X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49208
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

WSTĘP

Sprawozdanie dotyczy zakończonego przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Jestem nauczycielem z 6 letnim stażem pedagogicznym. 1 września 2019 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego, który zakończył się 31 maja 2022 r. W tym czasie pracowałam początkowo jako wychowawca grupy przedszkolnej, następnie prowadziłam zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i byłam wychowawcą świetlicy szkolnej. Natomiast w ostatnim roku stażu pełniłam obowiązki wychowawcy świetlicy w pełnym wymiarze czasu pracy.
W czasie trwania stażu pracowałam w różnych grupach wiekowych co dało mi możliwość całkowitego poznania dzieci, ich możliwości, a także miało wpływ na moje działania podejmowane w trakcie stażu. Starałam się pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy dydaktyczno -opiekuńczo - wychowawczej, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań związanych z działalnością placówki i współpracy ze społecznością lokalną. Stosowałam takie metody, aby jak najbardziej zainteresować dzieci i dać im dużo radości z codziennych zajęć. Celem wszystkich moich działań był i jest wszechstronny rozwój dziecka, odkrywanie jego zdolności, pomoc w pokonywaniu trudności, jak i również przekazywanie w sposób jasny
i klarowny wiedzy na temat otaczającego go świata.
Cały okres stażu był to dla mnie czas intensywnej pracy nad wymaganiami, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie zawierające opis zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

§ 7 ust. 2, pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Pierwszą czynnością podjętą w chwili rozpoczęcia mojego stażu było nawiązanie współpracy z przydzielonym opiekunem stażu. We wrześniu 2019 roku wspólnie opracowałyśmy i podpisałyśmy kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty zasady i formy naszej współpracy.
Ustaliłyśmy harmonogram spotkań organizacyjno – informacyjnych, instruktażowo – konsultacyjnych, spotkań dotyczących analizy realizacji planu rozwoju zawodowego, harmonogram obserwacji oraz spotkań poświęconych omawianiu przeprowadzonych zajęć. Oprócz spotkań ustalonych w kontrakcie odbyłyśmy również wiele rozmów nieformalnych, podczas których mogłam skorzystać z wiedzy i doświadczenia opiekuna. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego we wrześniu 2019 roku z pomocą opiekuna stażu przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

Uzyskane efekty:
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejszą realizację postawionych sobie celów na ścieżce awansu zawodowego. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w doskonaleniu mojego warsztatu pracy oraz w kształtowaniu umiejętności nauczania.

2 .Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, dwa razy w semestrze obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co było istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. W taki sposób opiekun stażu dzielił się ze mną własnym doświadczeniem zawodowym i warsztatem pracy oraz inspirował i zachęcał do podejmowania wyzwań zawodowych. W okresie trwania stażu obserwowałam również zajęcia innych nauczycieli zarówno koleżanek pracujących w grupach przedszkolnych jak również nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej.
Uzyskane efekty:
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu była dla mnie okazją do wzajemnego dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wzbogaciłam mój warsztat pracy o nowo poznane metody, pomysły na prowadzenie zajęć w sposób interesujący i atrakcyjny dla dzieci oraz metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów. Poznałam ciekawe rozwiązania organizacyjne i sposoby motywowania dzieci. Obserwowane zajęcia były szansą wymienienia się doświadczeniami, spostrzeżeniami na temat pracy pedagogiczno-wychowawczej. Obserwując zajęcia innych nauczycieli miałam okazję do spojrzenia na zajęcia lekcyjne z perspektywy ucznia, co ma duży wpływ na własne działania. Nauczyciele stosowali różne formy pracy z uczniami i dostosowywali metody nauczania do celów zajęć.

3. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

W trakcie trwania całego stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, seminariach, warsztatach, konferencjach metodycznych, Radach Pedagogicznych. Z uwagi na panującą w kraju pandemię wywołaną COVID-19 uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego online:
o Wybrane metody terapii i wspomagania w pedagogice specjalnej- 2020
o Uczeń z depresją w szkole- 2020
o Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy nauczyciela- 2020
o Szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zorganizowane w ramach Programu ,,Aktywny powrót do szkoły”-2021
o Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych- 2021
o Metody, gry i narzędzia cyfrowe w edukacji zdalnej -2021
o Świąteczne ozdoby Bożnonarodzeniowe- 2021
o Metody wspomagania komunikacji dziecka niepełnosprawnego-2021
o Jak nauczyć dziecko pisać w przedszkolu i szkole -2021
o Uczeń z chorobą przewlekłą- strategie postępowania w rzeczywistości szkolnej- 2021
o Nieposkromiona ciekawość, czyli jak wykorzystać, ukierunkować i rozwijać naturalną kreatywność dziecka- 2021
o Edukacja przez zabawę w klasach I-III szkoły podstawowej- 2021
o Wspomaganie w rozwoju ucznia z autyzmem- 2021
o Motywująco i twórczo- jak uczyć sprawiając radość- 2021
o Kształtowanie dojrzałości szkolnej w wychowaniu przedszkolnym- 2021
o Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego-2022
o Samokontrola i samoregulacja emocji dziecka -2022
o Żałoba w społeczności szkolnej- 2022
o Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów- 2022
o Interaktywne prezentacje i dokumenty graficzne w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej- 2022
o Wiosenno- wielkanocne inspiracje plastyczne -2022
W trakcie trwania stażu sięgałam do literatury pedagogicznej, fachowej oraz różnorodnych stron internetowych. Studiowałam literaturę z zakresu dydaktyki pedagogiki, pedagogiki specjalnej :
o Donelly „Gry i zabawy dla dzieci w wieku 4-8 lat”
o A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”
o B. Kubiczek „Metody aktywizujące – jak nauczyć uczniów uczenia się?”
o J. Silberg „Poznawanie zmysłów przez zabawę”
o A. Szczepańska ,,Elementarz obrazkowy” do ćwiczeń słuchowo- językowych
o M. Bogdanowicz, M. Rożyńska ,,Dni tygodnia, pory roku i miesiące”,
o M. Bogdanowicz, D. Okrzesik ,,Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”,
o M. Cieśla, M, Słojewska ,, Zabawy ruchowe w naszym przedszkolu”,
o A. Tanajewska, R. Naprawa, K. Szczepańska, C. Mach „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych” ,
o M. Malicka ,,Bajki terapeutyczne”,
o D. Smykowska ,,Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim”
o M. Żylińska ,,Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”
o E. M. Kulesza ,,Rozwijanie przedmiotowo- zabawowej działalności dzieci niepełnosprawnych w stopniu lekkim”.
Dla udoskonalenia mojego warsztatu metodycznego, oprócz pozycji książkowych śledziłam artykuły pojawiające się na stronach internetowych oraz korzystałam z zasobów stron takich jak:
o www.portaloswiatowy.pl,
o www.scholaris.pl,
o www.profesor.pl,
o www.specjalni.pl,
o www.niepełnosprawni.pl,
o www.pedagogika-specjalna.edu.pl,
o www.eduzabawy.com.
Uzyskane efekty:
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwił mi zdobycie wiadomości i umiejętności, które znacząco wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Ponadto szkolenia, warsztaty oraz seminaria, w których brałam udział, dały mi możliwość wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania, stosowania w pracy z uczniem nowych metod oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.
Uczestnictwo w szkoleniach i seminariach online było dla mnie niezwykle ciekawym doświadczeniem oraz okazją do doskonalenia umiejętności posługiwania się narzędziami multimedialnymi. Szkolenie na temat zakończenia stażu na nauczyciela mianowanego okazało się niezwykle pomocne w zdobyciu informacji niezbędnych do poprawnego opracowania sprawozdania z przebiegu stażu, skompletowania odpowiedniej dokumentacji oraz w stworzeniu prezentacji dorobku zawodowego.
Korzystanie z literatury fachowej, czasopism oraz serwerów internetowych umożliwiło mi wzbogacenie mojej wiedzy i warsztatu pracy metodycznej. Dzięki temu mogłam zorganizować zajęcia w sposób atrakcyjny dla uczniów i poprawny pod względem metodycznym.

4. Organizowanie i współorganizowanie konkursów.
Organizując konkursy sporządzałam regulaminy, komisja konkursowa w której skład wchodzili inni nauczyciele wyłaniała zwycięskie prace a ja przygotowywałam i rozdawałam nagrody. W celu utrwalenia osiągnięć przygotowałam także dyplomy dla dzieci.
Byłam organizatorem i współorganizatorem takich konkursów jak:
Konkursy plastyczne organizowane w grupie przedszkolnej i świetlicowej :
o ,,Jesienne drzewo”,
o ,,Nasza flaga”
o ,,Kotylion niepodległościowy”
o ,,Święty Mikołaj w oczach dzieci”,
o ,,Bombka bożonarodzeniowa”
o ,,Najładniejszy stroik i ozdoba świąteczna "
o ,,Maska karnawałowa”,
o ,,Laurka z okazji Dnia Babci i Dziadka”,
o ,,Postać Pani Wiosny”,
o ,,Bohater mojej bajki”,
o ,,Wielkanocny koszyczek”.
Uzyskane efekty:
Przygotowanie konkursów oraz udział w nich przyczyniły się do zwiększenia motywacji wśród dzieci. Uczestnictwo w konkursach dało możliwość rozwijania samodzielności, poczucia własnej wartości u uczniów, którzy mogli wykazać się pomysłowości i oryginalnością.

