X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49014
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego
2019 - 2022

Agata Wyborska

Brzeg Dolny 2022

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt 1.
Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
1. Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących i różnorodnych form pracy W pracy dydaktycznej wykorzystywałam metody aktywizujące, które są szczególnie efektywne i atrakcyjne dla dzieci.

-Rozpoczynając zajęcia bardzo często stosowałam metodę Burzy Mózgów jako rozgrzewkę umysłową dla ustalenia zakresu posiadanej wiedzy dzieci na zaproponowany temat. Zastosowanie podczas pracy z dziećmi burzy mózgów pozwala mi na włączenie wszystkich dzieci do pracy

-Metodę projektu wykorzystałam do realizacji projektu w roku szkolnym 2019 ,,Wiem co jem’’ Dzieci wykonywały zadania poprzez samodzielne poszukiwania pod opieką nauczyciela. W trakcie pracy nad projektem dzieci uczyły się przeprowadzania rozmów, samodzielnego poszukiwania materiałów, współdziałania w grupie.

-Do usystematyzowania świeżo zdobytej wiedzy wykorzystałam metodę Mapa pojęciowa. Korzystałam z tej metody realizując temat: ,,Jak dbamy o zdrowie’’ Dzieci mogły wykonać rysunki, wykorzystać wycinki z gazet itp. Na tym etapie pracy można było zobaczyć inwencję twórczą dzieci. Dzięki takiej prezentacji dzieci mogły utrwalić wiadomości zdobyte podczas zajęć. Mogły poznać temat z różnych punktów widzenia.

-Korzystałam z programu Edukacji matematycznej E. Gruszczyk–Kolczyńskiej – To kształtowanie umiejętności, które pozwalają dziecku dobrze orientować się w przestrzeni i swobodnie rozmawiać o tym , co się wokół niego znajduje. Realizacja programu pozwala u dzieci rozwinąć możliwości umysłowe oraz uzdolnienia do uczenia się matematyki. Efektywność wspomagania rozwoju, a także wyniki edukacji matematycznej zależą od korzystnego dopasowania treści kształcenia do możliwości rozwojowych dzieci

-W celu rozwijania muzykalności u dzieci stosowałam metodę aktywnego słuchania muzyki metodą Batii Strauss. Dzieci w czasie słuchania utworu mogą fabularyzować muzykę prostymi ruchami rytmicznymi. Wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc lub wykonują ruchy taneczne według wskazówek nauczyciela Dzieci podczas zajęć np. przedstawiają utwór przy pomocy gestów, ruchów rak i nóg, zabawa z woreczkami – La raspa – dostosowanie ruchu do zmian temp itp. Pozwala dzieciom w sposób niewerbalny odkryć różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo, rytm, dynamikę i barwę oraz w stosunkowo krótkim czasie osiągnąć cel zamierzony przez nauczyciela. -W mojej pracy stosowałam elementy Dramy. Stwarzałam sytuacje sprzyjające rozpoznawaniu, przeżywaniu i wyrażaniu emocji, rozwijaniu wiary w siebie i we własne możliwości. Dzieci słuchały opowiadań, uczestniczyły w zabawach ruchowych, które uczyły dokonywać samodzielnych wyborów i podejmować decyzje np. mogły podróżować po krainach radości, smutku, złości. W każdej krainie dzieci mogły wyrazić daną emocję werbalnie lub pozawerbalnie. Poprzez dramę przedszkolaki uczą się analizować różne reakcje: pozytywne, negatywne, jednocześnie dokonują korekty zachowań.

- Bajko terapia – w swojej pracy często w czasie popołudniowego odpoczynki czytam dzieciom znane bajki i baśnie. Wykorzystuje utwory literackie z książki Marii Molickiej „Bajki terapeutyczne” do przezwyciężania lęków związanych z różnymi sytuacjami, wytwarzania u dziecka pozytywnego myślenia, uczenia sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

- Zachęcałam dzieci do korzystania z Gier planszowych które oprócz dobrej zabawy niosą ze sobą treści dydaktyczne i wychowawcze. Uczą ścisłego przestrzegania reguł. Gry planszowe wpływają na twórcze myślenie, rozwijają wyobraźnie, zmuszają do współdziałania.
- Ruch rozwijający Weroniki Sherborne wykorzystywałam do wielu ćwiczeń i zabaw ruchowych, które dzieci uwielbiają i wyzwalają się u nich takie cechy, jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą.

- Podczas zajęć rytmiczno – muzycznych często stosowałam Metodę Carla Orffa. W trakcie takich zajęć zaspokajane są potrzeby ruchu w formie dobranej przez samo dziecko, daje mu okazję do rozładowania napięć emocjonalnych.

