X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48959
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Beata Roszkowska
Nauczyciel matematyki i techniki

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2022 r.

Staż
Cel: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018 poz.967 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. 2018 poz. 1574, z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. 2019 r., poz. 1650)

WSTĘP

Jestem nauczycielem mianowanym z 20 - letnim stażem pracy, zatrudnionym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelniku. W roku 2006 uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego. Posiadam tytuł magistra matematyki, który uzyskałam 10.07.2002r. na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze. W celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji ukończyłam w 2005 roku studia podyplomowe w zakresie nauczania techniki w szkole podstawowej i gimnazjum w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2019 roku. Sporządzony przeze mnie plan, uwzględniający specyfikę i potrzeby szkoły, wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Brałam pod uwagę potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli. Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu. Dokonywałam analizy i poddawałam ocenie swoje działania, dlatego też realizowane zadania ulegały modyfikacji, co wynikało z bieżących pojawiających się potrzeb oraz sytuacji epidemicznej, która spowodowała zmianę formy nauczania, stosowanych narzędzi i metod pracy. Stworzony plan rozwoju miał w swoim założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie miał być podstawą do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Realizacja działań wynikających z planu rozwoju miała w efekcie podnieść moje doświadczenie, przyczynić się do wzrostu umiejętności, wzbogacić wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość pracy szkoły. Koniec stażu jest okazją do posumowania moich wszystkich dokonań. Włożony wysiłek przyniósł mi satysfakcję, zmieniłam swoje spojrzenie na własną pracę i na ucznia, któremu należy poświęcić maksimum czasu, uwagi i zainteresowania.

Sprawozdanie z realizacji przeprowadzonych działań przedstawiam poniżej według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

REALIZACJA
§ 8 ust. 1 pkt. 3
POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SŁUŻĄCYCH WŁASNEMU ROZWOJOWI ORAZ PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO.

Realizując staż na nauczyciela dyplomowanego brałam udział w następujących szkoleniach i webinariach:
- „Jak skutecznie pracować z uczniem w ramach kompetencji kluczowych i niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, języki obce)”,
- „Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym”,
- „Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni”,
- „Awans zawodowy nauczyciela a koronawirus - jak przygotować się do egzaminu i rozmowy oraz uniknąć błędów merytorycznych i proceduralnych?”,
- „Trudny uczeń – wyzwanie dla najlepszych. Jak pracować z uczniami wykazującymi trudności w nauce?”,
- „Przemoc w sieci – przeciwdziałanie cyberprzemocy i budowanie odporności psychicznej ucznia”,
- „Budowanie samoświadomości emocjonalnej i odporności psychicznej ucznia”,
- „Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodydaktyczne w procesie nauki”,
- „Technika miękkiego brzuszka, czyli trudny rodzic z wizytą w szkole. Jak rozpoznać manipulację i skutecznie się przed nią bronić”.

Efekty:
- uczestnictwo w szkoleniach i webinariach pozwoliło mi nabyć wiedzę i umiejętności, które wykorzystałam do opracowywania i prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych,
- miałam swój wkład w podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania i wychowania,
- podniosłam umiejętność komunikacji z uczniami i rodzicami.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

W okresie stażu starałam się wykorzystywać różnorodne metody, które wzbudzą zainteresowanie przedmiotem. Stosując metody aktywizujące stwarzałam uczniom warunki, aby uczyli się samodzielnie myśleć, doskonalili komunikowanie się i współpracowali w grupie. Stosowałam takie metody aktywizujące jak: mapa pojęciowa, burza mózgów, praca w grupach, odgrywanie scenek, gry dydaktyczne, metoda klasy odwróconej, metoda projektu. Metody te stosowałam w różnych fazach realizacji programu nauczania: rozpoczynając nowy dział, jako utrwalenie materiału oraz na zakończenie przy podsumowaniu zajęć.

1. Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach

Przez cały okres stażu starałam się wykorzystywać różnorodne metody pracy z uczniem, które pozwoliły by zainteresować ich przedmiotem. Dlatego też w swojej pracy stosuję metody aktywizujące, które maksymalnie angażują uczniów, stwarzają przestrzeń do kreatywnych działań i umiejętności rozwiązywania problemów, a przede wszystkim dają szansę na inicjatywę i współdziałanie. Jako nauczyciel matematyki najczęściej stosuję następujące metody aktywizacyjne:
- burza mózgów,
- stacje zadaniowe,
- śnieżna kula,
- gra dydaktyczna.

