X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49176
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego z religii

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
na nauczyciela dyplomowanego
mgr Ewa Terpic - Zając
nauczyciel mianowany Zespołu Placówek Oświatowych
im. Jana Pawła II w Bukowie
Pełniona funkcja: katecheta

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.
Bukowa, ul. Osiedlowa 20/6
29-105 Krasocin
Tel: 504 231 443

Bukowa, 6 czerwca 2022 r.

Jestem nauczycielem katechetą w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie od 1 września 1990 r.
Kwalifikacje nauczycielskie:
- Kolegium Teologiczne Diecezji Kieleckiej, 21 czerwca 1997 r.;
- studia licencjackie w zakresie: pedagogika resocjalizacyjna i sądowa, 20 maja 2004 r. na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach;
- studia magisterskie w zakresie: pedagogiki szkolnej i środowiskowej, 08 lipca 2006 r. na Akademii Świętokrzyskiej im. Jan Kochanowskiego w Kielcach;
- studia podyplomowe w zakresie teologii ogólnej z przygotowaniem katechetycznym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 13 października 2008 r.
Posiadam 36 letni staż pracy pedagogicznej, a od 04.09.2006 r jestem nauczycielem mianowanym.
Staż, który realizowałam ubiegając się o awans na nauczyciela dyplomowanego, nie zmienił diametralnie stylu mojej pracy ani aktywności zawodowej. Od początku mojej drogi zawodowej nauczyciela katechety starałam się doskonalić siebie i swój warsztat pracy dla dobra uczniów, szkoły i parafii. W planie rozwoju zawodowego założyłam zrealizowanie zadań, które dzięki moim umiejętnościom i predyspozycjom dobrze wykonam, a zrealizowanie ich procentować będzie podniesieniem jakości mojej pracy, a tym samym i szkoły, w której pracuję. W związku z powyższym podejmowane przeze mnie aktywności są ściśle powiązane z programem pracy szkoły.
W trakcie realizacji planu dokonywałam bieżącej analizy własnych dokonań i skuteczności realizowanych zadań. Rozpatrywałam osiągnięcie celów szczegółowych, formułowałam wnioski do dalszej pracy.
Realizując plan rozwoju zawodowego przekonałam się, iż dużo zależy od zespołu ludzi, z którymi przyszło mi współpracować. Wiele ciekawych przedsięwzięć udało mi się zrealizować wspólnie z koleżankami i kolegami, ponieważ stanowimy twórczą, pełną zapału, otwartą na nowe pomysły grupę. Dzięki takiej postawie nasze plany są możliwe do zrealizowania, a praca przynosi zadowolenie. Zaangażowanie koleżanek i kolegów, ich uwagi i opinie często były bodźcem do wprowadzenia zmian i doskonalenia samej siebie.
Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Przez cały jego okres starałam się, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie założonymi wcześniej terminami, a przede wszystkim miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie szkoły i parafii. Niestety realizacja moich zaplanowanych zadań zderzyła się z obostrzeniami dotyczącymi epidemii Covid-19, oraz wprowadzeniem nauczania zdalnego przez okres 8 miesięcy
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, usystematyzowanego według wymagań dotyczących nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Przez cały okres swojej pracy zawodowej starałam się podnosić swoje kwalifikacje, poszerzać wiedzę i zdobywać nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach i szkoleniach. Ukończyłam liczne formy doskonalenia zawodowego, które wpłynęły na pogłębienie mojej wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi i podniesieniu poziomu mojej pracy. Zdobyte doświadczenie w szkoleniach wykorzystywałam w codziennej pracy.
W czasie trwania stażu ukończyłam następujące szkolenia i kursy:
 „Jesienna konferencja metodyczna dla katechetów” – 2019, 2020, 2021 r.,
 „Rekolekcje formacyjne dla katechetów w Centrum Dialogu w Skorzeszycach” raz w roku,
 „Katecheta w akcji” – 2019 r.
