreatywnego spędzania czasu wolnego, zdobywają umiejętność logicznego myśleniajak również stosowania zasady fair- play.
§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;
1. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
Przeprowadzam w grupie ewaluacje zajęć własnych uwzględniam opinie wychowanków dotyczącą zajęć. Wskazówki z ewaluacji uwzględniam w dalszej pracy. Dążę do rozwoju osobistego pogłębiania swojej wiedzy. Podczas swojej pracy staram się również od początku roku szkolnego usprawnić w samodzielnym funkcjonowaniu swojego wychowanka. W czasie odbywania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna oraz innych wychowawców. Celem obserwacji było poznanie innych metod pracy w zakresie spraw dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Miałam możliwość porównania własnych umiejętności zawodowych z umiejętnościami opiekuna stażu.
Zajęcia obserwowane przeze mnie:
- Czy kłamstwo może być lepsze od prawdy?-zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu
- „ Inny, a taki sam.”zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu
-zajęcia warcabowe prowadzone przez kol. D. Ożarowskiego
- zajęcia ceramiczne prowadzone przez koleżankę A. Jahnz
- zajęcia czytelnicze- prowadzone przez koleżankę J. Liśkiewicz
§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

Na bieżąco gromadzę i opracowuję materiały przydatne w pracy wychowawcy Internetu. Udostępniam swoje opracowania innym nauczycielom. Modyfikuje swoje działania w oparciu o wiedzę zdobytą w ramach doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Dzielę się z zdobytą wiedzą i doświadczeniem z kolegami i koleżankami z pracy. Zorganizowałam z innymi wychowawcami zajęcia otwarte dla całego internatu w ramach innowacji pedagogicznej „ W zdrowym ciele- zdrowy duch.”

§ 7 ust.2 pkt.6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zapoznaje się z możliwościami i potrzebami wychowanka, czytając dokumentacje wychowanka rozmawiając z rodzicami / opiekunami prawnymi, wychowawcą szkolnym, oraz z wychowankiem. Uczestniczę w zespołach wychowawczych , profilaktycznych, oraz wykorzystuje różne narzędzia diagnostyczne do napisania informacji o wychowanku .
2.Aktywne spędzanie wolnego czasu przez wychowanków i promowanie zdrowego stylu życia
Wspólnie z innymi wychowawcami organizowałam wycieczki:
-„Wycieczka do manufaktury cukierków” - rozwijanie wśród wychowanków zamiłowania do poznawania nowych zawodów i zaciekawienie ich wykonywaną pracą, jak również umiejętność poruszania się środkami komunikacji publicznej.
- „ Wycieczka do kręgielni”- rozwijanie nowych zainteresowań u wychowanków, zaproponowanie im ciekawych form spędzania czasu wolnego, nauka zdrowej rywalizacji, przestrzeganie zasady fair-play, kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych.
-wyjście do Restauracji- zapoznanie wychowanków z zasadami savoir vivre, umiejętność samodzielnego składania zamówienia, płacenia oraz posługiwania się sztućcami. Wspomaganie przy organizacji WOŚP.

§ 7 ust.2 pkt.7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
W trakcie swojej pracy wdrażałam swój program wychowawczy zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym Ośrodka. Ściśle współpracuję z pedagogiem szkolnym. Na bieżąco kontaktowałam się z wychowawcami w szkole wychowanków oraz rozwiązywałam z nimi problemy wychowawcze. Podczas indywidualnych spotkań z rodzicami/ opiekunami informowałam o zachowaniu i funkcjonowaniu wychowanków w internacie i postępach ich pracy.
Wychowankiem sprawiającym problemy wychowawcze jest Michał. Chłopiec przejawia zachowania buntownicze oraz ma trudność w zaklimatyzowaniu się w grupie. Miał incydent w którym stworzył zagrożenie dla swojego zdrowia i bezpieczeństwa. O sytuacji zostali poinformowani rodzice oraz pedagog szkolny. W efekcie czego Michał został skierowany do psychologa. Wychowanek po wizytach jest bardziej wyciszony i spokojny. Również staram się zachęcić chłopca do nawiązywania relacji interpersonalnych.
Podczas rozmowy z rodzicami Juliana zwróciłam uwagę na poprawę zachowania. Chłopiec stał się spokojniejszy mniej nerwowy, chętniej uczestniczy w zajęciach zorganizowanych . Problemem wychowanka jest brak umiejętności nawiązywania relacji rówieśniczych. Wychowanek najchętniej swój czas wolny spędza w pokoju słuchając muzyki na telefonie. Staram się zachęcać Juliana do spędzania czasu z kolegami, motywując go aby brał udział w grach stolikowych i rozgrywkach piłki nożnej.

§ 7 ust.2 pkt.8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
W codziennej pracy wykorzystuje technologię komputerowa do pracy z wychowankami. Na zajęciach komputerowych chłopcy uczą się właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu i portali społecznościowych. Nabywają również umiejętności obsługi różnych programów dzięki którym mogą oglądać filmy i słuchać muzyki.
W trakcie swoje pracy wykorzystuję technologię komputerową do tworzenia różnorodnych pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, narzędzi badawczych i ankiet. Posługuje się również urządzeniami multimedialnymi w trakcie pogadanek z użyciem laptopa
i Internetu. Na co dzień korzystam z poczty elektronicznej jest to bardzo przydatna forma komunikowania się, która głównie służy mi do wymiany informacji, wiedzy, ciekawych artykułów scenariuszy internackich jak również tworzenia notatek z imprez w internacie. Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej wykorzystuję edukacyjne strony internetowe. Dzięki nim studiuję przepisy prawa oświatowego: menis.pl, men.gov.pl.
Efekty:
Dzięki technologii komputerowej wychowankowie uczą się prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz portali społecznościowych. Poznają nieznane im strony edukacyjne, uczą się korzystania z różnych programów multimedialnych do odtwarzania filmów i muzyki. Prowadzona przeze mnie dokumentacja dzięki technologii komputerowej jest- przejrzysta, estetyczna
i czytelna. Poprzez ciągłą korespondencję elektroniczną z wychowawcami wymieniałam doświadczenia, przekazywałam na stronę naszego Ośrodka informacje o prowadzonych przeze mnie działaniach, otrzymywałam materiały metodyczne oraz cenne informacje w sprawie awansu zawodowego. Wykorzystując Internet miało miejsce ustawiczne samokształcenie. Dzięki zasobom Internetu pogłębiałam swoją wiedzę i doskonalę swój warsztat pracy. Zajęcia prowadzone przeze mnie staram się aby były urozmaicone
i atrakcyjniejsze, proces dydaktyczny bogatszy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.