X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49195
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
INFORMACJE O NAUCZYCIELU

WSTĘP

Jestem nauczycielem bibliotekarzem pracującym w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku. Zostałam zatrudniona w 2012 roku jako nauczyciel języka polskiego, na zastępstwo. Od lutego 2013 roku pracuję jako nauczyciel bibliotekarz. W roku 2018 uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego. Dnia 01. 09. 2019r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, biorąc pod uwagę niezbędne wymagania. Został on zatwierdzony przez dyrektora ośrodka i mogłam przystąpić do jego realizacji. Brałam pod uwagę cele mojej działalności zawodowej, potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona oraz własny rozwój zawodowy.
Podejmowane przez mnie działania miały ścisły związek z regulującymi awans zawodowy nauczycieli aktami prawnymi:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).
Staż realizowałam w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. W ciągu tego czasu podejmowałam zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego, biorąc pod uwagę specyfikę placówki, uwzględniając potrzeby wychowanków i szkoły. Muszę nadmienić, że większa cześć mojego stażu przypadła na okres pandemii COVID 19 i surowych obostrzeń, obejmujących obszar całego kraju, co znacznie ograniczyło lub wymusiło modyfikację zaplanowanych zadań.
Podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, realizowałam zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi, samodzielnie oraz poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z działań podjętych w trakcie trwania stażu, uwzględniając efekty tych działań.

§8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1. Analiza procedur awansu zawodowego nauczycieli.
Na bieżąco analizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego, uwzględniając zmiany, korzystając ze stron internetowych. Zapoznałam się z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przygotowałam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji. Opublikowałam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego www.edux.pl . Moim celem było służenie wiedzą i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami, wymiana poglądów przy użyciu narzędzi informacyjno – komunikacyjnych.
Wzięłam udział w kursie online: „Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? Awans zawodowy nauczyciela” (2022).
Brałam udział w webinarach dotyczących awansu zawodowego dostępnych online na platformie Youtube.

Efekty:
- wzbogacenie wiedzy merytorycznej
- szkolenia online dały możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami
zarejestrowanymi na platformie.
- możliwość dostępu do wielu zasobów internetowych udostępnianych uczestnikom
- podniesienie jakości pracy poprzez ustawiczny rozwój
- rzetelnie przygotowana dokumentacja dotycząca awansu zawodowego
- lepsza organizacja pracy

2. Organizacja warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej.
Organizowanie warsztatu pracy z użyciem komputera jest w dzisiejszych czasach niezbędne w pracy nauczyciela. Samodoskonaliłam się (m.in. poprzez czytanie dodatku do miesięcznika „Biblioteka w Szkole” – „Biblioteka – Centrum Informacji”) oraz uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej:
- Szkolenie e-learningowe: „Cyfrowe portfolio- bezpieczeństwo w komunikacji i mediach” (2020)
- Szkolenie e-learningowe: „Jak przygotować kurs online na platformie moodle?” (2021)
Zdobytą wiedzę stosowałam w praktyce , na przykład przygotowując materiały edukacyjne, scenariusze lekcji, karty pracy, pomoce dydaktyczne czy przygotowując testowy kurs online na platformie Moodle dotyczący laureatów Nagrody Nobla dostępny dla wszystkich użytkowników kursu.
Brałam udział w nauczycielskich forach dyskusyjnych. Korzystałam z programów usprawniających pracę biblioteki – MOL Opitvum. Prowadziłam elektroniczne katalogi zbiorów i elektronicznych ksiąg inwentarzowych dla każdego rodzaju zbiorów. Administrowałam danymi bibliotecznymi.
Diagnozowałam potrzeby edukacyjne i czytelnicze użytkowników biblioteki. Tworzyłam narzędzia do sondażu diagnostycznego oraz przedstawiałam wyniki badań z wykorzystaniem technologii informatycznej. Opracowałam i przeprowadziłam ankietę nt. funkcjonowania biblioteki.
Opracowałam i wdrożyłam regulamin biblioteki, także zasady funkcjonowania w trakcie epidemii, i roczny plan pracy.

