X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49000
Przesłano:

Sprawozdanie z przebiegu pierwszego roku stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Anna Kiernożycka
Nauczyciel matematyki

Sprawozdanie z przebiegu pierwszego roku stażu
na stopień
nauczyciela dyplomowanego

Podejmując decyzję o podjęciu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego poddałam się przede wszystkim autorefleksji. Dokładnie przemyślałam moje dotychczasowe doświadczenie merytoryczne i metodyczne zdobyte przez wcześniejsze lata mojej pracy zawodowej.
Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam dnia 1 września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Olsztynie.
Opracowując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę wymogi stawiane przez Ministra Edukacji Narodowej w rozporządzeniu odnośnie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli, uwzględniając specyfikę placówki, w której pracowałam oraz potrzeby własnego dalszego rozwoju zawodowego. Starałam się, żeby mój plan rozwoju zawodowego mobilizował mnie do coraz aktywniejszej pracy i skuteczniejszego oddziaływania na mojego ucznia. Opracowany przeze mnie plan rozwoju zawodowego został pozytywnie zaakceptowany przez Dyrektora szkoły – panią Joannę Sendrowską.
Przez pierwszy rok mojego stażu zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego starałam się realizować w miarę moich możliwości. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności do mojej dalszej pracy. Działania podjęte przez pierwszy rok odbywania mojego stażu pozwoliły wzbogacić moje doświadczenie i poszerzyć wiedzę na temat pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych.

§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedur awansu zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego poprzedziłam dokładną analizą prawa oświatowego. Następnym zadaniem, które podjęłam było opracowanie planu rozwoju zawodowego. Uwzględniłam koncepcję pracy szkoły, program profilaktyczno-wychowawczy, a także potrzeby i oczekiwania uczniów naszej szkoły.
W czasie trwania stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, analizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:
• Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) ,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 r. poz.1574),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019r. poz. 1650) .
Plan rozwoju zawodowego został zaakceptowany i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie.

Efekty podjętych działań.

Dzięki analizie powyższych dokumentów prawnych poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego. Dostosowałam działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły. Przyczyniło się to do zintegrowania mojego planu zawodowego z dokumentacją szkoły. Na bieżąco poznawałam zmiany zachodzące w prawie oświatowym dzięki czemu aktualizowałam moją wiedzę oraz przygotowałam sprawozdanie z realizacji powyższego planu według obowiązujących procedur.

2. Systematyczne poszerzanie wiedzy oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.

W ciągu całego okresu pracy zawodowej dbałam o podnoszenie swoich kwalifikacji, doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy. Poza samokształceniem brałam udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach oraz wymieniałam się doświadczeniami między nauczycielami. Dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia zawodowego zdobyłam mnóstwo nowych umiejętność oraz wiedzę, które wykorzystuję na lekcjach.
Brałam udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, jak również korzystałam z oferty olsztyńskich ośrodków zajmujących się doskonaleniem nauczycieli. Korzystałam także z konferencji, wszelkich szkoleń organizowanych przez dyrekcję naszej szkoły oraz warsztatów metodycznych oferowanych przez wydawnictwa.
Swój warsztat pracy wzbogacałam również wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych wydawnictw, m.in. www.nowaera.pl, www.dlanauczyciela.pl, www.operon.pl, www.gwo.pl. W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicania zajęć korzystałam z materiałów zamieszczonych na stronach edukacyjnych: www.epodręczniki.pl, www.matzoo.pl, www.mathedu.pl, www.profesor.pl., www.scholaris.pl, www.matmag.pl. Ponadto poszerzałam swoją wiedzę poprzez studiowanie publikacji w czasopismach, m.in. ,,Świat Matematyki”, ,,Głos Nauczycielski”, ,,Głos Pedagogiczny”, a także na stronach internetowych www.mscdn.pl, www.kuratorium.waw.pl, www.cke.pl, www.men.gov.pl.
Poznane metody wzbogaciły mój warsztat pracy, co przyczyniło się do tworzenia bazy dokumentów dydaktycznych, takich jak: scenariusze zajęć, sprawdziany, kartkówki, karty pracy, gry dydaktyczne, krzyżówki, plansze, ankiety ewaluacyjne, karty obserwacji, samooceny ucznia oraz karty własnej samooceny. Gromadziłam prace uczniów m.in. bryły, prezentacje multimedialne, plakaty.

Efekty podjętych działań.

