X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49067
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2019 r.
Zakończenie stażu: 31 maja 2022 r.
Opiekunowie stażu: mgr Aleksandra Kaczmarek (od 01.09.2019r. do 31.08.2020r.), mgr Urszula Gmyrek (od 01.09.2020r. do 31.05.2022r.)
Posiadane kwalifikacje:
‣ studia wyższe zawodowe na kierunku Inżynieria Środowiska,
‣ studia wyższe uzupełniające magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska,
‣ studia podyplomowe dwu-semestralne w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów zawodowych,
‣ studia podyplomowe trzy- semestralne w zakresie matematyki,
‣ studia podyplomowe trzy-semestralne w zakresie wychowania fizycznego,
‣ kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
L. p. Zrealizowane zadanie z Planu Rozwoju Zawodowego Uzyskane efekty
1 W okresie odbywania stażu brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, w ramach których rozwijałam swoje zainteresowania oraz podnosiłam umiejętności pedagogiczne i wychowawcze. Warto podkreślić, że uczestniczyłam we wszystkich szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Ponadto, indywidualnie ukończyłam takie kursy i szkolenia jak:
-„System interaktywnych multimediów w szkole – laptop i urządzenia multimedialne” – szkolenie (październik 2019r.);
- „Aktywna tablica” – szkolenie (grudzień 2019r.);
- „Jak uczyć zdalnie” – webinar (kwiecień 2020r.);
- „Proste narzędzia TIK wspierające kreatywność nauczyciela” – szkolenie online (wrzesień 2021r.);
- „Lekcja Enter” – projekt edukacji cyfrowej (maj – wrzesień 2021r.);

- „Dobre praktyki trenerskie w sporcie dzieci i młodzieży” – szkolenie (wrzesień 2020r.);
- „Magiczna matematyka. Pomysły na uruchomienie u uczniów mechanizmów prawdziwego matematycznego myślenia” – szkolenie online (marzec 2021r.);
-„ Na pomoc wyobraźni geometrycznej. Ćwiczenia warte wdrożenia” – szkolenie online (maj 2020r.);
- „Jak zachęcić uczniów do korzystania z wiedzy matematycznej w codziennym życiu?” – webinar (styczeń 2022r.);
- „Egzamin ósmoklasisty z matematyki to nie labirynt bez wyjścia – ostatni odcinek przed metą” – konferencja (marzec 2022r.);
- „Dziecięca złość. Pomoc w powrocie do nauki stacjonarnej” – szkolenie online (maj 2021r.);
- „Czy warto wracać do szkoły czyli rozważania o motywacji”- szkolenie online (wrzesień 2021r.);
- „Pracownicze Plany Kapitałowe” – szkolenie online (styczeń 2021r.);
-„Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole– usystematyzowanie wiedzy prawnej” – szkolenie ( listopad 2019r.);
- „Terapia ręki w pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi” – szkolenie online (wrzesień 2021r.);
- „Jak stworzyć zgrany zespół klasowy?” – szkolenie online (wrzesień 2021r.);
- „Lęk mnie bierze – praca terapeutyczna z dziećmi przejawiającymi lęk napadowy” – szkolenie online (wrzesień 2021r.);
- „ Zaburzenia rozwojowe u dzieci” - szkolenie online (luty 2022r.);
- „Pokolenie Zet i Alfa – pokolenie Google wyzwaniem dla nauczycieli” – szkolenie (styczeń 2021r.);
- „Interwencja kryzysowa w przypadku śmierci próby samobójczej ucznia” – szkolenie (styczeń 2021r.);
- „Dół czy już depresja? Profilaktyka zaburzeń nastroju” – szkolenie online (marzec 2021r.);
- „Awans zawodowy nauczycieli kończących staż na stopień nauczyciela mianowanego” – szkolenie (kwiecień 2022r.) Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam zwiększyły poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej oraz wpłynęły na podniesienie poziomu nauczania:
- poszerzyłam wiedzę z zakresu TIK, która jest bardzo przydatna w pracy codziennej nauczyciela,
- dowiedziałam się jak z wykorzystaniem Internetu prowadzić lekcje,
- dzięki doskonaleniu własnego warsztatu pracy wykorzystywałam komputer i tablicę interaktywną na moich zajęciach dzięki czemu podniosło ich atrakcyjność, skutecznie prowadziłam edukację zdalną.

- powiększyłam zakres wiedzy dotyczącej zwiększenia motywacji i radości z uczestnictwa w sporcie, zapobieganiu przedwczesnej rezygnacji z aktywności sportowej;
- modyfikowałam i ulepszałam znane mi metody pracy,
- poznałam nowe metody aktywizujące w nauczaniu matematyki,
- zrozumiałam, że najważniejszą rzeczą w nauczaniu matematyki jest „prosty sposób przekazu” często przystosowany do poziomu uczniów, a nie typowy, ciężki do zrozumienia język symboli i pojęć matematycznych

- wzbogaciłam wiedzę merytoryczną, umiejętności pedagogiczne, udoskonaliłam warsztat dydaktyczny,
- aktualizowałam wiedzę z zakresu przepisów prawnych.
- poszerzyłam wiedzę z zakresu rozwiązań metodycznych, podstaw prawnych, wsparcia emocjonalnego rodzin, poszukiwań inspiracji, narzędzi wspierających pracę oraz rozwiązań metodycznych związanych z wychowaniem szkolnym po powrocie do placówki,
- ukształtowanie pozytywnych relacji z wychowankami i rodzicami

- poznałam procedurę awansu zawodowego i usystematyzowałam tę wiedzę
- podnosząc swoje kompetencje zawodowe, zdobywając kolejny stopień awansu wpływam na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym jako placówki zatrudniającej wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Pogłębianie i aktualizowanie wiedzy z zakresu aktów prawnych, spowodowały, że wszelkie moje działania podejmowane jako nauczyciela szkoły były zgodne z obowiązującymi przepisami, procedurami i nie naraziły dobrego imienia placówki.
2 Diagnozowanie osiągnięć uczniów. Opracowywanie diagnoz z matematyki.
Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałam wśród uczniów wstępną diagnozę ich wiadomości i umiejętności matematycznych (we wszystkich klasach w których uczę). Z kolei, pod koniec I i II semestru ponownie przeprowadzałam analogiczne badanie ich stanu wiedzy. Na podstawie analizy różnic w poziomach wiedzy i umiejętności uczniów diagnozowanych na początku, w połowie oraz na końcu rocznego okresu dydaktycznego, uzyskałam informacje o efektywności mojego nauczania, zarówno w odniesieniu do całej klasy jak i poszczególnych uczniów. Na potrzeby sukcesywnego doskonalenia dokładności powyższych diagnoz, od wielu lat uczestniczę w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”. Testy opracowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe pobieram z portalu edukacyjnego Lepsza Szkoła – LS (dostępnego pod adresem https://ls.gwo.pl), a następnie udostępniam je uczniom podczas diagnozy do wypełnienia. Po sprawdzeniu testów, wyniki wprowadzam do bazy danych portalu LS. Na zakończenie, pobieram raporty na temat postępów uczniów w nauce, które są automatycznie przygotowane przez portal LS na podstawie wprowadzonych przeze mnie wyników.
Corocznie przeprowadzałam próbne egzaminy ósmoklasistów (grudzień, marzec). Do moich zadań należało przygotowanie arkuszy zadań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami egzaminacyjnymi, a następnie sprawdzenie oraz dokonanie analizy ilościowej i jakościowej tych sprawdzianów. Wyniki były przedstawione Radzie Pedagogicznej. Udział w projekcie „Lepsza Szkoła”, jak również organizacja próbnych egzaminów, okazały się doskonałymi narzędziami do ewaluacji moich działań dydaktycznych:
- analiza ilościowa i jakościowa sprawdzianów pozwoliły mi na kontrolowanie wiedzy i umiejętności uczniów, w tym umożliwiły określenie mocnych i słabych stron uczniów, pomogły zaplanować działania w celu uzupełnienia braków, jak również wskazały te elementy podstawy programowej, nad którymi powinnam jeszcze popracować z uczniami,
- przeprowadzone badania wskazywały mi stopień opanowania wiedzy przez uczniów, określały dalszy kierunek i sposób pracy z uczniami,
- pozwala na łatwiejsze wyciagnięcie wniosków i cennych wskazówek dotyczących prowadzenia lekcji, w tym wskazywania tych partii materiału, które należy z uczniami powtórzyć i dokładniej utrwalić, aby w przyszłości uzyskiwali oni lepsze wyniki.
3 Wprowadzenie innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII). Innowacja dotyczyła modyfikacji metod nauczania, oparta była o program nauczania „Matematyka z plusem” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Polegała na utrwalaniu poznanych wiadomości i umiejętności w formie zabawy. Wykorzystywane były do tego programy online Matzoo, monitor interaktywny, komputery, tablety, e-podręczniki i wiele ćwiczeń interaktywnych na platformie GWO dostępnych jako pomoc do podręczników. Kolejnym elementem prowadzonej innowacji była praca na platformie LearningApps i Wordwall. Podczas gier i zabaw uczniowie przyswajali różne reguły i prawidłowości, zapamiętywali je i stosowali w odpowiednich zadaniach. - nauczanie z wykorzystaniem komputera stało się dla uczniów zabawą, wielu przełamało lęk przed matematyką w codziennych zajęciach lekcyjnych i czerpało radość z osiąganych sukcesów,
- doskonaliłam swój warsztat pracy,
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o rozwój intelektualny uczniów,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie bazy szkoły i ciekawe formy nauczania;
- rozwój kompetencji kluczowych, takich jak kreatywność, innowacyjność;
- zapewnienie atrakcyjnej realizacji zajęć, zarówno poprzez wykorzystanie tablicy interaktywnej jak i myślenia wizualnego

