X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49060
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Bydgoszcz, dnia 31 maja 2022 r.

Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego
w okresie stażu od 1.09.2019r. do 31.05.2022r.
na stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Anna Chmielewska
nauczycielka matematyki,
odbywająca staż w VIII Liceum Ogólnokształcącym
w Bydgoszczy

I. DZIAŁANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ODBYCIA STAŻU.

1.Poznałam odpowiednie przepisy prawa, dotyczące awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
* Zanalizowałam powinności na okres stażu oraz wymagania, konieczne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, zamieszczone
w § 8.1. i § 8.3. Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Dokonałam analizy potrzeb placówki, w której realizowałam staż.
W tym celu:
* Zanalizowałam wnioski z ewaluacji obszarów pracy szkoły.
* Poznałam zamierzenia planu pracy szkoły oraz programu wychowawczo – profilaktycznego na najbliższy okres.
* Poznałam potrzeby szkoły dotyczące kwalifikacji oraz umiejętności dodatkowych nauczycieli.
* Zdiagnozowałam potrzeby i zainteresowania uczniów oraz stan wyposażenia i potrzeby mojego warsztatu pracy.
3. Zredagowałam i złożyłam do akceptacji plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
W jego konstrukcji kierowałam się wymaganiami, niezbędnymi do uzyskania awansu, respektując powinności w okresie stażu.
Efekty dla szkoły:
- uwzględnienie potrzeb szkoły i uczniów w zakresie zadań nauczyciela matematyki oraz planowanie udoskonalenia jego pracy.
Efekty dla mnie;
- określenie potrzeby, warunków i linii dalszego rozwoju zawodowego jako nauczyciela matematyki,
- sporządzenie planu rozwoju na okres stażu i złożenie Dyrekcji do akceptacji.

II.REALIZACJA PODJĘTYCH ZADAŃ

§ 8.3.1. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się.

METODY AKTYWIZUJĄCE
1.Doskonaliłam się w zakresie stosowania metod aktywizujących
* Wzięłam udział w szkoleniu zorganizowanym przez Wydawnictwo Operon doskonalącym umiejętność stosowania metod aktywizujących:
„Gotowe rozwiązania na lekcje” ( w wymiarze 60 minut)- zyskałam wiedzę, jak wprowadzić nowe rozwiązania w tradycyjne nauczanie
* Uzyskałam rekomendacje do pracy dydaktycznej nauczyciela wynikające z mechanizmów pamięci i zasad neurodydaktyki uczestnicząc w szkoleniu:
„Neurodydaktyka- jak uczyć w zgodzie z mózgiem?” (22.03.2021r.)
* Dowiedziałam się, w jaki sposób wykorzystać chmurę cyfrową do przekazu informacji w zespole oraz wspólnej pracy nad dokumentami
„Jak poprawić komunikację w zespole? Rozwiązania techniczno- organizacyjne” (04.01.2022r.)
* Poznałam metody badania umiejętności matematycznych i diagnozy dyskalkulii. zapoznałam się również z propozycjami metod treningu poznawczo- ruchowego (w tym gier komputerowych) w edukacji matematycznej i terapii dyskalkulii
„Dyskalkulia- neuronalne podłoże, metody badania i terapii” (15.11.2021r.)
*Pogłębiłam umiejętność stosowania metod aktywizujących dzięki czytaniu literatury metodycznej:
„Matematyka Europejczyka”- Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki. Wydawnictwo Helion Edukacja.

2. Wzbogaciłam warsztat pracy, przygotowując pomoce do zajęć metodami aktywizującymi (także przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych);
* Opracowałam wzory schematów, tabel.
Efekty dla szkoły:
- zwiększenie skuteczności diagnozy i oddziaływania na ucznia poprzez uatrakcyjnienie zajęć,
- uaktywnienie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji i zaangażowania.
Efekty dla uczniów:
- kształcenie umiejętności uczenia się,
- wzrost koncentracji uwagi, logicznego myślenia i spostrzegawczości,
- uatrakcyjnienie żmudnych ćwiczeń.
Efekty dla mnie:
- podniesienie jakości pracy w drodze stosowania skutecznych metod nauczania i bogatego warsztatu pracy,
- atrakcyjność i brak monotonii zajęć matematycznych.