Poznane w czasie szkoleń metody wykorzystałam podczas bieżącej pracy zawodowej, dzięki czemu podniósł się poziom atrakcyjności prowadzonych przeze mnie zajęć. Wprowadzenie nowych form uczenia wpłynęło na zwiększenie aktywności dzieci podczas lekcji, poprawę motywacji do nauki oraz zwiększenie efektywności nauczania. Wdrożenie nowych metod w pracy wychowawczej pozwoliło na bardziej efektywną współpracę z rodzicami oraz pomogło w sprawniejszym rozwiązywaniu problemów z trudnymi zachowaniami uczniów. Udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli ułatwił mi aktualizację mojej wiedzy, wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, co wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły. Ponadto w obliczu zmian systemu edukacji pozyskałam niezbędną wiedzę dotyczącą nowej podstawy programowej.

3. Aktywna realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

Zapoznałam się z sytuacją rodzinną i materialną moich uczniów, starałam się również poznać ich potrzeby, zdolności i zainteresowania. Na zajęciach wykorzystywałam aktywizujące metody nauczania, prowadziłam indywidualizację pracy i dostosowywałam wymagania do możliwości intelektualnych uczniów.
Na lekcjach próbowałam poruszałać zagadnienia asertywności, szacunku i tolerancji wobec innych, kultury osobistej, uczciwości i respektowania norm moralnych oraz właściwego stosunku do obowiązków szkolnych. Zachęcałam do czynnego uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych na terenie szkoły i poza nią. Starałam się uwrażliwiać uczniów na potrzeby innych osób, szczególnie starszych. Zachęcałam do działań na rzecz wolontariatu poprzez pomoc koleżeńską na terenie szkoły oraz wspólne organizowanie akcji charytatywnych dla podopiecznych domu pomocy społecznej, chorych i bezdomnych.
W pracy wychowawczej troszczyłam się o jak najlepsze wyniki w nauce moich uczniów. Monitorowałam na bieżąco postępy uczniów w nauce, frekwencję oraz zachowanie. Systematycznie współpracowałam z innymi nauczycielami i wychowawcami moich uczniów , jak również z rodzicami uczniów, rozwiązując bieżące problemy.

Efekty podjętych działań.

Dzięki podjętym działaniom nabyłam umiejętności rozpoznawania i diagnozowania potrzeb uczniów oraz rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych. Stwarzałam podopiecznym możliwość wykazywania własnej inicjatywy i czerpania radości z pomagania młodszym i słabszym. Uczniowie dostrzegli potrzebę niesienia pomocy innym. Działania te przyczyniły się do uzyskiwania pozytywnych efektów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

4. Badanie jakości pracy własnej.

Corocznie przeprowadzałam diagnozy dla uczniów klas, w których uczyłam. Przygotowywałam testy diagnozujące, sprawdzałam prace oraz opracowywałam wyniki. Tworzyłam prezentacje multimedialne zawierające tabele oraz wykresy z danymi, zwracając uwagę na zadania, z którymi uczniowie mają problemy, a także opracowywałam wnioski do dalszej pracy dla poszczególnych klas. Wyniki diagnozy wykorzystywałam na lekcjach matematyki.
Na koniec każdego semestru dokonywałam analizy wyników klasyfikacji śródrocznej oraz rocznej klas IV-VIII. Pozyskiwałam dane z dziennika elektronicznego.

Efekty podjętych działań .

Na podstawie przeprowadzonych diagnoz i analiz wyciągałam wnioski, które pomogły mi w planowaniu pracy. Co przyczyniło się do wzrostu poziomu nauczania i podniesienia jakości pracy szkoły.