4 Tworzyłam własny warsztat pracy:
• opracowałam plany pracy, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, karty pracy, sprawdziany, dyplomy;
• opracowałam scenariusze uroczystości, zaproszenia na uroczystości szkolne, przygotowywałam scenografię, kostiumy, choreografię, oprawę muzyczną imprez szkolnych;
• opracowałam gazetki ścienne do sali matematycznej;
• studiowałam literaturę pedagogiczną m. in.:
- Olechowska A. Specjalne potrzeby edukacyjne, Warszawa 2016;
- Greene R. W. „Trudne emocje u dzieci”, Warszawa 2014
• śledziłam edukacyjne strony internetowe:
- www.men.gov.pl,
- www.portaloswiatowy.pl,
- www.scholaris.pl,
- www.epodreczniki.pl,
- www.dlanauczyciela.pl,
- www.profesor.pl,
- www.edukacja.edux.pl,
- www.matzoo.pl ,
- www.edukator.pl
• stworzyłam biblioteczkę z zakresu literatury psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
- zakup książek;
-gromadzenie ciekawych artykułów,
- tworzenie wykazu interesujących lektur i stron internetowych,
- notatki własne,
-aktywne samokształcenie.
Rozwój moich kompetencji zawodowych doskonaliłam poprzez:
- samokształcenie,
-gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (czasopisma, książki, nagrania), które wykorzystywałam w trakcie pracy, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy,
- wzbogaciłam swój warsztat pracy (samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć),
- tworzyłam niezbędną dokumentację,
- współorganizowałam uroczystości szkolne, dzięki którym integrowałam społeczność szkolną i promowałam placówkę w środowisku lokalnym,
- dzieląc się gromadzonymi materiałami edukacyjnymi wpływam na rozwój zawodowy innych nauczycieli i wymieniam z nimi doświadczenia podnosząc efektywność pracy kadry pedagogicznej.
5 Zorganizowałam akcje w szkole:
- „Góra Grosza” (2019/2020, 2021/2022);
- „X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” (2020/2021);
- „Światowy Dzień Uśmiechu” (2020/2021);
- „Dzień Jednego Koloru” (corocznie);
- współorganizowałam akcję „Śniadanie daje moc” (corocznie);
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (corocznie);
- zbiórka nakrętek (2021/2022);
- „Europejski Tydzień Sportu” (2019/2020, 2021/2022) - wdrażałam w pracy z uczniami wartości społeczne, wrażliwość na potrzeby innych,
- kształtowałam pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących,
- rozwijałam kreatywność uczniów,
-promowałam zdrowy styl życia,
- uatrakcyjniałam zajęcia z uczniami,
- wpływałam na profilaktykę zdrowotną uczniów,
- promowałam aktywność ruchową jako najlepszą formę spędzania wolnego czasu oraz integrację uczniów,
- wdrażałam do przestrzegania zasady fair play u uczniów.

6 Organizowałam czas wolny uczniom poprzez:
a) zajęcia dodatkowe:
• zajęcia sportowe SKS;
• zajęcia matematyczne dla uczniów zdolnych- w swojej pracy zawodowej przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. W ramach tych przygotowań, opracowywałam im dodatkowe zadania, które później sprawdzałam i wspólnie z nimi omawiałam. W razie konieczności powtarzałam, wyjaśniałam i tłumaczyłam niezrozumiały materiał. W okresie stażu przygotowywałam uczniów do następujących kategorii konkursów:
- szkolnych konkursów matematycznych,
-międzyszkolnych konkursów matematycznych,
- wojewódzkich konkursów matematycznych,
- ogólnopolskich konkursów matematycznych
• zajęcia wyrównawcze z matematyki- w swojej pracy zawodowej prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce matematyki. Były to zajęcia dla uczniów, którzy potrzebowali dodatkowej pomocy, na których mogli uzupełnić brakujące wiadomości, wyćwiczyć nieopanowane umiejętności, poprawić sprawdzian. Praca z uczniem o niskich możliwościach edukacyjnych na zajęciach wyrównawczych jest dla mnie wyzwaniem, które lubię i chętnie podejmuję. Wiele razy z zaskoczeniem obserwowałam uczniów, którzy w trakcie lekcji w większej grupie siedzą w ukryciu. W trakcie dodatkowych zajęć są niesamowicie aktywni, cały czas się zgłaszają, chętnie przychodzą do tablicy i rozwiązują zadania.
• zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty – w celu działań zmierzających do podniesienia wyników egzaminu ósmoklasisty prowadziłam dodatkowe cotygodniowe zajęcia przygotowujące.
b) wycieczki:
- lokalne po okolicy;
- turystyczno- krajoznawcze (Rudniki 2019r, Mileniówka 2020r Gniezno – Toruń 2021r., Wrocław 2021r., Częstochowa 2021r.)
- promowałam integrację uczniów oraz aktywność ruchową, jako najlepsza formę spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia,
- poprzez udział w konkursach, uczniowie rozbudzali swoje zainteresowania oraz poszerzali wiedzę i umiejętności,
- konkursy przyczyniły się do promowania szkoły w środowisku lokalnym.
- zajęcia wyrównawcze zmieniły postawy uczniów słabych, zaczęli oni interesować się matematyką, nie boją się porażki, są bardziej otwarci niż na tradycyjnej lekcji z całą klasą. Są pewniejsi siebie, częściej osiągają pozytywne oceny,
- lepiej układa się relacja uczeń-nauczyciel
- wzbogacałam ofertę edukacyjną szkoły, promowałam placówkę w środowisku lokalnym, uatrakcyjniałam zajęcia i sprzyjałam lepszemu przyswajaniu wiedzy,
- reagowanie na potrzeby i zainteresowania uczniów w różnych dziedzinach;
- umożliwienie uczniom wyrównania szans edukacyjnych
- dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty przyczyniły się do uzyskania zadawalających wyników przez moich uczniów - uzyskali wynik, wyższy od średniej krajowej,
- poprzez wyjazdy zacieśniła się więź międzyosobowa nie tylko między uczniami, ale również między mną a nimi,
- wsparcie i pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności
- lepiej poznałam ich zachowania, środowisko i zainteresowania;
- realizacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego (m.in. w zakresie wychowania do wartości, propagowanie dziedzictwa i kultury, troskę o zdrowie, propagowanie aktywnych form spędzania czasu, budowanie w uczniach postawy samodzielności, poszanowania zasad moralnych i etycznych);
- kształtowanie w uczniach samodzielności, odpowiedzialności i zaradności