Efekty:
Dla ucznia:
- zapamiętuje, systematyzuje, utrwala wiedzę,
- uczy się planowania, organizowania, oceniania własnej nauki,
- rozwija twórcze, logiczne myślenie, rozwija wyobraźnię,
- uczy się wyrażania własnych poglądów, opinii, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego punktu widzenia, uczy się uwzględniać poglądy innych,
- wykorzystuje własne pomysły, dzieli się nimi, wykorzystuje wiedzę w praktyce,
- uczy się pełnienia ról,
- uczy się efektywnie współpracować w grupie,
- uczy się przestrzegania zasad,
- widzi efekty własnej pracy,
- odczuwa zadowolenie z wykonanego zadania, osiąga sukces,
- podwyższa swoją samoocenę,
- buduje pozytywną, wewnętrzną motywację do nauki.
Dla szkoły:
- wzrost atrakcyjności i skuteczności lekcji,
- aktywność uczniów w procesie nauczania,
- skuteczne utrwalenie wiedzy i umiejętności,
- ciekawa forma nauki poprzez zabawę,
- integracja uczniów jako zespołu klasowego,
- właściwe relacje uczniów w zespole klasowym,
- wszechstronny rozwój ucznia a przez to podniesienie jakości pracy szkoły.
Dla nauczyciela:
- motywacja do ciągłego poszukiwania i doskonalenia metod pracy,
- dobre relacje z uczniami,
- pozytywna motywacja uczniów do nauki,
- zaangażowanie w lekcję wszystkich uczniów,
- obserwacja ucznia w procesie uczenia się i lepsze poznanie ucznia.

2. Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej

W swojej pracy bardzo często wykorzystuję nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej oraz komunikacyjnej.
- Podczas pracy na lekcjach korzystam z tablicy interaktywnej, która pomaga uatrakcyjnić zajęcia o ciekawe efekty 3D i pracę na interaktywnych testach i materiałach.
- Korzystam z materiałów dostępnych na stronie wydawnictwa Nowa Era - multibooki, generator testów.
- W okresie trwania pandemii w szerokim zakresie korzystałam z aplikacji Teams w ramach Microsoft Office 365:
- prowadziłam lekcje i zebrania rodziców w formie wideokonferencji,
- komunikowałam się z uczniami,
- tworzyłam i oceniałam zadania oraz udostępniałam materiały,
- przygotowywałam sprawdziany, testy,
- planowałam godziny spotkań i wydarzeń,
- posługiwałam się tabletem graficznym, który zastępował mi tradycyjną tablicę oraz ułatwiał sprawdzanie sprawdzianów, testów i zadań domowych.
- Korzystam z Internetu do zapoznawania się z ofertami szkoleń.
Technologię komputerową w swojej codziennej pracy stosuję przede wszystkim poprzez korzystanie z dziennika elektronicznego Vulcan, który funkcjonuje w mojej szkole. Dzięki niemu jestem w stałym kontakcie z innymi nauczycielami i rodzicami. Rodzice na bieżąco informowani są o postępach swoich dzieci w nauce, o wydarzeniach w szkole i wszystkich sprawach dydaktyczno-wychowawczych. Dzięki technologii komputerowej dokumentacja szkolna prowadzona jest czytelnie i estetycznie.

Efekty:
Dla ucznia:
- uatrakcyjnienie form pracy na zajęciach,
- traktuje komputer jako narządzie pracy,
- potrafi bezpiecznie korzystać z informacji internetowych, oraz urządzeń multimedialnych.
Dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły przez wzbogacenie oferty dydaktycznej zajęć,
- uatrakcyjnienie lekcji, usystematyzowanie trwałej wiedzy uczniów.
Dla nauczyciela:
- wzbogacenie warsztatu pracy,
- zdobywanie nowych pomysłów na prowadzenie lekcji,
- udoskonalenie narzędzi pracy,
- szybka wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
- stały dostęp do aktualnych wiadomości.

3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

W trakcie trwania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego najczęściej korzystałam z pakietu Microsoft Office, zwłaszcza programu Word. Przez cały okres stażu doskonaliłam i wykorzystywałam umiejętności stosowania technik komputerowych do organizowania własnego warsztatu pracy, w postaci:
- przygotowywania sprawdzianów, testów, zadań dodatkowych dla uczniów,
- tworzenia dokumentacji szkolnej,
- opracowania sprawozdań, regulaminów, dyplomów, scenariuszy lekcji.
W trakcie trwania stażu korzystałam z różnorodnych platform internetowych. Bardzo często korzystałam z generatora testów i sprawdzianów, dostępnego na stronie wydawnictwa Nowa Era. Podczas zdalnego nauczania przygotowane testy udostępniałam uczniom za pomocą linku, lub udostępniałam ekran na platformie edukacyjnej Teams podczas trwania lekcji. Korzystałam również z dostępnych na stronie wydawnictwa Nowa Era i MAC Edukacja multibooków.
W swojej pracy bardzo często korzystam ze stron:
- www.nowaera.pl,
- www.gwo.pl,
- www.math.edu.pl,
- www.matzoo,pl,
- www.arkusze.pl,
- www.dlanauczyciela.pl
- www.men.gov.pl,