 „Grywalizacja, czyli wykorzystanie gier i metod opierających się na mechanizmie gier w dydaktyce szkolnej w oparciu o narzędzia ICT”,
 „Aktywni na katechezie” – 2020 r.,
 „Multimedialna lekcja religii” – 2020 r.,
 „Katecheza misyjna w szkole” – 2020 r.,
 „Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne „Nowa epoka polskiej katechezy” – 2020 r.,
 „Szkolne Koło Caritas – przykazanie miłości w praktyce” – 2020r.,
 „Budowanie autorytetu nauczyciela religii w realiach współczesnej szkoły”- 2021r.,
 „Jak wprowadzać pozytywną dyscyplinę w przedszkolu” -2021 r.,
 „Wspieranie rozwoju społecznego w czasach pandemii”- 2021 r.,
 „Zamiast pochwał i uwag. Jak wzmocnić pozytywnie uczniów, aby się uczyli?” - 2021r.,
 „Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży” – 2021 r.,
 „Wybrane metody pracy z Pismem Świętym w katechezie specjalnej” – 2021 r.,
 „Współpraca z rodzicem dziecka ze spektrum autyzmu” – 2021 r.,
 Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne online „Kryzys czy szansa? Katecheza w postpandemicznym świecie” – 2021 r.,
 „MS Teams + Office 365 w pracy nauczyciela w zakresie PowerPoint. Jak tworzyć profesjonalne prezentacje?, Stream i YouTube w zdalnym oraz tradycyjnym nauczaniu oraz Jak przeprowadzać testy w MS Teams i PixBlocks” – 2021 r.,
 „Dyscyplina w grupie. Kary i nagrody w przedszkolu i w szkole” – 2021 r.
 „Ukryty geniusz, czyli jak odkryć mocne strony ucznia?” – 2021, 2022 r.,
 „Metody pracy z prowokacyjnym uczniem” – 2021 r.,
 „ Anny i Joachimowie XXI wieku na straży wiary młodego pokolenia” – 2022 r.,
 „Fobie i leki XXI wieku, Jak nauczać religii w dzisiejszym świecie?” – 2022 r.,
 „Zakończenie stażu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy” – 2022r.,
 „ Przygotowanie do sakramentów św. uczniów ze SPE” – 2022 r.,
 „Jak przygotować dokumentację z odbycia stażu na nauczyciela dyplomowanego?” – 2022 r.

Jako członek Rady Pedagogicznej uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych w ramach WDN. Były to między innymi: ”Tworzenie zasad i procedur punktowego oceniania uczniów z zachowania” – 2019 r., „ Jak korzystać ze Skaypa?” - 2020 r. oraz „Jak skutecznie organizować proces uczenia się uczniów podczas nauczania zdalnego?” – 2021 r.. Zdobyte umiejętności wykorzystywałam w pracy z uczniami chcącymi pogłębiać swoją wiedzę religijno-teologiczną oraz z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Przez trzy lata stażu mobilizowałam uczniów do udziału w różnych konkursach. Między innymi przygotowywałam dzieci i młodzież do udziału w diecezjalnych konkursach biblijnych, różnego rodzaju konkursach plastycznych oraz konkursach wiedzy o patronie naszej szkoły. Na uwagę zasługuje fakt, że reprezentacja naszej szkoły:
- w 2019 roku
Praca nauczyciela katechety polega na ciągłym poszukiwaniu jak najlepszych dróg dotarcia do ucznia i przekazania mu umiejętności w taki sposób, by chciał dowiedzieć się jeszcze więcej. Pomagają nam w tym publikacje, czasopisma i książki. Dążąc do wzbogacenia warsztatu pracy podjęłam następujące zadania:
 sięgałam po czasopisma i literaturę metodyczną przydatną w mojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej („Katecheta”, „Wychowawca”, „Misje dzisiaj”),
 urozmaicałam zajęcia katechezy i podnosiłam skuteczność nauczania, stosując metody aktywizujące np.: metoda projektu, drama, burza mózgu, eksperymenty, śniegowa kula; przez co lekcje stawały się żywsze, a uczniowie chętniej pracowali rozwijając swoje umiejętności,
 posiadając umiejętność posługiwania się technologią komputerową przygotowywałam materiały dydaktyczne takie jak: testy, rebusy, krzy-żówki,
 gromadziłam filmy, czasopisma i plakaty dydaktyczne i wizualne,
 chcąc doskonalić swój warsztat pracy wykorzystywałam podczas nauczania zdalnego materiały udostępniane nam przez wydawnictwa „Jedność” Kielce i „Św. Wojciech” w Poznaniu ( np.: karty pracy, testy i quizy, prezentacje multimedialne)
Prowadzenie zajęć katechezy z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z różnych środowisk, jest dla mnie zawsze dużym wyzwaniem. Dlatego bardzo ważna jest wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pracującymi w naszej szkole, ale także z katechetami uczącymi w innych placówkach. Zawsze staram się swoimi doświadczeniami dzielić z innymi podczas organizacji różnego rodzaju uroczystości szkolnych i religijnych. Taką dostępną formą jest upublicznianie swojej wiedzy i osiągnięć poprzez portale społecznościowe oraz konferencje metodyczne. Dorobek swojej długoletniej pracy: scenariusze apeli, przedstawień, regulaminy konkursów oraz konspekty lekcji gromadzę w teczkach tematycznych i przekazuję do szkolnej i publicznej biblioteki oraz dzielę się nimi z chętnymi nauczycielami i katechetami. Wywiązując się z przedstawionych zadań przeprowadziłem w okresie stażu zajęcia otwarte dla nauczycieli w zespole wychowawczym i przedmiotowym oraz w ramach WDN:

Szkolenia dla rady pedagogicznej w ramach WDN:
• „Grywalizacja, czyli wykorzystywanie gier i metod opierających się na mechanizmie gier w dydaktyce szkolnej w oparciu o narzędzia ITC” (2019 r.),
• „Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży” (2020 r.),
• „Dyscyplina w grupie. Kary i nagrody w przedszkolu i w szkole” (2021)
Celem przeprowadzonych przeze mnie szkoleń było podzielenie się z członkami rady materiałami i treściami z kursów, które wcześniej odbyłam. Poznanie prezentowanych treści odbyło się w formie wykładu wzbogaconego prezentacją multimedialną oraz zajęciach warsztatowych (samodzielna i w grupach praca uczestników).
