X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49069
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Karolina Tyburcy-Szlendak
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Pułąwach
Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego oraz języka angielskiego
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967)
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574).

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele:
• Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
• Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
• Osobisty rozwój;
• Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Czynności organizacyjne
Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
i przygotowanie planu rozwoju.
Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.
wrzesień
2019 r.
- prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego

Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Systematyczne gromadzenie materiałów i dokumentów potwierdzających realizację przyjętych w planie rozwoju zadań: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp.
cały okres stażu
- dokumenty
3.
Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów.
maj 2022 r.
- teczka awansu

Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
maj/czerwiec
2022 r.
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.

• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego.

I semestr roku szkolnego 2019/2020

wrzesień 2019

cały okres stażu
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Zaświadczenia.
2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2019
wrzesień 2019

cały okres stażu

maj 2022
• Wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Plan rozwoju zawodowego.
• Dokumentacja.
• Sprawozdanie z realizacji planu.
3.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
• Hospitacje zajęć przez dyrektora.
• Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
cały okres stażu
• Harmonogram spotkań.
• Scenariusze zajęć.

4.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji świetlicy i gazetek ściennych
cały okres stażu

• Zaświadczenia.
• Referaty.
• Wykaz interesujących książek.
• Wykaz stron internetowych.
• Materiały, pomoce, zdjęcia.

5.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
• Pisanie planów pracy, regulaminów.
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć sportowych uczniów.
• Inne.
cały okres stażu
• Dzienniki zajęć.
• Plany współpracy.
• Tabele postępów uczniów.
• Plany pracy.

6.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
• Stosowanie w pracy metod aktywizujących (metoda problemowa,-metoda ruchowej ekspresji twórczej-metoda Orffa i innowacyjnych rozwiązań np. zajęcia taneczne)
• Zastosowanie oceniania kształtującego
• Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie gazetek ściennych na korytarzach szkoły Uczestniczenie w konkursach i zawodach szkolnych, wystąpieniach. Kierowanie przygotowaniem uczniów do uczestnictwa w konkursach .
cały okres stażu
• Scenariusze zajęć.
• Zdjęcia,
• Zaświadczenia.

7.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
• Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów pracy korzystając z komputera.
• Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
• Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu, np. tablica multimedialna.
• Tworzenie kart pracy, sprawdzianów, kartkówek itp.
• Komunikacja z uczniami za pomocą Facebooka
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
cały okres stażu
• Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
• Dokumentacja.
• Scenariusze, plany.
• Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
11.
Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej Szkoły.
• Pisanie i umieszczanie na stronie internetowej szkoły artykułów, zdjęć.
cały okres stażu
• Strona zamieszczona w Internecie.
12.
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
• Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, pendrive, dysk zewnętrzny ).
• Relacjonowanie ważnych wydarzeń szkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

• Płyty DVD i CD, pendrive, dysk zewnętrzny.
• Zdjęcia.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.
• Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
październik 2019 r.

• Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

2.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
• Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
• Wzbogacanie biblioteki szkolnej.
• Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
cały okres stażu

• Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

3.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
• Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z uczniami.
• Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
cały okres stażu

• Scenariusze.
• Lista obecności nauczycieli.

4.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
• Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
• Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.

• Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
• Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
cały okres stażu

• Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja uczniów na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.
• Organizowanie zajęć dodatkowych.
cały okres stażu
• Scenariusze zajęć.
• Obserwacje.

3.
Praca z uczniem zdolnym.
• Przygotowywanie do różnorodnych konkursów i zawodów sportowych.
cały okres stażu

• Dyplomy, podziękowania.
4.
Rozwijanie zainteresowań uczniów najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.
• Organizowanie: wyjazdów i wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
• Organizowanie wycieczek do kina , teatru, muzeum.
cały okres stażu
• Adnotacje w dzienniku,
• Zaświadczenia.
• Zdjęcia.
5.
Promowanie uczniów
w środowisku lokalnym.
• Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
• Organizowanie uroczystości szkolnych, dni otwartych.
cały okres stażu
• Wycinki z prasy lokalnej.
• Strona internetowa.
• Scenariusze,
• Zdjęcia.
6.
Wykonywanie czynności dodatkowych.
• Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości szkolnych.
• Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu.
• Opiekun Szkolnego Koła Tańca Ludowego.
• Inicjator wielu akcji charytatywnych, organizator zawodów sportowych i imprez szkolnych
• Współpraca ze środowiskiem lokalnym, Hospicjum, Środowiskowym Domem Samopomocy w Górze Puławskiej.

cały okres stażu
• Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
• Scenariusze uroczystości.
• Zdjęcia.
7.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Organizowanie wycieczek , rajdów pieszych
• Współpraca z instytucjami POK “Dom Chemika”, Biblioteką Miejską, Kinem Sybillą.
• Współpraca z innymi Szkołami Podstawowymi w mieście
• Udział w konkursach, akcjach charytatywnych.
cały okres stażu
• Adnotacje w dzienniku.
• Kronika szkolna.
• Zaświadczenia.
• Zdjęcia.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie i wdrożenie własnego Programu dla Szkolnego Koła Tańca Ludowego
• Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
• Tworzenie projektów edukacyjnych
cały okres stażu

• Program i inna dokumentacja z nimi związana.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU

Lp.
Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
• Przygotowanie stosownych dokumentów.
• Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
cały okres stażu

• Potwierdzenie współpracy z nauczycielem – stażystą.
2.
Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.
• Przygotowanie stosownych dokumentów.
• Prowadzenie zajęć w obecności studentów.
cały okres stażu
• Potwierdzenie Dyrektora.
3.
Organizacja konkursów i akcji charytatywnych.
• Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach ogólnopolskich.
• Współorganizowanie różnych konkursów przedmiotowych na terenie szkoły.
• Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, WOŚP itp.).
cały okres stażu

• Dyplomy, podziękowania.
• Adnotacje w dzienniku,
• Zaświadczenia.
• Zdjęcia.
4.
Praca w zespole nauczycieli.
• Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
• Realizacja przydzielonych zadań.
• Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
• Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów.
cały okres stażu

• Adnotacje w dzienniku.
• Zaświadczenia.
• Zdjęcia.

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

Opracowała:
Karolina Tyburcy-Szlendak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.