X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49090
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego - fragment

Spis treści
DZIAŁANIA POTWIERDZAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ 5
1. Udział w różnych formach doskonalenia. 6
2. Doskonalenie warsztatu pracy – szkolenie branżowe 10
3. Doskonalenie warsztatu pracy - szkolenie branżowe online z języka angielskiego specjalistycznego zawodowego 12
4. Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. 13
5. Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących ucznia. 15
6. Analiza wyników egzaminów próbnych zawodowych za pomocą technologii informatycznej. 17
7. Korzystanie z dziennika elektronicznego na platformie VULCAN 18
DZIAŁANIA POTWIERDZAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI 21
1. Opublikowanie na grupie portalu społecznościowego zatwierdzonego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. 22
2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych. 22
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. 24
4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. 25
5. Praca w zespole Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych i w Komisji Rekrutacyjnej 26
ZADANIA POTWIERDZAJĄCE POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH 28
1. Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego - WDN 29
2. Nauczanie zdalne 31
3. Realizacja programu Kultura Bezpieczeństwa 33
4. Pomoc w wypełnianiu dzienniczków praktyk. 34
5. Rozwijanie zainteresowań uczniów najbliższym otoczeniem i krajem poprzez organizowanie wycieczek. 35
6. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. 37
7. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym. 38
8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 40
9. Organizacja konkursów. 41
10. Współorganizowanie akcji charytatywnych 42
ZADANIA POTWIERDZJĄCE OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, 43
1. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania dla zawodu technik eksploatacji portów i terminali. 44
2. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć dodatkowych dla zawodu technik logistyk. 45
3. Dostosowanie programu nauczania dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zawodzie technik logistyk. 47
DZIAŁANIA POTWIERDZJĄCE WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 48
1. Wykonywania zadań opiekuna stażu 49
PODSUMOWANIE 51

DZIAŁANIA POTWIERDZAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZY-STANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