Przeprowadzenie szkoleń pozwoliło mi na podzielenie się z kadrą pedagogiczną zdobytą wiedzą i wzajemną wymianę doświadczeń, a uczestnicy szkoleń będą mogli zastosować poznane treści do własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Prowadzenie zajęć otwartych w ramach zespołów wychowawczych i przedmiotowych:
W trakcie stażu przeprowadziłam 3 lekcje otwarte i 3 zajęcia w ramach zespołów wychowawczych i przedmiotowych, w których udział mogli wziąć nauczyciele naszej szkoły oraz katecheci z naszej parafii oraz rodzice uczniów z poszczególnych klas.
• październik 2019 r. „Dziedzictwo świętego Jana Pawła II” zajęcia przeprowadzone w ramach zespołu humanistycznego, których celem było zapoznanie uczestników szkolenia z zadaniami, jakie szkoła podejmuje realizując „Program szkoły związany z 100 rocznicą Urodzin Jana Pawła II”, oraz przekazanie metod, technik i form pracy jakie mogą być w tym programie wykorzystane na poszczególnych edukacjach i przedmiotach. W zajęciach uczestniczyli nauczyciele języka polskiego, historii i wychowawcy klas oraz nauczyciel biblioteki i świetlicy szkolnej;
• grudzień 2019 r. „Zwyczaje i tradycje Bożonarodzeniowe w Polsce i na świecie” – lekcja poprowadzona w klasie VI z udziałem wychowawcy klasy i rodziców uczniów. Celem lekcji było odnajdywanie i popularyzowanie tradycji i zwyczajów świątecznych naszego regionu oraz poznawanie tradycji świątecznych Krajów Europy i Świata. Podczas zajęć zastosowałam metody aktywizujące: dramę i metodę projektu, które pobudzały do działania nie tylko samych uczniów ale również ich rodziców. Efektem końcowym zajęć było przygotowanie ozdoby bożonarodzeniowej (ozdobienie styropianowej bombki). W zajęciach w charakterze obserwatora i gościa uczestniczył proboszcz naszej parafii, ksiądz prefekt i katechetka z sąsiedniej szkoły.
• w listopadzie 2020 r. przeprowadziłam zajęcia otwarte w formie zdalnej dla chętnych nauczycieli i rodziców n.t. „Wspieranie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży w czasach pandemii” na platformie MS Teams. Celem tych zajęć było podzielenie się ze słuchaczami materiałami w formie prezentacji multimedialnej ze szkolenia jakie odbyłam oraz prezentacja przygotowanych przeze mnie metod, jak zachęcić dzieci i młodzież do kontaktów z rówieśnikami, nie tylko przez media społecznościowe. Wynikiem tego spotkania była ożywiona dyskusja, która zaowocowała cennymi radami nie tylko dla nauczycieli ale i rodziców naszych wychowanków.
• w maju 2021 lekcja otwarta w kasie V „Nieugięty przewodnik narodu –kardynał Stefan Wyszyński” z udziałem nauczycieli –wychowawców klas V-VIII. Celem lekcji było poznanie biografii Prymasa Polski i Jego roli w historii naszego kraju oraz przygotowanie uczniów i społeczności szkoły do beatyfikacji Kardynała. Uczniowie mogli również uczyć się postawy odważnego wyznawania własnego zdania i obrony własnych przekonań.
• w październiku 2021 r. lekcja otwarta „ Grób Nieznanego Żołnierza – miejsce wdzięczności bohaterom” w klasie IV z udziałem wychowawcy i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celem zajęć było poznanie bohaterów narodowych i miejsc im poświęconych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za Ojczyznę i chrześcijańskiej postawy troski o groby zmarłych obrońców naszej tożsamości narodowej. Efektem końcowym zajęć było utworzenie mapy Miejsc Pamięci, które znajdują się w naszej najbliższej okolicy.