Na bieżąco analizowałam akty prawne – ustawy i rozporządzenia:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Men z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego

Efekty:
Dla ucznia:
- traktuje komputer jako narzędzie pracy,
- potrafi bezpiecznie korzystać z informacji internetowych, oraz urządzeń multimedialnych,
- uzyskuje materiał przedstawiony w estetyczny i przejrzysty sposób.
Dla szkoły:,
- dostępność i przejrzystość dokumentacji,
- podniesienie jakości pracy szkoły .
Dla nauczyciela:
- opracowanie materiałów do przeprowadzenia lekcji (sprawdzianów, kartkówek, kart pracy),
- posiadanie uporządkowanej dokumentacji swojej pracy.

4. Komunikacja z uczniami, innymi nauczycielami oraz instytucjami przez Internet

Za pomocą poczty elektronicznej komunikowałam się z uczniami, innymi nauczycielami oraz instytucjami. Przesyłałam uczniom notatki, zadania, linki do filmików tematycznych i inne materiały dydaktyczne. Nauczycielom przesyłałam różnego rodzaju dokumenty, np.: sprawozdania potrzebne do protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych. Otrzymywałam informacje o nowościach wydawniczych. Kontaktowałam się również z ośrodkami doskonalenia nauczycieli oraz zgłaszałam swój udział w szkoleniach i webinariach.

Efekty:
Dla ucznia:
- szybka i bezpośrednia komunikacja z nauczycielami,
- szybki przepływ informacji między nauczycielem i uczniem.
Dla szkoły:
- usprawnienie pracy szkoły i przepływu informacji.
Dla nauczyciela:
- sprawna wymiana informacji i materiałów między nauczycielami,
- sprawny przepływ informacji między nauczycielem a uczniem,
- szybka i bezpośrednia komunikacja z uczniami, nauczycielami oraz różnego rodzaju instytucjami.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ.

1. Prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.
W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadziłam szkolenie dla rady pedagogicznej na temat metod aktywizujących ucznia. W roku 2021 na prośbę nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przeprowadziłam szkolenie na temat „Jak zainteresować uczniów matematyką?”

Efekty:
Dla szkoły:
- posiada kadrę szkolącą się, poszukującą nowych pomysłów w zakresie dydaktyki,
- podnoszenie efektywności pracy.
Dla nauczyciela:
- przekazuje swoje doświadczenia innym nauczycielom,
- dzieli się swoją wiedzą,
- zdobywa nowe doświadczenia,
- nawiązuje współpracę z innymi nauczycielami,
- rozwija umiejętność kierowania grupą.

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

W trakcie trwania stażu, w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami, przeprowadziłam kilka lekcji otwartych dla chętnych nauczycieli i rodziców:
a) w roku szkolnym 2019/2020
- lekcja matematyki w klasie IV - „Działania pamięciowe na liczbach naturalnych” – obserwator: nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej,
- zajęcia pokazowe na temat: „Czy wszystko da się zważyć i zmierzyć? Pieczemy kokosanki” w ramach zajęć „Matematyka metodą eksperymentu”- realizacja projektu „Lepsza edukacja szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań” – obserwatorzy: Dyrektor szkoły oraz nauczycielka wychowania fizycznego,
b) w roku szkolnym 2020/2021
- lekcja matematyki w klasie VI - „Objętość graniastosłupa” – obserwator: praktykantka,
-zajęcia pokazowe na temat: „Wyszywanki matematyczne – czyli sztuka kreślenia nitką” w ramach zajęć matematycznych „Matematyka metodą eksperymentu”- realizacja projektu „Lepsza edukacja szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań” – obserwatorzy: dwóch rodziców.