5. Praca z uczniem zdolnym.

W czasie swojej pracy pedagogicznej poszukiwałam i stosowałam różne metody nauczania. Moja praca z uczniem była ukierunkowana na rozwijanie zainteresowań i aktywności, włączanie ucznia w proces tworzenia zajęć szkolnych oraz poczucia odpowiedzialności za efekt końcowy lekcji , a w efekcie uzyskanie takich wyników, które są zgodne z możliwościami uczniów na egzaminie 8-klasisty.
Jednym z najlepszych sposobów odkrywania oraz rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów jest udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach przedmiotowych. Motywują one skutecznie do pogłębiania wiedzy i przyczyniają się do wzrostu aktywności naszych podopiecznych. Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, organizowałam konkursy klasowe na terenie szkoły. W trakcie trwania pierwszego roku mojego stażu zachęcałam moich zdolnych uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych rozwijających zdolności i zainteresowania tych uczniów oraz przygotowujące do konkursów przedmiotowych. Wspierałam i motywowałam uczniów, by pogłębiali swoją wiedzę samodzielnie. Zachęcałam do korzystania z różnych źródeł informacji, w tym Internetu, wskazując ciekawe strony związane z matematyką.
Podczas zajęć lekcyjnych indywidualizowałam pracę z uczniami zdolnymi. Przydzielałam im dodatkowe zadania, często o zwiększonym stopniu trudności, zadawałam prace domowe dla chętnych, wskazywałam źródła umożliwiające poszerzenie wiedzy na dany temat, przygotowywałam zadania dodatkowe na sprawdzianach.
Na lekcjach stosowałam metody aktywizujące sprzyjające kreatywności i samodzielności w działaniu. Uatrakcyjniałam zajęcia poprzez wprowadzenie elementu zaciekawienia, zaskoczenia czy zabawy, aby zwiększyć zaangażowanie uczniów. Dostrzegałam i chwaliłam za wkład pracy, a nie tylko za efekt. Wykorzystywałam nowoczesne technologie, tablicę interaktywną, prezentacje multimedialne.

Efekty podjętych działań.

Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym zwiększyło aktywność uczniów na zajęciach. Nabyli oni umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialności za powierzone zadanie, a także wzrosła ich motywacja do nauki i zainteresowanie matematyką.
Doskonaliłam umiejętność indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym oraz organizacji pracy własnej, wzbogaciłam zbiór pomocy dydaktycznych o karty pracy, dodatkowe zadania, prezentacje i gry.
6. Udział w pracach zespołu nauczycieli.

Przez cały okres swojej pracy aktywnie brałam udział w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego. Na początku każdego roku szkolnego uczestniczyłam w opracowaniu planu pracy zespołu oraz harmonogramu konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Opracowywałam dostosowania wymagań edukacyjnych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych dla uczniów z opiniami i orzeczeniami. Dzieliłam się doświadczeniem w zakresie metodyki nauczania - wspólnie z nauczycielami matematyki, fizyki, przyrody omawiałam i rozstrzygałam bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze.
Każdego roku byłam odpowiedzialna za sprawdzanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z matematyki. Wspólnie z nauczycielkami wymieniałyśmy spostrzeżenia i opracowywałyśmy wnioski do dalszej pracy. Przygotowywałyśmy szczegółowe analizy wyników, które przedstawiane były podczas zebrań rady pedagogicznej. Próbny egzamin jest niezwykle istotnym wydarzeniem nie tylko dla uczniów, ale też i dla nauczyciela prowadzącego, ponieważ informuje o efektach pracy obu stron oraz daje wskazówki do dalszej pracy.

Efekty podjętych działań.

Uczestnicząc w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego, dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami oraz porównywałam wyniki pracy własnej z efektami prac innych. Nabyłam również wiedzę i umiejętności dotyczące procedur przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i wykorzystałam je w dalszej pracy.

7. Wspieranie ucznia mającego trudności w nauce.

Pracując z uczniem mającym trudności w nauce, starałam się indywidualizować jego pracę, udzielać dodatkowych wskazówek, przydzielać zadania o mniejszym stopniu trudności, modyfikować wybrane ćwiczenia, wydłużać czas na wykonanie niektórych zadań, a także przygotowywać dostosowane karty pracy, sprawdziany, kartkówki. Organizowałam pomoc edukacyjną z matematyki, prowadząc systematycznie zajęcia dla klas, które uczyłam.
Prowadziłam zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas VI-VIII mających trudności w uczeniu się.
Zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dostosowywałam wymagania edukacyjne oraz formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Uwzględniałam również wskazania poradni do pracy z uczniem w szkole.
Starałam się wzmacniać poczucie wartości uczniów – stosowałam pochwały, doceniałam nawet najmniejsze sukcesy, akcentowałam ich mocne strony i umiejętności. Poznawałam przyczyny pojawiających się trudności oraz ustalałam dalsze działania, mające na celu poprawienie ocen lub nadrobienie zaległości.
Będąc nauczycielem ucznia z zespołem Aspergera, we współpracy z wychowawcą i nauczycielem wspomagającym koordynowałam pracę na rzecz ucznia. Uczestniczyłam w spotkaniach zespołu nauczycieli i rodziców, które służyły wymianie spostrzeżeń dotyczących pracy z uczniem i ustalaniu rozwiązań dla dobra ucznia.