• w kwietniu 2022 r. przeprowadziłam zajęcia w zespole wychowawczym n.t. „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie na Ukrainie?” Celem spotkania było opracowanie spójnych metod, form i treści przekazu dotyczących wydarzeń politycznych za naszą wschodnią granicą, oraz podjęcie inicjatyw dotyczących wspierania naszych sąsiadów z Ukrainy w pomoc rzeczową i materialną.
Przygotowując się do zajęć, lekcji otwartych i szkoleń w ramach WDN samodzielnie studiowałam fa¬chową literaturę, korzystałam z notatek i publikacji udostępnianych podczas odbytych kursów i konferencji. W poszukiwaniu ciekawych informacji pedagogicznych i dydaktycznych bardzo często sięgałam do Internetu na portale katechetyczne, liturgiczne i biblijne. Zdobyta wiedza teoretyczna pozwalała mi również na rozwiązywanie problemów wychowawczych, które pojawiały się w pracy nauczyciela - katechety. Decydowałam się wówczas na indywidualne rozmowy z wychowawcami, uczniami oraz ich rodzicami. Wszystko to wpłynęło na wzrost moich kompetencji i umiejętności zawodowych. Mo¬głam przygotowywać ciekawe i atrakcyjne lekcje dla uczniów i sprawdzić ich umiejętność współpracy w grupie.
Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej funkcji i wynikających z nich zadań. Pełniłam funkcję członka zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty w naszej szkole i innych placówkach, przygotowując przydzielone sale egzaminacyjne dla uczniów oraz czuwając nad przebiegiem samego już egzaminu.
W okresie stażu aktywnie uczestniczyłam w opracowywaniu dokumentów szkolnych oraz ich ewaluacji: Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny, ewaluacja wewnętrzna nt. Zdalnego nauczania.
Tradycją naszej szkoły jest organizacja Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Od XIV lat jestem jego głównym organizatorem razem z nauczycielem biblioteki i wychowawcą świetlicy szkolnej. Co roku staramy się opracować regulamin tego konkursu w oparciu o tematykę Roku Liturgicznego i wydarzeń o charakterze społeczno-religijnym. Nasz konkurs co roku spotyka się z ogromnym zainteresowaniem wśród naszych uczniów i ich rodziców oraz okolicznych szkół z terenu naszej gminy. By uatrakcyjnić przebieg tego konkursu staramy się pozyskiwać sponsorów wśród miejscowych biznesmenów, radnych, byłych absolwentów naszej szkoły, aby pozyskać fundusze na zakup cennych nagród i przygotować wspaniałą oprawę rozstrzygnięcia i podsumowania konkursu. Dlatego temu przedsięwzięciu towarzyszą często wspaniałe przedstawienia i koncerty (np.: gościliśmy dziecięcy zespół „Promyczki Dobra” z Nowego Sącza, parafialną scholę z Sanktuarium Matki Bożej w Piekoszowie czy Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Krasocina) o bożonarodzeniowym charakterze oraz kiermasze ozdób świątecznych przygotowanych przez zaprzyjaźnione z naszą szkołą ośrodki terapii zajęciowej z Fanisławic i Ostrowa oraz przez Koła Gospodyń Wiejskich z Występ i Skorkowa.
Dostrzegając potrzeby wykorzystania uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży zorganizowałam w 2020 i 2021 roku Gminne Konkursy Plastyczne „Madonny Papieskie, oraz „Mój święty patron”, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zarówno naszych uczniów, jak i młodzieży z okolicznych szkół. Uzdolnienia plastyczne naszych uczniów wykorzystałam również organizując corocznie szkolne konkursy: „Różaniec z darów jesieni”, „Ekologiczny lampion adwentowy”, „Stacje Drogi Krzyżowej”.
Podczas swojej pracy staram się także podejmować różnorakie działania zmierzające do propagowania osoby patrona naszej szkoły Jana Pawła II. W roku szkolnym 2019/2020 opracowałam i zrealizowałam Program działań edukacyjno- wychowawczych pt. „ Dziedzictwo świętego Jana Pawła II w naszym życiu” z okazji 100 rocznicy urodzin Papieża, który realizowany był w różnych formach, oraz na różnych zajęciach dydaktycznych i wychowawczych. W ramach tego przedsięwzięcia została zorganizowana pielgrzymka naszych uczniów wraz z wychowawcami do Częstochowy na Święto Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, udział w Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym na Święty Krzyż, opracowano i przedstawiono montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. oraz zorganizowano Święto Patrona Szkoły z uroczystą Mszą świętą i ślubowaniem klasy pierwszej. Cała społeczność szkolna miała okazję poznać życie i nauczanie Ojca Świętego, patrona naszej placówki podczas tygodnia z naszym Patronem. Każdy dzień miał inną tematykę i zadania. Odbyły się konkursy plastyczne o Papieżu połączone z wystawą portretów w szkole i kościele, konkurs wiedzy dla klas IV-VIII w ramach współpracy z Ogólnopolskim Turniejem „Olimpus”, w którym ........zajęła II miejsce, przegląd ulubionych piosenek i pieśni Jana Pawła II, sportowy turniej klas „Papież też lubił uprawiać sport” oraz „Biały Marsz” z rozważaniami modlitwy różańcowej zaczerpniętej z życia i nauczania Jana Pawła II.