NARZĘDZIA MULTIMEDIALNE I INFORMATYCZNE

1.Poszerzyłam umiejętność stosowania narzędzi informatycznych
* Wykorzystywałam platformy edukacyjne, oferujące różnorodne materiały edukacyjne, a także narzędzia informatyczne i multimedialne „Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki”
* Wykorzystywałam różnorodne programy i aplikacje w budowaniu warsztatu pracy nauczyciela: „GeoGebra”- program graficzny pozwalający rysować wykresy, „Kalkulator- Matemaks”- program do wykonania dowolnego obliczenia matematycznego.
2. Poszerzyłam umiejętność stosowania narzędzi multimedialnych
* Sporządziłam prezentacje multimedialne, posługując się programem Microsoft PowerPoint. Wykorzystałam je podczas zebrań z rodzicami- podsumowanie semestru pierwszego roku szkolnego 2021/2022
* Korzystałam często z edytora tekstu Word oraz arkusza kalkulacyjnego Excel
* Wykorzystywałam narzędzia multimedialne w pracy lekcyjnej
* Korzystałam z zadań ze strony „e-podręczniki.pl” w klasach licealnych w celu urozmaicenia codziennych lekcji matematyki
3. Korzystałam z internetowych narzędzi poszukiwania informacji i wiedzy, np.
- strony urzędów i instytucji oświatowych: *Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy *Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy *Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy *Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku
- portale i platformy dla nauczycieli: *Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki *edux.pl
4. Korzystałam z internetowych narzędzi komunikacji
( poczta e- mail, WhatsApp, dziennik elektroniczny Librus) w celu kontaktowania się ze szkołą, uczniami i ich rodzicami oraz przesyłania informacji i materiałów.
Efekty dla szkoły:
- kształcenie informatycznej kompetencji kluczowej uczniów,
- innowacyjność metodyczna szkoły, gwarantująca wyższą jakość pracy szkoły,
- podążanie za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii stosowania nowoczesnych technologii,
- unowocześnienie, a przez to uatrakcyjnienie pracy na zajęciach szkolnych,
- ułatwienie i przyspieszenie kontaktu między wszystkimi stronami procesu (nauczyciel, dyrekcja, rodzice, uczeń),
- osiągnięcie nowoczesnych standardów pracy szkoły.
Efekty dla uczniów:
- atrakcyjność zajęć, podnosząca skuteczność działań edukacyjnych.
Efekty dla mnie:
- podnoszenie efektywności pracy zawodowej,
- ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy, wzbogacenie technicznego warsztatu pracy.
5. Zdobyłam doświadczenia i umiejętności w zakresie stosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej w nauczaniu zdalnym
- udział w szkoleniach online dla nauczycieli:
„Jak nauczać zdalnie z podręczników Nowej Ery wykorzystując Teams Office 365” (25.03.2020r.)
„Materiały Nowej Ery w nauczaniu hybrydowym i zdalnym z wykorzystaniem zespołów klasowych w aplikacji Microsoft Teams” (15.10.2020r.)
„Wykorzystanie aplikacji Teams oraz zasobów internetowych w nauczaniu zdalnym” (5.11.2020r.)
* Prowadziłam zajęcia (videorozmowy) z uczniami w czasie rzeczywistym przy pomocy aplikacji Teams
* Przeprowadziłam wywiadówki i zebrania z rodzicami przy pomocy aplikacji Teams
* Utrzymywałam kontakt z uczniami i ich rodzicami przy pomocy komunikatora Teams
* W celu przygotowania lekcji (materiałów dla uczniów, prezentacji), wykorzystałam programy i aplikacje: *Testportal, *Forms, *Generator testów ( wydawnictwo Nowa Era) *Matemaks *Matematyka szkolna
* Opracowałam i przeprowadzałam testy interaktywne w celu monitorowania i oceniania osiągnięć uczniów
Efekty dla szkoły:
- prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- realizacja treści podstawy programowej (zaleceń poradni)
- możliwość monitorowania i oceniania postępów ucznia,
- wspomaganie ucznia w samodzielnej nauce,
- wspieranie rodziców w opiece nad dzieckiem w czasie ograniczeń epidemiologicznych,
- uproszczenie procesu tworzenia, wysyłania i oceniania zadań w formie elektronicznej,
- usprawnienie procesu udostępniania plików między nauczycielami i uczniami,
- wykorzystanie gotowych materiałów, oferowanych przez instytucje oświatowe, platformy i strony edukacyjne.
Efekty dla mnie:
- doskonalenie swoich umiejętności w zakresie nowych technologii
- poznanie i stosowanie metod i technik elektronicznych kształcenia na odległość
- zwiększenie efektywności i krótszy czas przygotowywania do zajęć
- szybkie wyszukiwanie potrzebnych wiadomości i informacji do zajęć
- wdrażanie wśród uczniów zasad bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu

§ 8.3.2. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
1. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem w ramach prac zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki
* Przeprowadziłam zajęcia otwarte w klasie z młodzieżą ukraińską oraz dokonałam ich omówienia:
”Rozwiązywanie równań kwadratowych zupełnych” (18.05.2022r.) „Wyznaczanie wartości funkcji trygonometrycznych” (25.05.2022r.)
Efekty dla szkoły:
- zagwarantowanie dobrej, skutecznej współpracy w ramach zespołu nauczycieli szkoły, planowanie wspólnych działań,
- wymiana doświadczeń zawodowych, prowadząca do podniesienia jakości pracy kadry szkoły.
Efekty dla mnie:
- efektywne wykorzystanie posiadanej wiedzy dla wspólnego dobra.
2. Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z członkami Rady Pedagogicznej.
* Przekazałam członkom zespołu matematyczno- fizyczno- informatycznego informacje na temat dokonanej diagnozy uczniów:
„Analiza wyników próbnej matury z matematyki na poziomie podstawowym” (18.12.2019.)
„Analiza wyników próbnej matury z matematyki na poziomie rozszerzonym” (4.04.2022r.)

§ 8.3.3.Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych z matematyki
* Systematycznie pracowałam z uczniami, którym nauka matematyki sprawiała problemy
* Prowadziłam zajęcia wspomagające dla chętnych uczniów klasy maturalnej o profilu wojskowym w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych przez młodzież działów z matematyki w wymiarze 1 godziny tygodniowo (6.09.-17.12.2021r.)
Efekty:
- dążenie do niwelowania trudności w nauce,
- nadrabianie braków z poprzedniego etapu kształcenia,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie treści programu,
- podwyższenie samooceny ucznia,
- nadrabianie zaległości wynikających z niesystematycznego uczenia się oraz po zdalnym nauczaniu.
2.Podejmowałam działania związane z pomocą uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
* Organizowałam zajęcia dodatkowe uczennicy z Ukrainy w celu przełamania bariery językowej i ośmielenia w kontaktach z nauczycielem matematyki (2 godziny tygodniowo w klasie trzeciej maturalnej)
* Współpracowałam z pedagogiem szkolnym (omawianie i zrozumienie zachowań uczniów mających orzeczenia z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w szczególności dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem)
Efekty dla szkoły:
- reagowanie na potrzeby rozwojowe uczniów
Efekty dla mnie:
- zrozumienie zachowania uczniów podczas lekcji