1. Udział w różnych formach doskonalenia.

Aby podejmowane przez nauczyciela działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze były atrakcyjne dla młodzieży i wpływały na podniesienie jakości pracy szkoły, nauczyciel powi-nien umiejętnie stosować technologię informacyjną i komunikacyjną. Dlatego w trakcie trwa-nia stażu, aby wzbogacić swój warsztat pracy brałem udział w różnych kursach i szkoleniach, zarówno stacjonarnych jak i online, które wpłynęły na efektywność mojej pracy. Były to:
 czerwiec 2019 r., kurs Języka hiszpańskiego w Hiszpanii w ramach projektu „Praktyki za-wodowe dobra inwestycja w przyszłość” podczas praktyk zawodowych Technika logisty-ka,
 26.09.2019 r., szkolenie stacjonarne „Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomo-wanego” w wymiarze 12 godzin, prowadzone przez PCEN w Tarnobrzegu,
 17.11.2020 r. szkolenie online „Odwrócona lekcja w zdalnej edukacji” w wymiarze 6 go-dzin, prowadzone przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza,
 19.11.2020 r. szkolenie online „Microsoft Teams dla początkujących” w wymiarze 6 go-dzin, prowadzone przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza,
 24.11.2020 r.szkolenie online „Quizizz – tworzenie quizów” w wymiarze 6 godzin, pro-wadzone przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza,
 06.04.2020 r. szkolenie online w wymiarze 2 godzin, prowadzone przez pana Jakuba Bożka nauczyciela ZS Nr 2 w Stalowej Woli odnośnie tworzenia testów przy pomocy Google Forms,
 13.05.2020 r., 14.05.2020 r. i 15.05.2020 r. wideokonferencje, w wymiarze 45 minut każ-da, prowadzonych w języku angielskim w ramach Cambridge At Home Experience przez przedstawicieli wydawnictwa Cambridge,
 28.01.2021 r. szkolenie online „Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkol-nictwa branżowego do treści kształcenia i egzaminu zawodowego” w wymiarze 4 godzi-ny, prowadzone przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 w dniach od 15.02.2021 r. do 19.02.2021 r. szkolenie online „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)”
w wymiarze 20 godzin, prowadzone przez Syntea – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego,
 22.02.2021 r. szkolenie online „Opracowywanie i modyfikowanie programów nauczania
w kształceniu zawodowym i ustawicznym” w wymiarze 8 godzin, prowadzone przez Lu-belskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 24.02.2021 r. szkolenie online „Zintegrowany system kwalifikacji i inne narzędzia wspar-cia kształcenia zawodowego i ustawicznego” w wymiarze 4 godzin, prowadzone przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 26.02.2021 r. szkolenie „The ESAP Framework for teaching teens online” w wymiarze
1 godziny, prowadzone przez Magdalenę Kanię, Pearson,
 28.02.2021 r. szkolenie online „Tworzenie stron internetowych – ćwiczenia” w wymiarze
16 godzin, prowadzone przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycie-li,
 04.03.2021 r. szkolenie online „Od podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkol-nictwa branżowego do treści kształcenia i egzaminu zawodowego” w wymiarze 4 godzin, prowadzone przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 09.03.2021 r. szkolenie online „Aktywizujące metody w kształceniu zawodowym” w wymiarze 6 godzin, prowadzone przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 09.03.2021 r. szkolenie online „Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie dla szkół ponadpodstawowych” w wymiarze 2 godzin, prowadzone przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 11.03.2021 r. szkolenie online „Motywowanie uczniów w zdalnym nauczaniu języka an-gielskiego” w wymiarze 2 godzin, prowadzone przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 23.03.2021 r. szkolenie online „Świat zawodów i rynek pracy” w wymiarze 2 godzin, prowadzone przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 od 22.03.2021 do 18.04.2021 szkolenie online „Ocenianie kształtujące w praktyce szkol-nej” w wymiarze 24 godzin, prowadzone przez Lubelskie Samorządowe Centrum Dosko-nalenia Nauczycieli,
 29.03.2021 r. szkolenie online „Nauczyciel w krainie JOZ, czyli o tajnikach nauczania ję-zyków obcych dla potrzeb zawodowych- część 2” w wymiarze 2 godzin, prowadzone przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 29.03.2021 r. szkolenie online „Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej” w wymia-rze 2 godzin, prowadzone przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczy-cieli,
 13.04.2021 r. szkolenie online „Projekt edukacyjny jako forma realizacji praktyk zawodo-wych” w wymiarze 4 godzin, prowadzone przez Lubelskie Samorządowe Centrum Do-skonalenia Nauczycieli,
 12.04.2021 r., 20.04.2021r. i 26.04.2021 r. szkolenie online „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego” w wymiarze 12 godzin, prowadzone przez Lubelskie Samo-rządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 22.04.2021 r., 29.04.2021 r. , 6.05.2021 r. i 13.05.2021 r. szkolenie online „Metodyka kształcenia zawodowego” w wymiarze 36 godzin, prowadzone przez Lubelskie Samorzą-dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 od 08.03.2021 r. do 30.06.2021 r. szkolenie online „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych” w wymiarze 10 godzin, prowadzone przez Ośrodek Rozwoju Kompe-tencji Edukacyjnych.

Efekty dla nauczyciela:
1) opanowanie języka hiszpańskiego w stopniu podstawowym,
2) poznanie kultury Hiszpanii i zabytków Sevilli,
3) uzyskanie wielu okazji do komunikowania się w języku angielskim,
4) uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka hiszpańskiego w stopniu pod-stawowym,
5) zweryfikowanie swojej dotychczasowej wiedzy na temat awansu zawodowego,
6) zweryfikowanie wiedzy teoretycznej z zakresu zawodu technik logistyk z wymaganiami na rynku,
7) poznanie nowych aplikacji internetowych: Microsoft Teams, Quizizz, Google Forms, Goo-gle Classroom i innych,
8) odświeżenie i doprecyzowanie swoich wiadomości w zakresie metodyki kształcenia za-wodowego,
9) poszerzenie swojej wiedzy na temat doradztwa zawodowego,
10) pozyskanie wiedzy na temat procesu tworzenia stron internetowych,
11) uświadomienie sobie poprzez udział w szkoleniu na temat „Oceniania kształtującego”, które elementy mojego warsztatu pracy powinienem usprawnić,
12) poszerzanie swojej wiedzy na temat projektu edukacyjnego, w szczególności jako formy praktyk zawodowych,