Niestety nie wszystkie zaplanowane działania tego programu udało się w pełni zrealizować ponieważ w marcu 2020 r. zostały wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii Koronawirusa i przejście na nauczanie zdalne.
W roku szkolnym 2021/2022 po okresie pandemii powrócono do realizacji propagowania osoby Jana Pawła II wśród społeczności szkolnej. W ramach Dni Patrona przygotowałam razem z nauczycielem biblioteki wystawę książek i albumów o naszym patronie, oraz twórczości Jana Pawła II. Opracowałam również i zorganizowałam dla uczniów klas IV-VIII quiz wiedzy „Co wiesz o Janie Pawle II oraz przeprowadziłam Szkolny Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II w oczach dzieci”.
Należę do tych nauczycieli, którzy już nie potrafią sobie wyobrazić pracy bez komputera. Jest on nieodzownym elementem moich działań. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy na bieżąco wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną. Aby móc z niej korzystać w szerokim zakresie, starałam się doskonalić swoje umiejętności w tej dziedzinie uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach: „Multimedialna lekcja religii”, „MS Teams + Ofice 365 w pracy nauczyciela”. Korzystałam z zasobów pakietu Microsoft Office: Word, Excel, Power-Point. Własny komputer wykorzystywałam w codziennej pracy do przygotowywania różnorodnych materiałów potrzebnych w czasie lekcji.
Opracowywałam materiały dydaktyczne typu: testy, formularze itp., a także programy, regulaminy konkursów, scenariusze lekcji, scenariusze imprez, dyplomy, podziękowania, zaproszenia, czytania na uroczystość I Komunii Świętej i bierzmowania.
Zasoby Internetu i komputera wykorzystuję również przy redagowaniu i prowadzeniu kroniki naszej szkoły i parafii. Ta dodatkowa działalność jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ gromadzenie informacji o różnorakich działaniach szkoły, czy parafii pozwala dokumentować lokalną historię. Moje działania opieram na archiwizacji wydarzeń korzystając z: artykułów prasowych, stron Internetowych szkoły i parafii, zdjęć, dyplomów, certyfikatów, notatek nauczycieli. Każda z przygotowywanych kronik ma swoją wartość poznawczą oraz sentymentalną.
Innym bardzo ważnym w mojej pracy pedagogicznej i wychowawczej zadaniem jest opieka nad Sztandarem Szkoły. Ten rodzaj działania traktuję priorytetowo, ponieważ sztandar jest symbolem Polski i naszej Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła oraz wizytówką szkoły na zewnątrz. Dlatego jego traktowanie i ceremoniał imprez z jego udziałem musi być właściwy i godny. Wychodząc naprzeciw tym zasadom i wymogom, razem z nauczycielem historii i WOS, opracowałam i wdrożyłam w życie Szkolny Ceremoniarz Sztandarowy, w którym zawarliśmy podstawowe zasady dotyczące pocztu sztandarowego, odpowiedniego ubioru, postępowania podczas uroczystości szkolnych, państwowych i religijnych, przekazywania sztandaru oraz jego przechowywania. Nie może zabraknąć również w tym zadaniu przeprowadzania cyklicznych szkoleń pocztu sztandarowego, dotyczących musztry, postawy ciała, zasad zachowania oraz oddawania sztandarowi czci i szacunku.
Dodatkowym zajęciem w mojej pracy dydaktycznej jest przygotowywanie dzieci klas III do przyjęcia Sakramentu Eucharystii i Pokuty. Dlatego w miesiącu październiku razem z dziećmi przygotowuję rozważania tajemnic różańcowych i uczestniczę w różańcowych nabożeństwach. W okresie Adwentu uczestniczę w Roratach, a w okresie Wielkiego Postu przygotowuję celebrację Drogi Krzyżowej dla dzieci.
Dla dzieci i ich rodziców wygłosiłam kilka prelekcji i konferencji n.t.:
• Jak pomóc swojemu dziecku w zdobywaniu wiedzy religijnej,
• Jak atmosfera domu rodzinnego wpływa na przygotowanie dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej?,
• Jak uczyć dziecko modlitwy?,
• Jak przygotowywać dziecko do uczestniczenia we Mszy Świętej?,
• Zycie eucharystyczne dziecka i jego najbliższych.