3. Organizowałam kontakt uczniów z kulturą i sztuką
Jako wychowawca klasy pierwszej o profilu matematyczno- informatycznym, zorganizowałam:
* wyjazdy do kina Helios (22.09.2021r., 1.03.2022r., 1.06.2022r.)
* wyjazd do Filharmonii Pomorskiej „Koncert dla młodzieży- muzyka filmowa” (7.03.2022r.)
* zorganizowanie Klasowego Dnia Planszówek (8.12.2021r.)
* wyjazd integracyjny do Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku (1.06.2022r.)
Efekty dla szkoły:
- realizacja zamierzeń programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły (priorytetu, zamierzeń polityki oświatowej na dany rok),
- wykorzystanie roli sztuki i twórczości w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
- wykorzystanie sztuki w stymulowaniu i wspieraniu rozwoju ucznia,
- wykorzystywanie wszelkich możliwości rozwoju wiedzy i zainteresowań uczniów.
Efekty dla uczniów:
- kształtowanie wyobraźni artystycznej, postawy estetycznej, wrażliwości na piękno i sztukę,
- inspirowanie ekspresji i twórczej postawy młodzieży,
- przygotowanie do aktywnego odbioru sztuki, wprowadzenie w świat wartości estetycznych.
- poznanie swojego najbliższego otoczenia.
Efekty dla mnie:
- wykorzystanie w pracy wiedzy i umiejętności, zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego,
- kształcenie i wychowanie nie przez opis, ale poprzez wykorzystanie naturalnych obiektów,
- umożliwienie integracji między różnymi dziedzinami wiedzy,
- stwarzanie warunków dla aktywnego nauczania poglądowego,
- poznanie relacji rówieśniczych w grupie wychowawczej, wypracowanie integracji i współdziałania
- realizacja zadań z planu wychowawcy klasowego.
- pokazanie sposobu na aktywny wypoczynek na powietrzu, na aktywność poznawczą i rekreacyjną, na zdrowy tryb życia.

4. Działałam w zakresie szczególnych rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki z powodu epidemii COVID 19 (stan prawny na 15 marca 2022r.)
* Zapoznałam się z przepisami prawa tymczasowego
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2022r., poz. 186)
- Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. 2020r., poz. 493)
* Brałam udział w pracach zespołu do spraw edukacji zdalnej, powołanego przez Dyrektora Szkoły (dot. sposobu monitorowania postępów, oceniania w kształceniu zdalnym, klasyfikacji i promowania, przeprowadzenia egzaminów, dokumentowania realizacji pracy zdalnej, itp.)
*Współpracowałam z rodzicami:
- konsultacje elektroniczne i telefoniczne różnych spraw, związanych z edukacją na odległość,
- koordynowanie współpracy nauczycieli klasy wychowawczej z rodzicami.
* Wspomagałam uczniów z ograniczonym dostępem do edukacji zdalnej
- rozpoznanie możliwości dostępu uczniów do edukacji zdalnej z powodu ograniczeń sprzętowych,
- udział w przygotowaniu i dostarczeniu materiałów edukacyjnych innych niż elektroniczne,
- prowadzenie dodatkowych zajęć zdalnych z przedmiotów egzaminacyjnych.
Efekty dla szkoły:
- realizacja zaleceń, sformułowanych w rozporządzeniu MEN,
- przeciwdziałanie i zwalczanie skutków zawieszenia zajęć z powodu epidemii,
- umożliwienie w miarę rytmicznej realizacji treści programowych,
- wspomaganie uczniów we właściwym korzystaniu z metod i form edukacji zdalnej,
- kształtowanie samodzielności ucznia w zdobywaniu wiedzy,
- organizowanie i koordynowanie działań nauczycieli,
- doskonalenie działań szkoły w czasach pandemii.
Efekty dla mnie:
- zdobycie doświadczenia w zakresie metod i form działania w sytuacji nieznanej i wyjątkowej,
- wspomaganie wychowanka w sytuacji dla niego trudnej.

§ 8.3.4 c) Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym.
1.Ukończyłam szkolenie w dniu 15.02.2021r. w wymiarze 60 godzin
„Kurs języka angielskiego na poziomie A1” (Nr zaświadczenia 9/1/394/A/2021)
zorganizowane przez
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
Uzyskane zaświadczenie, poświadczające znajomość języka obcego na poziomie początkującym jest zgodne z wykazem w Rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
2. Wykorzystałam umiejętności językowe
prowadząc zajęcia przygotowawcze z matematyki z młodzieżą ukraińską w wymiarze 3 godzin tygodniowo (marzec- czerwiec 2022r.).
Efekty dla szkoły:
- ułatwienie kontaktu w czasie prowadzenia zajęć przygotowawczych z matematyki z młodzieżą z Ukrainy
Efekty dla mnie:
- rozwój zawodowy,
- uzyskanie kompetencji w zakresie sprawności językowych (słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie).