7 Współpracowałam z nauczycielami i radą rodziców przy organizacji uroczystości i imprez szkolnych:
-organizacja loterii fantowej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (corocznie),
-organizacja imprezy środowiskowej „Wieczór Kobiet” (luty 2020r.),
- współorganizacja imprezy szkolnej „Dzień Wiosny” (marzec 2019r.),
- współorganizacja imprezy szkolnej „Dzień Dziecka” (corocznie),
- organizacja imprezy szkolnej „Walentynki” (luty 2021r.),
- współorganizacja imprezy szkolnej „Poczta Walentynowa” (corocznie),
- organizacja imprezy szkolnej „Dzień Kobiet w klasach 1-3” (marzec 2021r.)
„Dzień Chłopaka” (wrzesień 2019r.);
- „Dzień Dyni” (listopad 2019r.);
-„Dzień Mikołajkowy” (corocznie);
- „Dzień kobiet”- organizacja sprzedaży kwiatów (marzec 2020r.);
- „Dzień jednego koloru” (2019/2020, 2020/2021);
- „Światowy Dzień Uśmiechu” (2020r.)
- „Walentynki” (luty 2021r., luty 2022r.); - przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych to okazja do rozwinięcia uzdolnień uczniów, ale także wpływa na promocję szkoły i budowanie jej pozytywnego wizerunku;
-realizacja w ciekawej formie zadań z planu pracy i programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
- efektywna praca zespołowa nauczycieli szkoły;
- budowanie tradycji szkolnej;
- promowanie pracy szkoły na forum zewnętrznym;
- realizacja zamierzeń z planu wychowawcy klasowego.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
L.p. Zrealizowane zadanie z Planu Rozwoju Zawodowego
Uzyskane efekty
1 Pełniąc rolę wychowawcy klasy 18 osobowej starałam się poznać środowisko uczniów i ich rodzin, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy.
Dzięki prowadzonych obserwacji i długotrwałych rozmów z uczniami starałam się eliminować niewłaściwe zachowania (wprowadzenie kontraktu klasowego), wspólnie z moimi uczniami szukałam przyczyn ewentualnych niepowodzeń szkolnych i sposobów, jak im zaradzić. Zachęcałam uczniów ze słabszymi ocenami do udziału w zajęciach dodatkowych, a uczniów zdolniejszych do pozalekcyjnej pomocy.
• Organizowałam zebrania grupowe oraz indywidualne konsultacje z rodzicami.
• Współpracowałam na bieżąco z nauczycielami uczącymi w klasie. Sprawdzałam oceny moich wychowanków, aby na bieżąco monitorować i informować rodziców, jeśli nie były one zadawalające.
• Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem i psychologiem, a także innymi instytucjami m. in. kierując uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu zdiagnozowania przyczyn niepowodzeń szkolnych. Jako klasa organizowaliśmy też co roku Dzień Chłopaka, Mikołajki, Wigilie Klasowe, Dzień Kobiet, Walentynki, wieczór filmowy.
• W celu lepszej integracji grupy oraz pokazania możliwości spędzania wolnego czasu organizowałam wycieczki, które są formą nauczania, w której uczestnicy mają możliwość zdobycia nowej wiedzy : wycieczka rowerowa na Mileniówkę, wycieczka rowerowa do Rudnik, wyjazd do kina Wolność w Częstochowie na film pt. „Last Christmes” , „ Wilk, lew i ja” , wycieczka do Wrocławia, dwudniowa wycieczka Gniezno-Toruń.
• Angażowaliśmy się w akcje charytatywne: zbiórki nakrętek, zbiórce karmy dla schroniska, „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”, „WOŚP”. Chcąc kształtować poczucie świadomości ekologicznej i wprowadzając właściwe postawy wobec środowiska aktywnie i regularnie wraz z klasą uczestniczyłam w akcji „Sprzątanie świata” - poznałam uczniów i ich potrzeby, zainteresowania, możliwości oraz środowisko rodzinne, a wiedza ta posłużyła mi do planowania pracy wychowawczej i dydaktycznej, jej ewaluacji i modyfikowaniu zgodnie z istniejącą sytuacją;
- dzięki takim działaniom integrowałam się z uczniami, a oni czuli się bezpieczniejsi, ważni i doceniani;
- dobre poznanie uczniów wpływało na efektywną pracę wychowawczą i dydaktyczną, a przez to na osiąganie wysokiego poziomu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;
- moje działania wpłynęły na zbudowanie relacji wzajemnego zaufania, szacunku i życzliwości, a poprzez to sukcesywną współpracę ze środowiskiem rodzinnym uczniów.
- w celu lepszej integracji grupy oraz pokazania możliwości spędzania wolnego czasu organizowałam wycieczki, które są formą nauczania, w której uczestnicy mają możliwość zdobycia nowej wiedzy;
- nawiązanie owocnej współpracy z rodzicami;
- motywowanie uczniów do przestrzegania wspólnie opracowanych zasad
- kształtowanie poczucia świadomości ekologicznej i wprowadzanie właściwej postawy wobec środowiska;
- integracja nauczycieli w realizacji zadań szkoły;
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli;
- korzystanie ze wsparcia i doświadczeń innych nauczycieli w doskonaleniu mojej pracy;
- realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły („uczeń okazuje szacunek przyrodzie, odkrywa jej piękno i tajemnice, zdrowo odpoczywa”);
- zaspokajanie potrzeb poznawczych, społecznych i emocjonalnych uczniów;
- poznanie najbliższego otoczenia – przyrodniczego i kulturowego;
- realizowanie zadań z planu wychowawcy klasowego
2 Rozwiązywałam problemy wychowawczo-dydaktyczne poprzez:
- organizację spotkań grupowych i indywidualnych;
- udzielanie porad i wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym;
- organizowanie konsultacji ze specjalistami (psychologiem, logopedą). - poprzez odpowiednią współpracę i działania z domem rodzinnym osiągałam indywidualne efekty dydaktyczno-wychowawcze uczniów;
- pedagogizacja rodziców;
- radzenie sobie z zaistniałymi problemami, współpraca ze środowiskiem rodzinnym i specjalistami powodują podniesienie poziomu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.
3 Współpraca ze specjalistami:
- szkolnym logopedą;
- szkolnym psychologiem;
- szkolnymi terapeutami (oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, specjalistą ds. autyzmu)
- psychologami z PPP-P w Oleśnie. - dzięki współpracy ze specjalistami podchodziłam indywidualnie do każdego ucznia, omawiałam ich problemy i postępy, dzięki czemu mogłam lepiej zaplanować plan pracy z nimi i wdrażać go w życie;
- pomoc udzielana uczniom we współpracy specjalistów jest bardziej efektywna.
4 Pracowałam z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim). Przygotowując program takich zajęć opierałam się na zaleceniach poradni:
- przygotowywałam karty pracy;
- korzystałam z edukacyjnych stron internetowych;
- indywidualizowałam tok nauczania;
- opracowywałam plan pracy;
-opracowałam opinie do poradni oraz współtworzyłam Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET); - praca z uczniami ze SPE pozwala mi za każdym razem spojrzeć inaczej na każde dziecko. Przypomina o tym, że każdy człowiek jest inny i dlatego, żeby zrozumieć zachowanie dziecka, trzeba poszukać źródła, wczuwając się w jego położenie. Praca z takimi dziećmi doprowadza do mojej ciągłej autorefleksji, bardzo częstej ewaluacji moich działań;
- doskonalenie pracy z uczniami wymagającymi wsparcia
- udzielanie pomocy uczniom, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
5 Organizowałam akcje charytatywne (zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną „Góra Grosza”, organizacja loterii fantowej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbieranie zakrętek na szczytny cel – dalszą i intensywną rehabilitację niepełnosprawnego chłopczyka; corocznie pomagałam w akcji Szlachetna Paczka) - uwrażliwianie uczniów na konieczność niesienia pomocy innym;
- kształtowanie właściwych emocji, postaw i zachowań wobec drugiego człowieka i jego potrzeb
6 Organizowałam konkursy (matematyczne, sportowe) i przygotowywałam do nich uczniów:
-„Rusz głową” (marzec 2020r.) online;
- „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” (październik 2020r.);
- „Walentynkowy Turniej Sportowy” (luty 2021r.);
- „Mistrz Szybkiego Mnożenia” (październik 2021r.);
- „Dzień Matematyki-Królowej Nauk” (marzec 2022r.) - uczniowie poszerzali swoje wiadomości i umiejętności;
- budowanie pozytywnych relacji z podopiecznymi;
- udział uczniów w konkursach nigdy nie był narzucony, zawsze był zachętą do sprawdzania własnej wiedzy i umiejętności oraz aktywizował nie tylko uczniów zdolnych, ale dodawał wiary w siebie uczniom mającym trudności w nauce;
- organizacja konkursów była dla mnie mobilizacją do poszukiwania ciekawych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych oraz motorem do podejmowania kolejnych działań;
- podniesienie jakości pracy szkoły na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej;
- zaspokojenie potrzeby rywalizacji z rówieśnikami;
7 Prowadziłam zajęcia o charakterze profilaktycznym, promując zdrowy styl życia poprzez:
- współorganizowanie i koordynowanie imprezy sportowej „Tydzień Sportu” w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu;
- prowadzenie gier i zabaw z uczniami SKS(rok szk.2019/2020 i 2020/2021, 2021/2022);
- współorganizowanie i koordynowanie wycieczki rowerowej w gminnym dniu na sportowo z rajdem rowerowym (rok szkolny 2019/2020)
- przypominanie uczniom o zdrowym odżywianiu i roli śniadania w diecie człowieka „Śniadanie daje moc” (corocznie);
- prowadzenie systematycznych zabaw ruchowych z uczniami SKS (corocznie). - promowałam wśród uczniów i ich rodzin zdrowy styl życia realizując własne pomysły i rozwijając swoją kreatywność;
- podnosiłam świadomość prozdrowotną uczniów i ich rodzin przyczyniając się do ich profilaktyki zdrowotnej;
- propagowanie aktywnych form spędzania czasu;
- aktywizowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
L.p. Zrealizowane zadanie z Planu Rozwoju Zawodowego
Uzyskane efekty
1 Aktywność uczniów jest ważna w procesie zdobywania wiedzy. Bierne przyswajanie wiadomości utrudnia uczniom ich zrozumienie i wykorzystywanie w praktyce, a wiedza przekazywana w postaci gotowej jest powierzchowna i nietrwała.
W celu uatrakcyjnienia przeprowadzonych zajęć, opracowywałam pomoce dydaktyczne: karty pracy, krzyżówki, rebusy, gry. Karty pracy przygotowywałam dla poszczególnych uczniów (szczególnie uwzględniałam możliwości uczniów z orzeczeniami i opiniami).
Stosowane przeze mnie metody to: słowna, oglądowa, czynna, podająca, aktywizująca.
Stosowałam różnorodne metody aktywizująco – twórcze:
- burzę mózgów;
- mapę mentalną;
- gry dydaktyczne (w celu utrwalenia zdobytych wiadomości i umiejętności);
- metody projektów; - metody aktywizujące ułatwiają proces uczenia się, czyniąc naukę bardziej urozmaiconą, a przez to przyjemniejszą i łatwiejszą. Ożywiają atmosferę w klasie, często dają niespodziewane efekty w pracy z uczniami słabszymi. Uczniowie, którzy często na zajęciach pracują metodami aktywnymi są bardziej samodzielni, bardziej krytyczni, łatwiej formułują sądy i opinie, chętniej i odważniej biorą udział w dyskusjach i wystąpieniach;
- pobudzałam aktywność twórczą uczniów i w ten sposób osiągałam zakładane cele dydaktyczno – wychowawcze. Odczuwałam poczucie samorealizacji i wewnętrznej satysfakcji przy każdym osiąganym przez uczniów sukcesie;
- uatrakcyjniałam zajęcia pomagając uczniom samodzielnie podejmować decyzje i działania, pozwalając na popełnianie błędów i samodzielne poszukiwanie właściwych rozwiązań, podnosząc w ten sposób ich poczucie własnej wartości i pewności siebie.
2 Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: tablicy multimedialnej – pokaz filmów edukacyjnych, tematycznych prezentacji multimedialnych, zdjęć i grafiki tematycznej, korzystanie z interaktywnych gier dydaktycznych itp. - wdrażałam nowoczesne rozwiązania metodyczne poznane w ramach doskonalenia zawodowego.
- pobudzałam aktywność uczniów i rozwijałam ich zainteresowania poprzez samodzielne szukanie rozwiązań i pracę w grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
3 Organizowałam spotkania z ciekawymi ludźmi:
- spotkanie z funkcjonariuszem policji dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich za przestępstwa narkotykowe.(2022);
- spotkanie z komentatorem sportowym i jednocześnie biegaczem (wrzesień 2021r);
- spotkanie z trenerem/instruktorem koszykówki, (wrzesień 2021r.) - nawiązałam wspólpracę z Policją, osobami aktywnie uprawiającymi sport;
- pogłębiłam i utrwaliłam swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia.
- promowałam aktywność ruchową, jako najlepszą formę spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia;
- prowadziłam działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa uczniów;
- uatrakcyjniałam zajęcia edukacyjne z uczniami.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
L.p. Zrealizowane zadanie z Planu Rozwoju Zawodowego Uzyskane efekty
1 Nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu:
• we wrześniu 2019r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty zasady współpracy;
• analizowano plan rozwoju zawodowego oraz na bieżąco omawiano jego realizację;
•obserwowałam zajęcia i uroczystości prowadzone przez opiekuna stażu:
- „Czterej muzykanci z Bremy” (listopad 2021r.)
- „Obserwujemy ptaki” (listopad 2021r.)
- „Przepis na ciasto prababci” (styczeń 2022r.)
- „W marcu jak w garncu” (marzec 2022r.)
• prowadziłam zajęcia i uroczystości w obecności opiekuna stażu, konsultacje pohospitacyjne:
-„Działania na potęgach i pierwiastkach” (październik 2021r.)
-„Przekształcenia algebraiczne” (październik 2021r.)
-„Proporcje” (listopad 2021r.)
-„Wielkości wprost proporcjonalne” (listopad 2021r.)
- „Dzień Chłopaka” (wrzesień 2019r.);
- „Dzień Dyni” (listopad 2019r.);
-„Dzień Mikołajkowy” (grudzień 2019r.);
- WOŚP – organizacja loterii fantowej (styczeń 2020r.);
- „Poczta Walentynkowa” (luty 2020r.);
- „Dzień kobiet”- organizacja sprzedaży kwiatów (marzec 2020r.);
- „Dzień jednego koloru” ;
- „Wieczór Kobiet” – organizacja imprezy środowiskowej dla społeczności lokalnej (marzec 2020r.);
- „Światowy Dzień Uśmiechu” (
-„Dzień Mikołajkowy” (grudzień 2020r.);
- WOŚP – organizacja loterii fantowej (styczeń 2021r.);
- „Walentynki” (luty 2021r.);
- „Dzień kobiet” (marzec 2021r.);
- zajęcia dla uczniów w obecności innych nauczycieli na platformie Teams w ramach realizacji programu „Złote Szkoły NBP” (kwiecień – maj 2021r.) Obserwacja zajęć pozwoliła mi:
- wzbogacić mój warsztat pracy o cenne wskazówki doświadczonego nauczyciela. Ta współpraca i wymiana spostrzeżeń była bardzo przydatnym doświadczeniem szczególnie w pracy nad kształtowaniem umiejętności prowadzenia zajęć. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na zajęciach, sposoby radzenia sobie z dyscypliną na budowanie relacji Nauczyciel – Uczeń, a także na organizację pracy nauczyciela;
- po zajęciach i uroczystościach prowadzonych w obecności opiekuna chętnie wysłuchiwałam opinii na temat zajęć oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu ich organizacji, opracowania scenariusza itp.;
- wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela – wychowawcy przyczyniło się na zwiększenie efektywności tej pracy w szkole, a to z kolei przyczyniło się do podniesienia efektywności pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.
2 Prowadziłam dokumentację szkolną:
- dzienniki zajęć;
- plany pracy (rewalidacyjne, koła matematyczne, Samorządu Uczniowskiego, świetlicy szkolnej );
- scenariusze zajęć i uroczystości;
- dokumentację związaną z pracą z dziećmi o SPE;
- opracowywałam sprawozdania ( z pracy wychowawczej, z zajęć rewalidacyjnych, z zajęć koła matematycznego, Samorządu Uczniowskiego, świetlicy szkolnej;
- według harmonogramu protokołowałam zebrania rady pedagogicznej;
- w roku szkolnym 2020/2021 zostałam powołana do zespołu ewaluacji wewnętrznej i w związku z tym współtworzyłam i opracowałam dokumentację niezbędną do jej prawidłowego przeprowadzenia (narzędzia badawcze, sprawozdanie);
- jako opiekun Samorządu Uczniowskiego współtworzyłam dokumentację (plan pracy, sprawozdania);
- prowadziłam kronikę szkolną poprzez chronologiczne wklejanie opisów i fotografii z uroczystości i akcji szkolnych;
- sporządziłam procedury postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu I i II stopnia ze względu na przekroczenia dopuszczalnych substancji w powietrzu.
- sporządziłam klasowy program profilaktyczno-wychowawczy
- pogłębiałam wiedzę na temat prowadzenia dzienników i dokumentacji nauczycielskiej dzięki czemu wykorzystuję ją w praktyce do właściwego i systematycznego prowadzenia dokumentacji szkolnej;
- dzięki zaangażowaniu w działania zespołów zadaniowych na bieżąco aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą obowiązujących procedur;
- prowadziłam sumiennie i rzetelnie dokumentację szkolną, pomagałam w tworzeniu i aktualizowaniu obowiązującej dokumentacji;
- w postępowaniu ewaluacyjnym przyczyniłam się do zbadania potrzeb szkoły, przedszkola, ich analizy i wyciągnięciu wniosków;
-efektywna realizacja zadań wynikających z obowiązków i zamierzeń szkoły;
- korzystanie ze wsparcia i doświadczeń innych nauczycieli w doskonaleniu mojej pracy;
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli.
3 Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (maj 2022r.):
- usystematyzowałam zgromadzoną przeze mnie dokumentację;
- sporządziłam opis realizacji planu rozwoju zawodowego;
- dokonałam samooceny (zrealizowałam wszystkie zaplanowane zadania). - uporządkowałam swoją wiedzę, działania podejmowane w trakcie stażu;
- doskonaliłam umiejętność ewaluacji pracy własnej;
- działanie zgodnie z przepisami prawa oświatowego;
- jasno sformułowane zasady postępowania