Efekty dla szkoły:
1) promowanie szkoły poprzez udział w projekcie „Praktyki zawodowe dobra inwestycja w przyszłość”,
2) pełnienie opieki nad młodzieżą w trakcie pobytu w Hiszpanii oraz organizowanie aktyw-nego spędzania czasu wolnego przez młodzież, tak aby poznali kulturę Hiszpanii i zabytki Sewilli,
3) niesienie pomocy młodzieży w komunikacji w języku angielskim z Hiszpanami,
4) dzielenie się pozyskanymi informacjami ze szkoleń z innymi nauczycielami będącymi
w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego,
5) wprowadzanie na bieżąco pozyskanej wiedzy i nowych doświadczeń do własnego warsz-tatu pracy,
6) pozyskiwanie dzięki szkoleniom nowych pomysłów na prowadzenie lekcji online w ra-mach e-edukacji, którymi dzieliłem się z innymi nauczycielami poprzez organizowanie lek-cji otwartych,
7) utrzymywanie swojej gotowości do ponownego nauczania języka angielskiego w mojej szkole poprzez stały udział w szkoleniach dotyczących nowych form nauczania i wymagań stawianych na maturze z języka angielskiego,
8) dzielenie się na bieżąco pozyskanymi nowymi informacjami odnośnie szkolnictwa bran-żowego.

Efekty dla ucznia:
1) uczestniczenie w atrakcyjnie prowadzonych zajęciach z wykorzystaniem multimediów
i różnych aplikacji,
2) poznanie wymagań dotyczących egzaminu zawodowego w zawodach technik logistyk
i technik eksploatacji portów i terminali,
3) uzyskanie komfortu psychicznego w procesie zdalnego nauczania,
4) uczestniczenie w procesie nauczania zawodowego dostosowanym do potrzeb rynku pracy,
5) nauczenie się posługiwania się nowymi narzędziami technologicznymi,
6) zwiększenie poczucia odpowiedzialności za naukę.

2. Doskonalenie warsztatu pracy – szkolenie branżowe

We wrześniu i październiku 2020 r. odbyłem szkolenie branżowe , zorganizowane przez Di-stribev Orbico Sp. z o.o. Odział w Stalowej Woli, w wymiarze 40 godzin.
Szkolenie odbywało się na różnych stanowiskach, dzięki czemu poszerzyłem swoją wiedzę i umiejętności przydatne w nauczanych zawodach technik logistyk i technik eksploat-acji portów i terminali.
Szkolenie obejmowało następujące obszary tematyczne:
1. Administracja ogólna
Poznałem jak działa system SAP ERP do obsługi finansów, controllingu, zarządzani zaso-bami ludzkimi i logistyki.
2. Obsługa magazynu
Mogłem skonfrontować swoją dotychczasową wiedzę w następującej tematyce: jak
w praktyce działa magazyn, na jakie strefy jest podzielony i w jaki sposób dokonywany jest rozładunek i załadunek towaru.
Obserwowałem pracę magazyniera.
Zostałem przeszkolony w prawidłowym wypełnianiu dokumentacji magazynowej – Wz, Pz i Faktura VAT.
3. Public relations
Poznałem pracę przedstawiciela handlowego. W ramach szkolenia pojechałem z nim w trasę: Klimontów – Koprzywnica - Samborzec – Chobrzany – Sandomierz. Przedstawi-ciel handlowy pokazał mi jak przy pomocy systemu komputerowego SFA zbiera zamówie-nia od klientów.
Byłem w oddziale firmy Distribev Orbico Sp. z o.o. w Leżajsku, gdzie poznałem pracę lo-gistyka, a w szczególności, w jaki sposób są tworzone kursy dla kierowców. Dowiedziałem się, jakie czynniki mają wpływ na przydzielenie trasy danemu kierowcy.
Poznałem system ORS Transport, który służy do obsługi transportu i kontroli stopnia reali-zacji zleceń przez kierowców.

