X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48943
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

mgr Agnieszka Żuławska
nauczyciel kontraktowy
Szkoły Podstawowej nr 42
im. K. I. Gałczyńskiego w Lublinie

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się
o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
w okresie stażu
od 1.09.2014 r. do 31.05.2017 r.
z przedłużeniem do dn. 31.05.2018 r.
z powodu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu
na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie
§ 7.2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam dnia 1 września 2014 r., trwał on 2 lata i 9 miesięcy,
a zakończył się dnia 31 maja 2018r. (przedłużenie stażu wynikło z usprawiedliwionej rocznej nieobecności w pracy z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim).
Jako nauczyciel stażysta rozpoczęłam pracę w Szkole Podstawowej nr 42
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie we wrześniu 2004r. Po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i przepisowej przerwie w ubieganiu się o kolejny stopień awansu oraz po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego postanowiłam ubiegać się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W związku z tym złożyłam do Dyrektora Szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego, który został zatwierdzony do realizacji dnia
12 września 2014 r.
W okresie stażu pracowałam jako nauczyciel wychowawca świetlicy a ostatnim roku jako nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego i nauczyciel języka angielskiego
w oddziale przedszkolnym
Decyzją Dyrektora Szkoły na opiekuna stażu została mi przydzielona pani mgr Anna Borowska-Sala – nauczyciel muzyki i plastyki, z którą ustaliłam zakres wzajemnych działań i obowiązków. W związku z urlopem zdrowotnym od września 2017 roku zastąpiła ją pani mgr Renata Motyka – nauczyciel języka angielskiego.
Realizując zadania postawione w planie rozwoju zawodowego starałam się spełnić wymagania zawarte w § 7 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dni 26 marca 2013 r.).
Priorytetami mojego działania w okresie stażu były podwyższanie jakości funkcjonowania szkoły oraz własny rozwój zawodowy. Odbyty staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi on podsumowanie realizacji celów i zadań zawartych w moim planie rozwoju zawodowego umożliwiające mi uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji tychże zadań, uwzględniając wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

§ 7. 2. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach”

Zadania do wykonania
Efekty

1.Poznanie procedury awansu zawodowego Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam od zapoznania się z przepisami regulującymi system awansu zawodowego. Poznałam procedury awansu
i przygotowałam plan rozwoju zawodowego. W związku ze zmianami jakie wynikły
z reformy oświaty w 2017r. wiosną 2018r. uczestniczyłam
w szkoleniu zorganizowanym przez LSCDN pt.”Rozwój
i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”
2.Współpraca z opiekunem stażu
Omawianie obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji
We wrześniu 2014 roku decyzją dyrektora szkoły moim opiekunem stażu została pani mgr Anna Borowska-Sala, którą od września 2017 roku zastąpiła pani mgr Renata Motyka. Pierwszym wspólnym działaniem było opracowanie kontraktu. Dzięki współpracy z opiekunkami stażu możliwe było doskonalenie mojego warsztatu pracy. Kontakty z nimi miały różne formy i obejmowały spotkania organizacyjno – informacyjne, konsultacyjne, omawianie wykonywanych zadań i wymianę doświadczeń, jak również pomoc w dziedzinie wychowawczej. Opiekunki stażu dzieliły się również swoją wiedzą z zakresu prawa oświatowego. Wymiana doświadczeń przebiegała w życzliwej atmosferze. Przystępując do planowania przebiegu rozwoju zawodowego w okresie stażu ułożyłam plan, który uwzględniał zagadnienia takie jak:
• Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu;
• Uwzględnianie w swej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
• Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły;
• Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach doskonalenia;
• Wykorzystanie w swej pracy technologii komputerowej i multimediów;
• Poznawanie przepisów dotyczących oświatowego;
• Zdobycie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela;
• Poznawanie przepisów dotyczących oświaty.
Niezwykle cenne były dla mnie zajęcia prowadzone przez opiekunów stażu i innych bardziej doświadczonych nauczycieli. Przedmiotem moich obserwacji było kształtowanie umiejętności kluczowych, relacja miedzy nauczycielem a uczniem, stopień zaangażowania uczniów na lekcji, dobór metod pracy i środków dydaktycznych. Analiza tych lekcji służyła doskonaleniu moich umiejętności zawodowych, wskazywała też jak ważne są dla rozwoju intelektualnego ucznia odpowiednie metody pracy, jak i użycie właściwych środków dydaktycznych. Szczególną uwagę zwracałam na odpowiednie dostosowanie metod nauczania z uczniem zdolnym i tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Obserwacje wszystkich zajęć posłużyły autoanalizie i wzbogaciły moje doświadczenie zawodowe.

Omawianie prowadzonych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji
Podczas trwania stażu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, innych nauczycieli oraz wice dyrektora szkoły. Po przeprowadzeniu wszelkich zajęć dokonywane były ich analizy. Chętnie korzystałam z rad i wskazówek dotyczących sposobu organizowania lekcji, opracowania scenariusza pracy z uczniem, zasad bezpieczeństwa. Ewaluacja zajęć służyła mi do omówienia mocnych i słabych stron mojej pracy, a także pomagała przy planowaniu kolejnych. Informacje te pomogły mi weryfikować własne działania, unikać błędów i zmierzać we właściwym kierunku. Konstruując plan rozwoju zawodowego dążyłam do tego, by jego realizacja przyniosła wymierne korzyści. Poszczególne zadania okazały się bodźcem do samorealizacji i samorozwoju, były zgodne z potrzebami szkoły, a także celnie trafiały w oczekiwania moich uczniów. Okres stażu przebiegał w atmosferze owocnej współpracy z dyrektorem szkoły, opiekunkami stażu, radą pedagogiczną, uczniami i ich rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym
i zewnętrznym doskonaleniu

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Zgodnie z założeniami planu rozwoju zawodowego pozostawałam otwarta na różne formy doskonalenia zawodowego. Podnosiłam swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach z doradcami metodycznymi. Ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”, co poszerzyło moją wiedzę i umiejętności w tym zakresie, ale
i kompetencje zawodowe. Poniżej wykaz warsztatów, konferencji i szkoleń:

Warsztaty
„Świąteczne ozdoby z papieru i plasteliny”
„Boże Narodzenie tuż tuz...”
„Trochę radości muzyką w szkole”
„Poloneza czas zacząć...”
„Muzyczne zabawy rytmiczne- aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss”
„Wiosenne zabawy przy muzyce”
„Gamifikacjaw edukacji. Wykorzystanie mechanizmów gier mobilizujących uczniów do działania. Aplikacja Educaplay”
„Origami dla mamy i taty”
„Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”

Szkolenia i kursy
„Rozwój emocjonalny ucznia”
„Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole”
„Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy”
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach”
„Zmiany w Prawie Oświatowym”
„Diagnoza szkolna”
„Zaprojektuj swoją lekcję. Nauka programowania w klasach
1-8 szkoły podstawowej. Pierwszy etap edukacyjny”
„Wychowanie ku wartościom”
„Edukacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym”
„Niespodzianka dla mamy i taty”

„Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodynamiczne
w procesie nauki”
„Angielski w przedszkolu- praktyczny poradnik dla nauczyciela”
„Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”

Konferencje
„Successful whole-class teaching: managing unmanageable?”
„Towards sprawdzian szóstoklasisty – cognitive and linguistic development in action”
„Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna świetle zapisów nowej podstawy programowej”
„Hands-on how – with a new shape og a coursebook?”
„Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Szkolenia rad pedagogicznych
„Monitorowanie realizacji podstawy programowej”
„Ewaluacja problemowa”
„Dziennik elektroniczny w praktyce”
„Dziecko z cukrzycą”

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego wzbogacił mnie w umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z rodzicami uczniów. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą przepisów systemu oświaty, psychologii, pedagogiki szczególnie w obszarze edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, co umożliwiło mi pracę na stanowisku nauczyciela-wychowawcy oddziału przedszkolnego. Poznałam różnorodne rozwiązania dotyczące tworzenia przyjaznych środowisk edukacyjnych dla uczniów. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą skutecznych metod motywowania uczniów do pracy podczas zajęć. Podniosłam swoje kwalifikacje dydaktyczno- wychowawcze.
Zdobyłam wiedzę na temat cukrzycy u dzieci i sposobów postępowania z dzieckiem dotkniętym tą chorobą oraz udzielania im pierwszej pomocy. Pogłębiłam wiedzę na temat metod, form pracy i wykorzystywania nowoczesnych środków dydaktycznych w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy
Przez cały okres stażu starałam się pogłębiać swoją wiedzę
i umiejętności poprzez lekturę dotyczącą różnorodnych zagadnień z dziedziny zarówno psychologii, pedagogiki, a także odnoszących się do dydaktyki i metodyki. Wiedza zaczerpnięta z literatury metodycznej pogłębiła moje kompetencje jako nauczyciela. Pomagała mi także zaplanować zajęcia oraz przeprowadzać je w sposób ciekawy dla uczniów

Samodzielnie wykonałam potrzebne pomoce dydaktyczne
zarówno do zajęć z języka angielskiego, które prowadziłam, jak i do zajęć dydaktycznych z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Szczególnie starannie przygotowywałam się do zajęć z uczniami najmłodszymi znając specyfikę pracy, która wymaga częstej zmiany proponowanych aktywności, ze względu na krótki czas skupienia uwagi takich uczniów. Gromadziłam bazę pomocy typu „karty pracy” rozwijające zainteresowania i umiejętności niezbędne do nauki w klasie pierwszej jak choćby sprawność grafomotoryczną, a także gry dydaktyczne, ilustracje, plansze, czasopisma, prezentacje multimedialne, zestawy zabaw ruchowych, logopedycznych, badawczych czy muzycznych, które wykorzystywałam zarówno z młodszymi jak i starszymi uczniami w świetlicy szkolnej.
Aby efektywnie uczyć i wychowywać staram się w pełni angażować uczniów, dlatego też stosuję różnorodne metody pracy adekwatnie dobrane do ich możliwości i wieku. Czytając literaturę fachową, wpisy na forach nauczycielskich oraz uczestnicząc w konferencjach metodycznych, poznaję na bieżąco nowoczesne formy, metody i techniki pracy
z uczniem, a także wdrażam niektóre z nich w procesie dydaktycznym, Proponowane przeze mnie formy i metody pracy są lubiane przez uczniów, pobudzają ich kreatywność. Są to miedzy innymi metody aktywizujące z elementami dramy, odgrywanie scenek i dialogów, gry i zabawy oraz Dzięki temu zajęcia przynoszą satysfakcję zarówno uczniom jak i nauczycielowi.
5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej Prawidłowo prowadziłam dzienniki zajęć świetlicowych
i dziennik oddziału przedszkolnego, dzienniki pozalekcyjne, prowadziłam także jako wychowawca dokumentację klasy, pisałam sprawozdania z zebrań zespołów klasowych oraz notatki służbowe.
6.Praca w komisjach powołanych przez dyrektora szkoły Przez wszystkie lata byłam członkiem komisji protokolarnej- pisałam protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej, a także byłam członkiem zespołu dekoratorskiego. Aktywnie udzielałam się w zespole kształcenia zintegrowanego
i wychowania przedszkolnego proponując przygotowanie uroczystości szkolnych czy organizację konkursów oraz wspomagając innych nauczycieli w ich działaniach. Jako przewodnicząca zespołu klasowego oddziału przedszkolnego regularnie organizowałam zebrania zespołu i ściśle współpracowałam z nauczycielami pracującymi
w tym oddziale celem wymiany informacji i jak najlepszego wspierania rozwoju moich podopiecznych. Wypełniałam także wynikające z tej funkcji obowiązki członka komisji egzaminacyjnej. Jako nauczyciel świetlicy regularnie pisałam sprawozdania z pracy świetlicy oraz plany pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Efekty:
Dla ucznia:
• dostosowanie zakresu wiedzy, metod, form, środków do indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych każdego dziecka, prowadziło do rozwijania zainteresowań, rozbudzania wyobraźni, zdolności kulturowych i twórczych;
• wzbudzenie zainteresowania u dzieci nowymi propozycjami ćwiczeń;
• chętne podejmowanie aktywności przez uczniów;
• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, zespole;
• podniesienie atrakcyjności zajęć.
Dla nauczyciela:
• możliwość własnej ewaluacji poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu;
• możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych do pracy z dziećmi poprzez podejmowane działania;
• wzbogacenie warsztatu pracy oraz poszerzenie zakresu posiadanych umiejętności;
• skuteczność podejmowanych działań dydaktycznych i wychowawczych;
• współpraca ze społecznością lokalną;
• satysfakcja z pracy z dziećmi.
Dla szkoły:
• tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły sprzyjającej rozwojowi nauczyciela;
• integracja uczniów;
• promocja placówki w społeczności lokalnej.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania
Efekty