Obserwacja mojej lekcji przez nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej, która uczyła tą klasę na I etapie edukacyjnym była formą sprawdzenia, jak jej wychowankowie radzą sobie na lekcjach matematyki w klasie czwartej. Starałam się pokazać, jak ja pracuję z dziećmi w klasie czwartej, a dzięki wskazówkom uzyskanym od nauczycielki mogłam dowiedzieć się o sposobach pracy z niektórymi uczniami, których ona znała lepiej. Obserwacja zajęć przez panią Dyrektor i nauczycielkę wychowania fizycznego była okazją pokazania jak wiedzę matematyczną można wykorzystać np. w kuchni. Uczniowie przeliczali, zamieniali jednostki wagi, upiekli kokosanki. Obserwacja lekcji przez stażystę była okazją do pokazania jej, jak przebiega lekcja z wykorzystaniem oceniania kształtującego. Starałam się w jak najbardziej przystępny sposób ukazać wszystkie elementy OK: cele ucznia, cele nauczyciela, pytania kluczowe, informację zwrotną, samoocenę i ocenę koleżeńską. Z kolei obecność na zajęciach rodziców stworzyła mi praktyczną okazję do pokazania im, jak w prosty sposób można wzbudzić u uczniów zainteresowanie matematyką, rozwijać ich wyobraźnię oraz umiejętności manualne. Świadomość, że mogę swoją pracę pokazać innym mobilizowała mnie do stawiania sobie coraz to wyższych wymagań.

Efekty:
Dla ucznia:
- rozwija swoje zainteresowania,
- uczestniczy w atrakcyjnych zajęciach,
- uczy się matematyki w sposób niekonwencjonalny.
Dla szkoły:
- posiada kreatywną kadrę,
- podnosi efektywność i atrakcyjność pracy.
Dla nauczyciela:
- zdobywa nowe doświadczenia,
- rozwija umiejętność kierowania pracą grupy,
- przekazuje swoje doświadczenia innym nauczycielom,
- dzieli się swoją wiedzą.

3. Współpraca i dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami

Przez cały okres stażu brałam udział w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego, a od roku szkolnego 2021/2022 pełnię funkcję przewodniczącej. Jako przewodnicząca zespołu koordynowałam jego pracę, ustalałam terminy spotkań, pisałam sprawozdania z naszej działalności. Uczestniczyłam również w pracach zespołu wychowawców. Podczas spotkań, które odbywały się w miarę potrzeb ustalaliśmy m.in.:
- wspólne działania wobec uczniów sprawiających problemy wychowawcze,
- wspólne działania wobec uczniów mających problemy w nauce,
- organizację pracy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
-metody i narzędzia badające potrzeby uczniów, np. diagnoza potrzeb uczniów w sferze emocjonalnej „Wpływ pandemii i nauki zdalnej na stan psychofizyczny dzieci i młodzieży”, diagnoza uczniów w sferze bezpieczeństwa „Czynniki ryzyka, czynniki chroniące”.

Efekty:
Dla szkoły:
- podnosi efektywność pracy,
- posiada kreatywną i współpracującą ze sobą kadrę,
- poszerza swoją działalność.
Dla nauczyciela:
- przekazuje swoje doświadczenia innym nauczycielom
- dzieli się swoją wiedzą,
- wymienia doświadczenia.

4. Współpraca z pedagogiem szkolnym

Przez cały okres stażu współpracowałam z pedagogiem szkolnym. Moje kontakty dotyczyły: pomocy przy organizowaniu i przeprowadzaniu godzin do dyspozycji wychowawcy, organizacji zajęć integracyjnych, rozeznaniu w specyficznych kłopotach uczniów w nauce i kierowaniu ich na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu, rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym oraz profilaktyki uzależnień i trudności wychowawczych. Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym udało nam się na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy wychowawczej. Regularnie uczestniczyłam w odbywających się spotkaniach nauczycieli, w czasie których na bieżąco omawiane są sprawy dydaktyczne i wychowawcze, co pozwala na natychmiastowe reagowanie i rozwiązywanie problemów.

Efekty:
Dla nauczyciela:
- rozwiązuje na bieżąco problemy wychowawcze i dydaktyczne,
- pomaga wychowankom w rozwiązywaniu problemów,
- nawiązuje kontakty z rodzicami,
- zapobiega uzależnieniom młodzieży,
- poznaje uczniów.

5. Publikowanie własnych materiałów i opracowań

Opublikowałam na portalu edukacyjnym www.edux.pl program zielonej szkoły oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Efekty:
Dla szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania i wychowania.
Dla nauczyciela:
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

Po przeprowadzonej diagnozie wstępnej oraz analizie poziomu wiedzy uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, które prowadziłam w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Prowadziłam również zajęcia wspomagające z matematyki dla uczniów po powrocie do szkoły z nauki zdalnej, które trwały od września do grudnia 2021r. w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zajęcia te miały na celu uzupełnianie braków edukacyjnych oraz nadrobienia materiału z poszczególnych działów. Opierały się one głównie na pracy indywidualnej z uczniem, bezpośrednim kontakcie z nim oraz pokazaniu uczniom mniej zdolnym, że matematyki można się nauczyć.