Efekty podjętych działań:

Podczas realizacji zadania wspierającego ucznia w nauce, zapoznałam się z obowiązującą dokumentacją związaną z pomocą psychologiczno - pedagogiczną, rozwinęłam kompetencje w zakresie wdrażania zaleceń poradni oraz umiejętności indywidualizacji pracy z uczniem. Wzbogaciłam zbiór pomocy dydaktycznych poprzez przygotowywanie ćwiczeń, kart pracy, wyszukiwanie ciekawych gier i zabaw edukacyjnych. Aktywne uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do opanowania podstawy programowej przez ucznia oraz promocję do następnej klasy. Ponadto każde dziecko miało możliwość przeżycia sukcesów edukacyjnych, zwiększenia wiary we własne możliwości i wzrosła ich motywacja do nauki.

§ 8 ust. 3 pkt 1

Opis i analiza umiejętności wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły.

Opis i analiza organizacji pracy przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacyjnej z uwzględnieniem nauki zdalnej

W obecnych czasach szkoła nie może funkcjonować bez nowoczesnej technologii komputerowej, a tym samym bez nauczycieli znających obsługę komputera i korzystających z programów komputerowych. Również w moim życiu technologia informacyjna i komunikacyjna odgrywa bardzo ważną rolę. Komputer stał się powszechnie stosowanym przeze mnie narzędziem pracy. Codziennie używam go do celów zawodowych, jest narzędziem ułatwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć oraz źródłem dostępu do najnowszych informacji.
Użycie komputera ma ogromne zalety ze względu na wykorzystanie go jako:
-źródła informacji – szybki, atrakcyjny dostęp do Internetu,
- narzędzia do ćwiczenia umiejętności – np. ćwiczenia rachunkowe można przeprowadzić szybciej i bardziej atrakcyjnie,
- narzędzia sprawdzającego – w szybki i przyjazny sposób można sprawdzić opanowane umiejętności.
Oprócz ułatwiania realizacji celów dydaktycznych, zastosowanie komputera pomaga w wykonywaniu wielu zadań edukacyjnych, takich jak:
- przygotowania uczniów do życia w cywilizacji technologicznej,
- przysposabiania młodzieży do wykorzystania umiejętności obsługi komputera w przyszłym życiu zawodowym,
- wyposażania uczniów w umiejętność posługiwania się narzędziem będącym środkiem do zdobywania informacji.
Walorem komputera jest jego atrakcyjność dla ucznia, która wywołuje pozytywną motywację do uczenia się, sprzyja zainteresowaniu się nauką, pobudza do aktywności. Wobec czego w swojej pracy często wykorzystywałam technologię komputerową jako narzędzie pomocy:
- w przygotowywaniu zajęć – posługiwałam się zarówno komputerem i drukarką do wykonywania materiałów potrzebnych do prowadzonych przeze mnie zajęć, np. prezentacje multimedialne, karty pracy, ćwiczenia, zadania, testy, ankiety ewaluacyjne;
- w trakcie lekcji – posługiwałam się tablicą interaktywną, e-podręcznikami, ćwiczeniami interaktywnymi, grami dydaktycznymi. Wykorzystywałam m.in. zasoby stron www.matzoo.pl oraz www.matmag,pl do ćwiczenia nabytych umiejętności, co znacznie uatrakcyjniało zajęcia i aktywizowało uczniów. Prezentowałam ciekawe filmy, korzystałam m.in. z platformy edukacyjnej www.pistacja.tv.
- w realizacji zajęć dodatkowych – wykorzystywałam komputer na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych jak i do zajęć wolontariatu w klasie VIII. Często korzystałam ze strony www.sudoku.com, gdzie uczniowie o wiele chętniej podejmowali się rozwiązywania łamigłówek logicznych online niż na zwykłej kartce. Szukając ciekawostek oraz zagadek, korzystałam ze stron www.szaloneliczby.pl oraz www.swiatmatematyki.pl;
Tak uatrakcyjnione zadania stawały się mniej żmudne i nużące, przynosiły wychowankom wiele radości i satysfakcji.
- w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty – korzystałam z materiałów zamieszczonych na stronach www.cke.gov.pl, www.operon.pl.