Efekty:
- Rozwijanie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- Wzbogacenie wiedzy merytorycznej
- Szkolenia online dały możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami
- Możliwość dostępu do wielu zasobów internetowych udostępnianych uczestnikom
- Podniesienie jakości pracy poprzez ustawiczny rozwój
- Rzetelnie przygotowane dokumenty
- Prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna
- Poznanie oczekiwań uczniów w obszarze czytelnictwa

3. Stosowanie aktywizujących metod pracy oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystywałam Internet i jego zasoby poprzez stosowanie poczty elektronicznej, komunikatorów do kontaktu z innymi nauczycielami, sekretarzem placówki (udostępnianie zdjęć z pracy biblioteki na strony internetowe MOW Włocławek), bibliotekami, wydawnictwami. Wykorzystywałam serwisy, portale edukacyjne oraz zasoby Internetu do uzyskania informacji nt. szkoleń, awansu zawodowego, przepisów prawa oświatowego, ofert księgarni i do tworzenia pomocy dydaktycznych (m.in.: www.men.gov.pl, www.oswiata.org.pl, www.portaloswiatowy, www.printoteka.pl www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl, www.interklasa.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.bibliotekawszkole.pl, www.lustrobiblioteki.pp , www.wolnelektury.pl , https://www.biblioteki.org ,www.learningapps.org, www.biblioteka.wloclawek.pl, www.cen.org.pl , www.ore.edu.pl ).
Dostarczałam wychowawcom/nauczycielom informacji nt. poziomu czytelnictwa, prowadziłam statystyki, które udostępniałam na Radach Pedagogicznych.
Stosowałam gry i zabawy interaktywne oraz rozwijające twórcze myślenie, rozwijając kompetencje czytelnicze i upowszechniając czytelnictwo wśród uczniów – m. in. Learning Apps, Kahoot. Poszerzałam wiedzę i rozwijałam zdolności uczniów, stosując w pracy z młodzieżą aktywizujące formy zespołowe, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów- metodę projektu, gry dydaktyczne, burzę mózgów, dramę, gry dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne. Korzystałam z platformy edukacyjnej MOODLE. Opracowywałam prezentacje multimedialne tematyczne związane z edukacją czytelniczą i medialną na zajęcia biblioteczne – program Power Point. Wykorzystywałam tablicę multimedialnej i projektor w celu zaktywizowania uczniów i urozmaicenia zajęć. Wykorzystywałam aparat cyfrowy w celu dokumentowania działalności biblioteki. Korzystałam z generatorów wykreślanek, krzyżówek, łamigłówek w celu urozmaicenia uczniom pracy na zajęciach bibliotecznych oraz zapewnienia konstruktywnego spędzania czasu na przerwach międzylekcyjnych.
Przygotowywałam gazetki ścienne i wystawki m.in. książek polecanych i nowości korzystając z zasobów Internetu.
Wszystkie moje działania dokumentowałam i we współpracy z administratorem stron internetowych ośrodka, umieszczane były w sieci.

Przy użyciu techniki komputerowej przygotowywałam:
- roczny plan pracy biblioteki
- sprawozdania z działalności biblioteki, semestralne i roczne
- materiały dydaktyczne, karty pracy
- ankiety, ogłoszenia, scenariusze zajęć
- dyplomy, zaproszenia, podziękowania
- materiały na gazetki tematyczne
- materiały związane z awansem zawodowym
- artykuły do czasopisma „UczMy" oraz „Biblioteka w szkole”

Założyłam i prowadziłam stronę internetową poświęconą bibliotece szkolnej MOW Włocławek- blog biblioteczny – „Wokół książki” (https://bibliotekamowwloc.blogspot.com)
Korzystałam z programów graficznych i programu do drukowania publikacji – Microsoft Office Publisher – były one przydatne do opracowywanie, składu założonej przeze mnie i prowadzonej Gazetki Szkolnej.

Efekty:
- Zwiększenie efektywności uczniów
- Zwiększenie atrakcyjności zajęć
- Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
- Wdrażanie uczniów do bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu
- Wdrażanie uczniów do efektywnego korzystania z multimediów
- Wzrost poziomu czytelnictwa wśród uczniów
- Rozwój zainteresowań czytelniczych
- Promocja działalności biblioteki szkolnej
- Utrzymywanie stałego kontaktu z innymi nauczycielami, wychowawcami
- Możliwość kontaktu z innymi bibliotekami, wydawnictwami
- Możliwość wzięcia udziału w konkursach, akcjach, projektach dostępnych tylko za pośrednictwem Internetu
- Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
- Doskonalenie warsztatu pracy, co przyczyniło się do podniesienia jakości mojej pracy
- Budowanie wizerunku szkoły nowoczesnej

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych.
Podczas stażu dzieliłam się wiedzą, przeprowadzając lekcje otwarte w ramach zajęć bibliotecznych. Opracowywałam scenariusze zajęć, ustałam termin, zapraszałam zainteresowanych nauczycieli.
W ciągu stażu przeprowadziłam 3 lekcje otwarte:
- „Kto czyta nie błądzi” w ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (2020)
- „Stanisław Zagajewski – życie i twórczość”- w ramach zajęć poświęconych rzeźbiarzowi (2021)
- „Bądź eko” – z okazji Światowego Dnia Ziemi (2022)

Efekty:
- Doskonalenie własnego warsztatu pracy
- Wspieranie rozwoju innych nauczycieli
- Promocja biblioteki w środowisku szkolnym
- Zdobywanie nowego doświadczenia

2. Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych – wspieranie pracy nauczycieli.
Opracowywałam i udostępniałam nauczycielom przygotowane przeze mnie konspekty zajęć, karty pracy i scenariusze imprez szkolnych, konkursów. Pomagałam w doborze literatury fachowej oraz wyszukiwałam i przygotowywałam niezbędne do zajęć materiały dydaktyczne.
Na bazie własnego doświadczenia zawodowego przygotowywałam artykuły i publikowałam materiały edukacyjne w Internecie i w prasie o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.
Brałam udział w spotkaniach z nauczycielami bibliotekarzami. Były one doskonałą okazją do wymiany doświadczeń , podzielenia się wiedzą.
Miejscem do wymiany spostrzeżeń były też fora dyskusyjnych na portalach dla nauczycieli.
Chcąc dzielić się wiedzą i praktyką nauczyciela bibliotekarza, pracującego w specyficznym środowisku, z tzw. trudną młodzieżą, umieszczałam informacje o podejmowanych działaniach i funkcjonowaniu biblioteki oraz o stanie czytelnictwa na stronach internetowych naszego ośrodka oraz blogu biblioteki.

Efekty:
- Sprawna i efektywna współpraca nauczycieli z biblioteką szkolną
- Wymiana doświadczeń
- Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje w Internecie i prasie.
- Stworzenie bibliotecznej bazy materiałów dydaktycznych
- Wzbogacenie warsztatu pracy własnego i innych nauczycieli
- Podniesienie jakości pracy placówki

3. Współpraca z gronem pedagogicznym w pracy dydaktyczno - wychowawczej i czynny udział w działalności placówki.

Oprócz udostępniania materiałów związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą, wspierałam pracę nauczycieli, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, biorąc aktywny udział w działalności kulturalnej – włączałam się w organizowanie i przygotowywanie akademii oraz uroczystości szkolnych wraz z nauczycielkami języka polskiego i historii ( m. in. Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego) czy konkursów, także w obsłudze programów komputerowych, projektowaniu dyplomów. Angażowałam się w działalność placówki nie tylko kulturalną, współpracując z nauczycielem wychowania fizycznego– corocznie brałam udział w Szkolnym Dniu Sportu organizowanym z okazji Dnia Dziecka- jako sekretarz oraz (opcjonalnie) fotograf oraz z nauczycielem geografii i biologii- wspólnie przygotowując obchody Światowego Dnia Ziemi.
Wraz z kadrą dzieliliśmy się doświadczeniami, wymienialiśmy spostrzeżenia dotyczące wychowanków, ich zachowania czy osiągnięć. To pomagało mi w określaniu swoich mocnych i słabych stron, a także motywowało i inspirowało do podejmowania kolejnych działań i poszukiwań nowych rozwiązań edukacyjnych.
Pracowałam w zespole ds. opracowywania WZO.
Byłam członkiem komisji egzaminacyjnych – przewodnicząca zespołu nadzorującego- w trakcie egzaminu 8 klas z matematyki i języka angielskiego.
Byłam też członkiem zespołu ds. opracowywania kalendarza imprez szkolnych oraz członkiem zespołu ds. opracowywania wniosków z Rad Pedagogicznych.
Od kilku lat protokołuję Rady Pedagogiczne.
Aktywnie pracowałam w tych zespołach w ciągu trwania całego stażu.

Efekty:
- Sprawna i efektywna współpraca nauczycieli z biblioteką szkolną
- Budowanie atmosfery wzajemnego zaufania i współpracy
- Doskonalenie relacji interpersonalnych
- Doskonalenie własnego warsztatu pracy i umiejętności
- Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego i procedur
- Podniesienie jakości pracy placówki