Efekty:
Dla ucznia:
- ma możliwość uczestnictwa w oferowanych przez szkołę różnego rodzaju zajęciach,
- rozwija zainteresowania.
Dla szkoły:
- diagnozuje potrzeby uczniów,
- prowadzi zajęcia zgodne z potrzebami
Dla nauczyciela:
- satysfakcja z możliwości niesienia pomocy innym,
- możliwość współpracy i rozwoju własnego.

2. Organizacja i przygotowanie do konkursów przedmiotowych, szkolnych oraz przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i na kartę rowerową

W okresie trwania stażu opracowałam zadania i przeprowadziłam szkolny konkurs matematyczny dla kl. IV-VI i kl. VII-VIII. Następnie wyłonionych laureatów przygotowałam do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla kl. IV-VI i kl. VII-VIII, organizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu.
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego przygotowałam i przeprowadziłam razem z uczniami następujące konkursy:
- „Rozpoznaj swojego nauczyciela” - konkurs zorganizowany z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- „Światowy Dzień Origami”- konkurs na najciekawszą pracę z papieru,
- Konkurs na najciekawszą i największą kartkę świąteczną,
- Konkurs na najmilszą koleżankę i kolegę,
- „Dzień Wiosny” - konkurs na najładniej i najliczniej przebraną klasę,
- Dzień bez plecaka.
Jako nauczyciel techniki i osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, co roku przygotowuję i przeprowadzam we współpracy z kolegą, egzamin na kartę rowerową dla klasy IV, który składa się z części pisemnej i egzaminu praktycznego. Jest to wielkie wydarzenie i przeżycie dla uczniów, którzy mają możliwość zdobycia pierwszego w swoim życiu prawa jazdy.
Co roku biorę udział w pracach komisji egzaminacyjnych. Pełniłam funkcję członka komisji podczas sprawdzianu ósmoklasisty z języka angielskiego - 18.06.2020r, 27.05.2021r. Funkcję przewodniczącej pełniłam podczas egzaminu z języka polskiego - 24.05.2022r. Opracowywałam raporty po egzaminach próbnych. Analiza wyników jest ważnym elementem pracy dydaktycznej. Wyniki analiz pozwalają wskazać, które obszary wymagają więcej uwagi i czasu, a które należy jedynie „szlifować”.

Efekty:
Dla ucznia:
- ma możliwość rozwoju zainteresowań,
- aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,
- poznaje własną wartość i potrafi prezentować swoje mocne strony,
- satysfakcja z dobrze zdanego egzaminu ósmoklasisty i na kartę rowerową.
Dla szkoły:
- promuje szkołę w środowisku lokalnym,
- organizuje imprezy z udziałem dzieci,
- poszerza i urozmaica ofertę edukacyjną placówki,
- wysokie wyniki zdawalności egzaminów.
Dla nauczyciela:
- ma wpływ na rozwój umiejętności swoich uczniów i ich zainteresowań,
- współpracuje z innymi nauczycielami,
- satysfakcja z uzyskiwanych wyników przez uczniów.

3. Prowadzenie zajęć w ramach projektów unijnych

W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 prowadziłam pozalekcyjne zajęcia matematyczne „Matematyka metodą eksperymentu”. Były to zajęcia w ramach projektu „Lepsza edukacja szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego.

Efekty:
Dla ucznia:
- doskonalenie pracy w grupie,
- kształcenie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy,
- lepsze zrozumienie matematyki, poprzez wykorzystanie jej w codziennym życiu.
Dla szkoły:
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- kreatywny pracownik.
Dla nauczyciela:
- doskonalenie metod pracy,
- wpływanie na rozwój intelektualny ucznia,
- bliższe poznanie uczniów, ich zdolności i umiejętności.

4. Organizacja wycieczek szkolnych

Chcąc poszerzyć zainteresowania uczniów i wzbogacić rozwój ich umiejętności, nie wystarczy jedynie prowadzić ciekawe zajęcia. Uważam, że powinny one być wzbogacone o inne działania o charakterze dydaktyczno-wychowawczym. Staram się poszerzać zakres działań szkoły organizując lub włączając się w organizację wycieczek o charakterze dydaktycznym, wychowawczym oraz integracyjnym. Organizując wycieczki wybieram ciekawe turystycznie miejsca, o znaczeniu edukacyjnym. Staram się nie korzystać z usług biur turystycznych, lecz samodzielnie wynajmuję autokar, zamawiam bilety oraz wyszukuję przewodnika. Wiem, że takie postępowanie wymaga ode mnie bardzo dużego zaangażowania, ale obniża koszty takiej wycieczki i umożliwia w niej udział wszystkim moim wychowankom bez względu na status materialny ich rodziców. Zachęcam również uczniów do aktywnego wypoczynku poprzez udział w sobotnich rajdach pieszych po okolicy organizowanych przez PTSM w Lubaniu.