1.Poznanie środowiska uczniowskiego Aby dobrze poznać uczniów należy zapoznać się z ich środowiskiem rodzinnym. Jako nauczyciel świetlicy na początku każdego roku szkolnego przeprowadzam rozmowy indywidualne z uczniami oraz z ich rodzicami, rozmawiam z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Podobnie było i w tym roku, gdy jako wychowawca oddziału przedszkolnego poznawałam specyfikę nowej grupy. W tym przypadku początkowo skupiłam się na rozmowach z rodzicami, które dały mi dużą wiedzę o dzieciach. Aby móc rzetelnie zaplanować pracę wychowawczą opracowałam plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na cały rok, a także na bieżąco i w miarę potrzeb przeprowadzałam ewaluację własnych działań.
W trakcie pracy z grupą niezwykle cenne były prowadzone przeze mnie obserwacje za pomocą różnorodnych technik i metod diagnostycznych jak również prowadzenie arkuszy obserwacji indywidualnych i zbiorczych oraz notatki własne, które pozwoliły mi rozpoznać mocne i słabe strony dzieci, ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Przeprowadziłam diagnozę wstępną i końcową gotowości szkolnej a na jej bazie wiosną 2018 roku przygotowałam ocenę dojrzałości do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Analiza wyników obserwacji oraz opracowanie arkuszy zbiorczych pozwoliły mi na wyznaczenie kierunków wspierania rozwoju dziecka z uwzględnieniem pracy indywidualnej, zespołowej i z całą grupą. Na bieżąco indywidualnie informowałam rodziców o postępach w rozwoju lub o pojawiających się problemach.
Systematycznie prowadziłam także zebrania z rodzicami na których omawiałam pracę z grupą oraz współpracowałam z „trójką klasową”. Moja współpraca z rodzicami była owocna i satysfakcjonująca. Brali oni aktywny udział w życiu klasy, organizując zbiórki pieniężne na różne cele, włączając się w organizację imprez klasowych i szkolnych: zabawy andrzejkowej, kiermaszów świątecznych, „Mikołajków”, Wigilii klasowej, zabawy choinkowej, Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet oraz licznych wyjść i wycieczek.
Na bieżąco omawiałam postępy i problemy w grupie z współpracującymi ze mną nauczycielkami: Elżbietą Pryzowicz, Joanna Dziubińską i Renatą Kozaczuk. Cyklicznie odbywały się spotkania zespołu klasowego, którego byłam przewodniczącą celem ewaluacji wcześniejszych założeń i opracowania wniosków do dalszej pracy.
2.Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów
Opieka nad dziećmi zdolnymi Pracując w świetlicy szkolnej przez 2 lata jak i w latach ubiegłych prowadziłam w każdym tygodniu zajęcia dodatkowe dla uczniów z klas I-III. Opracowałam autorski program zatytułowany „Zabawy z językiem angielskim” zaakceptowany przez dyrekcję szkoły, zaplanowałam cele i treści oraz metody
i formy pracy a także zamierzone osiągnięcia uczniów. Po każdym roku dokonywałam ewaluacji własnych działań, nanosiłam poprawki. Z informacji jakie otrzymałam od samych uczniów, ich rodziców, ale i nauczycieli języka angielskiego uczniowie, którzy uczęszczali na te zajęcia osiągali bardzo dobre efekty na lekcjach, byli bardziej aktywni i zaangażowani, chętniej brali udział w konkursach związanych z językiem angielskim. Nie małym osiągnięciem było dla mnie jako nauczyciela języka angielskiego zdobycie przez moja uczennicę N.S. tytułu laureata w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Fox” z wynikiem 100 procentowym.
Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 prowadziłam w świetlicy zajęcia dodatkowe „Szlakiem legend lubelskich” dla chętnych uczniów z klas czwartych w ramach programu „Szkoła z klasą”. Przybliżyłam uczniom tematykę legend, uczniowie współdziałając ze sobą stworzyli w grupach prezentacje multimedialne na temat wybranej przez siebie legendy dołączając rysunki wykonane w programie komputerowym Paint. Na zakończenie cyklu razem z panią Emilią Kowalską i panem Tomaszem Szwajem zorganizowaliśmy wycieczkę po Lublinie oprowadzając uczniów po miejscach związanych z legendami lubelskimi. Podsumowaniem naszej rocznej pracy było zorganizowanie debaty i zaprezentowanie efektów tej współpracy łącznie z prezentacją filmu z odbytej wycieczki. Myślę, że włączając się aktywnie w pierwszy etap programu „Szkoła z klasą” przyczyniłam się do uzyskania w roku kolejnym tytułu „Szkoła z klasą”- jaki zdobyła nasza szkoła.
Zarówno w świetlicy jak i w oddziale przedszkolnym zachęcałam i przygotowywałam uczniów ze specjalnymi zdolnościami muzycznymi i plastycznymi do brania udziału
w licznych konkursach celem rozwijania ich zdolności i zainteresowań. O konkursach, w których wzięli udział moi uczniowie napiszę w poniższym punkcie.
3.Praca z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów przez cały okres pracy w świetlicy prowadziłam pomoc w odrabianiu lekcji. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami zapoznając się z opiniami i orzeczeniami, aby jak najlepiej wspomagać rozwój uczniów, którzy potrzebowali szczególnej troski i pomocy. Prowadziłam także zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego przeznaczone dla uczniów, którzy mieli trudności z tym przedmiotem. Podczas tych zajęć uczniowie mieli stworzone optymalne warunki do nauki i pracy. Byłam do dyspozycji uczniów, służąc im życzliwą pomocą
w wyjaśnianiu zadań domowych i uzupełnianiu wiadomości. Miały one za zadanie umożliwić uczniom uzyskanie lepszych wyników w nauce i utrwalić wcześniej zdobyte wiadomości.

4.Działania na rzecz promocji szkoły
Przygotowywanie uczniów do udziału
w konkursach Uwzględniając zainteresowania uczniów zarówno najmłodszych jak i starszych zachęcałam i przygotowywałam ich do brania udziału w różnych konkursach pozaszkolnych:

2013/2014
„Mój miś”
„Śladami Stasia i Nel”
„Miniaturowa choinka”
„Ptaki, ptaszki i ptaszyska”
„Przebranie dla Muminka”

2014/2015
„Moje świąteczne ciastko”
„Nowa przygoda Koziołka Matołka”
„W zimowej szacie”
„Drzewa- niekonwencjonalne techniki”
„Świat piratów”
„Na ratunek”
„Konkurs na kartkę wielkanocną”

2016/2017
„Kwiaty dla mamy”
„Utwory Jana Brzechwy w oczach dzieci”
„W maju jak w gaju”
„Pastelowe inspiracje”

2017/2018
„Jesienne parasole”
„Wspomnienia z wakacji”
„Oko w oko z przyrodą”
„Moja ulubiona postać z bajki”
„Kubuś Puchatek moim przyjacielem”
„Przyroda w obiektywie cztery pory roku- jesień”
„Mój ulubiony bohater bajkowy”
„Wszyscy jesteśmy tacy sami”
„Portret pani zimy”
„Zimowe inspiracje”
„Zimowy krajobraz”
„V edycja konkursu kolęd i pastorałek”
„Moje ulubione zwierzątko”
„Mój wymarzony lizak”
„Mój wymarzony kącik zabaw”
„Co słonko widziało?”
„Przyroda budzi się wiosną”
„Wiosna, wiosna jest radosna”
5. Działania na rzecz promocji szkoły
Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych Podczas trwania stażu angażowałam się w przygotowywanie i organizowanie różnych konkursów: świetlicowych, szkolnych, pozaszkolnych i ogólnopolskich. Opracowywałam lub współpracowałam przy tworzeniu: regulaminów, dyplomów, podziękowań, przeprowadzaniu konkursów, obradach jury
i ogłaszaniu wyników.
Konkursy świetlicowe:
„Budowle świata”
„Jesienne mandale”
„Mój ulubiony bohater”
„Wesołe bałwanki”
„Ozdoby świąteczne”
„Wiosenna łąka”
„Pisanki-malowanki”