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych – promowanie czytania i propagowanie kultury wśród młodzieży.
Opracowałam program zajęć bibliotecznych – „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka” i prowadziłam zajęcia pozalekcyjne w klasie 6 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021. Były one ukierunkowane na zaznajomienie młodego czytelnika z księgozbiorem, na zachęcenie do czytania oraz promowanie kultury. W miarę możliwości zajęcia odbywały się z wykorzystaniem elementów biblioterapii w oparciu o opracowane przeze mnie scenariusze zajęć.
Kolejnym wyzwaniem, którego się podjęłam, było stworzenie Gazetki Szkolnej – magazynu uczniowskiego MOW Włocławek. Mimo obaw, pomysł okazał się świetny. Skompletowałam zespół redakcyjny, sprawowałam nad nim opiekę, byłam wsparciem merytorycznym. Chętnie wspierałam i doradzałam. Proponowałam tematykę konkretnego numeru, starając się też być na tyle otwartą, żeby akceptować pomysły uczniów. Spotkania odbywały się cyklicznie. Uczniowie rozwijali polonistyczne zdolności, redagując artykuły, wiedzę ogólną oraz umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Wydawanie własnej gazetki wzbogaciło życie codzienne w naszym ośrodku i było pozytywną odskocznią od codziennych problemów.
Następnym sposobem na poszerzenie działań szkoły był pomysł założenia strony internetowej. Jestem twórczynią bloga biblioteki MOW Włocławek – „Wokół książki”. Pójście z duchem czasu, opanowanie technologii, zaproponowanie nowych rozwiązań w kontakcie z czytelnikiem, szczególnie atrakcyjne dla młodej osoby. Blog podejmował tematykę kulturalną, promował czytanie i opisywał działalność naszej biblioteki.
Jestem współorganizatorką pomysłu na cykl zajęć poświęconych pamięci włocławskiego rzeźbiarza Stanisława Zagajewskiego. Inspiracją była 90 rocznica urodzin Zagajewskiego. Z tej okazji zorganizowałam zajęcia teoretyczne (prezentacja multimedialna nt. życia i twórczości) zakończone konkursem wiedzy o rzeźbiarzu oraz we współpracy z wychowawcą internatu, opiekunem koła plastycznego, zajęcia rzeźbienia w glinie, dla wszystkich chętnych wychowanków, zakończone konkursem na najciekawszą rzeźbę inspirowaną twórczością znanego włocławianina. Celem było wychowanie do wartości poprzez pokazanie postaci wybitnych, szczególnie związanych z regionem kujawskim, propagowanie rzeźby jako dziedziny sztuki, rozwijanie wyobraźni, uzdolnień i zainteresowań, pobudzenie kreatywnego myślenia i promowanie osiągnięć wychowanków, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie. Po zakończeniu części konkursowej przygotowana była wystawa pokonkursowa prac rzeźbiarskich wychowanków. Odzew i kreatywność uczniów przerosły nasze wyobrażenia. Zajęcia, które początkowo miały być jednorazową akcją przypomnienia i uhonorowania Zagajewskiego są więc kontynuowane już 5 rok i na stałe wpisały się w nasz ośrodkowy kalendarz.
Prowadziłam też corocznie zajęcia poświęcone ekologii, których inspiracją był Światowy Dzień Ziemi. Współpracowałam przy realizacji tego zadania z nauczycielem geografii i biologii. Ważne jest uświadamianie młodemu pokoleniu, co znaczy być eko, w jak słabej kondycji jest nasza planeta i jak możemy przeciwdziałać, by ją ratować.
Wraz z wychowankami wzięłam udział w kampanii „Życzliwy Włocławek”. W ramach tej kampanii przygotowałam wystawkę w czytelni. We współpracy z wychowawcą internatu, opiekunem koła plastycznego zaangażowałam wychowanków w akcję przygotowania plakatów – „Kodeks życzliwego ucznia” oraz stworzenia „Drzewa Życzliwości i Pozdrowień”. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w holu głównym.
Organizowałam zajęcia poświęcone tematyce historycznej, w ramach akcji „BohaterON”. Jest ona częścią ogólnopolskiej kampanii mającej na celu uhonorowanie i upamiętnienie Powstańców Warszawskich oraz promocję historii Polski XX wieku. Przybliżałam wychowankom tematykę Powstania Warszawskiego i sylwetki Powstańców. Razem przygotowywaliśmy dla Nich kartki z podziękowaniami za odwagę i heroizm w walce o wolną ojczyznę. Starałam się zachęcać do postaw patriotycznych, wpajać, czym jest honor i miłość do ojczyzny, bazując na przykładzie Powstańców i Ich czynach. Przy okazji zajęć organizowałam wystawę tematyczną, wykorzystując literaturę o tematyce historycznej.
Co roku organizowałam zajęcia biblioteczne z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich oraz konkursy czytelnicze. Moim celem było zachęcenie do sięgnięcia po książkę i promowanie literatury oraz pokazanie alternatywy dla spędzania czasu tylko w Internecie, a także propagowanie postaw społecznie akceptowalnych.

Efekty:
- Nabycie umiejętności opracowywania i wdrażania własnego programu zajęć
- Doskonalenie własnego warsztatu pracy
- Wspieranie ucznia w rozwijaniu zdolności i umiejętności
- Poszerzanie horyzontów młodzieży, rozwijanie talentów
- Kształtowanie postaw
- Organizacja czasu wolnego wychowanków od nauki
- Eliminowanie skutków niedostosowania społecznego wychowanków
- Propagowanie wzorców i wartości, norm społecznych
- Popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym
- Popularyzacja literatury i kultury wśród młodzieży
- Wzrost czytelnictwa

2. Organizowanie konkursów szkolnych.
W miarę możliwości starałam się wpisywać działania biblioteki na rzecz promowania literatury do kalendarza imprez naszej placówki. Dzięki temu, nie tylko czas wolny wychowanków został kreatywnie zagospodarowany, ale i oferta działań pozalekcyjnych znacznie rozszerzona. Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Organizowałam konkursy w ramach pracy biblioteki szkolnej.