4. Dostawy towaru do klienta
W ramach szkolenia dwa razy jeździłem z kierowcą. Dzięki temu poznałem zawód kierow-cy w praktyce. Dowiedziałem się jak drukować Faktury VAT i KP – dowód przyjęcia za-płaty (w gotówce lub przez terminal płatniczy); jak wydawać towar ze specyfikacji zała-dunkowej, w jaki sposób kierowca rozlicza się z magazynem po zakończeniu swojego kur-su.

Efekty dla nauczyciela:

1) zweryfikowanie wiedzy teoretycznej z zakresu zawodu technik logistyk z wymaganiami na rynku,
2) poznanie zawodów logistyka, magazyniera, kierowcy, przedstawiciela handlowego oraz kierownika firmy dostarczających towary spożywcze do sklepów,
3) zdobywanie wiedzy na temat następujących systemów informatycznych: SAP ERP, SFA
i ORS Transport,
4) nawiązanie współpracy z kierownikiem oddziału Distriberv Orbico Sp. z o.o. w Stalowej Woli,
5) uzyskanie możliwości zapraszania logistyka na lekcje przedmiotów zawodowych w celu zaprezentowania zawodu.

Efekty dla szkoły:
1) uzyskanie możliwości organizowania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych dla uczniów,
2) uczestniczenie przedstawicieli zakładów pracy w lekcjach przedmiotowych,
3) dostosowanie nauczania przedmiotów zawodowych do potrzeb rynku pracy,
4) podnoszenie kwalifikacji nauczyciela,
5) dzielenie się na bieżąco pozyskanymi nowymi informacjami odnośnie szkolnictwa bran-żowego,
6) promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Efekty dla ucznia:
1) uczestniczenie w nauczaniu zawodowym dopasowanym do bieżących potrzeb tynku pra-cy,
2) uczestniczenie w lekcjach urozmaiconych udziałem logistyka z firmy,
3) poznanie wymagań na stanowisku technika logistyka,
4) poznanie systemów informatycznych: SAP ERP, SFA i ORS Transport w trakcie lekcji,
5) zmotywowanie uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce,
6) uzyskanie wskazania ścieżki kariery w zawodach: technik logistyk, technik magazynier
i kierowca zawodowy.

3. Doskonalenie warsztatu pracy - szkolenie branżowe online z języka angielskiego specjalistycznego zawodowego

Od 25.01.2022 r. do czerwca 2022 r. uczestniczyłem w szkoleniu branżowym online z języka angielskiego specjalistycznego zawodowego przeprowadzonym przez Smart Move Ewelina Ludian. Szkolenie to obejmowało język angielski zawodowy z następujących dziedzin:
1) logistyka,
2) geodezja,
3) eksploatacja portów i terminali,
4) przemysł odzieżowy,
5) odnawialne źródła energii,
6) budownictwo,
7) projektowanie graficzne.
Szkolenie to było prowadzone w wymiarze 40 godzin w trybie online przy pomocy aplikacji www.whereby.com i poszerzyło moją wiedzę z języka angielskiego specjalistycznego. Pozna-łem na nim nie tylko nowe specjalistyczne słownictwo i zwroty, ale także efektywne sposoby nauczania języka angielskiego zawodowego. Pozyskałem też nowe materiały do nauczania języka zawodowego:
1) prezentacje PowerPoint,
2) quizy,
3) ćwiczenia w postaci plików word,
4) linki do filmów prezentujących język angielski zawodowy w użyciu.

Efekty dla nauczyciela:
1) odświeżenie wiedzy z zakresu nauczania języka angielskiego zawodowego,
2) poznanie nowych metod nauczania języka angielskiego zawodowego,
3) poznanie nowego, specjalistycznego słownictwa;
4) poznanie nowych komputerowych aplikacji przydatnych w nauczania języka angielskiego zawodowego.

Efekty dla szkoły:
1) podnoszenie poziomu wiedzy nauczyciela,
2) dopasowanie nauczania zawodowego do potrzeb rynku pracy,
3) uatrakcyjnienie lekcje języka angielskiego zawodowego,
4) wymienianie się doświadczeniami przez nauczycielami.