§ 8.3.4 b) Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, wolontariatu, koordynatora projektu, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
1.Realizowałam projekt „Edu(R)Ewolucja 2” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
*Wzięłam udział w szkoleniu w formie warsztatów stacjonarnych + 2 dni wyjazdowych
(23.102021r.- 18.06.2022r. w wymiarze 74 godzin)
„Wykorzystanie metody eksperymentu naukowego w zakresie dydaktyki matematyki dla nauczycieli matematyki”
Realizowane zagadnienia:
- „Liczby i rozumowanie”
- „Stereometria”
- „ Geometria płaska”
- „Było- jest- może być”
- „Prawdopodobieństwo”
Efekty dla szkoły:
- poprawa efektywności i jakości kształcenia w liceum ogólnokształcącym,
- realizacja wysokiej jakości zajęć dla uczniów.
Efekty dla uczniów:
- spojrzenie na niektóre zadania z matematyki w sposób zrozumiały, ciekawy, przystępny.
Efekty dla mnie:
- podniesienie kompetencji i kwalifikacji z dydaktyki matematyki,
- przeprowadzanie zajęć dodatkowych wyrównawczych w sposób zrozumiały dla młodzieży.
2.Wykonywałam zadania egzaminatora OKE
* Ukończyłam szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z zakresu matematyki zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w ramach projektu:
„Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych
(szkolenie egzaminatorów)”
* Zdobyłam uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (Nr zaświadczenia MMA/4283/07)
* Uczestniczyłam w szkoleniach zorganizowanych przez KPCEN w Bydgoszczy:
„Matura z matematyki 2020- konferencja online” (26.11.2020r.)
„Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki w roku 2021” (11.01.2021.)
„Zmiany w wymaganiach na egzaminie maturalnym z matematyki w 2021 roku” (18.01.2021r.)
„Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2021” (27.10.2021r.)
* Brałam udział w ustalaniu wyników zadań otwartych egzaminu maturalnego z matematyki w charakterze egzaminatora- sesja wiosenna maj 2021, 2022.
* Uczestniczyłam w warsztatach szkoleniowych.
* Sprawdzałam i punktowałam prace egzaminacyjne zgodnie z otrzymanym schematem punktowania.
* Prowadziłam dokumentację egzaminacyjną.
Efekty dla szkoły:
- sformułowanie wniosków do dalszej pracy dydaktycznej szkoły,
- powstanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych,
- diagnoza efektów kształcenia w klasach kończących szkołę.
- sprecyzowanie wniosków do dalszej pracy nad realizacją podstawy programowej z matematyki.
Efekty dla mnie:
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu procedur egzaminacyjnych,
- poszerzenie wiedzy na temat kryteriów oceniania prac egzaminacyjnych,
- wspomaganie uczniów w poznaniu procedur egzaminacyjnych,
- przyczynienie się do sprawnej organizacji egzaminu próbnego i zewnętrznego.

III.DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM STAŻU

1. Zanalizowałam swój dorobek zawodowy w okresie stażu.
WNIOSKI :
1) Wywiązałam się z powinności stażowych, czyli:
* Doskonaliłam warsztat i metody pracy,
* Realizowałam zadania podnoszące jakość pracy szkoły,
* Pogłębiałam wiedzę i umiejętności w drodze samokształcenia, uczestnictwa w różnych formach kształcenia,
* Dzieliłam się wiedzą, prowadząc zajęcia otwarte dla nauczycieli.
2) Wykonałam działania, umożliwiające mi spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Efekt:
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju i poddanie się procedurze oceny dorobku zawodowego w okresie stażu.
2. Dokonałam analizy przepisów dotyczących postępowania kwalifikacyjnego - składu dokumentacji oraz przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej, zamieszczonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, §9.2. oraz §12.3.(tekst jednolity, D.U z 2020, poz. 2022.)
Efekt:
- zdobycie informacji, dotyczących formy składania wniosku o rozmowę kwalifikacyjną wraz z dokumentacją, potwierdzającą spełnienie wymagań oraz posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.