Konkursy, które organizowałam na terenie placówki to:
- Konkurs na zdjęcie z książką w ramach Światowego Dnia Książki
- Konkurs Mikołajkowy
- Konkurs wiedzy o Stanisławie Zagajewskim
- Konkurs na plakat promujący Światowy Dzień Ziemi
- Konkurs na okładkę ulubionej książki
- Konkurs na najlepszego czytelnika w danym roku szkolnym

Efekty:
- Rozwój, zainteresowań, zdolności i umiejętności uczniów
- Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego ucznia
- Zwiększenie motywacji do nauki
- Eliminowanie skutków niedostosowania społecznego
- Propagowanie wzorców i wartości, norm społecznych
- Kształtowanie postaw
- Popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym
- Popularyzacja literatury wśród młodzieży
- Wzrost czytelnictwa
- Podniesie jakości pracy szkoły

3. Organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych.
Aktywnie uczestniczyłam w działaniach szkoły poprzez organizowanie i współorganizowanie uroczystości szkolnych w ciągu trwania całego stażu. Były to:
- Dzień Edukacji Narodowej
- Narodowe Święto Niepodległości
- Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego
- Światowy Dzień Ziemi
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Efekty:
- Budowanie współpracy i komunikacji interpersonalnej między gronem pedagogicznym
- Budowanie poszanowania dla tradycji i historii naszego kraju wśród wychowanków
- Podniesienie jakości pracy placówki

4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami kultury.
Podejmowałam współpracę z Biblioteką Miejską, Biblioteką Pedagogiczną we Włocławku, a także Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oraz Centrum Kultury „Browar B”.
Ze względu na ograniczenia związane z epidemią, zaplanowane wyjścia i zajęcia pozaszkolne musiały zostać odwołane.
W ramach akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta „PODARUJ WIERSZ” gościliśmy w naszej bibliotece delegację uczniów wraz z opiekunem oraz otrzymaliśmy od Zespołu Szkół Samochodowych własnoręcznie przygotowane tomiki wierszy. Takie działania korzystnie wpływają i na wzmocnienie współpracy międzyszkolnej, i na promocję placówki oraz na promowanie kultury wśród młodzieży.
Podjęłam się również wyzwania i zorganizowałam akcję- „Podaruj książkę bibliotece MOW”, która polegała na nawiązaniu współpracy z wydawnictwami o zasięgu ogólnopolskim w celu pozyskania sponsorów i poszerzania naszego księgozbioru oraz wzbogacenia o nowości książkowe. Wydawnictwa, z którymi podjęłam współpracę to: Muza, Albatros, Rebis, Publicat, Znak, Drzewo Babel, Wydawnictwo Literackie.
Dzięki tej akcji udało mi się pozyskać dla naszej biblioteki 136 nowych książek.

Efekty:
- Promocja placówki
- Pozyskanie nowych książek
- Wzbogacenie księgozbioru
- Nawiązanie współpracy z wydawnictwami

5. Konkursy o zasięgu ogólnopolskim.
Zgłaszałam uczniów do licznych konkursów pozaszkolnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Przygotowywałam i koordynowałam ich udział. Moim celem było rozbudzenie ciekawości poznawczej, kreatywności, wzmocnienie wiary w siebie, zmotywowanie do działania i twórczego spędzania czasu wolnego wychowanków. Chciałam też promować placówkę oraz pokazać, że tzw. „trudna młodzież” nie musi wcale być spisana „na straty”, że wśród tych młodych ludzi są osoby bardzo uzdolnione, trzeba tylko dać im szansę i umożliwić pokazanie, na co ich stać.
Byłam też pomysłodawczynią i organizatorką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na Plakat „Książka jest dobra na wszystko” dla uczniów szkół podstawowych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Konkursy pozaszkolne:
- Konkurs na bombkę bożonarodzeniową organizowany przez MOW w Mrowinach (2019-2021)
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Świat oczami młodych” na projekt znaczka pocztowego – hasło wolontariat. (2020)
W ramach ogólnopolskiego projektu „Świat oczami młodych- konkurs na projekt znaczka pocztowego o tematyce wolontariat” przygotowałam i przeprowadziłam we wszystkich klasach zajęcia nt. wolontariatu oraz przeprowadziłam konkurs szkolny, będący etapem wewnętrznym. Pomagałam w przygotowaniu prac konkursowych oraz koordynowałam etap wewnętrzny. W etapie ogólnopolskim wyróżnienie otrzymał jeden z naszych wychowanków.
- „Okno na świat. Powiatowy Turniej 1 wiersza” – konkurs poetycki (2021)
-„ Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Zdrowa Przyroda- Zdrowy Człowiek” (2021) Zorganizowany przez CKZiU we Włocławku- 3 uczniów otrzymało wyróżnienia.