5. Organizowanie uroczystości , wyjść i wycieczek.

Organizowałam sama i we współpracy z innymi nauczycielami imprezy i uroczystości szkolne:
o ,,Dzień Chłopaka’’- wspólne zabawy integracyjne i zręcznościowe w świetlicy co roku;
o ,,Wróżby Andrzejkowe” - wspólna zabawa, różne wróżby, tańce przy wesołej muzyce w świetlicy co roku,
o ,,Mikołaj w przedszkolu” - zabawa z Mikołajem, przygotowanie przez rodziców paczek dla dzieci wręczanie paczek dzieciom,
o ,,Spotkanie wigilijne z rodzicami” - wspólne dzielenie się opłatkiem, spożywanie potraw, wspólne kolędowanie,
o ,,Dzień Babci i Dziadka” - występy wnucząt dla gości z okazji ich święta, składanie życzeń, wręczanie przez dzieci prezentów,
o „Bal karnawałowy” - bal przebierańców, wspólna zabawa, konkursy, słodki poczęstunek,
o „Szukamy Wiosny – Żegnamy Zimę” - przemarsz ulicami w okolicach szkoły,
o Zakończenie roku szkolnego – krótka część artystyczna na pożegnanie starszaków, wręczanie dzieciom dyplomów i upominków,
o Sportowe potyczki z okazji Dnia Dziecka”- zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy sportowej.
Współorganizowałam następujące wycieczki:
o Wycieczka krajoznawcza do Kazimierza Dolnego- X 2019 oddział przedszkolny
o Wycieczka Mikołajkowa do kina w Lublinie -XII 2019 oddział przedszkolny
Uzyskane efekty:
Podczas organizacji uroczystości starałam się, aby uczniowie czuli się dobrze wśród swoich kolegów i koleżanek, by akceptowali siebie nawzajem i darzyli się szacunkiem. Dzięki temu grupy świetlicowa i przedszkolne stały się bardziej zgrane i chętnie brały udział w tych przedsięwzięciach. Odkrywałam swoje mocne i słabe strony jako organizator
i koordynator imprez. Planowanie i realizacja celów motywowała mnie do dalszego działania. Efektywnie współpracowałam z wychowawcami świetlicy i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. W wyniku pracy nad organizacją uroczystości wdrożyłam do aktywnego uczestnictwa rodziców w życie szkoły i grupy przedszkolnej.
Poprzez udział w wycieczkach dzieci kształtowały w sobie postawy prospołeczne oraz umiejętność odpowiedniego zachowania się poza szkołą. Dzięki sprawowaniu opieki podczas wycieczek poznałam lepiej swoich wychowanków, realizowałam założenia pracy dydaktyczno – wychowawczej, doskonaliłam swoje umiejętności organizacyjne oraz potrafiłam sporządzić właściwą dokumentację. Realizacja powyższych działań w znacznym stopniu przyczyniła się do wzbogacenia życia szkoły.

6. Organizacja czasu wolnego ucznia
W ramach programu WF z AWF ,,Aktywny powrót do szkoły”, przygotowałam program zajęć aktywizujących dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Celem zajęć było aktywizowanie dzieci oraz wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów, które umożliwiają poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2. Przeprowadziłam również diagnozę wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci, która stanowiła podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MENiS dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.
Uzyskane efekty:
Dzięki prowadzeniu zajęć z uczniami, przyczyniłam się do podniesienia ich sprawności fizycznej. Dzieci z chęcią przychodziły na zajęcia, ćwiczyły i cieszyły się z możliwości dodatkowych zajęć ruchowych, które odbywały się na salach gimnastycznych jak również na świeżym powietrzu. W efektywny sposób zagospodarowałam dzieciom ich czas wolny od nauki szkolnej. Prowadzenie przeze mnie zajęć przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności pracy szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
1. Poznanie środowiska dzieci oraz ich potrzeb
Jako wychowawca grupy ,,0” na bieżąco prowadziłam obserwacje grupy dotyczące sytuacji wychowawczej i dydaktycznej. Potrzeby rozwojowe dzieci poznawałam poprzez analizę kart zapisu dzieci do oddziału przedszkolnego, podczas wywiadu, prowadzonego w trakcie indywidualnych kontaktów z rodzicami oraz na podstawie ankiety skierowanej do rodziców, w której znajdowały się pytania dotyczące dzieci, ich zainteresowań, przyzwyczajeń, a także przebytych chorób i ewentualnych problemów alergicznych. Zebrane informacje przybliżyły mi sytuację rodzinną dziecka oraz relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. Dzięki informacjom uzyskanym z ankiet już przy pierwszym kontakcie z dziećmi posiadałam dość sporo wiadomości na ich temat, co niewątpliwie ułatwiło mi pracę w pierwszych miesiącach roku szkolnego. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na obserwacji dzieci, ich funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopniu przyswajania wiedzy i umiejętności. Duży walor poznawczy miała dla mnie analiza prac dzieci, którą przeprowadzałam w sposób ciągły. Organizowałam zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej często poruszane były zagadnienia pedagogizacji rodziców: ,,Dojrzałość dziecka do szkoły. Co dziecko powinno umieć”. Współpracowałam ze szkolnym psychologiem, pedagogiem, logopedą, odbywałam konsultacje dotyczące dzieci, koordynowałam ich współdziałania z rodzicami, korzystałam ze wskazówek i materiałów specjalistów, opracowywałam arkusze dostosowań na podstawie opinii oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
W ciągu stażu starałam się poznawać także środowisko lokalne uczniów świetlicy. Przez drugi i trzeci rok stażu w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie byłam wychowawcą w świetlicy. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach w świetlicy. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do naszej świetlicy, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami, z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.

Uzyskane efekty:
Informacje uzyskane podczas wywiadu dawały mi możliwość lepszego poznania nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Dzięki temu mogłam brać pod uwagę różne warunki rodzinne, emocjonalne i zdrowotne dziecka, a następnie dostosować własne oddziaływanie pedagogiczne do poszczególnych sytuacji dzieci. Uzyskałam informacje o zachowaniu dzieci poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło mi lepiej poznać ich problemy i charaktery.
Podjęte przeze mnie działania przyczyniły się do eliminowanie skutków zaburzeń rozwojowych u wychowanków, motywowania ich do działania i budowania wiary we własne możliwości. Tworzyłam przyjazną dla nauki atmosferę, co wspierało wizerunek szkoły jako placówki wspomagającej rozwój swoich uczniów.

2. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniom zdolnym.