4 Aktualizowałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki poprzez:
- studiowanie fachowej literatury;
- prowadzenie rozmów z bardziej doświadczonymi kolegami i koleżankami z mojej i innych szkół;
- przestrzegałam i stosowałam obowiązujące przepisy regulujące codzienną pracę zawodową nauczyciela (podstawa programowa, rozporządzenie dotyczące oceniania, klasyfikacji i promowania, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bezpieczeństwo i higiena)
- śledzenie publikacji nauczycieli w Internecie;
- udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, webinariach organizowanych w ramach samokształcenia, WDN i zewnętrznych form doskonalenia zawodowego - doskonaląc swój warsztat pracy poprzez różne formy doskonalenia zawodowego, upewniałam się, że podejmowane przeze mnie działania są właściwe lub poznawałam nowe rozwiązania metodyczne;
- aktualizowałam przepisy prawa wewnętrznego;
- korzystałam z różnych źródeł pozyskiwania informacji o rozwoju dziecka;
- wykorzystywałam zdobytą wiedzę w pracy dydaktycznej i wychowawczej, zwłaszcza podczas pełnienia funkcji wychowawcy klasy;
- doskonaląc się zawodowo podnosiłam poziom jakości pracy szkoły.
5 Opracowałam i wdrożyłam narzędzia badawcze:
- poddawałam efekty swojej pracy ewaluacji, tworząc ankiety dla uczniów;
- przeprowadzałam dyskusje z uczniami na temat ich stosunku do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. - doskonaliłam umiejętności dokonywania ewaluacji;
- wyniki ewaluacji wykorzystałam do planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej;
- przyczyniłam się do zbadania potrzeb uczniów, ich analizy i wyciągnięciu wniosków;
- motywowanie uczniów do pracy i brania odpowiedzialności za ich efekty;
- lepsze i pełniejsze poznanie odczuć uczniów na temat atmosfery panującej na lekcjach i stopnia przyswajanego materiału.
6 Analizowałam sytuację wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą w szkole:
- prowadziłam obserwacje uczniów (indywidualne i jako grupy);
- analizowałam zebrane wyniki, wyciągałam wnioski i planowałam działania w pracy indywidualnej z uczniem i z grupą;
- rozwijałam zainteresowania i uzdolnienia;
- planowałam działania integracyjne, prowadziłam je w pracy bieżącej i analizowałam otrzymywane efekty. - wnikliwie obserwowałam, dokonywałam dokładnej analizy i wyciągałam wnioski do dalszej pracy, w razie potrzeby modyfikowałam moje oddziaływania;
- nauczyłam się, że nie ma jednej złotej metody dla każdego ucznia na wszystkie problemy, dlatego wachlarz metodyczny powinien być bardzo bogaty, aby z niego dobierać kombinaty różnych metod, ciągle poszukując i doskonaląc;
- obmyślany i dobrze realizowany proces dydaktyczno – wychowawczy;
- dobra ewaluacja działań powoduje właściwie prowadzone działania naprawcze oraz dokonywanie korekty oddziaływań w celu uzyskiwania efektów pracy.
7 Dokonywałam ewaluacji własnych działań poprzez:
• ewaluacja dokonywana przez obserwację uczniów i stosowanie ewaluacyjnych metod aktywizujących;
• ewaluacja dokonywana na podstawie prowadzonych dla innych nauczycieli zajęć otwartych, wyciągałam wnioski do dalszej pracy na podstawie uwag i omówienia zajęć:
- WOŚP – organizacja loterii fantowej (styczeń 2020r.);
- „Dzień kobiet”- organizacja sprzedaży kwiatów (marzec 2020r.);
- „Wieczór Kobiet” – organizacja imprezy środowiskowej dla społeczności lokalnej (marzec 2020r.);
- WOŚP – organizacja loterii fantowej (styczeń 2021r.);
- „Walentynki” (luty 2021r.);
- „Dzień kobiet” (marzec 2021r.);
- zajęcia dla uczniów w obecności innych nauczycieli na platformie Teams w ramach realizacji programu „Złote Szkoły NBP” (kwiecień – maj 2021r.).
• ewaluacja dokonywana na podstawie zajęć prowadzonych w obecności dyrektora:
- „Działania pisemne” (luty 2021r.)
- „Kolejność wykonywania działań” (padziernik 2021r.)
- - „Cechy podzielności przez: 2, 5, 10, 100, 4, 3, 9” (październik 2021r.);
- „Odcinki w ostrosłupach” (kwiecień 2022r.)
- WOŚP – organizacja loterii fantowej (corocznie);
- „Dzień kobiet”- organizacja sprzedaży kwiatów (marzec 2020r.);
- Wieczór Kobiet” – organizacja imprezy środowiskowej dla społeczności lokalnej (marzec 2020r.);
- WOŚP – organizacja loterii fantowej (styczeń 2021r.);
- „Walentynki” (luty 2021r.);
- „Dzień kobiet” (marzec 2021r.);
- „X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” – organizacja akcji edukacyjnej (2020/2021)