W ramach popularyzowania literatury zorganizowałam i koordynowałam przebieg konkursu ogólnopolskiego dla MOW-ów „Książka jest dobra na wszystko”. Tematem była praca plastyczna – plakat. Zasięgiem objęte były wszystkie Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze w Polsce, z ograniczeniem do uczniów szkół podstawowych. Konkurs uwieńczyła wystawa pokonkursowa w holu głównym naszej placówki.

Efekty:
- Podniesienie jakości pracy placówki
- Promocja ośrodka
- Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów
- Motywowanie do nauki
- Promowanie kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego wśród młodzieży
- Wzmocnienie wiary w siebie wychowanków i większa motywacja do działania
- Kształtowanie postaw

6. Akcje i zbiórki charytatywne.
Wskazywałam na potrzebę niesienia bezinteresownej pomocy i dzielenia się tym, co mamy. Starałam się rozbudzać w wychowankach wrażliwość na krzywdę innych, empatię , chęć niesienia pomocy. Angażowałam w te działania również grono pedagogiczne i pracowników ośrodka. Akcje, których koordynowania się podjęłam:
- „BohaterON- włącz historię”- akcja pisania i wysyłania kartek Powstańcom Warszawskim. Akcja ogólnopolska. (2019- 2022)
- „Choinki Jedynki” – konkurs plastyczny na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”. Akcja ogólnopolska. ( 2021-2022)
- „Książka dla Seniora” – zbiórka książek na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej we Włocławku. Pełniłam funkcję organizatorki i koordynatorki. (2021)
- „Mikołajki dla Mukoludków” – świąteczna zbiórka słodyczy na rzecz chorych z mukowiscydozą będących pod opieką Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Akcja ogólnopolska.(2021)
- Ogólnopolska kampania #DzienSzpilek na rzecz Przylądka Nadziei (Centrum Onkologii Dziecięcej) . Akcja ogólnopolska. (2020).

Efekty:
- Budowanie wrażliwości i empatii
- Wzmacnianie poczucia sprawczości
- Umiejętność współdziałania z innymi
- Eliminowanie skutków niedostosowania społecznego
- Propagowanie wzorców i wartości, norm społecznych
- Kształtowanie postaw
- Promowanie placówki
- Podniesienie jakości pracy placówki

7. Promocja czytelnictwa i biblioteki w środowisku szkolnym.
Systematycznie przygotowywałam wystawy tematyczne, wystawy nowości książkowych w bibliotece szkolnej, angażując w przygotowanie chętnych uczniów.
Prowadziłam zajęcia biblioteczne, podejmujące nie tylko tematykę z zakresu edukacji czytelniczej, ale też z zakresu szeroko pojętej kultury oraz działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia np. zajęcia poświęcone Światowemu Dniu AIDS.
Moim celem było: poszerzenie horyzontów wychowanków, budzenie szacunku dla tradycji, a także doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Zajęcia, które prowadziłam to:
- Od starożytności do współczesności – historia książki.
- Multimedialne źródła informacji.
- Praca z tekstem- bogacimy słownictwo.
- Współczesna literatura popularna.
- Słowniki i encyklopedie źródłem informacji.
- Ćwiczenia ortograficzne.
- Internet źródłem wiedzy.
- Bazy komputerowe bibliotek naukowych.
- Tradycje bożonarodzeniowe.
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
- Wolontariat- co to jest?
- Wolontariusz – każdy może nim być?
- Tradycje wielkanocne.
- Dzień Praw Zwierząt.
- Dzień Amnesty International.
- Październik miesiącem bibliotek szkolnych.
- Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
- Biblioteki cyfrowe.
- O tradycjach świątecznych – Mikołajki.
- Różne źródła wyszukiwania informacji.
- Patroni Roku 2021.
- Walentynki- historia i zwyczaje
-Międzynarodowy Dzień Pisarzy
- Praca z tekstem – ćwiczenia słownikowe
- Światowy Dzień Poezji
- Dzień Książki
- Dzień Ziemi
- Praca z tekstem- czytanie ze zrozumieniem
- Konstytucja 3 Maja
Przeprowadziłam cykle lekcji bibliotecznych związanych z : Międzynarodowym Dniem Kropki, Międzynarodowym Dniem Tolerancji oraz Światowym Dniem AIDS.
Włączyłam się w akcję ogólnopolską – „Narodowe Czytanie”. Wraz z uczniami wszystkich klas, we współpracy z nauczycielami, czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej” G. Zapolskiej.
Realizowałam ogólnopolski projekt edukacyjny #cojaczytam. Kampania miała na celu zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania na rzecz promocji czytelnictwa.
Corocznie jesienią włączałam się w akcję – „Październik miesiącem bibliotek szkolnych”. W jej ramach zachęcam do odwiedzin naszej biblioteki w czasie przerw, organizując quizy czytelnicze, minikonkursy, wystawki.
Byłam pomysłodawczynią i organizatorką zajęć „Jesień z planszówkami”. Zajęcia kreatywne, rozwijające logiczne myślenie, spostrzegawczość, dawały też możliwość zdrowej rywalizacji i sprawdzenia siebie.
Organizowałam konkursy na zdjęcie z książką. Cieszyły się dużym zainteresowaniem w naszym ośrodku każdego roku, zwiększają liczbę i częstotliwość uczniów odwiedzających bibliotekę. Zdjęcia uczestników tegorocznego konkursu zostały wyróżnione i znalazły się na stronach włocławskiego portalu internetowego „ddwloclawek.pl” w dziale kultura (https://ddwloclawek.pl/pl/15_fotorelacje/94_kultura/15508_swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich-w-mow.html)