Efekty dla ucznia:
1) uczestniczenie w lekcjach wzbogaconych od strony multimedialnej,
2) uczestniczenie w nauczaniu języka angielskiego zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy,
3) uczestniczenie w efektywnym nauczaniu języka angielskiego zawodowego.

4. Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputero-wej.

W codziennej pracy wykorzystywałem komputer i zasoby Internetu do:

1) wykonywania środków dydaktycznych za pomocą komputera,
2) opracowywania dokumentacji szkolnej oraz związanej z awansem zawodowym przy po-mocy komputera,
3) przygotowywania ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń podziękowań przy użyciu komputera,
4) gromadzenia niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu,
5) wykorzystywania w pracy i podczas zajęć z uczniami narzędzi multimedialnych i Interne-tu,
6) korzystania z internetowych publikacji innych nauczycieli,
7) uczestniczenia w kursach e-learningowych.

Sytuacja zdalnej nauki w czasie pandemii przyczyniła się w znaczny sposób do rozwoju moje-go warsztatu pracy o wiele ciekawych aplikacji. Nauczyłem się obsługiwać i wykorzystywać w procesie nauczania następujące aplikacje:
 Google Meet – jest to aplikacja do prowadzenie lekcji online przy użyciu kamery i mikro-fonu, prowadzenie prezentacji w trakcie lekcji online,
 Google Forms – jest to aplikacja do przeprowadzania sprawdzianów online oraz ich sprawdzania,
 Google Classroom – jest to aplikacja do zadawania zadań i ich sprawdzania,
 Google Earth – jest to aplikacja do prezentowania wybranych miejsc na całym świecie i do tworzenia wycieczek online,
 Kahoot – jest to aplikacja do tworzenia i przeprowadzania quizów tematycznych,
 Mentimenter – jest to aplikacja do tworzenia interaktywnych prezentacji,
 Microsoft Teams – jest to aplikacja do prowadzenia zajęć online,
 Quizziz - jest to aplikacja do tworzenia quizów.
Ponadto stworzyłem wiele interaktywnych materiałów (lekcje w postaci prezentacji, formula-rze, quizy, wycieczki online), z których w dalszym ciągu korzystam i będę korzystał w trakcie stacjonarnej nauki w szkole.

Efekty dla nauczyciela:
1) rozwijanie umiejętności komputerowych,
2) zdobycie umiejętności obsługiwania nowych, ciekawych aplikacji,
3) opracowanie wielu materiałów interaktywnych do prowadzenia lekcji i innych działań,
4) poznanie nowych form prowadzenia zajęć lekcyjnych,
5) uzyskanie wdzięczności i szacunku uczniów.

Efekty dla szkoły:
1) dzielenie się nowo nabytymi umiejętnościami z innymi nauczycielami poprzez prowadze-nie otwartych lekcji online,
2) promowanie szkoły poprzez prowadzenie ciekawych lekcji w trybie zdalnym,
3) urozmaicenie lekcji,
4) dbanie o dobry wizerunek szkoły poprzez zdalne lekcje prowadzone w atrakcyjnej formie.

Efekty dla ucznia:
1) uczestniczenie w lekcjach wzbogaconych o nowe formy nauczania,
2) uczestniczenie w atrakcyjnych i ciekawych lekcjach,
3) bardziej przystępny sposób nauczania,
4) zachęcenie uczniów do interakcji i aktywnego udziału w lekcji poprzez użycie ciekawych aplikacji w trakcie lekcji,
5) zaabsorbowanie uwagi ucznia.

5. Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących ucznia.