Konkursy szkolne:
„Legenda o Lublinie”
„Kostium inspirowany twórczością Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”
„Już wiosna”
„Moje wymarzone wakacje”
„Konkurs na kartkę wielkanocną”
„Kartka bożonarodzeniowa”
„Pixel Art”
„You can sing”
„Konkurs piosenki hiszpańskiej”

„Już wiosna”- konkurs dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych miasta Lublina
„Jesień w oczach dziecka”- konkurs ogólnopolski

Szczególnie dumna jestem z konkursów, które sama wymyśliłam i zaangażowałam do pomocy w ich realizacji innych nauczycieli. To konkursy: „Już wiosna”, „Moje wymarzone wakacje” i „Jesień w oczach dziecka”. Bardzo cenię sobie współpracę z panią Joanną Dziubińską, która była mi bardzo pomocna i zaangażowana na każdym etapie prac nad konkursami.
Dzięki zachęcaniu uczniów do udziału w różnorodnych konkursach stworzyłam im możliwości do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie, w której przejawiają talent.
Satysfakcja dla moich uczniów i ich rodziców za zajmowanie wysokich miejsc w konkursach rekompensuje mi trud włożony w przygotowywanie uczniów do tych konkursów. Dbałam w ten sposób o wszechstronny rozwój dziecka, a także umożliwiłam poznanie uczniom swoich możliwości, umiejętności i talentów.
6.Kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych
Wdrażanie wszelkich akcji charytatywnych na terenie placówki Na terenie naszej szkoły podejmowane są różnorodne akcje mające na celu niesienie pomocy potrzebującym. Wielokrotnie organizowałam pogadanki mające na celu uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych ludzi lub zwierząt oraz uczące altruizmu
i tolerancji, kształtuje postawy prospołeczne. Zachęcałam moich uczniów i ich rodziców do wzięcia udziału w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”; zbieraniu nakrętek dla dzieci z Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia czy zbiórkach makulatury. Wiosną tego roku zostałam koordynatorką akcji „Twój Dar Serca Dla Hospicjum”, którą to akcję połączyłam z wymyślonym przeze mnie dniem pod tytułem „Kolor zielony kolorem mojej szkoły”.
Dnia 21 marca uczniowie i nauczyciele na znak przybyłej „wiosny” założyli elementy stroju w tym kolorze. Akcja odniosła spektakularny sukces. Można śmiało powiedzieć, że osoby, które tego dnia nie miały na sobie zielonych strojów można policzyć na palcach jednej ręki, co uważam za swój sukces i mam nadzieję, że ta akcja w połączeniu ze zbiórką dla Hospicjum będzie kontynuowana corocznie. Tego dnia odbyły się również występy przygotowane przez starsze klasy, a dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały uczniom z klas I-III przygotowane przeze mnie przedstawienie „Czerwony Kapturek”.
Do pomocy przy zbiórce zaangażowałam uczniów z klasy piątej, którzy chętnie wzięli w niej udział. Opracowałam informację, która pojawiła się na stronie internetowej szkoły, zaprojektowałam plakat, zadbałam o przywiezienie materiałów z biura akcji, która jest znana w całym Lublinie. Powołałam komisję, która przeliczyła zebrane pieniądze, a następnie wpłaciłam je na konto Hospicjum.
Wraz z panią Łucją Kwiatkowską rozpropagowałyśmy akcję „Ekstra szkolna stołówka”, dzięki której nasza szkoła ma szansę wygrać remont stołówki.
Współpracowałam także z samorządem uczniowskim a jednocześnie z jego koordynatorką- panią Renatą Motyką przy różnych akcjach na terenie naszej szkoły. Zachęcałam moich uczniów do przyniesienia niepotrzebnych książek na akcję „Książka za cukierek” oraz do wsparcia zbiórki żywności dla potrzebujących zwierząt z lubelskiego schroniska dla zwierząt oraz pomagałam przy organizacji zabawy andrzejkowej i karnawałowej.
W oparciu o Szkolny Program Profilaktyki opracowałam plan pracy wychowawczej dla oddziału przedszkolnego oraz plan pracy świetlicy, w których uwzględniłam również działania profilaktyczne. W ramach projektu „Akademia czystych rąk” odbyły się serie zajęć o promocji zdrowego stylu życia i dbaniu o własne zdrowie.
Promując zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska zachęcałam uczniów i ich rodziców do zbiórek baterii czy zepsutych telefonów komórkowych, przeprowadziłam zajęcia o tej tematyce, a także wspólnie z paniami ze świetlicy szkolnej zorganizowałam przedstawienie „Misja Kropelki”.
W ramach programu edukacyjnego „Bezpieczny w domu, w szkole, na ulicy” uczniowie poznali w sposób praktyczny jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Zgłosiłam także oddział przedszkolny do udziału w akcji „Bezpieczna Zebra”- spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Corocznie przeprowadzałam z uczniami pogadanki na temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych i letnich .
Uczestnicząc w programie „Szkoła z klasą 2.0” propagowałam wiadomości o Lublinie dawniej i dziś prowadząc cykl spotkań pod tytułem „Legendy lubelskie”.
Jako wychowawca brałam czynny udział w programie edukacji antytytoniowej dla przedszkoli „Czyste powietrze wokół nas”.

