X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49001
Przesłano:
Dział: Języki obce

Język angielski - Welcome in my house

Konspekt lekcji z języka angielskiego
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej
rok szkolny 2021/2022
Temat: Welcome in my house. Konstrukcja: there is / there are – powtórzenie (TIK).
II etap edukacyjny.
Klasa: IV
Data: 2021.
Czas: 45 min

Cele lekcji:
I. Główny:
utrwalenie konstrukcji: there is / there are - zdania twierdzące, pytające, przeczące oraz krótkie odpowiedzi;
utrwalenie przyimków: in, on, behind, between, under, in front of;
utrwalenie słownictwa związanego z nazwami pomieszczeń w domu i mebli.
II. Operacyjny:
uczeń poprawnie buduje zdania twierdzące, pytające oraz przeczące z użyciem konstrukcji: there is / there are;
uczeń zna nazwy pomieszczeń w domu i mebli;
uczeń potrafi dopasować nazwy pomieszczeń i mebli do odpowiednich obrazków;
uczeń zadaje pytania na temat mebli i pomieszczeń w domu oraz potrafi na nie odpowiedzieć;
uczeń poprawnie zapisuje oraz wymawia utrwalane słownictwo;
uczeń tworzy liczbę mnogą rzeczowników regularnych;
uczeń rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje.

Umiejętności językowe zgodne z podstawą programową:
I 1.5. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: człowiek; życie rodzinne;
III 4.2. Uczeń tworzy kilku zdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru;
III 5.3. Uczeń tworzy kilku zdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru: uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
9. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów).
10.Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych;
12.Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).
13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

NACOBEZU – na co będę zwracać uwagę:
1. Znam i używam konstrukcję: there is / there are w zdania twierdzących, pytających, przeczących oraz krótkie odpowiedzi;
2. Tworze i stosuję zdania z użyciem przyimków: in, on, behind, between, under, in front of;
3. Poprawnie zapisuję, samodzielnie i ze słuchu, większość znanych słów związanych z nazwami pomieszczeń w domu i mebli.;
4. Znam poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału językowego.

Formy pracy: praca na forum klasy, praca indywidualna, praca w grupach.
Metody pracy: gramatyczno-tłumaczeniowa, komunikacyjna, praktyczna.
Pomoce i środki dydaktyczne:
1. Podręcznik „Super Power dla klasy IV” - w-wo „Nowa Era”.
2. Zeszyt ćwiczeń „Super Power dla klasy IV” - w-wo „Nowa Era”.
3. Zeszyt przedmiotowy.
4. Leporello – książka – harmonijka wykonana przez uczniów. Temat: Dom.
5. Laptop oraz tablica interaktywna.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Czynności porządkowe (powitanie, sprawdzenie obecności).
2. Podanie tematu i celu lekcji – utrwalenie konstrukcji: there is / are.
3. Sprawdzenie pracy domowej – Zeszyt ćwiczeń str. 23 - zadania 1, 2, 3. Utrwalenie słownictwa związanego z nazwami pomieszczeń w domu i mebli.
4. TIK – obejrzenie filmu gramatycznego: prepositions of place.
5. Zajęcia praktyczne - ćwiczenia przyimków miejsca przy użyciu pudełka i piłki. Nauczyciel lub uczeń zadaje pytania: Where is the ball? Uczniowie udzielają odpowiedzi: The ball is...... the box. (praca grupowa; interakcja: nauczyciel – uczeń; uczeń - uczeń)
6. TIK – obejrzenie filmu gramatycznego: konstrukcja: there is / there are.
7. Zajęcia praktyczne – przy użyciu Leporello uczniowie prezentują własne projekty. Uczniowie ćwiczą użycie konstrukcji: there is / are oraz przyimki miejsca. (praca indywidualna)
8. TIK – Gra edukacyjna z wykorzystanie aplikacji Genially – Parts of the house.
9. TIK – Gra edukacyjna z wykorzystaniem aplikacji Wordwall – JIGSAW – Zadaniem uczniów jest przeciągnąć i upuścić słowa, aby ułożyć z nich poprawne zdania. (praca w parach)
10. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej. Podręcznik – str. 30, ćw. 1, 2, 4 i 5.
11. Podsumowanie: O czym rozmawialiśmy na lekcji? Co nowego poznaliśmy? Czy podobała się wam lekcja?
12. Ocenianie kształtujące i cząstkowe.
13. Podziękowanie za wspólną pracę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.