• Co jest najważniejsze przy organizowaniu rodzinnej uroczystości?
Opracowywałam również scenariusze Uroczystości I Komunii Świętej oraz przygotowywałam dla dzieci i rodziców „Pamiątki Udziału w Liturgii Komunijnej”, ”Śpiewnika Komunijnego” oraz celebrację Białego Tygodnia . Przygotowywałam również Liturgię Rocznicy I Komunii Świętej, szkolnych i parafialnych rekolekcji oraz przedstawienie „Dzieci z Fatimy” na parafialne Nabożeństwa Fatimskie i celebrację Orszaku Trzech Króli.
Przez cały okres stażu wraz z dziećmi organizowałam różne uroczystości szkolne związane ściśle z Rokiem Liturgicznym. W grudniu organizowałam Szkolne Jasełka, a przed Świętami Wielkanocnymi Misterium Męki Pańskiej. Organizacja tych przedstawień była dla mnie i moich uczniów ogromnym doświadczeniem nie tylko poznawczym ale również duchowym. Każdy scenariusz był przemyślany i dostosowany do możliwości aktorskich uczniów z wykorzystaniem tematów dydaktycznych i wychowawczych proponowanych na dany rok szkolny i liturgiczny. Do organizacji przedstawień wykorzystywałam kostiumy, które przez długoletni staż mojej pracy starałam się gromadzić a także zakupiłam kilkanaście strojów z własnych funduszy.
W mojej pracy dydaktycznej czynnie włączałam się w akcje charytatywne organizowane przez Szkolne Koło Wolontariatu oraz Parafialny Caritas, a były to: Szlachetna Paczka, Ołówek dla Afryki, Uczynek wiary – rower dla katechisty w Afryce, Paczka dla Ukrainy, Plecaczek dla kolegi z Ukrainy, Kup Pan szczotkę, Karma dla zwierząt ze schroniska, Serce dla hospicjum, Puszka dla maluszka. Ta działalność pozwoliła mi na zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzeby innych i wartość dzielenia się tym co posiadamy w drugim człowiekiem
W październiku 2021 roku po raz pierwszy włączyłam naszą szkołę do Międzynarodowej Kampanii Modlitewnej „Milion dzieci modli się na różańcu” o pokój na całym świecie, organizowaną przez Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W ramach działań przygotowałam z uczniami gazetkę ścienną propagującą temat tegorocznej edycji kampanii, zorganizowałam projekcję filmu „Mój szkolny kolega z Afryki”, oraz cykl katechez nt. problemów w krajach misyjnych oraz włączyłam całą społeczność szkolną do modlitwy różańcowej w intencji pokoju na całym świecie. Dzięki tym przedsięwzięciom dzieci poznały problem głodu, ubóstwa, korupcji, wojny, terroru, niewolnictwa oraz wykorzystywania dzieci do ciężkiej pracy, co pozwoliło im na spojrzenie na swoje życie i docenienie tego co mają oraz uwrażliwiło ich na potrzebę do włączania się w różnego rodzaju pomoc charytatywną.
W wychowaniu dzieci i młodzieży duże znaczenie ma odpowiednio zagospodarowany czas wolny oraz dobra organizacja i jakość prowadzonych zajęć pozalekcyjnych. W trakcie trwania stażu prowadziłam dla zdolnych i zainteresowanych uczniów „Szkolne Koło Młodego Chrześcijanina” i „Koło Misyjne”, podczas których starałam się przybliżać uczniom zagadnienia o tematyce religijnej, biblijnej i liturgicznej a także uwrażliwiać na potrzeby ludzi z krajów misyjnych. Dzięki tym działaniom młodzież z naszej szkoły czynnie włączała się w akcje charytatywne w naszym Kościele: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Dzieło Nowego Tysiąclecia w ramach corocznego Dnia Papieskiego, Jałmużna wielkopostna, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, przygotowuje cotygodniowe niedzielne czytania mszalne, prowadzi nabożeństwa różańcowe i drogi krzyżowej dla dzieci i młodzieży, uczestniczy w procesjach Bożego Ciała, parafialnego odpustu, Świąt Wielkanocnych.
Nawiązałam również współpracę z siostrą Scholastyką (absolwentką naszej szkoły Krystyną Hajduk) ze Zgromadzenia Sióstr Sercanek, przebywającą obecnie na misjach na Jamajce, z którą korespondujemy przez dostępne portale społecznościowe i dzięki temu nasza młodzież może poznawać specyfikę pracy na misjach z najbardziej wiarygodnego źródła. Ta współpraca zaowocowała tym, że w 2020 roku zorganizowałam w naszej szkole zbiórkę wianuszków I –Komunijnych, które siostra po urlopie w naszym kraju zawiozła dla swoich podopiecznych.