7.Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Działania na rzecz promocji szkoły Największym przedsięwzięciem z jakim przyszło mi się zmierzyć podczas trzech lat odbywania stażu było dwukrotne koordynowanie i planowanie Dnia Otwartych Drzwi. Do zadania podeszłam bardzo odpowiedzialnie i z największą starannością. Odpowiednio wcześniej opracowałam plan tego dnia i przedstawiłam do dyrektorowi szkoły a w rozmowach indywidualnych z nauczycielami ustaliłam jakie role będziemy pełnić. Zadbałam o rozniesienie zaproszeń do okolicznych przedszkoli oraz umieszczenie informacji o akcji na stronie internetowej.
W pierwszym roku, gdy zajmowałam się organizacją wydarzenia (2015) zaproponowałam panu dyrektorowi zakupienie banera, który zawieszony na budynku szkoły byłby reklamą samej szkoły jak i informował mieszkańców osiedla o Dniu Otwartym naszej szkoły. Mój pomysł spotkał się z aprobatą i w kolejnych już latach pełnił tę funkcję. Ponadto na mój wniosek zostały zamówione i zakupione balony z logo szkoły, które były upominkami dla przybyłych dzieci, a także służyły podczas innych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych. Oba wydarzenie z 2015 i 2018 roku cieszyły się przybyciem licznych gości, a zaplanowane działania zostały perfekcyjnie wykonane przez wszystkich współpracujących ze mną nauczycieli.
Dnia 1 czerwca 2017 i 2018 roku w ramach współpracy z panią Lidią Słapek i organizacji przez nią „Festynu z okazji Dnia Dziecka” przygotowywałam stanowisko z zabawami z chustą animacyjną i torem przeszkód z tunelami z pedagogiki zabawy z wydawnictwa Klanza.
20 czerwca 2015 roku odbył się festyn „Parafiada” zorganizowany na terenie parafii na „Poczekajce”, na który przygotowałam występ uczennicy Natalii Panasiuk. W tym roku zgłosiłam chęć pokazania na tym festynie przedstawienia, które przygotowałam z oddziałem przedszkolnym pod tytułem „Czerwony Kapturek”.
Dwukrotnie współorganizowałam przedstawienia na Dni Otwartych Drzwi („Misja Kropelka”2014 i „Zima”2015).
W maju tego roku wzięłam udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych organizowanym przez Przedszkole nr 48, na którym moi uczniowie zaprezentowali przedstawienie „Czerwony Kapturek”.
Przez cały okres stażu cyklicznie dbałam o uaktualnianie i przygotowywanie ściennych gazetek szkolnych. Jako nauczyciel świetlicy wymyśliłam stworzenie tablicy „świetlicowej”, na której umieszczałam zdjęcia uczniów pod hasłem „Z życia szkoły”. Pomysł został pozytywnie zaopiniowany przez dyrekcję szkoły i kontynuowany w latach następnych. Taka gazetka ścienna ze zdjęciami z bieżącego roku pojawiła się w sali 116, która to sala była prezentowana podczas obchodów 50-lecia naszej szkoły.

Jako nauczyciel w oddziale przedszkolnym przez cały rok opiekowałam się tablicą przy sali 25. Pojawiały się tam wytwory pracy moich uczniów, co bardzo często spotykało się z wyrazem uznania ze strony rodziców, którzy chętnie poszukiwali i fotografowali prace swoich dzieci.
Ponadto na bieżąco dbałam o zmianę dekoracji w sali oddziału przedszkolnego zgodnie z potrzebami dostosowanymi do pór roku czy kalendarza świąt bądź wydarzeń klasowych.

Jako członek komisji dekoratorskiej wielokrotnie przy współpracy z innymi nauczycielami wykonywałam dekoracje na różnorodne uroczystości, które odbywały się w szkole:
"Święto Niepodległości” rok 2013, 2014
„Konkurs Recytatorski poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego” 2013rok
„Dzień Otwartych Drzwi” rok 2015, 2016
„Apel z okazji święta 3 maja” 2015rok
„Zadyma z Gałczyńskim” 2015 rok
Przedstawienie „Zima” 2015 rok
Jako wychowawca oddziału przygotowywałam oprawę na poniższe uroczystości
Pasowanie na „Zerówkowicza” 2017 rok
„Wspólne kolędowanie” 2018 rok
Przedstawienie „Czerwony Kapturek” 2018 rok
„Dzień mamy i taty” 2018 rok

9.Współpraca z pedagogiem, specjalistami i instytucjami Aby lepiej zrozumieć problemy moich podopiecznych ściśle współpracowałam także z pedagogiem szkolnym panią Elżbietą Uasr-Kubecką. Konsultowałam się z nią w sprawach pomocy socjalnej dla moich uczniów, takich jak darmowe obiady z MOPR-u, wyprawka szkolna, czy zasiłki losowe dla uczniów potrzebujących takiej pomocy. Korzystałam także z jej pomocy z związku z problemami wychowawczymi, jakie napotkałam w pracy wychowawcy. Zapraszałam Panią pedagog na prowadzone przeze mnie zajęcia i odbywałam z nią rozmowy na temat poprawy sytuacji w grupie.
Zauważając zaburzenia w obrębie rozwoju poznawczego czy też społeczno-emocjonalnego sugerowałam rodzicom udanie się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, celem wykonania badań diagnostycznych. Współpracując z poradniami i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie na prośbę pedagogów i psychologów pisałam ocenę funkcjonowania takich uczniów w grupie. W pojedynczych przypadkach odbywałam rozmowy indywidualne na temat uczniów i poprawy ich funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Na bieżąco zapoznawałam się z wydawanymi przez poradnię opiniami a zawarte w nich zalecenia pomagały mi indywidualizować pracę z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz wspomagać ich w rozwoju wskazując odpowiednie formy pracy nad ich problemami. Dbałam o to, aby inni nauczyciele uczący moich wychowanków również się z nimi zapoznawali.
Prowadziłam także częste rozmowy z rodzicami na temat problemów wychowawczych i metod postępowania z dziećmi, wychodząc z założenia, że tylko wspólne konsekwentne działanie pozwoli na poprawę funkcjonowania dziecka w grupie.
Korzystałam również z wiedzy i doświadczenia logopedy, z którym mogłam konsultować moje obawy dotyczące wad wymowy. Dzięki temu uczniowie zostali profesjonalnie przebadani i objęci terapią logopedyczną.

Podjęłam współpracę z Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Przyrodniczym, w związku z czym odbyły się spotkania ze studentami, którzy prowadzili- oczywiście pod moją czujną opieką poniższe zajęcia:

- „Kostek z klasą” - warsztaty na temat kości i zdrowego odżywiania się
- „Szpital Pluszowego Misia” – oswajanie ze szpitalem
- „Życie pszczół”
- „Chemia w kuchni”- pokazy chemiczne

W ramach współpracy ze Szkołą Odzieżowo-Włókienniczą panie wraz z uczennicami odegrały fragment książki pod tytułem „Kubuś Puchatek”, a następnie zapoznały moich uczniów jak wykonać nadruki na koszulkach. Dzieci były zachwycone jak dowiedziały się, że koszulki z samodzielnie wykonanymi obrazkami mogą zabrać do domów.
Moim zadaniem jako nauczyciela było dbać, aby wszystkie wymienione powyżej i zorganizowane spotkania, wyjazdy, uroczystości odbywały się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa moich podopiecznych, a także w miłej i przyjaznej atmosferze, zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w trosce o wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka i dbanie o jego całościowy rozwój.

Efekty:
DLA UCZNIA:
• uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, zachęcanie do niesienia pomocy innym, dzielenia się rzeczami z innymi, bardziej potrzebującymi, kształtowanie postaw altruistycznych wśród uczniów;
• uświadomienie dzieciom faktu dbania o własne zdrowie;
• pozytywny wpływ na relacje i stosunki międzyludzkie;
• możliwość uzupełniania wiedzy podczas zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
• możliwość rozwijania zdolności, zainteresowań, upodobań, w czasie zajęć dodatkowych;
• satysfakcja z wykonanych zadań;
• rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników;
• możliwość zdobywania wiedzy spoza podstawy programowej;
• otwartość do dzielenia się własną wiedzą i własnymi doświadczeniami;
• doskonalenie organizacji pracy w zespole.