Efekty:
- Podniesienie jakości pracy placówki
- Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
- Wzrost czytelnictwa
- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- Promocja biblioteki szkolnej
- Eliminowanie skutków niedostosowania społecznego wychowanków
- Propagowanie wzorców i wartości, norm społecznych
- Kształtowanie postaw

8. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
Brałam udział w e-konferencjach i szkoleniach mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, poszerzanie wiedzy oraz rozwój własny. Wszystkie podjęte formy dały mi możliwość efektywniejszej pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej z uwzględnieniem specyfiki mojej placówki.
Formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział:
- Szkolenie doskonalące „Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga. Mechanizmy psychologiczne, metodyka prowadzenia zajęć , tworzenie bajek terapeutycznych opartych na diagnozie problemów dziecka” (2020)
- Szkolenie e-learningowe „Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży” (2020)
- Webinar: „Biblioterapia: Dorastanie – kryzys i szansa na rozwój” cz. 1, cz. 2 (2021)
- Szkolenie: „Czytanie wrażeniowe” (2021)
- Szkolenie: „Podręczniki w bibliotece”(2021)
- Szkolenie: „Wytyczanie nowych ścieżek programowych w pracy bibliotek szkolnych- wspieranie nauczycieli w realizacji priorytetu MEiN w zakresie kreatywności, innowacyjności uczniów i nauczycieli” (2021)
- Szkolenie e-learningowe: „ABC profilaktyki”(2021)
- E-konferencja: „Szkoła od Nowa- od teorii do praktyki, czyli o tym, w jaki sposób szkoły ćwiczeń budują wartościowe relacje” (2021)
- Szkolenie e-learningowe: „Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi
i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży szkolnej” (2022)
- Szkolenie: „Kreatywne formy promocji książki i czytelnictwa” (2022)
- Szkolenie: „Biblioterapia i bajkoterapia w sytuacjach kryzysowych”(2022)
- Kurs online: „Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w szkole” (2022)
- Szkolenie „Metody i narzędzia wykorzystywania literatury w realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022” (2022)

Efekty:
- Wzbogacenie wiedzy merytorycznej i doskonalenie warsztatu pracy.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Możliwość dostępu do wielu zasobów internetowych udostępnianych uczestnikom
- Podniesienie jakości pracy poprzez ustawiczny rozwój

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit.a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opracowałam i wdrożyłam program zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych – „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka!”. Organizowałam cykliczne spotkania oraz działania w ich ramach promujące czytelnictwo, motywujące do kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz do postaw społecznie akceptowalnych poprzez przybliżanie postaw znanych i wartościowych ludzi oraz tradycji polskich związanych na przykład ze świętami. Szczególny nacisk kładłam na pracę z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, mającymi problemy z akceptacją i dostosowaniem się oraz z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Dzięki temu, że były to zajęcia dodatkowe, uczniowie pracowali bez presji, potrafili bardziej się otworzyć. Jednocześnie cały czas zwracałam uwagę na utrzymanie dyscypliny i skracanie dystansu oraz kulturalne zachowanie zgodnie z obowiązującymi normami, pamiętając, że pracuję z wychowankami placówki resocjalizacyjno – rewalidacyjnej.
Program adresowałam do uczniów szkoły podstawowej. Uczestnikami byli uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się w roku szkolnym 2020/2021.
Opracowałam też program działania Gazetki Szkolnej MOW Włocławek. Na bieżąco opracowywałam tematykę kolejnych numerów i sprawowałam opiekę nad uczniami wchodzącymi w skład zespołu redakcyjnego. Gazetka działała w latach 2021 – 2022.