W roku szkolnym 2019/2020 prowadziłam raz w tygodniu zajęcia z rewalidacji indywidualnej z chłopcem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, uczęszczającym do grupy przedszkolnej, której byłam wychowawczynią. Pracę z chłopcem dokumentowałam w dzienniku zajęć rewalidacji indywidualnej w którym opisywałam przebieg zajęć oraz swoje spostrzeżenia oraz zaznaczałam frekwencję. Opracowywałam wraz z zespołem dwa razy w roku szkolnym okresową Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dokonywałam ewaluacji pracy i analizy postępów dziecka w każdym semestrze pisząc sprawozdania. Starałam się integrować chłopca z grupą rówieśniczą. Na bieżąco kontaktowałam się z rodzicami ucznia. Informowałam rodziców o problemach w zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych niepokojących sygnałach, jak również o pozytywnych zachowaniach i postępach. Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem i terapeutą korzystając przy tym z ich wskazówek i materiałów. W prowadzonych działaniach edukacyjno-wychowawczych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, a także zainteresowania i zdolności nie zapominając o zaburzeniach oraz brakach wynikających z niepełnosprawności intelektualnej.
W swojej pracy starałam się stworzyć dzieciom warunki do ich rozwoju. Angażowałam się w rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień oraz talentów. Uczenie kreatywności dzieci poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań, było głównym celem, który dostosowałam do rozwoju intelektualnego i emocjonalno-społecznego dziecka. Poprzez obserwację i analizę możliwości dzieci przygotowywałam narzędzia (karty pracy do zajęć, karty prac plastycznych dla dzieci), stosowałam różnorodne aktywne metody i formy pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań. Stosowałam odpowiednie tempo oraz różne metody pracy, dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. W oparciu o własne obserwacje indywidualizowałam proces wychowawczo – dydaktyczny nie tylko w przypadku dzieci z trudnościami, ale także szczególnie uzdolnionych. Często stosowałam zabawy ruchowo – muzyczne, scenki sytuacyjne, dramę, inscenizacje. Wykorzystywałam dodatkowe środki dydaktyczne i techniczne, umożliwiające dzieciom polisensoryczne poznanie materiału: dostarczanie bodźców słuchowych, wzrokowych, uczenie się w działaniu, uczenie się przez zabawę. Współtworzyłam i realizowałam program dla dzieci zdolnych, na spotkaniach z rodzicami prowadziłam rozmowy na temat zainteresowań i potrzeb ich dzieci. Proponowałam rozwijanie tych zdolności w zewnętrznych ogniskach.
Uzyskane efekty:
Poprzez współpracę z rodzicami ucznia z niepełnosprawnością intelektualną rozwijałam umiejętność dzielenia się spostrzeżeniami i uwagami, wypracowałam wraz z rodzicami dziecka wspólne metody rozwiązywania pojawiających się problemów. Czerpałam satysfakcję z możliwości rozwijania u dzieci ich zainteresowań i uzdolnień. W wyniku tych oddziaływań, szkoła stała się miejscem atrakcyjnym dla dzieci a także przyczyniło się to podniesienia jej wizerunku jako placówki zaangażowanej w ciągły rozwój uczniów.
3. Indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
Na początku drugiego roku stażu prowadziłam z dwójką dzieci indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Pierwszym krokiem było zapoznanie się z orzeczeniami i dokumentacją lekarską dzieci. Rodzice dzieci objętych zajęciami przedstawili mi plan dnia i udzielili wszystkich niezbędnych informacji związanych ze stanem zdrowia ich pociech. Następnie przygotowałam indywidualne programy zajęć . Celem zajęć było wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie zainteresowania otoczeniem. Podczas zajęć próbowałam nawiązać kontakt z dziećmi poprzez wykorzystywanie ćwiczeń relaksacyjnych, czytanie baśni, bajek, wierszyków, wykorzystywałam w pracy środki dydaktyczne ułatwiające kontakt z wychowankami. Jeden z uczniów ze względu na swój stan zdrowia zmarł w listopadzie 2020 roku. Z powodu panującej epidemii COVID-19 zajęcia z drugim dzieckiem odbywały się w trybie ograniczonym ze względu na częste infekcje dziecka i ogólny zły stan zdrowia.
Uzyskane efekty:
Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze z dziećmi poszerzyły moje doświadczenie zawodowe i zmotywowało do poszukiwania metod pracy dostosowanych do ich możliwości, uaktualniłam swoją bibliotekę o nowe pozycje literatury fachowej związane z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
4. Współpraca z rodzicami.
Niezwykle ważnym elementem w mojej pracy wychowawczej było nawiązanie współpracy rodzicami, opartej na zasadach partnerstwa i wzajemnej życzliwości. Nie podlega wątpliwości, że współpraca szkoły i domu jest niezbędna, by zapewnić dziecku warunki do pełnego i wartościowego rozwoju. Nawiązywałam pozytywne relacje z rodzicami podczas spotkań oraz rozmów indywidualnych. Zapoznałam rodziców z dokumentami szkolnymi - Statutem Szkoły, regulaminami, programami oraz z Konwencją Praw Dziecka. Przekazywałam bieżące informacje o postępach dzieci i ich zachowaniu podczas zebrań oraz indywidualnych konsultacji. Omawiałam sukcesy dzieci oraz napotykane trudności. Wspólnie z rodzicami starałam się rozwiązywać problemy wychowawcze i konflikty. Podczas pogadanek uświadamiałam rodzicom zagrożenia płynące z cyberprzemocy oraz zachowań agresywnych. Przeprowadziłam szereg rozmów indywidualnych z rodzicami, podczas których starałam się wspierać ich w procesie wychowania ich pociech. Dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami z obserwacji funkcjonowania dzieci w grupie. Pomagałam rodzicom w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Rodzice brali czynny udział w organizacji uroczystości szkolnych. Pomoc rodziców okazała się nieoceniona w przygotowaniu takich imprez, Zabawa Andrzejkowa oraz spotkanie wigilijne, bal karnawałowy, przedstawienie z okazji dnia babci i dziadka.