W trakcie trwania stażu zorganizowałam następujące wyjazdy:
- dziesięciodniowa „Zielona Szkoła” do Jarosławca,
- wycieczka na Zamek Chojnik,
- wycieczka do IQLANDII w Libercu,
- wycieczka do Jeleniej Góry,
- wycieczka do Krakowa,
- rajdy piesze „Wiosna na Łużycach”, „Lato nad Kwisą” i „Jesień na Łużycach”.

Efekty:
Dla ucznia:
-integracja grupy,
- rozwijanie umiejętności społecznych,
- uczenie odwagi i pewności siebie,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- możliwość poznania nowych, ciekawych miejsc.
Dla szkoły:
- reprezentowanie i promocja szkoły,
- wzbogacenie szkoły w ofertę atrakcyjnych wycieczek.
Dla nauczyciela:
- lepsza integracja z uczniami,
- możliwość pokazania się z innej nieznanej strony,
- dzielenie się pasją z innymi.

5. Organizacja imprez szkolnych i klasowych

W trakcie trwania stażu przygotowałam z moją klasą apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który był połączony z pożegnaniem odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor. Była to bardzo ważna i wzruszająca uroczystość, która na długo pozostanie wszystkim w pamięci. Tradycją wielu klas są pewne stałe imprezy klasowe, takie jak: Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Wigilia. Również w mojej pracy wychowawczej pielęgnuję te tradycje, gdyż uważam, że mają bardzo pozytywny wpływ na zgranie klasy oraz ogólnoludzkie zachowania. Współpracowałam również z innymi nauczycielami przy organizacji różnych uroczystości i imprez, które wynikają nierozerwalnie z realizacją Programu Wychowawczego. Były to m.in. zabawy karnawałowe, wigilie szkolne, andrzejki szkolne, dni aktywnej rodziny.

Efekty:
Dla ucznia:
- świadomość podtrzymywania tradycji,
- kształtowanie kultury osobistej, wyrażającej się w języku, ubiorze, zachowaniu, przestrzeganiu podstawowych form grzecznościowych.
Dla szkoły:
- promocja szkoły w środowisku lokalnym,
- poszerzenie działań dotyczących dydaktyki i wychowania.
Dla nauczyciela:
- promowanie własnych pomysłów i umiejętności,
- satysfakcja z wykonywanych działań.

6. Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych

Od kilku lat pełniąc funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego zaszczepiłam w uczniach również chęć pomagania innym. Na terenie naszej szkoły zorganizowałam i przeprowadziłam wspólnie z uczniami następujące akcje charytatywne:
- zbiórka karmy i potrzebnych rzeczy dla zwierząt ze schroniska znajdującego się na Przylasku. Za udział w akcji dostaliśmy podziękowania, które znajdują się na stronie Schroniska Przylasek,
- zbiórka włóczki dla p. Natalii, która własnoręcznie robi rękawiczki, czapki i szaliki dla dzieci z autyzmem,
- zbiórka przyborów szkolnych, gier planszowych i puzzli dla dzieci autystycznych z przedszkola znajdującego się w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lwówku Śląskim,
- „Kolorowe kredki” -zbieraliśmy niekompletne, częściowo zużyte i niepotrzebne kredki, które następnie wysłaliśmy do wolontariuszy zajmujących się ich obróbką. Rzeczy, które z nich powstają trafiają do dzieci znajdujących się w szkołach przyszpitalnych,
- „Kup Pan Szczotkę” - zbieraliśmy mydełka, szczoteczki i pasty do zębów dla dzieci mieszkających w Afryce.

Efekty:
Dla ucznia:
- wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi i zwierząt,
- integracja społeczności uczniowskiej.
Dla szkoły:
- podniesienie prestiżu szkoły w środowisku.
Dla nauczyciela:
- satysfakcja z faktu niesienia pomocy innym,
- radość osób i dzieci korzystających z akcji.