Jestem także czynnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego i od wielu lat prowadzę Drużynę Harcerską, z której członkami podejmowałam wiele zadań i wyzwań zmierzających do przekazania młodzieży ideałów patriotycznych, obywatelskich i społecznych a także właściwego wykorzystania czasu wolnego. W okresie stażu razem z harcerzami zorganizowałam i uczestniczyłam w:
• 3 –dniowym wyjeździe harcerzy i zuchów do Zakopanego w ramach Betlejemskiego Zlotu (2019 r.),
• Biwaku z Okazji Dnia Myśli Braterskiej w Dobromierzu (2020 r.),
• Capstrzyku Niepodległościowym we Włoszczowie (2021 r.),
• Ogólnopolskiej Akcji „Czekolada od harcerzy” wspierającą służby mundurowe pełniące straż na wschodniej granicy naszego kraju (2021),
• Corocznym przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju dla lokalnej społeczności.
Podczas całorocznej pracy instruktorskiej staram się również zorganizować swoim harcerzom właściwe i bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Dlatego co tydzień organizuję dla nich zbiórki harcerskie, podczas których uczniowie poznają historię harcerstwa i naszej Ojczyzny, poszukują ideałów wśród działaczy harcerskich, których mogliby naśladować, uczą się radzenia sobie w codziennym życiu, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, oraz współpracy w grupie. Starałam się, aby zajęcia przeze mnie organizowane były atrakcyjne i ciekawe dlatego często korzystałam z zasobów Głównej Kwatery ZHP oraz dostępnych portali Internetowych, a dla potrzeb swojej drużyny opracowałam i wydrukowałam „Śpiewniczek-takie tam śpiewanki” oraz „Poradnik harcerski”. Co roku przygotowuję również naszych harcerzy do uczestnictwa w obozie harcerskim w Bazie Hufca Szczekocińsko-Włoszczowskiego w Międzywodziu: prowadzę ich rekrutację, gromadzę i kompletuję wyposażenie harcerskie, wypożyczam z zasobów drużyny sprzęt biwakowy i turystyczny.
Za swoja działalność instruktorską i społeczną zostałam w październiku 2019 r. odznaczona Brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.
W ramach dziękczynienia za Sakrament Eucharystii każdego roku organizowałam wspólnie z parafią wycieczki-pielgrzymki mające na celu poznawania zabytków sztuki sakralnej w naszym regionie oraz miejsc związanych z patronem naszej szkoły. W 2020 i 2021 roku były to wyjazdy do Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie i Częstochowie, a w 2022 r. do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach i Centrum Dialogu Świętego Jana Pawła II.
We wrześniu 2021 roku przeprowadziłam lekcję hospitowaną przez księdza metodyka diecezjalnego i panią dyrektor nt. „Biblia – Księgą życia” w klasie II w ramach wizytacji kanonicznej naszej parafii.
W roku 2021/2022 w ramach etatu prowadziłam co tydzień 4 godzin zajęć w świetlicy szkolnej, gdzie wspólnie z nauczycielem świetlicy organizowałam bardzo ciekawe zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Świetliczaki na tropie...zagadek”, którego celem było:
- wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;
- uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
- działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
- rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
- zaincicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.
W ramach tego projektu zrealizowaliśmy następujące zadania:
1. Przysłowia o ptakach: „Ile jaskółek wiosnę zwiastuje?”.
Na zajęciach dzieci poznawały przysłowia i powiedzenia o ptakach oraz poznawały różne gatunki ptaków żyjących w naszym kraju poprzez wyszukiwanie informacji w albumach przyrodniczych, które ptaki zimują w naszej Ojczyźnie, a które odlatują do ciepłych krajów.
2. Na zajęciach tematycznych dotyczących kosmosu. „Nie wszystko gwiazda co się świeci? dzieci poznały planety Układu Słonecznego oglądając film edukacyjny, oraz książki i albumy dotyczące kosmosu oraz wykonały makiety Układu Słonecznego i prac plastyczne: „Kosmos w oczach dzieci”.
3. Bardzo ciekawym zadaniem było poznanie sztuki op-art „Czy ten obraz się rusza?” Inspiracją do wykonania tego zadania było przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej ruchu w sztuce plastycznej i wrażenia iluzji oraz wykonanie wspaniałych kolorowych prace.