- Metodą Pedagogika zabawy organizowałam aktywność dzieci poprzez zabawy spontaniczne ułatwiające nawiązywanie kontaktów z dziećmi i dorosłymi, a także doskonalące umiejętności współdziałania i współpracy z innymi; zabawy tematyczne pozwalające rozpoznać zainteresowania i potrzeby uczestników zabawy, a także ich przeżycia i odczucia; zabawy konstrukcyjne aktywizujące dzieci w zakresie podejmowania działalności plastyczno-technicznej przy wykorzystaniu różnorodnych materiałów, np. przyrodniczego; zabawy ruchowe przy muzyce (taniec, pantomima) – przyczyniają się do likwidacji napięcia mięśniowego. Pedagogika zabawy zawsze stwarza dzieciom możliwość do działania w atmosferze akceptacji i zaufania.
- Realizując projekt z trzylatkami ,,W marcu, jak w garncu’’ w 2022 roku. Dzieci na dużym arkuszu papieru w kształcie gara mogły wykorzystywać różne Techniki plastyczne, które prowokują dzieci do twórczego myślenia i dostarczyły im dużo radości ze spontanicznego działania. W przypadku działalności artystycznej dzieci uczą się umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, a wykorzystywane rekwizyty pobudzają i rozwijają wyobraźnię dziecka. Cały okres stażu Efekty dla nauczyciela:
• możliwość planowania ciekawych, twórczych zajęć
• zdobywanie nowych doświadczeń w pracy wychowawczo – dydaktycznej
• możliwość obserwacji rozwoju dziecka na tle grupy
• indywidualizacja oddziaływań wychowawczych
• zaspakajanie potrzeb rozwojowych dzieci w zakresie rozwoju umysłowego
• czerpanie radości z zauważonych postępów i umiejętności matematycznych i językowych dzieci

Efekty dla przedszkola:
• poszerzenie oferty edukacyjnej
• podniesienie efektywności nauczania
• rozbudzenie u dzieci chęci poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania, ciekawości poznawczej
• podnoszenie jakości pracy przedszkola
• włączenie rodziców w proces edukacji dzieci

2. Wykorzystanie technologii komputerowej w celu komunikowania się z innymi
W mojej pracy nieodłącznym narzędziem był komputer, telefon, tablica interaktywna, tablet. Komunikowałam się z rodzicami/opiekunami za pomocą poczty elektronicznej, Messengera, Whatsappa, telefonu w celu przekazywania wiadomości z życia przedszkola, przekazywania informacji o dziecku i jego postępach.
W czasie pandemii nagrywałam i wysyłałam dla rodziców i dziadków przedstawienia takie jak: Jasełka, z okazji Dnia Matki , Dnia Ojca, Dnia Babci, Dnia Dziadka wykorzystując smartfon. Nagrywałam występy dzieci na konkursy: recytatorski i konkurs piosenki przesyłając i udostępniając nagrania do placówek organizujących konkurs. Cały okres stażu Efekty dla nauczyciela:
• szybki łatwy kontakt z rodzicami dyrektorem i innymi nauczycielami,
• przekazywanie bieżących informacji
• szybki kontakt z rodzicem w sprawach pilnych
• promocja działań

Efekty dla przedszkola:
• szybki kontakt z rodzicami oraz między dyrektorem i pracownikami
• promocja działań przedszkola/szkoły
3. Organizowanie
i doskonalenie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. Przygotowałam pomoce dydaktyczne (karty pracy, ilustracje, etykiety,) , dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia, itp.(z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Rodziny, pasowania Przedszkolaka, konkursów wewnątrz przedszkolnych i między przedszkolnych). Wykorzystałam wiedzę praktyczną zdobytą na szkoleniu „Canva w pracy nauczyciela” Tworzyłam oraz redagowałam za pomocą zestawu komputerowego oraz stron internetowych regulaminy konkursów za, które byłam odpowiedzialna. Z wykorzystaniem Internetu i sprzętu komputerowego i multimedialnego tworzyłam prezentacje multimedialnie, filmy instruktażowe, przedstawienia i bajki, Opracowywałam dokumenty, sprawozdania, scenariusze zajęć. Opracowywałam dokumentację przedszkolną oraz związaną z awansem zawodowym, Wyszukiwałam w zasobach Internetu i gromadziłam przy użyciu komputera niezbędne przepisy oświatowe, Wyszukiwałam internetowe publikacje innych nauczycieli Uczestniczyłam w kursach e-learningowych EduAkcja na platformie internetowej oraz w wybranych webinariach online. Stworzyłam i administrowałam zamkniętą grupą FB dla rodziców z grupy przedszkolnej. Wykorzystałam i przekazałam rodzicom wiedzę zdobytą na szkoleniu „Najmłodsi w sieci – odpowiedzialne korzystanie z mediów cyfrowych”, Nowa Era. Komunikowałam się za pomocą Internetu (Skype, Messenger, poczta elektroniczna) z dyrekcją, innymi nauczycielami i rodzicami. Cały okres stażu Efekty dla nauczyciela:
• doskonalenie umiejętności posługiwania się urządzeniami związanymi z technologią informacyjną
• wzbogacenie warsztatu pracy
• poszerzenie metod i form pracy
• pogłębianie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej
• estetyczne przygotowanie dokumentacji przedszkolnej
• szybsze przygotowanie zindywidualizowanych kart pracy