DLA NAUCZYCIELA:
• satysfakcja z podejmowanych działań;
• nawiązanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym;
• udział w akcjach na rzecz innych osób, instytucji;
• radość z osiągnięć uczniów.

DLA SZKOŁY:
• prowadzenie różnorodnych form współpracy z rodzicami: imprezy klasowe, szkolne
• pedagogizacja rodziców;
• tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły przyjaznej uczniom i rodzicom poprzez organizację imprez i spotkań grupowych, szkolnych z udziałem rodziców;
• promocja placówki w środowisku lokalnym;
• nawiązanie współpracy z różnymi placówkami oświatowymi;
• wzbudzanie zaufania rodziców do mojej pracy z dzieckiem.

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania technologii komunikacyjnej i informacyjnej.
Zadania do wykonania Efekty
1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej W roku szkolnym 2012/2013 brałam udział w programie cyfrowa szkoła, gdzie uczyłam się, jak prowadzić zajęcia korzystając z tablicy interaktywnej i jak korzystając z technologii informatycznej skuteczniej przekazywać wiedzę. Brałam także aktywny udział w szkoleniach rad pedagogicznych związanych z wprowadzeniem w szkole dziennika elektronicznego.
Korzystając z technologii komputerowej opracowuję potrzebne w mojej pracy materiały i pomoce dydaktyczne i edukacyjne: narzędzia pomiaru dydaktycznego, scenariusze uroczystości, scenariusze zajęć, karty pracy, plany pracy świetlicy, plany dydaktyczno-wychowawcze, dokumentację wychowawcy oraz inne dokumenty jak na przykład: konkursy, zaproszenia, ogłoszenia, informacje dla rodziców, dyplomy czy podziękowania.
Zajęcia, które prowadzę uatrakcyjniam projekcją filmów edukacyjnych, piosenek, prezentacji również w języku angielskim. Z wykorzystaniem technologii komputerowej wykonywałam gazetki tematyczne.
Każdego roku sporządzałam sprawozdania z pracy świetlicy czy zebrań zespołu klasowego oddziału przedszkolnego oraz pisałam protokoły z rad pedagogicznych. Oprócz organizowania warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej, w procesie dydaktycznym, wychowawczym oraz na spotkaniach z rodzicami wykorzystywałam laptop, tablicę multimedialną
i aparat cyfrowy.

Na bieżąco przesyłałam do moderatora strony internetowej szkoły artykuły ze zdjęciami z różnych ważnych dla oddziału przedszkolnego wydarzeń. Dzięki temu rodzice moich uczniów korzystając z zakładki „Nasza szkolna zeróweczka” mogli śledzić wydarzenia z życia grupy oraz zobaczyć jak ich dzieci spędzają czas w szkole i poza nią.
Korzystałam również z dziennika elektronicznego, zamieszczając tam informacje dla rodziców związane z „życiem klasy” oraz z „życiem szkoły”.
Na bieżąco korzystałam z zakresu pracy w programach Microsoft Word, Power Point, Excel.
W ramach programu „Szkoła z klasą 2.0” organizowałam zajęcia z cyklu „Legendy lubelskie”, podczas których uczniowie klas starszych tworzyli w programach Power Point i Paint prezentacje i rysunki zgodnie z założeniami programu o wykorzystaniu technologii informacyjnej w praktyce szkolnej.
Celem dokształcania się w tej dziedzinie odbyłam szkolenia:
„Gamifikacja w edukacji. Wykorzystanie mechanizmów gier mobilizujących uczniów do działania. Aplikacja Educaplay”
„Zaprojektuj swoją lekcję. Nauka programowania w klasach
1-8 szkoły podstawowej. Pierwszy etap edukacyjny”
„Nie takie kot(d)y straszne...czyli o kodowaniu z kotem Scrachem”
2. Korzystanie z edukacyjnych portali internetowych Korzystanie z internetu umożliwia mi szybki dostęp do najnowszych informacji z zakresu pedagogiki, psychologii i prawa oświatowego. Regularnie przeglądam pocztę elektroniczną, w ten sposób często komunikuję się i wymieniam informacje z innymi pracownikami placówki, a także otrzymuję informacje o kursach, szkoleniach, konkursach czy osiągnięciach uczniów naszej szkoły oraz rozporządzeniach dyrektora szkoły czy ważnych informacjach związanych na przykład ze zmianami w dokumentach szkolnych (zmiany w statucie, Plan Wychowawczy Szkoły, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i tym podobne).
Śledzę także zmiany w przepisach prawa oświatowego ze szczególnym naciskiem na zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.
Korzystanie ze stron internetowych oraz zasobów portali edukacyjnych wymienionych poniżej pozwala mi uatrakcyjniać mój warsztat pracy:
www.men.gov.pl
www.kuratorium.lublin.pl
www.dlanauczyciela.pl
www.operon.pl
www.nowaera.pl
www.lscdn
www.edumach.pl
www.dobredladziecka.pl
www.blizejprzedszkola.pl

3.Korzystanie z komputera i internetu do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego Na początku okresu stażu napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego a na koniec sprawozdanie z realizacji tego planu. W trakcie regularnie dokumentowałam realizowanie zadań z planu rozwoju przy użyciu komputera

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania
Efekty

Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych Jako wychowawca oraz nauczyciel świetlicy starałam się, aby w pełni zjednoczyć zespół świetlicowy oraz klasowy tym bardziej, że część uczniów uczęszczała w roku ubiegłym do oddziału przedszkolnego, ale z racji wieku rodzice zdecydowali o pozostawieniu ich w tej grupie na jeszcze jeden rok. Pracę każdego roku rozpoczynałam od zapoznania dzieci z regulaminem świetlicy i oddziału przedszkolnego oraz wpojenia zasad zachowania w grupie, szkole i poza nią. Aby lepiej zjednoczyć grupę często korzystałam z zabaw integracyjnych sprzyjających wzajemnemu poznaniu, a także, aby to osiągnąć jako wychowawca zorganizowałam wspólne wyjścia i uroczystości klasowe realizując przy tym zadania opiekuńcze i wychowawcze. Wdrażałam w ten sposób uczniów do występów publicznych oraz zaangażowałam ich w życie klasy i szkoły. Dużą pomocą wykazali się również rodzice uczniów, którzy chętnie angażowali się w proponowane przeze mnie inicjatywy.
Uroczystości klasowe:
- „Pasowanie na zerówkowicza” 23.11.2017r.
- „Zabawa andrzejkowa” 30.11.2017r.
- „Spotkanie ze świętym Mikołajem” 6.12.2018r.
- „Wspólne kolędowanie z rodzicami” 4.01.2018r.
- „Bal karnawałowy” 25.01.2018r.
- Przedstawienie „Czerwony Kapturek” 21.03.2018r.
- „Śniadanie wielkanocne” 28.03.2018r.
- „Dzień Mamy i Taty” 5.06.2018r.
Wyjazdy poza teren szkoły z oddziałam przedszkolnym 2016/2017/2018:
- Wyjazd na warsztaty bożonarodzeniowe do Skansenu 20.12.2016r.
- Wyjazd do Filharmonii Lubelskiej 10.12.2016r.
- Wyjazd do manufaktury cukierków „Cukier Lukier” 28.11.2017r.
- Wyjazd do Pracowni Świetego Mikołaja 14.12.2018r.
- Wyjazd do kina Cinema City na film „Tedi i mapa skarbów” 26.01.2018r.
- Lekcja muzealna w muzeum KUL-u „Ile kolorów ma śnieg?” 12.03.2018r.
- Wyjazd do Pizzy Hut połączony z robieniem pizzy- 27.03.2018r.
- Wyjście do Teatru Andersena na spektakl teatralny „Koziołek kręciołek” 4.04.2018r.
-Wyjście do Radia Lublin na tańcobajkę „Kot w butach” 24.04.2018r.
- Wyjazd na warsztaty cukiernicze do restauracji „Stoliczku Nakryj Się” 20.04.2018r.
- Wyjście do kina Bajka na film animowany „Kaczki z gęsiej paczki” 17.05.2018r.
- Warsztaty cyrkowe w Doku Kultury „Błonie” 26.04.2018r.
- Warsztaty krawieckie- wykonanie nadruków na koszulki- 22.05.2018r.
- Wycieczka na Ranczo Arka- 24.05.2018r.