Efekty:
- Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
- Poszerzenie oferty placówki
- Organizacja czasu wolnego od nauki
- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- Budzenie zainteresowania kulturą
- Eliminowanie skutków niedostosowania społecznego
- Kompensacja niepełnosprawności wychowanków
- Propagowanie wzorców i wartości, norm społecznych

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. d
Opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Czerpiąc z dotychczasowego doświadczenia z pracy w placówce resocjalizacyjno – wychowawczej, mając wiedzę, z jakimi brakami przychodzą do nas i jak funkcjonują uczniowie kierowani do takich placówek, zdając sobie sprawę z plusów i minusów pracy bibliotekarki w ośrodku z tzw. trudną młodzieżą, opracowałam i opublikowałam artykuły dotyczące działalności biblioteki i pracy nauczyciela bibliotekarza w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.
Artykuły ukazały się w ogólnopolskim czasopiśmie dla nauczycieli bibliotekarzy – „Biblioteka w szkole” (nr 02/ 2022) oraz w Kujawsko – Pomorskim Przeglądzie Oświatowym „UczMy" ( nr 1 (43) I – II 2022).
Kolejny artykuł czeka na publikację i ukaże się we wrześniowym numerze Kujawsko – Pomorskiego Przeglądu Oświatowego „UczMy". Dotyczy technologii informacyjno- komunikacyjnych w pracy z uczniem i propagowaniu czytania wśród młodzieży przy wykorzystaniu nowoczesnych form i metod pracy – „TIK w promocji czytelnictwa”.

Efekty:
- Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
- Promowanie własnego warsztatu pracy i ciekawych rozwiązań metodycznych
- Promocja szkoły

Podsumowanie

Czas stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy. Umożliwił mi pracę nad sobą oraz doskonalenie zawodowe. Czuję dumę, bo udało mi się poprzez podejmowane działania, odnieść wiele sukcesów.
Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu, świadczą o tym, że spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Podejmowane działania wzbogaciły mój warsztat pracy, doprowadziły do podwyższenia jakości mojej pracy, a co za tym idzie jakości pracy szkoły.
Angażowałam się w podejmowane działania, starałam się stworzyć przyjazne, sprzyjające warunki edukacyjne i przybliżyć uczniom świat literatury. Największą nagrodą było „zarażenie” czytaniem dziecka, które do tej pory, nie przeczytało żadnej książki. W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z uczniami, prowadzić zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, które dadzą uczniom podstawy wiedzy i umiejętności, przy jednoczesnym ich uatrakcyjnieniu dla młodego odbiorcy. W ciągu tych lat pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi, jak i z uczniami mającymi trudności w nauce, prowadziłam zajęcia biblioteczne, uwzględniając zróżnicowane potrzeby edukacyjne. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Bardzo duży nacisk kładłam na szerzenie kultury wśród młodzieży poprzez udostępnianie odpowiedniej literatury, materiałów dydaktycznych oraz szereg działań i cykl zajęć podejmujących tematy związane z naszym dziedzictwem jako narodu i kraju.
Podczas realizacji zadań współpracowałam z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem i psychologiem. Praca w zgranym zespole jest podstawą funkcjonowania w mojej placówce, a wzajemne zaufanie, życzliwość i poczucie, że ma się na kogo liczyć w tej trudnej pracy, są nieocenione. Praca zespołowa, zaangażowanie wszystkich w wychowanie i nauczanie naszych wychowanków przynosi efekty, podnosząc jakość pracy naszego ośrodka i tworząc pozytywny wizerunek placówki w środowisku lokalnym.
Praca z młodzieżą w mojej placówce jest specyficzna, nie zawsze łatwa, ale efekty tej pracy dają mi ogromną satysfakcję. Cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz wyżej poprzeczkę.
Chciałam kreować pozytywny wizerunek biblioteki jako miejsca, które oferuje zarówno odpowiedni warsztat pracy, jak i twórcze pomysły realizacji zadań edukacyjnych. Dbałam o kontakty z najmłodszymi wychowankami przez zajęcia umożliwiające kontakt z książką.
Okres stażu był też czasem autorefleksji, która jest konieczna do doskonalenia własnego warsztatu pracy. W kolejnych latach pracy będę się starała jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie, by wspomagać uczniów w ich rozwoju, pamiętając o ich potrzebach i możliwościach. Będę chciała kontynuować pracę nad propagowaniem kultury i promowaniem książki oraz biblioteki jako miejsca przyjaznego młodym ludziom.
Chciałabym dodać, że w 2020 roku otrzymałam Nagrodę Dyrektora za dotychczasową pracę. Nagroda ta dała mi ogromną satysfakcję zawodową i stanowiła motywację do dalszej pracy.
Zdaję sobie sprawę, że to nie koniec mojej drogi, wiele pracy przede mną, ale myślę, że warto ten trud podjąć, by być nauczycielem kompetentnym i kreatywnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.