Efekty dla przedszkola:
• rozwijanie zainteresowań i umiejętności technologicznych
• uczenie dzieci bezpiecznego korzystania z Internetu
• pokazanie wielu możliwości jakie dają aplikacje dla dzieci
• poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola
• prowadzenie nauczania w czasie pandemii
4. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych Korzystałam w pracy z dziećmi z tablicy interaktywnej, projektora, odtwarzacza DVD, kamery podczas prowadzenia zajęć m.in.
• „W lodowej krainie”
• „Prawdziwa legenda o choince”
• „Polska – naszą ojczyzną”

Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji, portali edukacyjnych. (https://www.lulek.tv/, https://ciufcia.pl/,
Korzystałam z gier on-line, prezentacji multimedialnych na potrzeby zajęć stacjonarnych i zdalnych (http://www.buliba.pl, http://www.dziecionline.pl )
Korzystałam podczas zajęć z:
• programów edukacyjnych, testujących, diagnozujących umiejętności dzieci, (https://szaloneliczby.pl/przedszkole/),
• multimedialnych encyklopedii, gier i zabaw interaktywnych, (https://www.disney.pl/, https://www.nickjr.com.pl/, www.minimini.pl )
• filmów edukacyjnych i instruktażowych,
• nagrań wideo
• narzędzi służących do rozwijania twórczości (programów graficznych, do rysowania, edytorów).
W celu przeprowadzenia zajęć online
(w czasie trwania nauczani zdalnego) stworzyłam i prowadziłam PADLET dla dzieci i rodziców.
Podczas trwania nauki zdalnej opracowywałam zajęcia w formie prezentacji multimedialnych, nagrywanych filmów instruktażowych, opowiadań, kart pracy online. Wykorzystałam wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia „Canva, Wordwall w nauczaniu zdalnym”
Korzystałam z e-podręcznika wydawnictwa Podręcznikarnia.
Wdrażałam dzieci do bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych. Cały okres stażu Efekty dla nauczyciela:
• efektywniejsza realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych
• nieustannie budowanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy, ale też innych nauczycieli
• stworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych
• ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy
• podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania TIK,
• poznanie i stosowanie metod i technik elektronicznych kształcenia na odległość

Efekty dla przedszkola:
• wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów
i rodziców
• unowocześnianie i uatrakcyjnianie metod nauczania
• atrakcyjność zajęć dla dzieci,
• nowoczesny nauczyciel to wyższa jakość pracy szkoły
• wspieranie rodziców w opiece nad dzieckiem w czasie ograniczeń epidemiologicznych
• usprawnienie procesu udostępniania plików między nauczycielami
• wykorzystanie gotowych materiałów, oferowanych przez instytucje oświatowe, platformy i strony edukacyjne

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
1. Publikacja na portalach edukacyjnych Chcąc pomóc innym nauczycielom i ułatwić im pracę, postanowiłam udostępnić materiały opracowane przeze mnie. Opublikowałam także dokumentację związaną z awansem zawodowym: Plan Rozwoju Zawodowego i niniejsze sprawozdanie.
Moje publikacje można znaleźć na stronach: www.edukacja.edux.pl, www.profesor.pl,
X.2019 r. Efekty dla nauczyciela:
• promowanie własnego warsztatu pracy
• samoocena własnej pracy