Na bieżąco organizowałam spotkania z rodzicami uczniów, którzy opowiadali o swojej pracy, pasjach i zainteresowaniach:
- mama W.B.- praca pielęgniarki
- mama J.W.- czytanie fragmentu książki
- mama Z.L.- pracownik Urzędu Statystycznego
- mama P.S.- pokazy chemiczne
- tata A.M. – pogadanka o nurkowaniu, pokazy filmów
- mama A.N.- czytanie ulubionej książki
Cyklicznie i według potrzeb organizowałam w świetlicy jak w oddziale przedszkolnym zajęcia okolicznościowe, również w języku angielskim celem zapoznania ze zwyczajami i tradycjami zarówno polskich jak i angielskich świąt:
- tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne
-zabawy andrzejkowe
- Święto Halloween
- świetlicowe kolędowanie
- Dzień Babci i Dziadka (połączony z wykonywaniem upominków dla najbliższych)
- Dzień Kobiet i Dzień Chłopaka
- Dzień Mamy i Taty
- Dzieci z różnych stron świata ( Dzień Dziecka)
W ramach współpracy z innymi nauczycielami obserwowałam z moimi uczniami uroczystości przygotowane przez innych nauczycieli:
- Apel z okazji 11 listopada
- Jasełka
-Apel z okazji 3 maja
- przedstawienia i inscenizacje
W ramach realizowania przeze mnie zadań opiekuńczych i wychowawczych postanowiłam wprowadzić w życie trzy autorskie programy, które prowadziłam cyklicznie bądź na bieżąco przez cały rok szkolny 2017/2018:
1.„Lubię książki”- na pierwszym zebraniu zaproponowałam i zachęciłam rodziców do czytania swoim dzieciom. O dobroczynnym skutku czytania nie trzeba było nikogo przekonywać. Opracowałam arkusz Karty Czytelnika. Następnie wyjaśniłam samym dzieciom na czym ma polegać ten projekt. Rodzic w domu czyta dziecku bajkę, opowiadanie (forma dowolna), wpisuje do Karty Czytelnika tytuł a dziecko opowiada treść bajki nauczycielowi uzyskując za to pieczątkę w karcie, ale przede wszystkim bezwiednie rozwija mowę i myślenie. Po zdobyciu 10 pieczątek uczeń dostaje nową kartę i „zabawa” rozpoczyna się od nowa. Na koniec roku zostanie ogłoszony Mistrz Słuchania i Opowiadania. W ramach programu zorganizowałam spotkanie w bibliotece szkolnej, a także wizytę w pobliskiej Bibliotece Miejskiej celem zapoznania się ze specyfiką miejsca i zawodu bibliotekarza. Odbyły się zajęcia poświęcone dbaniu o książki, na których dzieci wykonały zakładki do książek.
Przez cały rok szkolny 2017/2018 aktywnie współpracowałam
z panią Emilią Kowalską w ramach tego programu. Aby zapoznać moich uczniów ze starszymi kolegami wyznaczeni przez panią Kowalską uczniowie przychodzili do oddziału przedszkolnego i czytali młodszym dzieciom bajki, legendy, opowiadania. Podsumowaniem współpracy była inscenizacja przygotowana przez starszych kolegów, którą mieliśmy okazję obejrzeć w maju tego roku.