Uzyskane efekty:
Zbudowałam pozytywne relacje z rodzicami, oparte na partnerskich zasadach. Spotkania z rodzicami przebiegały w atmosferze wzajemnego szacunku, serdeczności, zaufania i obopólnego zrozumienia. Rodzice czują się w szkole ważni i potrzebni, o czym niejednokrotnie mnie zapewniali. Dobra współpraca z rodzicami przyczyniła się do wielostronnego rozwoju dzieci. Dzięki temu mogłam lepiej zrozumieć i poznać moich wychowanków. Rodzice wykazywali niezwykłe zaangażowanie w życie szkoły i organizację imprez grupowych oraz szkolnych, jednocześnie promując szkołę w środowisku lokalnym. Efektywne współdziałanie z rodzicami wpłynęło pozytywnie na jakość pracy szkoły.

5. Współpraca ze specjalistami.
Dzięki współpracy z opiekunem stażu, nauczycielami oraz specjalistami mającymi kontakt z moimi podopiecznymi, mogłam na bieżąco rozwiązywać problemy edukacyjno- wychowawcze, opracowywać optymalne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych, oraz ustalić indywidualne wskazówki do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Dbając o prawidłowy rozwój dzieci moja praca głównie polegała na stałej i wnikliwej ich obserwacji. Potrzeby rozwojowe dzieci dokumentowałam w arkuszach obserwacji pedagogicznej i arkuszach obserwacji do badania dojrzałości szkolnej. Moje spostrzeżenia i działania po wnikliwej analizie osiągnięć dzieci były analizowane z rodzicami. W razie wątpliwości konsultowałam się z pedagogiem szkolnym, który mnie wspierał w różnorodnych działaniach i pomagał w rozwiązywaniu problemów.
W przypadku stwierdzenia, że dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostaje podjęta współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lubartowie.
Na terenie szkoły zostały przeprowadzone badania logopedyczne, słuchu i wzroku przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców.

Uzyskane efekty:
Dzięki współpracy ze specjalistami mogłam lepiej rozpoznać potrzeby dzieci. Wszelkie działania miały na celu dbanie o prawidłowy rozwój dziecka, wychwycenie zaburzeń oraz dysfunkcji i jak najszybsze poddanie dziecka właściwej terapii. Podczas badań logopedycznych wykryto u wielu dzieci wady wymowy i dzięki temu można było w krótkim czasie je zniwelować .

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia

1. Doskonalenie w zakresie stosowania metod aktywizujących

W okresie całego stażu studiowałam literaturę metodyczną dotyczącą stosowania metod aktywizujących w pracy nauczyciela oraz czerpałam wiedzę z różnych stron internetowych:
o Moszyńska, B. Owczarska, E. Brudnik, „Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie”;
o J. Krzyżewska „Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej”;
o M. Jąder, ,,Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi’’;
o edukacja.edux.pl;
o szkolnictwo.pl;
o eduforum.pl;
o profesor.pl;
Uzyskane efekty:
Poszerzenie wiedzy z zakresu metod i technik aktywizujących przyczyniło się do wprowadzenia nowych metod pracy na zajęciach zapewniając bardziej ciekawą i atrakcyjną realizację zajęć z dziećmi. Podniosłam jakość swojej pracy w drodze stosowania skutecznych metod nauczania i bogatego warsztatu pracy.
2. Wykorzystanie metod aktywizujących podczas zajęć
Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej, wyrażającej się silną potrzebą intelektualnych wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym, potrzebą działania jako narzędziem służącym poznawaniu otaczającej rzeczywistości.
Priorytetowym zadaniem w tym zakresie powinno być permanentne stwarzanie sytuacji, w których dziecko znalazłoby źródło zaspokojenia własnych potrzeb, rozbudzanie zainteresowań, motywacji, aktywności, aranżowanie sytuacji wyzwalających napięcie psychoruchowe dziecka i działanie w kierunku jego redukcji. W swojej pracy wykorzystywałam metody m.in.:
o Pedagogika zabawy Klanza
o Ruch Rozwijający W. Sherborne
o Dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
o Aktywne słuchanie muzyki Batii Straus
o Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana
o Burza mózgów, gry dydaktyczne
Zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących prowadziłam również podczas wyjść dzieci na szkolny plac zabaw. Najczęściej korzystałam z Metody Pedagogiki Zabawy Klanza. Opiera się ona na rozumieniu terminu "zabawa" pojmowanego jako czynność dającą przyjemność, wyzwalającą kreatywność, zaspokajającą różne potrzeby, pozwalającą na poznanie nowych wartości, zdobycie wiedzy.. Metoda ta zakłada, że każdy człowiek może rozwijać się przez całe życie. Dlatego podczas zajęć dąży się do sytuacji edukacyjnych, w których każdy uczestnik może osiągnąć sukces, co buduje jego pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości.
Uzyskane efekty:
Dzięki stosowaniu metod aktywizujących zdobyłam nowe doświadczenia w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Miałam przy tym możliwość planowania i projektowania dla swoich uczniów interesujących zajęć. Pokonałam własną niepewność związaną z eksperymentowaniem na zajęciach. Korzystanie z metod aktywizujących na zajęciach wpływało pozytywnie na rozwijanie twórczego myślenia, inwencji, wyobraźni, sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań wychowanków. Dzieci chętniej angażują się w zajęcia oparte na aktywnych działaniach. Poprzez stosowanie urozmaiconych metod pracy przyczyniłam się do kreowanie pozytywnego wizerunku placów