Efekty dla przedszkola:
• promowanie jakości kadry przedszkola,
• promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami Działając na korzyść pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola, chętnie służyłam swoja pomocą i radą innym nauczycielom oraz młodszym koleżankom, które dopiero rozpoczęły pracę z dziećmi. Zachęcałam do uczestnictwa w organizowanych przeze mnie uroczystościach. Opracowałam i udostępniłam scenariusze powyższych uroczystości. Fotorelacje oraz opisy z ich przebiegu zostały umieszczane na stronach internetowych, a także w lokalnej prasie. Publikowałam opracowane przeze mnie scenariusze zajęć. Chętnie udostępniałam koleżankom mój warsztat pracy w postaci pomocy dydaktycznych, materiałów do pracy, prezentacji multimedialnych, podkładów muzycznych. Udzielałam wskazówek dotyczących prowadzenia dokumentacji grupowej, pisania miesięcznych planów oraz prowadzenia obserwacji i diagnozy dzieci.
Podejmowanie w okresie stażu różnorodnych zadań umożliwiło mi realizowanie się na wielu płaszczyznach. Stałam się być bardziej kreatywna, poszukująca i twórcza. Mam satysfakcję z tego, że mogę pomagać innym nauczycielom – wspierać ich. Dzielenie się wiedzą i służenie pomocą innym nauczycielom oraz współpraca z nimi w znacznym stopniu podnosi jakość pracy przedszkola. Poza tym aktywnie współpracowałam z innymi nauczycielami podczas:
- organizacji uroczystości przedszkolnych:
- przygotowania wspólnych uroczystości przedszkolnych;
- organizacji wycieczek;
- systematycznie dzieliłam się wszelkimi nowościami i informacjami uzyskanymi podczas udziału w kursach, warsztatach i szkoleniach.
Przeprowadziłam w trakcie stażu zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycieli. Każde zajęcie zostało omówione: jakie były stosowane formy, metody, środki dydaktyczne oraz w jakim stopniu zostały zrealizowane cele. Obserwujący nauczyciele wypowiadali się oceniając zajęcia, wysuwali swoje wnioski, zadawali pytania.
• ,,Kształtowanie pojęć matematycznych poprzez zabawy muzyczno – ruchowe,,
Cel: nabieranie świadomości swojego miejsca w przestrzeni i położenia przedmiotów
• ,,Krowa daje mleko’’ z wykorzystaniem metod aktywizujących (pajęczynka, burza mózgów, uszeregowanie promyczkowe, puzzle) Cel: zapoznanie dzieci z pochodzeniem, wyglądem, smakiem i właściwościami mleka.
• ,,Dary Jesieni’’ – owoce i warzywa. Cel: Kształtowanie mowy dziecka poprzez stosowanie różnych form aktywności i sytuacji sprzyjających rozwojowi mowy.
X.2019r.
IX. 2020r.
X. 2022r.
V. 2022r. Efekty dla nauczyciela:
• promowanie ciekawych rozwiązań metodycznych
• promowanie własnego warsztatu pracy
• wymiana doświadczeń
• doskonalenie własnego warsztatu pracy dzięki konstruktywnej wymianie doświadczeń i spostrzeżeń

Efekty dla przedszkola:
• wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli
• realizacja treści podstawy programowej
• możliwość uatrakcyjniania oferty placówki
• integracja zespołu nauczycieli
3. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych Przygotowałam referat na temat ,,Rola literatury na rozwój dziecka przedszkolnego’’, który przedstawiłam na zebraniu rady pedagogicznej w XII. 2021 wszystkim nauczycielom pracującym w naszym przedszkolu. Inspiracją było ukończone szkolenie ,,Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym’’ Cel szkolenia: Doskonalenie umiejętności nauczania i organizowania zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i nauczaniu początkowym.
Przeprowadziłam szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej

-„Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym”. Prezentacja multimedialna ukazująca główne założenia metody, przykłady ćwiczeń w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym. Inspirowane szkoleniem ,, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone’’
XI. 2019
XII. 2021
IV. 2022 Efekty dla nauczyciela:
• promowanie ciekawych rozwiązań metodycznych
• promowanie własnego warsztatu pracy
• wspieranie innych nauczycieli poprzez prezentowanie skutecznych metod pracy
• współpraca z innymi specjalistami
w celu rozwijania kompetencji zawodowych
• satysfakcja zawodowa i osobista
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy

Efekty dla przedszkola:
• Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
• wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli

4. Udział w pracach zespołów zadaniowych - Byłam liderem zespołu opracowującym zadanie ,,Podejmowanie działań w nabywaniu nawyków zdrowotnych u dzieci’’

- W 2020 roku szkolnym brałam udział w pracy zespołu opracowującego plan pracy przedszkola na dany rok szkolny. Brałam również udział w pracy zespołu do opracowania procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
IX 2021
Efekty dla nauczyciela
• doskonalenie umiejętności pracy w zespole

Efekty dla przedszkola:
• efektywne działania na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt 3.
Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
1. Udział w ogólnopolskich programach, akcjach oraz kampaniach społecznych promujących czytelnictwo. Przystąpiłam do kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom. Regularne czytanie dzieciom jest najbardziej skutecznym sposobem wychowania ich na wykształconych, mądrych, dobrych i szczęśliwych dorosłych. Zachęcałam rodziców, dziadków do czytania dzieciom na forum grupy, przedszkola w domu...