- ocena zajęć przez uczniów jest dla mnie najcenniejsza ponieważ to one są bezpośrednimi odbiorcami moich działań;
- wskazówki, uwagi osób obserwujących zajęcia były dla mnie niezwykle ważne, gdyż wyznaczały obszary mojego działania, w których powinnam dokonać korekty, jak również upewniły mnie w tych metodach, które w danym momencie są skuteczne;
- okazja di refleksji nad efektami własnej pracy zawodowej, prowadząca do samodoskonalenia zawodowego;
- doskonalenie jakości pracy placówki poprzez wcielanie w życie wniosków płynących z ewaluacji pracy własnej;
- realizacja celów dydaktyczno – wychowawczych, uczniowie chętnie przychodzący do szkoły, osiąganie postępów i sukcesów przez moich uczniów, zadowoleni rodzice – to wszystko ma wpływ na pozytywny wizerunek szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
L.p. Zrealizowane zadanie z Planu Rozwoju Zawodowego Uzyskane efekty
1 Brałam udział w WDN:
- gromadziłam materiały szkoleniowe, dostępne dla wszystkich nauczycieli;
- uczestniczyłam w rozmowach dotyczących potrzeb i oczekiwań nauczycieli w zakresie ich doskonalenia zawodowego;
- brałam udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego (wymienione w pkt.1);
- przygotowałam i przeprowadziłam pedagogiczną radę szkoleniową w zakresie zastosowań TIK Technologii Informacyjno Komunikacyjnej oraz zastosowania tablic i monitorów interaktywnych w szkole (styczeń 2020r.);
- przygotowałam i przeprowadziłam pedagogiczną radę szkoleniową dotyczącą prostych narzędzi TIK – tworzenie krzyżówek (styczeń 2022r.);
- przygotowałam i przeprowadziłam pedagogiczną radę szkoleniową dotyczącą informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 (marzec 2022r.)
- wszystkie formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej dały mi umiejętności praktyczne;
- pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi napotykałam się w codziennej pracy;
- rozmowy i dyskusje z innymi nauczycielami zawsze skłaniały mnie do autorefleksji, doskonaliłam umiejętność współpracy w zespole;
- wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy;
- szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły;
- współpraca z kadrą pedagogiczną i dyrektorem szkoły podniosła moje kwalifikacje zawodowe i innych nauczycieli.
2 Dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami poprzez:
- udostępnianie wydruku i linków ciekawych artykułów z prasy pedagogicznej i stron poświęconych oświacie; - dyskusje z innymi nauczycielami na temat udostępnianych materiałów edukacyjnych z różnych źródeł pobudzały moje myślenie twórcze;
- wzbogaciłam szkolną bazę materiałów edukacyjnych dla nauczycieli;