7. Pełnienie funkcji wychowawcy

W roku szkolnym rozpoczynającym staż na nauczyciela dyplomowanego objęłam wychowawstwo w klasie czwartej. Na samym początku podjęłam szereg działań ułatwiających moim uczniom aklimatyzację na nowym etapie edukacyjnym. Zapoznałam ich z podstawowymi zasadami obowiązującymi uczniów klasy czwartej i wyjaśniłam moje oczekiwania wobec nich. Przeprowadziłam lekcję wychowawczą „Poznajmy się”, której celem było bliższe poznanie uczniów – każdy musiał opowiedzieć coś o sobie oraz lekcję „100 pytań do nauczyciela”, aby i oni mieli możliwość poznania mnie. W ciągu kolejnych miesięcy poznawałam swoich wychowanków, ich możliwości, zdolności i talenty, wspierałam i motywowałam ich do nauki i udziału w konkursach i zawodach. Zachęcałam do udziału w życiu szkoły. Ważnym elementem integrującym klasę są wycieczki, które staram się corocznie dla nich organizować oraz zachęcać do wycieczek i wyjazdów organizowanych przez innych nauczycieli np. do kina czy teatru. W mojej pracy wychowawczej corocznie opracowuję Plan Pracy Wychowawcy zgodny z Programem Profilaktycznym i Wychowawczym szkoły. Duży nacisk kładę na pielęgnację tradycji, zwyczajów oraz propaguję postawy patriotyczne, gdyż uważam, że mają bardzo pozytywny wpływ na młodego człowieka i zgranie klasy oraz ogólnoludzkie zachowania. Staram się dużo z nimi rozmawiać, poruszać nurtujące ich tematy i służyć radą, gdy takiej oczekują. Staram się na bieżąco monitorować wyniki w nauce moich uczniów z wszystkich przedmiotów i w razie pojawiających się problemów podejmuję rozmowy z uczniem lub kontaktuję się z rodzicami w celu jak najszybszego uzupełnienia zaległości lub poprawy złych ocen. Pojawiające się problemy wychowawcze starałam się rozwiązywać na bieżąco poprzez rozmowy z uczniami, współpracę z pedagogiem szkolnym i rodzicami. Kolejnym obszarem moich działań jest dbanie o wystrój klasy. W związku z tym regularnie z moimi podopiecznymi przygotowujemy gazetki klasowe, dbamy o estetyczny wygląd sali lekcyjnej, który sprawia wrażenie przytulności i ma wspomagać proces dydaktyczno-wychowawczy. Od początki staram się rzetelnie wykonywać powierzone mi obowiązki, jako wychowawcy klasy, nie raz prosząc swoich bardziej doświadczonych kolegów, koleżanki oraz pedagoga o radę czy pomoc, gdyż uważam, że człowiek ciągle się uczy.

Efekty:
Dla ucznia:
- integracja zespołu klasowego,
- budowanie przyjemnej i życzliwej atmosfery w klasie,
- promowanie pozytywnych wartości i właściwych zachowań.
Dla szkoły:
- dbanie o wizerunek szkoły i jakość pracy wychowawczej szkoły,
- kultywowanie i wzbogacanie obrzędowych form życia szkolnego.
Dla nauczyciela:
- satysfakcja z pracy jako wychowawcy,
- lepsza integracja z wychowankami.

8. Współpraca z rodzicami

Moja współpraca z rodzicami dotyczy informowania o potrzebach uczniów, często o ich problemach. Wspólnie poszukujemy rozwiązań. Przekazuję również informację o ich sukcesach i porażkach (kartki na zebraniach, SMS, telefony). Wspólnie organizujemy pozalekcyjne życia klasy – wycieczki, imprezy. Na zebraniach przeprowadzam wiele rozmów w celu pedagogizacji rodziców oraz pełnienia łącznika między rodzicami a innymi nauczycielami. Na pierwszym zebraniu przeprowadziłam ankietę, dzięki której poznałam sytuację rodzinną, materialną i zdrowotną swoich wychowanków oraz oferowane przez rodziców formy współpracy ze szkołą. Corocznie przekazuję im informację o terminach imprez, uroczystościach i dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w celu zaplanowania życia rodzinnego (np. wyjazdów). Wszelkie uwagi do planu pracy wychowawcy klasowego proponowane przez rodziców, są uwzględniane. Rodzice chętnie uczestniczą w zebraniach klasowych, korzystają z indywidualnych spotkań lub korzystają z możliwości kontaktu telefonicznego z wychowawcą. Systematycznie kontrolują wpisy w dzienniku elektronicznym, w którym są aktualizowane oceny, zapisywane uwagi o uczniu i wszelkie informacje, rodzice również usprawiedliwiają nieobecności dzieci. Zachęcałam rodziców moich wychowanków do aktywnego udziału w życiu klasy lub szkoły poprzez uczestnictwo w zajęciach otwartych, konsultacjach z innymi nauczycielami, szkoleniach lub warsztatach organizowanych na zebraniach ogólnych oraz do aktywnego udziału w pracy Rady Rodziców. Uważam, że mam dobry kontakt z rodzicami moich wychowanków. Rodzice nigdy nie odmówili pomocy przy organizacji imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych np. pieczenie ciasta, pomoc w przygotowaniach lub sprzątaniu. Brali aktywny udział przy organizacji kiermaszów organizowanych przez szkołę.