Przystąpiłam do ogólnopolskiego projektu
Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
Celem głównym projektu zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

Brałam udział w innowacyjnym Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Idź ty Lepiej Koziołeczku Szukać Swego Pacanowa. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości. Innowacja ma na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Przystąpiłam do innowacyjnego projektu Magiczna Moc Bajek. Celem projektu jest promocja wartości moralnych i kształtowanie postaw prospołecznych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez działania edukacyjne oparte o wspólną lekturę bajek i baśni. Cały okres stażu

Efekty dla nauczyciela:
• poszerzanie własnej wiedzy dotyczącej wpływu głośnego czytania na rozwój dziecka
• bogacenie warsztatu pracy i kącików czytelniczych dla dzieci
• współpraca z rodzicami we wspólnych działaniach mających na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci możliwość planowania ciekawych, twórczych zajęć
• zdobywanie nowych doświadczeń w pracy wychowawczo – dydaktycznej

Efekty dla przedszkola:
• kształtowanie zainteresowań czytelniczych
• promowanie przedszkola
• poszerzenie oferty przedszkola
• podniesienie jakości pracy przedszkola
• rozwijanie zdolności dzieci
2. Działalność społeczna – rozwijanie u dzieci empatii i pomocy potrzebującym W każdym roku byłam odpowiedzialna za organizację akcji charytatywnej Góra grosza. Przygotowałam plakaty informujące o akcji, zachęcałam nauczycielki grup do aktywnego udziału w niej. Dokonałam podsumowania i rozliczenia akcji.
Koordynowałam akcje charytatywne organizowane na terenie przedszkola:

-W 2018 roku nawiązałam współpracę z Domem opieki w Rościsławicach. Współpraca jest nadal kontynuowana. Byłam koordynatorem zbiórki darów na rzecz podopiecznych Domu Opieki. Przygotowałam przedstawienie ,,Jasełkowe’’ dla podopiecznych tego samego domu opieki.

-W grudniu 2021 byłam koordynatorem akcji na rzecz podopiecznych domu opieki w Brzegu Dolnym i Wołowa. Dzieci z całego przedszkola wraz z rodzicami wykonali kartki świąteczne
pt. ,,Kartka dla seniora’’

- W październiku 2020 byłam koordynatorem zbiórki książek dla dzieci ze szpitala onkologicznego we Wrocławiu Przylądek Nadziei

- W maju 2022 byłam koordynatorem zbiórki środków na zakup urządzenia do robienia Waty Cukrowej dla dzieci z Domu Dziecka ,,Wiosna’’ w Krzydlinie Małej z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

- W listopadzie 2019 zorganizowałam i koordynowałam akcję charytatywną na rzecz zwierząt leśnych. Do akcji zaangażowałam wszystkie grupy przedszkolne ogłaszając konkurs na największą ilość zebranej karmy. Zbieraliśmy warzywa, siano, żołędzie, kasztany i orzechy.

- W 2020 roku byłam współorganizatorem akcji charytatywnej (zbiórka pieniędzy) na rzecz chorej dziewczynki na nowotwór z naszego przedszkola. Cały okres stażu

Efekty dla nauczyciela:
• zebranie nowych doświadczeń
• satysfakcja z pomocy innym;

Efekty dla przedszkola:
• rozwijanie postaw prospołecznych wśród uczniów
• zachęcanie dzieci do dzielenia się z innymi
• pomoc osobom potrzebującym
• współpraca z instytucjami działającymi w najbliższym środowisku