W pracy wykorzystywałem następujące metody aktywizujące: nauka przez film, nauka przez prezentację, webquest, burza mózgów, dyskusja plenarna, praca w grupach i wycieczki zawo-dowe „w realu” (przed pandemią) i online (w trakcie pandemii).

nauka przez film – jest metodą wykorzystującą krótki film dydaktyczny prezentowany ucz-niom na lekcji. Film stymuluje dyskusję na temat poruszony w filmie lub do wykonania zadań
w formularzu google.

nauka przez prezentację – jest to metoda, w której materiał przerabiany na lekcji jest przed-stawiany uczniom przy pomocy prezentacji Power Point. Prezentacja ta stymuluje dyskusję na prezentowany temat.

webquest – jest to metoda, w której nauczyciel wskazuje uczniom określone strony interneto-we do samodzielnego wyszukania informacji na określony temat. Uczniowie mają określony czas na wykonanie webquest’u i w wyznaczonym przez nauczyciela terminie przedstawiają wyniki swojej pracy na forum klasy ustnie lub przy pomocy prezentacji Power Point.

burza mózgów - jest odmianą dyskusji polegającą na umożliwieniu uczniom szybkiego zgro-madzenia wielu konkurencyjnych lub uzupełniających hipotez rozwiązania problemu, któremu poświęcona jest dana jednostka metodyczna lub jej fragment. Można zgłaszać wszystkie naj-bardziej śmiałe lub niedorzeczne pomysły rozwiązania, choćby nietypowe, ryzykowne
i nierealne, w obojętnej formie, żeby nawet chwila namysłu nad poprawnością językową nie zmniejszała pomysłowości.

dyskusja plenarna - jest to swobodna dyskusja w grupie od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Prowadzący otwiera dyskusję, przedstawia jej plan, zachęca do zabierania głosu, czuwa nad czasem wypowiedzi, przypomina o kulturze dyskutowania, wyznacza kolejne etapy dyskusji, podsumowując to, co zostało powiedziane. Dyskusja plenarna nie powinna trwać dłużej niż 45 minut.
praca w grupach – jest to metoda, która motywuje uczniów do aktywnego uczestniczenia
w zajęciach, ale też uczy współodpowiedzialności, otwartego wyrażania swoich poglądów
i dzielenia się doświadczeniami. W metodzie tej nauczyciel dzieli klasę na grupy 3 – 8 osób, najlepiej 6 osób np. poprzez odliczanie 1, 2, 3, 4 ( np. jedynki tworzą jedną grupę, dwójki dru-gą) lub poprzez losowanie karteczek kolorowych czy też karteczek z rysunkami. Wybór grup powinien odbywać się w inny sposób za każdym razem.

wycieczki zawodowe – pokazują określony zawód od „strony kuchni”, czyli w praktyce i są impulsem rozpoczynającym dyskusję na temat obserwowanego zawodu.

Efekty dla nauczyciela:
1) ciekawsze lekcje,
2) zwiększenie udziału uczniów w lekcji,
3) efektywne nauczanie,
4) rozwijanie warsztatu pracy.

Efekty dla szkoły:
1) uzyskanie dobrych wyników na egzaminie zawodowym – klasa 4TL2 w trzeciej klasie kwalifikacja AU22 i w czwartej klasie kwalifikacja AU32,
2) ciekawsze lekcje,
3) promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
4) podtrzymywanie dotychczasowej współpracy z przedsiębiorcami i nawiązanie współpracy z nowymi przedsiębiorcami.

Efekty dla ucznia:
1) uzyskanie dobrych wyników na egzaminie zawodowym – klasa 4TL2 w trzeciej klasie kwalifikacja AU22 i w czwartej klasie kwalifikacja AU32,
2) uczestniczenie w atrakcyjnych lekcjach,
3) aktywny uczestniczenie w procesie nauczania,
4) poznanie swojego zawodu w praktyce,
5) nawiązanie kontaktu z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami.

6. Analiza wyników egzaminów próbnych zawodowych za pomocą technologii in-formatycznej.

W planowaniu własnej pracy pomocne dla mnie były analizy wyników egzaminów próbnych zawodowych. Analizy te opracowywałem wspólnie z innymi nauczycielami przedmiotów za-wodowych przy pomocy programu komputerowego Exel. Arkusze z analizami egzaminów były udostępnione dla każdego z pracujących w nim nauczycieli. Dzięki temu mogłem szybko wprowadzać wyniki moich uczniów i śledzić na bieżąco dane wprowadzane przez innych na-uczycieli. Przy pomocy arkusza Exel dzieliłem się z innymi nauczycielami swoimi spostrzeże-niami odnośnie wyników egzaminów w postaci wniosków do realizacji w dalszym toku nau-czania.
Brałem udział we wspólnym opracowywaniu analiz wyników egzaminów próbnych zawodo-wych przy pomocy programu komputerowego Exel w następujących okresach:
1) listopadzie 2018 r. i kwietniu 2019 r.,
2) listopadzie 2019 r. i kwietniu 2020 r.,
3) listopadzie 2020 r. i kwietniu 2021 r.,
4) listopadzie 2021 r. i kwietniu 2022 r.