4. Szyfrowanie wiadomości okazało się wspaniałą zabawą, dzieci w parach i grupach przekazywały sobie informacje korzystając ze znanych szyfrów: ga-de-ry-po-lu-ki, tabelowy, kołowy oraz alfabetu Morsa, a na koniec zajęć powstał szyfr, który znany jest tylko dzieciom ze świetlicy. Ale dzieci dowiedziały się również, że zaszyfrowane wiadomości przekazywane były również w sposób tajny podczas II wojny światowej, w średniowieczu i innych historycznych epokach. Że czasami kurierzy przekazywali zaszyfrowane wiadomości z narażeniem życia.
5. Wykonanie zadania „Pomidor – warzywo, czy owoc?” skłoniło naszych „świetliczaków” do lektury czasopism ogrodniczych i książek przyrodniczych w celu poznania wymagań uprawy znanych owoców i warzyw oraz poznania przepisów dotyczących przygotowywania zdrowych i dietetycznych sałatek oraz przetworów na zimę.
6. Przedstawienie dzieciom zjawiska „Mimikry”, czyli przystosowywania się zwierząt i roślin do środowiska, w którym żyją wymagało przygotowania zdjęć i filmów edukacyjnych, które przedstawiały omawiane zjawisko. Czasami na trudno było odszukać, gdzie ukryło się jakieś zwierzątko oraz odgadnąć, czy to roślina, a może owad? Na zakończenie każdy wykonał Kameleona według własnego pomysłu i wyobraźni.
7. Sztuka Aborygeńska to kolejna propozycja do realizacji, która pozwoliła dzieciom poznać tradycje i zwyczaje rdzennych mieszkańców Australii oraz kropkową technikę malowania i ozdabiania, jaką stosowali Aborygeni.
8. Inspiracją do wykonania zadania „Kim jest Biała Dama?” była wirtualna wycieczka do Chęcin, gdzie znajduje się średniowieczny zamek obronny. Dzięki prezentacji multimedialnej uczniowie poznali historię tego miejsca i legendę o duchu Białej Damy, który ukazuje się na zamkowych murach. Ta wyprawa skłoniła uczestników do poznania historii innych polskich zamków, poprzez przeglądanie Internetowych portali oraz albumów i książek. Uczniowie postanowili również wymyślić własną legendę o zamku, który tak naprawdę nie istnieje oraz stworzyć jego makietę przy użyciu różnego rodzaju klocków.
9. Realizowanie zadania „Cztery pory roku, a może więcej...?” uczestnicy zajęć rozpoczęli od poznawania charakterystycznych cech polskich pór roku, a następnie dobierali obrazki do rekwizytów i kompletowali odpowiedni do nich ubiór, który zaprezentowali na pokazie mody. Nie mogło zabraknąć wykonania pracy plastycznej na temat ulubionej pory roku.
10. Poznawanie polskich tradycji kulinarnych to kolejne zadanie tego projektu. Jego realizacja wymagała od uczestników poznania przepisów na różne potrawy. Okazało się, że przepis na tą samą potrawę może być zupełnie inny w różnych częściach naszego kraju, że nawet nazwy produktów mogą się od siebie różnić. Niektórzy uczestnicy naszego projektu przynieśli nawet na zajęcia przepisy swoich mam i babć, które w ich rodzinach przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Z indywidualnych przepisów powstała wspaniała świetlicowa Książka kucharska p.t. „Nasze ulubione potrawy”.
11. „Paski, prążki czy kwiaty” to kolejne zadanie, jakie zrealizowali nasi uczniowie.
Zajęcia przez nas zaproponowane polegały na poznaniu strojów ludowych charakterystycznych dla poszczególnych regionów naszego kraju oraz ich nazewnictwo, przeprowadzenie quizu ze znajomości nazw strojów regionalnych oraz zaprojektowanie haftu ludowego na papierowej serwecie.

Podczas realizacji zadań z tego projektu uczniowie mogli poznawać nowe techniki plastyczne, realizować swoje pomysły twórcze, rozwijać własne talenty, uczyć się nowych rzeczy, poznawać świat. Dzięki czemu zdobytą wiedzę i umiejętności mogli wykorzystać podczas zajęć edukacyjnych z geografii, biologii, plastyki, matematyki, historii i języka polskiego oraz w codziennym życiu osobistym i rodzinnym.
Starałam się również, aby świetlica szkolna stała się miejscem przyjaznym dla miłego spędzania wolnego czasu, dlatego często wystrój w świetlicy był zmieniany w zależności od pór roku, ważnych świąt i dat w kalendarzu.

Dwa lata i dziewięć miesięcy stażu to dla mnie czas wielkich zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu osobistym. Kształtując siebie jako nauczyciela i wychowawcę, kształtowałam również umiejętności przydatne w codziennych międzyludzkich kontaktach, a zdobyta wiedza i doświadczenie procentować będzie w dalszej pracy katechetyczno-wychowawczej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.