3. Aktywne wspieranie dzieci na konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich. Przez cały okres stażu sukcesywnie przygotowywałam dzieci do uczestniczenia w konkursach, przedstawieniach, pokazach itp. W tym zakresie pomocne było szkolenie „Rola muzyki w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem muzykoterapii” Wszystkie wytwory dziecięcej sztuki rodzice mieli możliwość śledzić na bieżąco na żywo lub online (czas pandemii)
Współorganizowałam konkursy między przedszkolne:
Między przedszkolny Konkurs Matematyczny ,, Gra matematyczna”
-Konkurs przeznaczony był dla dzieci pięcioletnich.
-Celem konkursu było
- rozwijanie zainteresowań matematycznych
- wspólna zabawa;
polegał na wykonaniu gry matematycznej dla dzieci techniką dowolną.
Między przedszkolny konkurs Ekologiczny ,,Ekoludek”
- Konkurs przeznaczony był dla dzieci czteroletnich
- Celem konkursu było propagowanie proekologicznego stylu życia;
- Zadaniem konkursowym było wykonanie „Ekoludka”.
Konkurs Ekologiczny- ,,EKO-ZABAWKA
- Konkurs przeznaczony był dla dzieci pięcioletnich.
Celem konkursu było :
-pogłębienie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii;
-rozwijanie wrażliwości estetycznej;
-rozbudzenie wyobraźni;
-rozwijanie zdolności manualnych.
Gminny konkurs ,,Przegląd Pieśni Patriotycznych’’
Byłam odpowiedzialna za organizację konkursów rodzinnych:
Rodzinny konkurs plastyczny „Coś z niczego”
Rodzinny konkurs plastyczny „Moje miasto”
Rodzinny konkurs plastyczny ,,Ciekawe miejsca w Brzegu Dolnym’’ Cały okres stażu

III.2018
XII. 2020r.
VI., XI. 2021r.
II. IV. 2022r. Efekty dla nauczyciela:
• zdobycie doświadczeń organizacyjnych
• promocja efektów swoich działań w najbliższym środowisku
• budowanie własnego prestiżu
• poznanie umiejętności dzieci
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych
• poszerzenie metod pracy

Efekty dla przedszkola:
• promowanie przedszkola wśród społeczności miasta
• poszerzenie oferty przedszkola
• podniesienie jakości pracy przedszkola
• rozwijanie zdolności dzieci

4. Współpraca z środowiskiem rodzinnym W celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych ściśle współpracowałam z rodzicami moich wychowanków. Rodzice byli zaangażowani w życie grupy i przedszkola. Brali udział w organizacji uroczystości, wycieczek. Wzięli udział wspólnie z dziećmi w akcji Sprzątania Świata w czasie pandemii. Aktywnie uczestniczyli w akcjach charytatywnych, zbiórkach. Systematycznie informowałam rodziców o aktualnie omawianej tematyce podczas zajęć wychowawczo-edukacyjnych, zamieszczając tematy, piosenkę, wiersz na stronie internetowej grupy i na tablicy informacyjnej. Co tydzień wieszałam na tablicy prace plastyczne dzieci.
W każdym roku organizowałam uroczystości
o charakterze rodzinnym.W okresie przed świętami Bożego Narodzenia organizowałam spotkanie wigilijne z rodzicami. Dzieci prezentowały część artystyczną. W czasie pandemii nagrywałam występy dzieci i udostępniałam rodzicom. Organizowałam spotkania z rodzicami z racji ich zawodów: kosmetyczka, żołnierz. Podczas całego okresu stażu umożliwiałam dzieciom poznanie środowiska społeczno-przyrodniczego w sposób bezpośredni organizując wyjścia i wycieczki.
Organizowałam wyjścia do sklepów, apteki, zakładu fryzjerskiego, szewca, gabinetu weterynaryjnego, poczty, przychodni zdrowia w celu poznania różnych zawodów. Dzieci obserwowały pracę osób w nich zatrudnionych oraz rozmawiały na temat zalet i wad poszczególnych zawodów oraz niezbędnych kwalifikacji, które trzeba zdobyć, aby wykonywać dany zawód. Zorganizowałam wiele wycieczek np. We wrześniu 2018 roku do Wioski Indiańskiej we Wrocławiu, we wrześniu 2019 zorganizowałam wycieczkę do Chwalimierza Święto pieczonego Ziemniaka. W grudniu 2019 zorganizowałam wycieczkę Mikołajkową do Chwalimierza. Dzieci mogły uczestniczyć w wielu atrakcjach przygotowanych przez animatorów i organizatorów zdobywając przy tym wiele doświadczeń i czerpać mnóstwo radości. W okresie edukacji zdalnej organizowałam spotkania on-line indywidualne i grupowe, których celem było wspieranie rodziców w procesie edukacji i wychowania w czasie pandemii. Cały okres stażu
Efekty dla nauczyciela:
• nawiązanie współpracy z rodzicami
• budowanie pozytywnych relacji z domem rodzinnym
• ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych
• prezentacja własnych umiejętności kreatywności i fachowości

Efekty dla przedszkola:
• uściślenie współpracy z rodzicami
• podejmowanie ciekawych form współpracy z rodzicami
• zapewnienie lepszych efektów edukacyjnych i wychowawczych
• promocja działań przedszkola
5. Współpraca z instytucjami W ciągu całego okresu stażu współpracowałam aktywnie z instytucjami działającymi w najbliższym środowisku:

- Straż Pożarna i Policja były to cykliczne spotkania w formie pogadanek i pokazów mające na celu upowszechnianie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
- Biblioteka Miejska w Brzegu Dolnym była to stała współpraca. Spotkania odbywały się w bibliotece lub w placówce według ustalonego harmonogramu. Celem było wprowadzenie dzieci w świat czytelnictwa i zainteresowanie je książką, jako źródłem wiedzy.
- Współpraca z Ośrodkiem zdrowia. Odbyły się spotkania z przedstawicielami służby zdrowia (pielęgniarka), które promowały higienę i zdrowy styl życia.
- Szkoła podstawowa nr 5 w Brzegu Dolnym W celu zminimalizowania obaw i lęków dzieci dotyczących przekroczenia progu szkoły,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogicza , w celu wspierania placówki oraz rodziców w zakresie rozpoznawania oraz terapii różnych trudności rozwojowych, wychowawczych i dydaktycznych.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym Dzięki tej współpracy oferta aktywności ruchowej dla dzieci została wzbogacona o między przedszkolną rywalizację sportową.
- Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
- Współpraca z przedszkolami z terenu gminy
-Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Cały okres stażu
Efekty dla nauczyciela:
• nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi w najbliższym środowisku
• poszerzenie warsztatu pracy
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych
• wprowadzenie ciekawych form pracy

Efekty dla przedszkola:
• korzystanie z zasobów najbliższego środowiska
• rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci
• ciekawe formy pracy
• promocja przedszkola w najbliższym środowisku
• współpraca z różnymi środowiskami
• poznanie przez dzieci zasad zachowania gwarantujących bezpieczeństwo
• poznanie przez dzieci ciekawych zawodów
• utrwalenie telefonów alarmowych
6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki W ciągu całego stażu podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy a zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywałam do podniesienia jakości pracy przedszkola. Systematycznie pogłębiałam wiedzę psychologiczno-pedagogiczną uczestnicząc w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
Aktywnie uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego:
- Zakończenie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
- Problemy edukacyjne, wychowawcze i organizacyjne pracy z dziećmi w przedszkolu i sposoby ich rozwiązania
- Szkolenie w zakresie TIK
- Kreatywny nauczyciel – twórca z wyobraźnią; warsztaty
- Szkolenie ORE
- Doskonalenie zawodowe Chcę
zostać nauczycielem dyplomowanym
- Codzienne śpiewanki – warsztaty
- Matematyka z wyobraźnia – szkolenie
- Zabawy z papierem, czyli origami płaskie – szkolenie
- Monitorowanie realizacji podstawy programowej podczas kształcenia zdalnego - wykład
- Jak pracować zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej – konferencja
- ABC pracy zdalnej w wychowaniu przedszkolnym – konferencja
- Kompetencje kluczowe- kodowanie z matą - warsztaty
- Kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym – szkolenie
- Praca zdalna z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi mobilnych dla przedszkola – webinarium
- Muzyka w przedszkolu – szkolenie
- Pozytywna dyscyplina – szkolenie
- Efektywna współpraca z rodzicami – szkolenie
- ADHD Jak rozpoznać, jak pomagać - szkolenie
- Uczestniczyłam w zajęciach koleżeńskich prowadzonych w mojej placówce przez nauczyciela dyplomowanego.
Wrzesień 2019 ,,Wyspa szczęśliwych dzieci’’
Cel; zapoznanie dzieci z ich prawami, uświadomienie dzieciom konieczności respektowania tych praw przez dorosłych, uwrażliwienie na niesienie pomocy ludziom pokrzywdzonym, tworzenie atmosfery przyjaźni i życzliwości,
Październik 2021 ,,Wzbogacenie i rozwijanie słownika czynnego i biernego w oparciu o opowiadanie’’
Cel; tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu i wzbogacaniu słownictwa dzieci, usprawnianie narządów mowy .

- W ciągu całego stażu pogłębiałam wiedzę w ramach samokształcenia. Przeczytałam wiele książek dotyczących najnowszej wiedzy psychologicznej systematycznie czytałam czasopisma branżowe. Dostarczało mi to informacji dotyczące interpretacji prawnych przepisów związanych z pracą nauczyciela, jak również sposobów rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, najczęściej występujących w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Korzystałam również z pomocy dydaktycznych dołączonych do czasopisma oraz ze scenariuszy i pomysłów na zabawy.