3 Prowadziłam i omawiałam zajęcia otwarte w obecności innych nauczycieli (wymienione w pkt. 4). - dzięki zajęciom otwartym mogłam je przeanalizować z innymi nauczycielami i wyciągnąć odpowiednie wnioski;
- moje zajęcia były źródłem inspiracji dla innych nauczycieli.
4 Wiedzę zdobytą podczas szkoleń, warsztatów dzieliłam się w pracy bieżącej podczas rozmów bezpośrednich. - wymiana wiedzy i doświadczeń między nauczycielami pobudza mnie do nowych działań;
- wskazywanie na ciekawe rozwiązania metodyczne;
- efektywna współpraca między nauczycielami i rozwój zawodowy nauczycieli przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
L.p. Zrealizowane zadanie z Planu Rozwoju Zawodowego Uzyskane efekty
1. Przygotowałam i współorganizowałam imprezy i uroczystości szkolne zgodnie z rocznym planem pracy szkoły:
-organizacja loterii fantowej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (corocznie),
-organizacja imprezy środowiskowej „Wieczór Kobiet” (marzec 2020r.),
- współorganizacja imprezy szkolnej „Dzień Wiosny” (marzec 2019r.),
- współorganizacja imprezy szkolnej „Dzień Dziecka” (corocznie),
- organizacja imprezy szkolnej „Walentynki” (luty 2021r.),
- współorganizacja imprezy szkolnej „Poczta Walentynowa” (corocznie),
- organizacja imprezy szkolnej „Dzień Kobiet w klasach 1-3” (marzec 2021r.)
„Dzień Chłopaka” (wrzesień 2019r.);
- „Dzień Dyni” (listopad 2019r.);
-„Dzień Mikołajkowy” (corocznie);
- „Dzień kobiet”- organizacja sprzedaży kwiatów (marzec 2019r.);
- „Dzień jednego koloru” (2019/2020, 2020/2021);
- „Światowy Dzień Uśmiechu” (2020r.)
- „Walentynki” (corocznie.);
- „Dzień kobiet” (corocznie.);
- integrowałam się ze społecznością szkolną, doskonaliłam umiejętności planowania i organizowania imprez i uroczystości;
- inspirowałam uczniów do działań na rzecz środowiska lokalnego;
- uzyskiwałam wewnętrzną satysfakcję z powodzenia organizowanych uroczystości szkolnych;
- wdrażałam uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności szkolnej, kultywowałam wśród nich tradycje narodowe i lokalne;
- wspomaganie rozwoju społecznego wychowanków;
- prowadzenie planowej pracy wychowawczej;
- pozytywne postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym, kreowanie wizerunku i opinii o szkole.
2 Współorganizowałam udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych:
- „Tydzień Sportu” w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich- jako szkolny koordynator imprezy nawiązałam współpracę z GOKSiR w Rudnikach -głównym organizatorem, zgłosiłam uczestnictwo szkoły, zaplanowałam harmonogram działań sportowych, koordynowałam ich przebieg, robiłam dokumentację fotograficzną, sporządziłam i przesłałam głównemu organizatorowi sprawozdanie z imprezy (wrzesień 2021r.) ;
- „Sportowe Rudniki” pod tym hasłem współorganizowałam i koordynowałam imprezę w ramach Gminnego Dnia Na Sportowo Z Rajdem Rowerowym – jako opiekun sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczki rowerowej;
- „Wieczór Kobiet” – przygotowałam uczniów do uroczystości środowiskowej (luty 2020r.) - integrowałam społeczność szkolną ze środowiskiem lokalnym, rozwijałam zdolności organizatorskie, poznawałam potrzeby środowiska lokalnego;
- rozwijałam w uczniach lokalny patriotyzm oraz budowałam w nich poczucie tożsamości narodowej;
- realizacja wychowawczych celów placówki w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
- wdrażanie uczniów szkoły do troski o swoje zdrowie i kondycję fizyczną
- udział szkoły w lokalnych imprezach środowiskowych wpływa na dobrą współpracę z partnerami szkoły.
3 Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach na szczeblu gminnym oraz organizowałam i koordynowałam etapy szkolne tych konkursów (tworzyłam listę chętnych uczestników, przygotowywałam zestaw zadań konkursowych, prowadziłam dodatkowe zajęcia matematyczne dla uczniów biorących udział w konkursach, na których poszerzali swoje wiadomości i umiejętności z matematyki, zaprojektowałam i wydrukowałam dyplomy, robiłam dokumentację, opracowałam sprawozdanie z konkursu i artykuł na stronę internetową szkoły, sprawowałam opiekę nad laureatami konkursów na etapie gminnym):
- Wojewódzki Konkurs Matematyczny (styczeń 2019, 2020, 2021, 2022r.);
- Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny ( marzec 2019r., kwiecień 2020r., marzec 2021r.)
- Gry i zabawy „Mały Olimpijczyk” (styczeń 2020r.);
- „Halowa piłka nożna” (październik 2021r.)
- „Dwa ognie” (grudzień 2021r.)
- „Piłka siatkowa” (marzec 2022r.)
- „Biegi przełajowe” (kwiecień 2022r.)
- „Pchnięcie kulą” (maj 2022r.) Odniesione sukcesy w konkursach na etapie gminnym:
- Wojewódzki Konkurs Matematyczny – dwoje uczniów zdobyło I miejsca (styczeń 2020r.);
- Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny- uczeń otrzymał wyróżnienie (kwiecień 2020r.)
- Gry i zabawy „Mały Olimpijczyk” – uczniowie zdobyli I miejsce (styczeń 2020r);
- „Halowa piłka nożna „ – uczniowie zdobyli II miejsce (październik 2021r.);
- „Dwa ognie” - dziewczynki zdobyły I miejsce, a chłopcy – II miejsce (grudzień 2021r.);
-„Piłka siatkowa” – chłopcy zdobyli I miejsce (marzec 2022r.)
- Wojewódzki Konkurs Matematyczny – dwie uczennice zdobyły II i III miejsce (styczeń 2021).
- doskonaliłam umiejętności organizatorskie;
- rozwijałam zdolności i zainteresowania uczniów;
- promowałam szkołę w skali lokalnej i krajowej;
-poszerzenie oferty szkoły o zajęcia nieobowiązkowe, pozalekcyjne, a przez to podniesienie jakości pracy;
- umożliwienie i wspieranie rozwoju uzdolnień i zdolności;
- 0dnoszone sukcesy świadczą o dobrym przygotowaniu uczniów przez swoich nauczycieli, czyli wysokim poziomie dydaktycznym placówki.
4 Opracowałam artykuły z podejmowanych przeze mnie imprez i uroczystości szkolnych wraz z dokumentacją fotograficzną na stronę internetową szkoły na profil szkolny portalu Facebook oraz do Biuletynu Informacyjnego Gminy Rudniki. - promocja szkoły na skalę lokalną i krajową na stronie internetowej szkoły;
- identyfikacja placówki ze społecznością lokalną;
- informowałam rodziców o działaniach w szkole.
5 Współorganizowałam wycieczki dla uczniów:
-zorganizowałam wyjazd do kina Wolność w Częstochowie na film pt. „ Last Christmes”;
- współorganizacja wycieczki rowerowej dla kl. VII i VIII na „Mileniówkę”
- zorganizowałam dwudniową wycieczkę dla klas IV-VIII Gniezno – Toruń;
- współorganizacja bezpłatnej wycieczki z programu ministerialnego „Poznaj Polskę” do Wrocławia;
- współorganizacja wyjazdu do kina Wolność w Częstochowie na fim pt. „Wilk, lew i ja”
- zacieśniła się więź międzyosobowa nie tylko między uczniami, ale również między mną a nimi;
- lepiej poznałam ich zachowania i zainteresowania, co starałam się potem uwzględniać w swojej pracy;
- poznanie najbliższego otoczenia – przyrodniczego i kulturowego;
- realizowanie zadań z planu wychowawcy klasowego;
- stwarzanie warunków dla aktywnego nauczania poglądowego (wypoczynku, wykorzystaniu czasu wolnego)