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora.
W okresie trwania stażu, zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego, cztery razy w ciągu roku szkolnego przeprowadzałam zajęcia w obecności opiekuna stażu, a następnie omawiałam ich przebieg z opiekunem, wyciągałam wnioski do dalszej pracy. Przeprowadziłam również zajęcia w obecności dyrektora. Omówienie ich przebiegu z dyrektorem pozwoliło mi wyciągnąć wnioski do dalszej pracy.
Uzyskane efekty:
Poprzez omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły poznałam swoje mocne i słabe strony. Analiza toku prowadzonych zajęć umożliwiła mi eliminację popełnianych błędów, a uwagi i spostrzeżenia opiekuna motywowały mnie do wzmożonej pracy i samodoskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych.

2. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.
Sporządzałam arkusze samooceny oraz sprawozdania z pracy wychowawczo-dydaktycznej w danym semestrze. Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Rozmawiałam z opiekunem stażu o stosowanych przeze mnie metodach i formach pracy. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących. Dokonywałam ewaluacji każdych zajęć z uczniami na bieżąco, poprzez obserwację uczniów i pytania kontrolne, oraz na koniec zajęć, poprzez pytania podsumowujące treść, odnoszące się do metody pracy oraz atmosfery na zajęciach. Następnie analizowałam wyniki, wyciągałam wnioski i wprowadzałam zmiany na kolejnych lub podobnych zajęciach. Analizowałam wskazówki udzielane przez opiekuna stażu i dyrektora po obserwacji zajęć. Obserwowałam jak zmienia się zachowanie dzieci w wyniku podejmowanych przeze mnie działań wychowawczych.
Uzyskane efekty:
Poddawanie każdych zajęć ewaluacji, motywowało mnie do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań metodycznych, aby wzbogacać wachlarz metod pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

1. Dzielenie się zdobytą wiedzą.
W okresie stażu jak i całej mojej pracy zawodowej wysoko ceniłam sobie możliwość współpracy z innymi nauczycielami. Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą jest cenną umiejętnością nauczyciela pozytywnie wpływającą zarówno na jakość pracy szkoły, ale przede wszystkim atmosferę w pracy i kontakty interpersonalne w gronie pedagogicznym. W atmosferze sprzyjającej wymianie poglądów i wniosków pracuje się lepiej. Często rodzą się nowe, ciekawe pomysły wykorzystywane potem w pracy z uczniami. Dlatego też starałam się w mojej pracy wykazywać otwartą postawę i zarówno uczyć się od koleżanek i kolegów jak i przekazywać innym moje umiejętności, pomysły i doświadczenia. Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, kursach.

Uzyskane efekty:

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wywarło niewątpliwie duży wpływ na mój rozwój osobisty. Dzięki rozmową z innymi nauczycielami i rozmowom odświeżyłam posiadane kwalifikacje i nabyłam nowe kompetencje. Uczyłam się umiejętności otwartego komunikowania, prowadzenia dialogu i rozwiązywania problemów wychowawczych.

2. Dzielenie się warsztatem pracy
W czasie stażu przeprowadziłam dwie lekcje otwarte dla nauczycieli świetlicy i nauczycieli wczesnoszkolnych :,,Ozdoby świąteczne ‘’i ,,Zwiastuny wiosny”. W obu przypadkach starałam się korzystać z różnych narzędzi pracy: prezentacji multimedialnej, filmików, rekwizytów, pomocy wizualnych, a także ćwiczeń planowania ruchu. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem polegało również na publikowaniu na portalach edukacyjnych własnych artykułów, planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji. Udostępniałam innym nauczycielom materiały samodzielnie przeze mnie przygotowane –karty pracy, scenariusze imprez i uroczystości oraz prezentacje multimedialne.

Uzyskane efekty:

Lekcje otwarte pozwoliły mi dzielić się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Otrzymałam również cenne wskazówki zwrotne, które uwzględniłam przy planowaniu dalszej pracy. Zajęcia otwarte rozwijają horyzonty i warsztat pracy nauczycieli oraz integrują grono pedagogiczne.

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

W celu prawidłowego oddziaływania na dzieci niezbędne jest stworzenie im takich sytuacji w których będą mogły poznawać nowe środowiska społeczne, ludzi-pasjonatów, zdobywać wiedzę na temat otaczającej ich rzeczywistości. Na bieżąco starałam się współpracować z różnymi instytucjami. Współpraca ta dawała zawsze wiele korzyści, jak chociażby:
o Współpraca z Biblioteką Publiczną im. A. Mickiewicza- w ramach współpracy z Biblioteką Publiczną dzieci systematycznie, raz w miesiącu uczestniczyły w spotkaniach z panią bibliotekarką, podczas spotkań przedszkolaki poznawały zasady korzystania z biblioteki, uczestniczyły w grach i zabawach muzyczno-ruchowych;
o Współpraca z Lubartowskim Ośrodkiem Kultury - przygotowałam dzieci z oddziału przedszkolnego do udziału w następujących konkursach : ,,Konkurs piosenki patriotycznej’’, ,,Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”,
o Współpraca z policją, strażą pożarną: zorganizowałam spotkania z przedstawicielami tych służb.