2.”Świat i jego mieszkańcy”- raz na dwa miesiące odbywały się zajęcia na temat wybranych krajów (Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Stany Zjednoczone). Podczas zajęć uczniowie poznali nazwy stolic, flagi, podstawowe zwroty w danych językach, sławnych ludzi, charakterystyczne potrawy a także ciekawostki o danych krajach. Celem takich zajęć było przybliżenie dzieciom tradycji i zwyczajów zycia innych mieszkańców naszej planety.
3.”Zdrowie na widelcu”- program rozpoczęłam od zorganizowania zajęć na temat zdrowego i niezdrowego żywienia, zapoznałam uczniów z piramidą żywienia, zorganizowałam zajęcia na temat dbania o zęby, a także wprowadziłam za zgodą dyrekcji i rodziców nawyk mycia zębów po śniadaniu. Jak dotąd uczniowie z oddziałów przedszkolnych naszej szkoły nie myli zębów być może z obawy przed chaosem organizacyjnym. Po prawie 9 miesiącach doświadczeń mogę śmiało powiedzieć, że mamy mądre dzieci, które odpowiednio do tego przygotowane- na początku roku sprawnie i bez szkód dla szkoły czy dla siebie nawzajem dbają każdego dnia o higienę jamy ustnej. W ramach programu zorganizowałam w szkole dwa zajęcia podczas, których dzieci samodzielnie wykonywały zdrowe posiłki: „Owocowe jeże” i „Z warzywami może być wesoło” oraz zorganizowałam spotkanie z panią stomatolog, która profesjonalnie zapoznała dzieci z techniką mycia zębów i konieczności o nie dbania. Oprócz tego zorganizowałam wyjazdy na warsztaty świąteczne, warsztaty z robienia pizzy, pieczenia ciasteczek i wyrabiania lizaków.
Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych jest, obok dydaktyki, istotnym elementem mojej pracy jako nauczyciela.
W codziennym obcowaniu z uczniami, staram się pomagać im
w rozwiązywaniu bieżących problemów, poznawać ich sytuację rodzinną poprzez rozmowy w atmosferze spokoju i zaufania. Często konsultuję się z pedagogiem szkolnym w celu znalezienia najlepszego rozwiązania problemów moich uczniów. Współpracuję również z poradniami i ośrodkami pomocy społecznej, pisząc opinię o uczniach.
W realizacji moich zawodowych zadań kieruję się dobrem dziecka, stwarzam mu możliwość poprawy lub wykazania się twórczą inwencją, słucham uważnie wychowanków i jestem otwarta na ich propozycje. Szczególną troską staram się objąć te dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub rodzinnej. Współpracując z panią Grażyną Mączką- przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w naszej szkole zachęciłam rodziców moich wychowanków do zbiórki pieniężnej na ten cel, a grudniu najbardziej potrzebujący uczniowie otrzymali paczki żywnościowe.
Stosuję indywidualizację pracy z uczniem słabszym
i uzdolnionym. Tak organizuję swój czas, aby w godzinach popołudniowych skupić się na pracy indywidualnej z dziećmi zarówno rozwijając ich uzdolnienia jak i często nadrabiając braki czy zaległości. Szczególna opieką objęłam ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale także pracuję z uczniem z opinią, który przejawiał zachowania agresywne i miał duże trudności w kontaktach z rówieśnikami.
Na bieżąco rozwiązuję konflikty w grupie oraz dbam o jej integrowanie poprzez wprowadzanie ciekawych form pracy i metod aktywizujących.
2.Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie W okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego uczestniczyłam w wymienionych wcześniej szkoleniach, które podniosły poziom mojej wiedzy z zakresu dydaktyki czy wychowania. Dzięki ukończonym studiom podyplomowym na kierunku „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” poznałam specyfikę pracy z młodszymi dziećmi, nabyłam nowych umiejętności co pozytywnie wpłynęło na moją pracę w oddziale przedszkolnym.
Aby poszerzyć moją wiedzę z zakresu dydaktyki nauczania czytam fachową literaturę, która w znacznym stopniu ułatwia mi zaplanowanie zajęć, tworzenie ciekawych i niebanalnych lekcji. Poprzez samodzielne studiowanie literatury uzupełniam wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki oraz rozbudowałam i unowocześniłam swój warsztat pracy.
Szczególnie cenne dla mnie wskazówki odnalazłam w poniższych publikacjach:
Adele Faber, Elaine Mazlish: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.
Adele Faber, Elaine Mazlish: Jak mówić, żeby dzieci się uczyły.
Adele Faber, Elaine Mazlish: Jak buc rodzicem, którym zawsze chciałeś być.
Berta Strycharska-Gać: Złe emocje pod kontrolą.
Oprócz tego uczestniczyłam w szkoleniach, które pomogły mi podnieść jakość mojej pracy z uczniami wymagającymi wsparcia:
„Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy”
„Bajkoterapia w pracy nauczyciela i pedagoga”
„Postępowanie z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze”
„Dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole”

Efekty:
Dla dziecka:
• wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w postępowaniu z dzieckiem;
• indywidualizacja pracy dla uczniów zdolnych czy posiadających trudności w nauce;
• aktywne uczestnictwo w ciekawych formach zajęć.
Dla nauczyciela:
• umiejętność organizowania praktycznych sytuacji edukacyjnych;
• poznanie i rozumienie sytuacji dydaktycznych, wychowawczych, psychologicznych;
• wspomaganie rodziców dzieci mającymi różnego rodzaju trudności.
Dla szkoły:
• podnoszenie jakości pracy placówki poprzez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
• wymiana doświadczeń i informacji między nauczycielami służąca integracji współpracowników.
§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Zadania do wykonania Efekty

Aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktów prawa oświatowego Jednym z zadań, jakie postawiłam sobie w planie rozwoju zawodowego, było poznanie przepisów prawnych i wykorzystywanie ich w pracy zawodowej. W trakcie stażu szczegółowo przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego z uwzględnieniem awansu zawodowego: Ustawę o Systemie Oświaty, Kartę Nauczyciela, Rozporządzenia MEN, Kodeks Pracy oraz dokumentację szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny Regulaminy Zachowania, Wewnątrzszkolny System Oceniania, inne regulaminy i programy oraz Zarządzenia Dyrektora Szkoły.
Przeanalizowałam nową podstawę programową I i II etapu kształcenia. Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku). Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia
10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań Uczestniczyłam w posiedzeniach rad pedagogicznych poświęconych prezentowaniu i omawianiu bieżących Rozporządzeń MEN, Regulaminów i Zarządzeń oraz zmian w obowiązujących dokumentach szkolnych (aktualizacja i opiniowanie zmian w Statucie Szkoły). Podczas zebrań i konsultacji z rodzicami zapoznawałam ich z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego, dotyczącymi zwłaszcza praw i obowiązków rodziców oraz uczniów.
Pracowałam również w Komisjach Nadzorujących Sprawdzian Szóstoklasisty.
Organizacja wycieczek szkolnych Jako wychowawca zaplanowałam i zorganizowałam różnorodne wyjścia i wycieczki, o których wspomniałam powyżej. Zawsze z troską o zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i przestrzegając ustalonych procedur, dbałam o to, aby proponowane wyjścia były dla nich ciekawe i miały walor dydaktyczny-wychowawczy.

EFEKTY:
DLA DZIECKA
• praca wychowawcza z dzieckiem;
• praca pedagogiczno – psychologiczna z dzieckiem.

DLA NAUCZYCIELA:
• opracowanie planu rozwoju zawodowego;
• spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela;
• nawiązywanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;
• prowadzenie dokumentacji nauczyciela i wychowawcy;
• uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.

DLA SZKOŁY:
• nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną;
• podnoszenie jakości pracy placówki.

Podsumowanie
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego było moją przemyślaną decyzją. Wraz z nią stanęłam przed szeregiem zadań, które założyłam do realizacji w swoim planie rozwoju zawodowego oraz takimi, które pojawiły się w toku wykonywanej pracy. Był to czas zdobywania cennych doświadczeń i nabywania wielu umiejętności, które wykorzystałam, kiedy realizowałam zadania nauczyciela-wychowawcy oddziału przedszkolnego oraz nauczyciela wychowawcy świetlicy. Podniosłam swoje kwalifikacje zawodowe, odkryłam nowe zainteresowania i cele. Okres stażu był dla mnie czasem, kiedy spojrzałam na całokształt mojej pracy, skłonił mnie do refleksji nad moją pracą. Działania które, podejmowałam przyczyniły się do mojego rozwoju. W swojej pracy wychowawczej staram się zapewnić wychowankom poczucie bezpieczeństwa oraz wiarę we własne siły. Praca jest bardzo wymagająca, jednak daje dużo satysfakcji, jest moją pasją. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje, podnosić jakość pracy. Wykorzystywać doświadczenia innych wychowawców i nauczycieli oraz dzielić się własnymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania placówki.
Sądzę, że zadania, których się podjęłam korzystnie wpłynęły na funkcjonowanie
i pracę szkoły. Większość z nich będę kontynuować w latach następnych. Współpraca
z opiekunkami stażu i innymi nauczycielami była owocna i satysfakcjonująca.

Lublin, 1 czerwca 2018r. Agnieszka Żuławska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.