Umiejętności komunikacyjne okazały się szczególnie przydatne podczas nietypowej sytuacji, w której znaleźli się nauczyciele, rodzice i uczniowie, gdy w związku z pandemią z dnia na dzień zostaliśmy postawieni przed obowiązkiem nauki zdalnej. W tym okresie podstawowym narzędziem komunikacji stał się komputer. Codziennie kontaktowałam się poprzez dziennik elektroniczny z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami, otrzymując i przekazując ważne informacje i zalecenia.
Podczas zawieszenia zajęć szkolnych spowodowanych pandemią prowadziłam lekcje online poprzez aplikację Teams we wszystkich klasach, które uczyłam. Ustalałam datę spotkania, wpisując ją do terminarza w dzienniku elektronicznym, a następnie przesyłałam link do spotkania. Przygotowywałam materiały, prezentacje i zadania, następnie udostępniałam dokument uczniom w celu prezentacji i omówienia zagadnień. Rozwiązania zadań zapisywaliśmy w dokumencie tekstowym lub na tablicy online. Materiały z zajęć przekazywałam do folderu danej klasy w aplikacji Teams, aby mogli jeszcze raz przeanalizować omówiony materiał.
Przygotowywałam również materiały do nauki zdalnej, które zawierały notatki z zajęć, wzory, przykłady z rozwiązaniami, linki do stron internetowych oraz karty prac. Przygotowane materiały zapisywałam i przesyłałam w formacie PDF, który bez problemu był pobierany i otwierany przez uczniów. Znacznie ułatwiało to pracę, gdyż dzieci korzystały z różnego oprogramowania, często tabletu lub telefonu i niekiedy były problemy z otwieraniem załączników.
Wygodną formą sprawdzania wiedzy i szczególnie atrakcyjną dla uczniów okazała się aplikacja Forms, dzięki której przygotowywałam testy zawierające w większości zadania zamknięte, oczywiście z podziałem na grupy oraz z losową kolejnością pytań. W bardzo krótkim czasie otrzymywałam wyniki, uzyskaną liczbę punktów oraz poziom trudności poszczególnych zadań. Uczniowie uzupełniali również karty pracy i wykonywali zadania w zeszycie, wtedy w celu sprawdzenia poprawności rozwiązań, przesyłali mi zdjęcia lub skany wykonanych prac na pocztę Office lub umieszczali w folderze w aplikacji Teams, albo odsyłali jako praca domowa obowiązkowa w Librusie, które były przeze mnie sprawdzane, omawiane i oceniane .
W starszych klasach szczególnie pomocnym okazał się komunikator Messenger, z którego młodzież bardzo chętnie korzystała. Po ustaleniu zasad komunikowania się, uczniowie w ustalonych godzinach, mogli przesyłać rozwiązania zadań, skorzystać z konsultacji z matematyki, gdzie niemal natychmiast otrzymywali informację zwrotną i wyjaśnienia, często również zdjęcia dodatkowych materiałów.
Zachęcałam również uczniów do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy, proponowałam programy edukacyjne TVP, lekcje w „Szkole z TVP” oraz strony internetowe www.vod.tvp.pl, www.epodreczniki.pl, www.pistacja.pl, a w klasie VIII polecałam zestawy zadań powtórkowych na cke.gov.pl z których moi uczniowie chętnie korzystali.
Technologie informacyjne i komunikacyjne to nie tylko komputer czy Internet, ale również telefonia komórkowa. Podczas stażu często korzystałam z prywatnego telefonu komórkowego jako łącza bezpośredniego z rodzicami moich uczniów, za pomocą którego przekazywałam im na bieżąco informacje dotyczące dzieci – postępów, sukcesów oraz porażek, a także o zaistniałych sytuacjach, które należało na bieżąco rozwiązywać i wyjaśniać. Umiejętność korzystania z telefonii komórkowej dała mi również wspaniałą możliwość nawiązywania współpracy z rodzicami podczas nauczania zdalnego. Kontaktowałam się z nimi, informując o obowiązku nauki w czasie zagrożenia epidemicznego, omawiałam sytuację dotyczącą dostępu do komputera i Internetu. Przypominałam o zaległych pracach do wykonania, zbierałam informacje o potrzebie udziału uczniów w konsultacjach i informowałam o procedurach.
Uczestniczyłam ponadto w spotkaniach online z nauczycielami naszej placówki, wymieniając doświadczenia i pomysły podczas pracy zdalnej.
Nawiązałam również współpracę z nauczycielami matematyki z innych szkół, z innych regionów Polski. W ramach współpracy dzieliliśmy się doświadczeniem, prezentowaliśmy możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy z uczniem . W czasie pandemii kontaktowałyśmy się mailowo oraz organizując spotkania online, wymieniałyśmy się możliwościami pracy zdalnej.