6 Realizowałam programy oraz projekty instytucji zewnętrznej: - „Złote Szkoły NBP” w roku szkolnym 2020/2021:
„Giganci finansów osobistych” – ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną;
- „Uniwersytet Dzieci” w roku szkolnym 2021/2022 – „Ja w Internecie. Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w sieci” – projekt w którym uczniowie poznali podstawowe mechanizmy odpowiedzialne za nasze zachowanie w Internecie. Nauczyli się, jak reagować, jeśli są ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy. Poznali różnicę pomiędzy hejtem a konstruktywną krytyką i dowiedzieli się, jak dbać o swój wizerunek w Internecie.
- wdrożenie w praktyce wiedzy ekonomicznej, informatycznej;
- poszerzanie oferty szkoły o edukacyjne zajęcia pozalekcyjne, a przez to podniesienie jakości pracy;
- uaktywnienie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, zaangażowania i inicjatywy poznawczej;
- uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, motywujących ucznia do pracy;
- podniesienie poziomu wiedzy uczniów;
- prowadzenie działań w których uczniowie trenowali pracę zespołową, rozwijali swoją asertywność oraz poznali ćwiczenia, które pomogą im zadbać o równowagę emocjonalną
7 Organizowałam i koordynowałam akcje :
- „Góra Grosza” – celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać (kwiecień – maj 2021r.);
- „Zbiórka nakrętek” – to akcja charytatywno-ekologiczna. Celem akcji było zbieranie zakrętek na dalszą i intensywną rehabilitację niesprawnego chłopczyka.
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – to akcja, której celem jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych. W naszej szkole przeprowadzona została loteria fantowa, w której uczestniczyli uczniowie, przedszkolacy, nauczyciele oraz pracownicy obsługi , zebraliśmy kwotę
3 276,71 zł i 5 euro.
- „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” – to dzień symboliczny, który ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia.
- integrowanie się ze społecznością lokalną;
- kształtowanie właściwych emocji, postaw i zachowań wobec drugiego człowieka i jego potrzeb;
- odczuwanie wewnętrznej satysfakcji z faktu niesienia pomocy innym;
- angażowałam uczniów i społeczność lokalną w akcje społeczno – użyteczne;
- uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi,
- nawiązanie kontaktu z instytucjami zewnętrznymi;
- realizacja szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
8 Udział w konferencjach , szkoleniach poświęconych problemom współczesnego świata (dokładny opis w pkt.1):
-„System interaktywnych multimediów w szkole – laptop i urządzenia multimedialne” – szkolenie (październik 2019r.);
- „Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole – usystematyzowanie wiedzy prawnej” – szkolenie ( listopad 2019r.);
- „Aktywna tablica” – szkolenie (grudzień 2019r.);
- „Jak uczyć zdalnie” – webinar (kwiecień 2020r.);
- „Pokolenie Zet i Alfa – pokolenie Google wyzwaniem dla nauczycieli” – szkolenie (styczeń 2021r.);
- „Interwencja kryzysowa w przypadku śmierci próby samobójczej ucznia” – szkolenie (styczeń 2021r.);
- „Dół czy już depresja? Profilaktyka zaburzeń nastroju” – szkolenie online (marzec 2021r.);
- „Dziecięca złość. Pomoc w powrocie do nauki stacjonarnej” – szkolenie online (maj 2021r.)
- „Lekcja Enter” – szkolenie online (maj – wrzesień 2021r.) - pogłębiałam wiedzę w zakresie wprowadzania w pracy z uczniami nowinek technologicznych;
- wspieranie uczniów i ich rodzin oraz pracy zdalnej w okresie pandemii;
- umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki;
- podniesienie jakości pracy szkoły i własnej poprzez wzbogacenie kompetencji zawodowych (m.in. cyfrowych, wychowawczych, organizacyjnych, pedagogicznych);
- reagowanie na potrzeby uczniów (rozwojowe, emocjonalne, wychowawcze);
- wsparcie dla uczniów i ich rodzin podczas trwania epidemii korona wirusa w Polsce.
9 Angażowałam uczniów i ich rodziny w akcje charytatywne:
- WOŚP – organizacja loterii fantowej i koordynowanie całego przebiegu akcji.
- Szlachetna paczka – pomagałam i rozpowszechniałam wśród uczniów i ich rodzin;
- Zbiórka zakrętek – stworzyłam plakat informujący uczniów i społeczność lokalną o zbiórce zakrętek na rzecz chorego chłopczyka. Zebrane zakrętki przekazałam rodzinie chorego chłopczyka. - uświadomienie uczniom jak ważne jest niesienie pomocy potrzebującym;
- uwrażliwienie uczniów i ich rodzin na potrzeby innych ludzi;
- wzajemna integracja i poczucie wspólnoty w społeczności szkolnej i lokalnej.

10 Prowadziłam zdalne nauczanie w czasie krajowej epidemii COVID -19 - nabyłam doświadczenia w nowej sytuacji, jaką była edukacja na odległość ( wypracowałam własne metody pracy zdalnej);
- realizacja podstawy programowej w formie zdalnej;
- wsparcie dla rodziców (kontakt telefoniczny i online).

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
L.p. Zrealizowane zadanie z Planu Rozwoju Zawodowego Uzyskane efekty
1 Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do poznania procedury awansu zawodowego i przygotowania niezbędnej dokumentacji do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego:
- analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli (KN, Rozporządzenie MEN) i śledziłam zmiany w nich zachodzące;
- brałam udział w szkoleniu dotyczące awansu zawodowego (kwiecień 2022r.)
- opracowałam plan rozwoju zawodowego (sierpień – wrzesień 2019r.);
- złożyłam wniosek do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu (wrzesień 2019r.). - działania zgodnie z przepisami prawa oświatowego;
- jasno sformułowane zasady postępowania;
- aktualizowanie przepisów prawa wewnętrznego
- podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe wpływając na podnoszenie jakości pracy szkoły.
2 Analizowałam przepisy prawa oświatowego i aktualizowałam wiedzę na ich temat:
- śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym na stronach internetowych tj. MEN, KO, www.isap.gov.pl (cały okres stażu);
- studiowałam podstawowe akty prawne związane z pracą nauczyciela (Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN, ustawa Prawo Oświatowe, Podstawa programowa z matematyki i wychowania fizycznego) cały okres stażu. - kontrolowałam obowiązujące przepisy dotyczące pracy szkoły i zgodnie z nimi prowadziłam dokumentację szkolną;
- aktualizowanie przepisów prawa wewnętrznego i oświatowego;
- zdobytą wiedzę wykorzystywałam w bieżącej pracy oraz dzieliłam się z nią z innymi nauczycielami.
3 Analizowałam dokumentację szkolną:
- studiowałam dokumentację szkolną związaną z funkcjonowaniem placówki (plany, programy, regulaminy, statut);
- jako członek nauczycielskich zespołów zadaniowych brałam udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji szkolnej (programów wychowawczych, planów pracy, regulaminów). - pogłębiłam wiedzę dotyczącą dokumentacji szkoły;
- włączenie się w organizację różnych dziedzin życia szkoły;
- brałam czynny udział w pracach na rzecz szkoły, aby dokumentacja była zgodna z aktualnymi przepisami.
4 Wykorzystywałam wiedzę psychologiczno-pedagogiczna w pracy z uczniami oraz współpracy z rodzicami:
- poprzez obserwacje i rozmowy z dziećmi, rozpoznawałam problemy i potrzeby dzieci, podejmowałam odpowiednie działania, dokonywałam oceny efektywności i w miarę potrzeb je modyfikowałam;
- prowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami, udzielałam porad, wskazówek;
- konsultowałam problemy ze specjalistami;
- organizowałam pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla potrzebujących uczniów poprzez współtworzenie opinii do poradni;
- pracowałam z uczniami o SPE (uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim) z każdym uczniem pracowałam według jego możliwości i indywidualnych potrzeb;
- organizowałam konsultacje dla rodziców;
- umiejętnie stosowałam wiedzę do rozwiązywania bieżących problemów (integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji). - dokonując ewaluacji swoich działań efektywniej prowadziłam proces dydaktyczno-wychowawczy;
- poznawałam uczniów ich potrzeby i oczekiwania;
- doceniłam pracę z uczniami ze SPE, którzy przypominają mi jak ważne jest indywidualne podejście do każdego z nich;
- pogłębiłam swoją wiedzę dzięki rozmowom ze specjalistami;
- współpraca z rodzicami przynosiła większe rezultaty;
- dobra współpraca grona pedagogicznego i specjalistów- uzyskiwanie lepszych efektów edukacyjnych;
- współpraca z rodzicami-jednorodność oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych wpływa na uzyskiwanie lepszych efektów w pracy z uczniem.
5 Organizowałam wycieczki dla uczniów:
- tworzyłam listę uczestników wycieczki;
- gromadziłam zgody rodziców dotyczące udziału dziecka w wycieczce;
- wypełniałam kartę wycieczki:
- utworzyłam program wycieczki;
- pełniłam funkcję kierownika wycieczki;
- pełniłam opiekę nad uczniami podczas trwania wycieczki. - zdobyłam cenne doświadczenia w zakresie organizacji wycieczek i prowadzenia dokumentacji związanej z tym;
- zaspokojenie potrzeb poznawczych, społecznych i emocjonalnych uczniów;
- realizowanie zadań z planu wychowawcy klasowego;
- stwarzanie warunków dla aktywnego nauczania poglądowego (wypoczynku, wykorzystaniu czasu wolnego).