Uzyskane efekty:
Współpraca ze środowiskiem lokalnym w znacznym stopniu podnosi jakość pracy szkoły, wzbogaca wiedzę, umiejętności i doświadczenia dzieci w różnych dziedzinach, a także przygotowuje je do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Biorąc udział w konkursach dzieci poszerzyły swą wiedzę na różne tematy. Zwiększenie mobilizacji uczniów do czytania. Spotkania z policjantem oraz strażakiem wdrożyło uczniów do właściwego reagowania w trudnych sytuacjach, kształtowało pożądane postawy.
2. Kształtowanie postaw prospołecznych
Organizowałam i współorganizowałam akcje charytatywne:
o Zbiórka karmy dla schroniska w Nowodworze
o Zbiórka nakrętek plastikowych na rzecz dzieci niepełnosprawnych i potrzebujących
o Przygotowanie paczek świątecznych dla podopiecznych Domu Dziecka w Kijanach
o ,,Kartka dla seniora”- wykonywanie wraz z uczniami kartek świątecznych dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Sióstr Felicjanek w Jadwinowie i Środowiskowego Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Uzyskane efekty:

Poprzez organizację akcji charytatywnych nawiązałam współpracę z lokalnymi instytucjami. Udział w akcjach charytatywnych kształtował u uczniów postawy empatii, wzrastało ich zaangażowanie do pomocy potrzebującym a także pomogło w zaangażowaniu rodziców i innych nauczycieli, którzy okazywali swoje wsparcie. Przeprowadzone akcje charytatywne promowały szkołę.

3. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi
Zorganizowałam cykl spotkań z ciekawymi ludźmi:
o Spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa w Lubartowie
o Spotkanie z przedstawicielem Policji
o Spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej
o Spotkanie z kuglarzem i animatorem w Lubartowskiego Ośrodka Kultury
o Spotkanie z alpinistą
o Spotkanie z mistrzem świata w taekwondo
o Spotkanie z pielęgniarką

Uzyskane efekty:

Cykliczne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi sprawiło, że uczniowie poszerzali swoją wiedzę oraz nabrali pewności siebie i nie wstydzili się zadawać pytań lub wymieniać się doświadczeniami z zaproszonymi gośćmi. Spotkania wpłynęły na podniesienie atrakcyjności szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r., Rozporządzenie w sprawie trybu dokonywania oceny pracy przez nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego). Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym.

Uzyskane efekty:

Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych.

2. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Na bieżąco analizowałam akty prawnei systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą prawa oświatowego. Śledziłam zmiany w procedurach nadawania stopni awansu zawodowego oraz zapoznałam się z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. Aktualizowałam wiedzę na temat awansu zawodowego śledząc portale internetowe:
o portaloswiatowy.pl,
o men.gov.pl,
Korzystałam ze wskazówek tam zamieszczonych przy tworzeniu projektu planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku zawodowego. Uczestniczyłam w warsztatach dotyczących awansu zawodowego:
-Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego
Uzyskane efekty:

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania. Udział w szkoleniach wzbogacił moją wiedzę na temat awansu zawodowego. Dowiedziałam się też o zmianach w aktach prawnych związanych z awansem zawodowym.

3. Zapoznanie się z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę szkoły
Zapoznałam się z dokumentami regulującymi pracę i funkcjonowanie szkoły. W tym celu przeanalizowałam następujące dokumenty:
o Statut placówki;
o Program wychowawczo – profilaktyczny;
o Regulaminy BHP;
o Procedury obowiązujące w szkole;
o Roczny plan pracy świetlicy szkolnej;
o Regulamin świetlicy.

Uzyskane efekty:

Jako wychowawca oddziału przedszkolnego i wychowawca świetlicy działałam zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

4. Prowadzenie dokumentacji pracy nauczyciela

Prowadziłam dokumentację zgodnie z obowiązkami nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz wychowawcy świetlicy. Systematycznie i na bieżąco prowadziłam dziennik zajęć, w którym zapisywałam tematy pracy z dziećmi. W okresie stażu prowadziłam dokumentacje zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego:
o uzupełnianie arkuszy obserwacji pedagogicznej każdego dziecka z oddziału ,,0”- dwa razy w roku;
o uzupełnianie arkuszy obserwacji do badania dojrzałości szkolnej dziecka – dwa razy w roku;
o sporządzenie planu współpracy z rodzicami;
o dokonanie okresowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych wychowanków grupy przedszkolnej oraz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną - sprawozdanie półroczne i końcowe;
o opracowywanie scenariuszy do zajęć otwartych, uroczystości i imprez przedszkolnych, świetlicowych
o dokumentowanie kontaktów z rodzicami dzieci z oddziału ,,0” w Kartach Kontaktów Indywidualnych z Rodzicami;
o sporządzanie notatek z przebiegu zebrań z rodzicami;
o tworzenie wraz z innymi nauczycielami rocznych planów pracy na świetlicy szkolnej;
o prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego w formie papierowej, dziennik świetlicy na platformie Librus, Vulcan, dzienników zajęć z rewalidacji indywidualnej oraz zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w formie papierowej oraz na platformie Librus;
o tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, indywidualnych programów zajęć oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania .

Uzyskane efekty:
W okresie trwania stażu systematyczne i rzetelnie gromadziłam oraz prowadziłam dokumentację szkolną, co dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, sporządzenia niniejszego sprawozdania oraz oceny własnych działań na każdym etapie realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego. Znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy placówki. Prowadzenie dokumentacji pozwoliło mi na lepszą organizację i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
5. Przestrzeganie praw dziecka i dbanie o jego dobro, ochrona przed krzywdzeniem

Przestrzegałam i upowszechniałam prawa dziecka zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka. Zapoznałam się z procedurą ,,Niebieska Karta” oraz wzorami formularzy ,,Niebieska Karta”.

Uzyskane efekty:

Pogłębiłam swoją wiedzę na temat znajomości praw dziecka.

§ 7 ust. 2 pkt 8

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej.
Znajomość technologii komputerowej pomogła mi samodzielnie przygotować całość dokumentacji, tj. sprawozdanie ze stażu, scenariusze, konspekty i notatki z zajęć zostały przeze mnie samodzielnie opracowane na komputerze. Obsługując dobrze komputer wiele materiałów drukuję i wykorzystuję w swojej pracy np: obrazki do kolorowania, zaproszenia oraz dyplomy i inne. Przy użyciu komputera mogłam opracować i wykonać pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi objętymi zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi. Wykonałam również podziękowania, opracowałam również zaproszenia na imprezy oraz dyplomy za aktywne w nich uczestnictwo.
Znajomość technologii komunikacyjnej i informacyjnej to umiejętność korzystania z Internetu. Ze stron internetowych mogłam czerpać wiele przydatnych informacji np: poznać nowości wydawnicze, zaznajomić się z prawem oświatowym oraz informacjami na temat kształcenia specjalnego. Internet natomiast jest dla mnie cennym źródłem informacji dotyczących reformy oświaty oraz awansu zawodowego nauczycieli, umożliwia on mi także nieograniczony kontakt oraz wymianę informacji i doświadczeń z nauczycielami innych szkół i placówek poprzez korzystanie z Fabebook i poczty elektronicznej. Przesyłałam prace, sprawozdania i inne dokumenty drogą internetową. Kontrolowałam zapisy w dzienniku elektronicznym.
Korzystałam z publikacji internetowych innych nauczycieli do przeprowadzania zajęć oraz różnych propozycji gier i zabaw dla dzieci. Sporządzałam opisy konkursów świetlicowych, imprez szkolnych, które zamieszczane były na stronie internetowej szkoły.
Na bieżąco orientowałam się w nowościach wydawniczych dotyczących zagadnień związanych z oligofrenopedagogiką korzystając ze stron internetowych wydawnictw takich jak: www.publikacje.edu.pl, www.wydawnictwoap.pl, www.wsip.com.pl, www.impulsoficyna.com.pl. Ważne też dla mnie były strony: www.literka.pl, www.edux.pl, www.chomikuj.pl, które zawierały ciekawe scenariusze zajęć, konspekty, metody pracy z dziećmi z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
W celu urozmaicenia zajęć sięgałam do nagrań dźwiękowych różnego typu, jak również do bajek i filmów edukacyjnych. Plan rozwoju zawodowego zamieściłam na stronie internetowej www.profesor.pl pozwalając innym na skorzystanie z niego.

Uzyskane efekty:

Dokonując krótkiego podsumowania chcę podkreślić, że znajomość technologii informacyjnej i komunikacyjnej pozytywnie wpłynęła na moją pracę zawodową. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiło mi wykonywanie codziennych zadań. Wykorzystanie komputera wzbogaciło i unowocześniło moje zajęcia, atrakcyjny przekaz rozbudzał zainteresowanie dzieci, Dzięki technologii komputerowej mogłam korzystać z pomysłów i ciekawych rozwiązań innych nauczycieli. Grono pedagogiczne rodzice i uczniowie mogli mieć ze mną stały kontakt.

PODSUMOWANIE

Przez 2 lata i 9 miesięcy stażu sumiennie realizowałam zadania, które wyznaczyłam w planie rozwoju zawodowego. Zawsze starałam się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki i mocno angażować się w powierzone mi zadania. Dążyłam do doskonalenia mojego warsztatu pracy poprzez udział w różnych szkoleniach i wprowadzanie urozmaiconych form pracy na zajęciach. Nauczyłam się skutecznie planować, organizować, ewaluować i modyfikować swoje działania. W swojej pracy uwzględniałam potrzeby dzieci ze specyficznymi wymaganiami edukacyjnymi. Poświęcałam czas tym, którzy potrzebowali mojej pomocy, czy wsparcia. Starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Przez okres stażu zgłębiałam swoją wiedzę, nabywałam nowych umiejętności i wprowadzałam modyfikacje w swojej pracy, tak by stała się efektywniejsza dla mnie i dla uczniów, wpływając tym samym na podniesienie jakości pracy szkoły. Przez cały czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były dla dzieci interesujące. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, a moich uczniów staram się uczyć pomysłowości, szczerości oraz otwartości.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Przeprowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły w wymaganej liczbie. Zorganizowałam i przeprowadziłam zajęcia otwarte w obecności innych nauczycieli. Zrealizowałam zadania przewidziane w planie rozwoju zawodowego, znacznie wykraczając poza pierwotne ustalenia. Odbyty staż pozwolił mi racjonalnie zaplanować dalszy przebieg pracy zawodowej, był czasem autorefleksji i nowych wyzwań. Jestem przygotowana do spełnienia wymagań, koniecznych na stopień nauczyciela mianowanego. Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i poddałam się ocenie dorobku zawodowego za okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.