Efekty podjętych działań.

Szerokie wykorzystanie usług internetowych usprawniało znacząco moją pracę i uatrakcyjniło prowadzone zajęcia. Nabyłam również umiejętności prowadzenia lekcji online, poznałam nowe aplikacje służące sprawdzaniu wiedzy uczniów. Zyskałam możliwość sprawnego zbierania, modyfikowania i analizy danych, pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie technologii informacyjnej oraz wygodnego i estetycznego opracowywania materiałów informacyjnych, pomocy dydaktycznych, ich drukowania oraz tworzenia prezentacji multimedialnych. Dzięki poczcie elektronicznej i spotkaniom online miałam możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Korzystając z portali edukacyjnych, poznałam ciekawe metody prowadzenia zajęć, aktualności dotyczące systemu oświaty, jak również miałam możliwość wymiany spostrzeżeń odnośnie pracy zdalnej. Pozyskane informacje wzbogaciły mój warsztat pracy o nowe formy i rozwiązania oraz pogłębiły wiedzę merytoryczną i usprawniły działania wychowawczo-edukacyjne. Zastosowanie nowoczesnych technologii przyczyniło się do pobudzenia mojej kreatywności oraz wzrostu satysfakcji z atrakcyjnie przeprowadzonych zajęć.
Wykorzystanie narzędzi multimedialnych w procesie edukacyjnym miało niezwykle pozytywny wpływ na uczniów:
• pozwoliło im na rozwijanie wyobraźni, kreatywności,
• znacząco przyczyniło się do urozmaicenia i uatrakcyjnienia zajęć,
• wzbogaciło ich wiedzę oraz motywację,
• kształtowania umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej,
• zdobywania nowych umiejętności,
• rozbudzania zainteresowania technologiami informatycznymi,
• znacznie ułatwiało komunikację z uczniami i rodzicami.
Dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moje działania przyczyniły się do:
• zwiększenia efektywności nauczania,
• poprawy relacji między mną a uczniami, zwiększenie zaufania podopiecznych dzięki używaniu tych samych technologii co oni,
• lepszej organizacji pracy przy oszczędności czasu i papieru (materiały przekazywane w formie elektronicznej),
• łatwiejszego dostępu do materiałów w formie elektronicznej zawsze i wszędzie,
• usprawniły komunikację z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami oraz przekazywanie informacji.
Wykorzystanie narzędzi multimedialnych i informatycznych wpłynęło na:
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym,
• wzrost wiedzy uczniów i wyników nauczania,
• poprawę jakości pracy szkoły.

Podsumowanie pierwszego roku stażu i wnioski do dalszej pracy

Początek mojego stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy. Pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze, uczestniczyłam w pracach organów szkoły, realizowałam zadania, które wcześniej zaplanowałam. Zadania, które sobie wyznaczyłam w planie rozwoju zawodowego, pozwoliły mi lepiej poznać i zrozumieć moich uczniów oraz specyfikę polskiej szkoły. Mam nadzieję, że następny rok i 9 miesięcy mojego stażu będzie owocował w sukcesy moje, jak również w sukcesy moich uczniów.
Analizując swoją dotychczasową pracę, mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele na ten pierwszy rok odbywania przeze mnie stażu zostały osiągnięte. Oczywiście okres pandemii zmusił mnie do niewielkiej korekty i przełożenia niektórych punktów, wcześniej zaplanowanych np. lekcje pokazowe.
Najbardziej jednak dumna jestem z zajęć wolontariatu, które prowadziłam dla klasy VIII c mające na celu przygotowanie tej klasy do egzaminu ósmoklasisty. Doceniam sumienność, zapał i chęci moich uczniów w cotygodniowym uczestnictwie w tych nieobowiązkowych zajęciach. Kolejnym punktem, z którego jestem dumna i który pozwolił mi na integrację z moimi koleżankami i kolegami ze szkoły jest uczestnictwo w szkolnych jasełkach i odegranie przeze mnie roli policjanta, która to rola została bardzo pozytywnie odebrana przez moich kolegów a co najważniejsze przez uczniów. To było dla mnie niezapomniane przeżycie.
Codzienny uśmiech i postępy moich uczniów, a także zadowoleni rodzice utwierdzają mnie w słuszności moich działań i dają motywację do dalszej pracy, która jest dla mnie wyzwaniem, jak również realizacją moich pasji i marzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.