§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
L.p. Zrealizowane zadanie z Planu Rozwoju Zawodowego Uzyskane efekty
1 Informacje dotyczące awansu zawodowego i dane z zakresu prawa oświatowego oraz doskonalenia metodycznego pozyskiwałam z sieci Internet poprzez:
- wyszukiwanie potrzebnych informacji i śledzenie stron internetowych;
- udział w webinariach i szkoleniach online. - zdobyłam cenną wiedzę, którą starałam się wykorzystywać w pracy codziennej;
- podnoszenie jakości własnej pracy wpływa na podnoszenie efektywności pracy szkoły.
2 Wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną w pracy wychowawczo – dydaktycznej poprzez:
- przygotowywanie w wersji elektronicznej dokumentacji nauczycielskiej (plany pracy, plany wychowawcze, sprawozdania, arkusze obserwacyjne, ankiety, scenariusze, karty pracy ucznia, pomoce dydaktyczne, ulotki dla rodziców, ogłoszenia, plakaty, dyplomów, zaproszeń itp.);
-tworzenie pomocy dydaktycznych w postaci krzyżówek matematycznych na stronie crosswordlabs.com;
- przygotowanie zadań na platformie LearningApps;
- utworzenie matematycznej gry interaktywnej „Ruletka” w aplikacji Wordwall.net
- tworzenie prezentacji multimedialnych;
- wykorzystywanie narzędzi multimedialnych. Na każdych zajęciach korzystałam z tablicy multimedialnej do wspomagania procesu dydaktycznego. Na tablicy wyświetlałam różnorodne materiały edukacyjne, przygotowane na daną lekcję, m.in.: prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia lub treści specjalistycznych stron internetowych. Dla przykładu, często korzystam ze strony edukacyjnej www.matzoo.pl, która udostępnia zadania z matematyki do rozwiązywania online.
- korzystałam z dziennika elektronicznego;
- korzystałam z zasobów Internetu, szukając nowych/ ciekawych form i metod do zajęć, dekoracji, piosenek, tańców. Do moich ulubionych portali z których najczęściej korzystałam należą:
www.serwis-mat, www.zpe.gov.pl , www.edukacja.edux.pl , www.profesor.pl
- rozwijałam swoje zdolności technologiczne;
- z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych realizowałam założone cele edukacyjne;
- z każdym rokiem mojej pracy baza materiałów dydaktycznych sukcesywnie się powiększała, w ten sposób budowałam własny, nowoczesny i różnorodny warsztat pracy, który pozwalał mi urozmaicać zajęcia lekcyjne, aby były one coraz bardziej ciekawe dla uczniów;
- zastosowanie TIK zwiększyło atrakcyjność zajęć oraz pobudziło aktywność uczniów;
- prowadziłam szkolną dokumentację w wymaganym formacie elektronicznym.
3 Doskonaliłam umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera poprzez:
- przeglądanie filmów instruktażowych na portalach internetowych;
- udział w szkoleniu komputerowym z zakresu TIK;
- porady, wskazówki doświadczonych informatyków. - nowe rozwiązania technologiczne, wskazówki i porady wdrażałam w pracy codziennej;
- prowadzenie ciekawych zajęć edukacyjnych.
4 Wykorzystywałam Internet do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami:
- opublikowałam scenariusze zajęć na stronie portalu dla nauczycieli lekcjaenter.pl ;
- prowadziłam wideo-rozmowy i czaty z innymi nauczycielami poprzez platformy komunikacyjne tj. WhatsApp, Messenger, Teams - możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami;
- uświadomiłam sobie jak ważna jest wymiana tego typu doświadczeń, pobudza moje myślenie i umożliwia świeże spojrzenie na różne sprawy dotyczące oświaty;
- wzbogacałam warsztat metodyczny innych nauczycieli.
5 Dokumentowałam przebieg stażu w wersji elektronicznej z wykorzystaniem programów
Word, Adobe Reader, Power Point, Paint. - systematycznie zapisywałam w formie elektronicznej podejmowane przeze mnie działania w trakcie stażu.
6 Prowadziłam edukację zdalną w czasie epidemii COVID-19 (marzec-czerwiec 2020r., październik-maj 2020/21):
• brałam udział w szkoleniach online dotyczących nauczania zdalnego m.in.:
- „Jak uczyć zdalnie” – webinar (kwiecień 2020r.);
- „Lekcja Enter” – szkolenie online (maj – wrzesień 2021r.);
- „Proste narzędzia TIK wspierające kreatywność nauczyciela” – szkolenie online (wrzesień 2021r.).
• Opracowywałam w wersji elektronicznej opisy tematów/zadań, karty pracy dla uczniów do realizacji w warunkach domowych uwzględniając podstawę programową.
• Wyszukiwałam wartościowe pod względem merytorycznym strony internetowe dla uczniów i udostępniałam ich linki.
• Brałam udział w radach pedagogicznych na platformie Teams.
• Prowadziłam zajęcia online z uczniami za pomocą platformy Teams.
• Kontaktowałam się z rodzicami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, komunikatorów typu Messenger, WhatsApp oraz platformy Teams.
- nabyłam nowe doświadczenia w sytuacji, jaką była edukacja zdalna;
- realizacja podstawy programowej w formie zdalnej;
- wykwalifikowana kadra pracownicza,
- wdrażanie nowych form i metod pracy z uczniami,
- uatrakcyjnienie zajęć dla uczniów
- poszerzenie zbioru osobistych pomocy dydaktycznych dzięki inspiracjom ze szkoleń,
- pogłębienie wiedzy z zakresu użycia multimediów w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
- wzbogacenie technicznego warsztatu pracy, dzięki korzystaniu z różnorodnych platform oraz stron internetowych;
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy;
- rozwijanie kompetencji cyfrowych i informatycznych;
- dokumentowanie pracy własnej.

Podsumowanie:
Okres stażu był dla mnie czasem wzmożonej pracy, która przyczyniła się do rozwoju mojej osobowości. Stałam się bardziej otwarta, doceniam konstruktywną krytykę oraz dobre rady. Nabrałam większego zaufania do siebie i poczucia własnej wartości.
W trakcie stażu zrealizowałam wszystkie zadania ujęte w moim planie rozwoju zawodowego oraz dodatkowe wynikające z potrzeby sytuacji tj. nauczanie zdalne.
Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Stosowałam aktywne metody, aby zachęcić uczniów do nauki, osiągania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania własnych zainteresowań. Bardzo ważne były dla mnie informacje zwrotne o efektywności podejmowanych przeze mnie działań, dostarczonych od dzieci ich rodziców, dyrektora oraz innych nauczycieli.
Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, e-learningi, e-konferencje podwyższając własne kompetencje zawodowe. Zgłębiałam literaturę fachową i stosowałam ją w czasie prowadzenia zajęć.
Dużą satysfakcję sprawiała mi praca jako wychowawca klasy. Podczas pełnienia tej funkcji nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć, kierując się zawsze dobrem ucznia i szkoły.
Uważam, że w czasie tych niespełna trzech lat spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi też docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej w 2020 r. i w 2021roku.
Mogę z całą pewnością stwierdzić, że zakończenie stażu nie będzie wiązać się z ograniczeniem aktywności zawodowej, wręcz przeciwnie zamierzam w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość własnej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Bo jak mawiał Jan Paweł II „Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnością nabytym podczas stażu wiem, jak wykonywać swoją pracę jeszcze lepiej, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.