Przez cały okres stażu wzbogacałam warsztat pracy. Gromadziłam pomoce, różnorodne przedmioty wykorzystywane do zabaw i zajęć, scenariusze zajęć, karty pracy, dekoracje, prezentacje, filmy edukacyjne. Zgromadzone materiały są uporządkowane zgodnie z tematyką zajęć i służą zarówno mnie jak też udostępniam je koleżankom. Zakupiłam wiele pozycji książkowych np. bajki terapeutyczne, płyty z nagraniami, materiały dydaktyczne. Cały okres stażu
VI. – XI. 2021
IX.2019r.
V. 2022r.
III. 2020r.
IV. 2020r.
XII. 2020r.
IV.2021r.
IV.2021r.
XII. 2021r.
I. 2022r.
IV.2022r. Efekty dla nauczyciela:
• zrozumienie jakie znaczenie ma ciekawy początek zajęć oraz ich zakończenie
• poznanie ciekawych sposobów rozpoczynania zajęć skupiających uwagę dzieci
• dowiedziałam się w jaki sposób zapobiegać wykluczeniu wśród dzieci ułatwienie pracy
• możliwość wykorzystania ciekawych pomocy
• praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• lepsza indywidualizacja zajęć
• posiadanie bazy scenariuszy i pomocy

Efekty dla przedszkola:
• efektywne prowadzenie zajęć
• rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci
• wzbogacenie bazy przedszkola
• zachęcenie dzieci do udziału w zajęciach poprzez wykorzystanie ciekawych pomocy
• lepsze efekty edukacyjne

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt 4a
Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
1. Opracowanie i wdrożenie programu własnego. Opracowałam i wdrożyłam program własny Akademia Zdrowia Przedszkolaka
Celem programu jest wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Wiek przedszkolny jest to czas na rozwój nawyków i przyzwyczajeń.
Na podstawie programu przeprowadziłam wiele działań służącym wyrabianiu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci. Jednym z nich były Warsztaty Kulinarne na których dzieci mogły samodzielnie przyrządzać własną zdrową Pizzę . Warsztaty były poprzedzone wiadomościami skąd pochodzi pizza, jakich należy używać produktów itp. W lokalnej gazecie ukazał się artykuł wraz ze zdjęciami z prowadzonych przeze mnie warsztatów.
IX – VI 2021 –2022
IX. 2021
X – V 2021 - 2022 Efekty dla nauczyciela:
• uzyskanie pozytywnych efektów pracy
• zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności
• doskonalenie własnej pracy
• usystematyzowanie swojej wiedzy
• podniesienie efektywności pracy
• promocja innowacyjności wśród innych nauczycieli

Efekty dla przedszkola:
• poszerzenie oferty edukacyjnej
• podnoszenie jakości pracy przedszkola
• promocja przedszkola
• lepsze dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA - KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
§ 8 ust. 3 pkt 4b.
Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Efekty
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu - Pełnię funkcję opiekuna stażu. Jestem opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego. Staż kończy się w maju 2023 roku.
- Po powierzeniu mi funkcji opiekuna stażu zapoznałam się z obowiązkami opiekuna stażu zawartymi w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2020 poz. 2200).
-Ukończyłam szkolenie na temat "Rola i zadania opiekuna stażu", które pozwoliło mi poszerzyć wiadomości na temat zasad odbywania stażu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz obowiązków związanych z pełnieniem funkcji opiekuna stażu.
- Na początku współpracy opracowaliśmy kontrakt w którym określiliśmy zasady współpracy.
- W trakcie stażu obserwowałam osiem zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę
- Przed każdym zajęciem spotykałam się z nauczycielem w celu omówienia przygotowanego przez niego scenariusza. Z każdego spotkania sporządzana była notatka.
- Udzielałam wskazówek jak w większym stopniu wykorzystywać swoje mocne strony i w jaki sposób eliminować słabe.
- Nauczyciel miał możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przeze mnie.
- Inspirowałam i zachęcałam nauczyciela do podejmowania nowych wyzwań np. organizacji konkursu, udziału w akcji charytatywnej. XI. 2020 Efekty dla nauczyciela:
• zdobycie nowych doświadczeń,
• uzyskanie wiedzy na temat roli i zadań opiekuna stażu
• usystematyzowanie i poszerzenie swojej wiedzy dotyczącej np. metod pracy
• możliwości dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem
• wpływ na rozwój młodego nauczyciela
• wpływ na podnoszenie jakości pracy przedszkola

Efekty dla przedszkola:
• prawidłowy przebieg stażu nauczycieli
• budowanie współpracy i dobrej atmosfery wśród nauczycieli pracujących w tej placówce
• poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola
• podnoszenie jakości pracy przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.