Efekty:
Dla szkoły:
- zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły i społeczności szkolnej,
- wzrost zadowolenia rodziców ze współpracy,
- polepszenie relacji rodziców z nauczycielami oddziału, dyrekcją szkoły.
Dla nauczyciela:
- podniesienie prestiżu nauczyciela w oczach rodziców,
- pozytywne relacje z rodzicami, budowanie wzajemnego zaufania.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 napisałam i wdrożyłam pozalekcyjny program zajęć matematycznych „Matematyka metodą eksperymentu”. Były to zajęcia w ramach projektu „Lepsza edukacja szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego. Zadaniem tego programu było tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, oparte na praktycznym zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy w praktyce. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić ile matematyki jest w otaczającym nas świecie.

Kolejnym programem, który napisałam i wdrożyłam w roku szkolnym 2020/2021 był dydaktyczno-wychowawczy program zielonej szkoły –„Jarosławiec 2021”, zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Nadrzędnym celem programu była integracja poprzez naukę, wypoczynek, zabawę, zachęcanie do zdrowego trybu życia.

Efekty:
Dla ucznia:
- uczestniczy w ciekawych zajęciach,
- zdobywa wiedzę w innowacyjny sposób,
- potrafi współpracować z innymi,
- integruje się z innymi uczniami.
Dla szkoły:
- promocja szkoły poprzez bogatszą ofertę edukacyjną,
- kreatywny pracownik,
- kreatywny uczeń.
Dla nauczyciela:
- wykorzystuje zdobyte umiejętności i doświadczenia w pracy z uczniem,
- rozwija się.

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA – KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

Od września 2021 roku, po zmianie składu zespołu matematyczno-przyrodniczego wynikającego z przejścia koleżanki na emeryturę, pełnię funkcję przewodniczącej zespołu. Przed opracowaniem harmonogramu spotkań postanowiłam zaproponować tematykę i zakres omawianych tematów w ramach zespołu. W tym celu przygotowałam zakres tematyczny i poprosiłam nauczycieli wchodzących w skład zespołu o wybór oraz propozycję własnych tematów. Na tej podstawie opracowałam harmonogram naszych spotkań. Ustaliłyśmy częstotliwość naszych spotkań na raz w miesiącu z zastrzeżeniem możliwości częstszych posiedzeń wynikających z aktualnych potrzeb.
Celem zespołu było:
- poprawa procesu nauczania i uczenia przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
- samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, doskonalenie zawodowe,
- poszukiwanie sposobów motywowania uczniów do nauki,
- doskonalenie umiejętności komunikacji między nauczycielem i uczniem,
- rozwijanie współpracy w grupie,
- rozwijanie talentów uczniowskich.
Praca w zespole pozwoliła mi na realizację celów poprzez:
- spotkania zespołu (wymiana materiałów ze szkoleń, referaty),
- dzielenie się wnioskami,
- omawianie korelacji treści programowych na poszczególnych przedmiotach, by efekty pracy były lepsze,
- omawianie typów zadań, które sprawiają uczniom najwięcej trudności w celu wyciągnięcia wspólnych wniosków do ustalenia form i metod pracy na kolejny rok szkolny,
- omawianie i wyciąganie wniosków w zespole z próbnych egzaminów ósmoklasisty.

Efekty:
Dla szkoły:
- podnosi efektywność pracy ,
- posiada kreatywną i współpracującą ze sobą kadrę,
- poszerza swoją działalność.
Dla nauczyciela:
- przekazuje swoje doświadczenia innym nauczycielom,
- dzieli się swoją wiedzą,
- wymiana doświadczeń.

PODSUMOWANIE

Cały okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej a zarazem bardzo owocnej pracy. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi bardzo dużo satysfakcji. Myślę, że to co zrobiłam przyczyniło się do podniesienia jakości pracy własnej oraz pracy szkoły. Wiele zadań podjętych na początku stażu będę realizować dalej. Nadal będę podnosić swoje kwalifikacje, stale się rozwijać, aby podnosić jakość pracy swojej i szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.