Efekty dla nauczyciela:
1) stała ewaluacja własnej pracy w oparciu o uzyskane informacje od uczniów,
2) stałe dostosowywanie warsztatu pracy do bieżących potrzeb uczniów,
3) stałe poszerzanie wiedzy branżowej o nowości z rynku pracy.

Efekty dla szkoły:
1) stała praca nad poprawą efektów nauczania,
2) poprawa jakości kształcenia,
3) ewaluacja procesu nauczania,
4) stworzenie dokumentacji elektronicznej, która może być pomocna w ewaluacji procesu nauczania w kolejnych latach.

Efekty dla ucznia:
1) uzyskanie lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych,
2) zdobycie zawodu,
3) zdobycie umiejętności wymaganych w danym zawodzie.

7. Korzystanie z dziennika elektronicznego na platformie VULCAN

W dokumentowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej wykorzystywałem dziennik elek-troniczny na platformie VULCAN. Jego największe zalety według mnie to:
1) znaczne ułatwienie mojej pracy,
2) prostota w obsłudze,
3) skrócenie czasu poświęconego na czynności administracyjne w trakcie lekcji,
4) dostęp do dziennika z domu, dzięki czemu mogę wpisywać oceny z poprawionych spraw-dzianów, zadań domowych i innych prac pisemnych,
5) możliwość bieżącego poprawiania błędów przy dokonywania wpisów do dziennika,
6) czytelność i przejrzystość danych w dzienniku,
7) ułatwienie komunikacji z innymi nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją szkoły, uczniami i rodzicami uczniów,
8) uczniowie , jak i ich rodzice mogą na bieżąco śledzić oceny, frekwencję, uwagi oraz inne istotne wpisy do dziennika,
9) ułatwienie przeprowadzania bieżących kontroli przez dyrekcję,
10) ułatwienie dokumentowania wydarzeń klasowych: wyjść, wycieczek, uroczystości i róż-nego rodzaju akcji,
11) możliwość drukowania list obecności, zestawienia ocen i innych potrzebnych informacji.

Efekty dla nauczyciela:
1) znaczne ułatwienie mojej pracy,
2) skrócenie czasu na czynności porządkowe w trakcie lekcji,
3) dostęp do dziennika w domu,
4) możliwość bieżącego poprawiania błędów powstałych w trakcie dokonywania wpisów do dziennika,
5) rozwijanie mojego warsztatu pracy,
6) ułatwione komunikowanie się z innymi nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami i uczniami.

Efekty dla szkoły:
1) eliminowanie błędów powstałych w trakcie dokonywania wpisów do dziennika,
2) ułatwienie przeprowadzania bieżących kontroli przez dyrekcję szkoły,
3) bieżący dostęp rodziców do dziennika (rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy w nauce swoich dzieci),
4) ułatwienie kontaktu rodziców ze mną jako nauczycielem,
5) skrócenie czasu oczekiwania uczniów na wyniki sprawdzianów, kartkówek i prac domo-wych,
6) usprawnienie organizacji pracy szkoły.

Efekty dla ucznia:
1) umożliwienie rodzicom bieżącego monitorowania postępów w nauce swoich dzieci,
2) umożliwienie bieżącego dostępu uczniom do dziennika,
3) ułatwienie kontaktu z nauczycielem,
4) skrócenie czasu oczekiwania na oceny ze sprawdzianów, kartkówek i zadań domowych,
5) umożliwienie bieżącego sprawdzania terminów i zakresów sprawdzianów, kartkówek
i zadań domowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.