X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48897
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
W I półroczu roku szkolnego 2021/2022

Opracowała: Justyna Miśta

Dnia 01.09.2019r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego. Opracowując plan rozwoju zawodowego, wzięłam pod uwagę niezbędne wymagania ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej, cele związane z nauczanym przeze mnie przedmiotem, rozwój zawodowy oraz potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona. W trakcie trwania stażu w roku szkolnym 2021/2022 (w pierwszym półroczu) aktualizowałam swoją wiedzę na temat obowiązujących aktów prawnych tj.
• Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami
Śledziłam na bieżąco strony internetowe MEN, stronę internetową Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Wyszukiwałam informacje dotyczące awansu zawodowego, by na bieżąco analizować w trakcie stażu moje działania, jestem członkiem grup na portalu społecznościowym o tematyce „Awans zawodowy nauczyciela”, „Awans z Beatą. Dyplomowany od A do Z”, „Awans – dyplomowanie” i inne w tej tematyce.

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Lp. Zadania Forma realizacji
Termin Efekty

1.

Wykorzystywanie w pracy metod aktywizujących i różnorodnych form
pracy.

W czasie zajęć wykorzystywałam następujące metody aktywizujące:
• zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty;
• edukacja przez ruch
• dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
• metoda Batii Strauss
• Metoda Dobrego Startu;
• Metoda twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów”;
• Elementy metody „Inteligencje wielorakie Howarda Gardnera;
• Pedagogika zabawy „Klanza”;
• Obserwacja;
• Metoda projektu;
• urządzenie kącika plastycznego, eksponującego różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci - wystawy prac plastycznych (tablica – galeria prac);
• rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych, recytatorskich, tanecznych, edukacyjnych;
• kierowanie przygotowaniem dzieci do uczestniczenia w konkursach.

IX 2021 – I 2022

- efektywniejsza realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych

- nieustannie budowanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy, ale też innych nauczycieli

- stworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych

- wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom dzieci

- trwała wiedza dzieci zdobyta w atrakcyjny dla nich sposób

- aktywny udział dzieci w zajęciach.

2.

Prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem
urządzeń
multimedialnych.

 Wykorzystywałam w pracy z dziećmi tablicę
 multimedialną, projektor, odtwarzacz DVD, głośniki bluetooth;
 Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji, portali edukacyjnych;
 Wykorzystywałam gry on- line, prezentacje
 multimedialne na potrzeby zajęć dydaktycznych.
 Wykorzystywałam podczas zajęć;
 Programy edukacyjne, testujące umiejętności dzieci, multimedialne gry i zabawy interaktywne;
 Filmy edukacyjne i instruktarzowe dotyczące bezpieczeństwa na drodze, korzystania z komputer;
 Narzędzia służące do rozwijania twórczości (programy graficzne, do rysowania, edytory tekstu);
 Wdrażanie dzieci do bezpiecznego korzystania z mediów elektronicznych.

IX 2021 – I 2022
− efektywniejsza realizacja zadań dydaktycznych
i wychowawczych

- nieustannie budowanie i doskonalenie swojego
warsztatu pracy, ale też innych nauczycieli

- stworzenie własnej bazy materiałów
dydaktycznych

- wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom dzieciom

3.

Stosowanie technik
komputerowych w
pracy nauczyciela.

 Wykorzystywałam pocztę elektroniczną do kontaktów z rodzicami dzieci oraz innymi nauczycielami w celu przekazywania
wiadomości z życia przedszkola, przekazywanie
informacji o dziecku i jego postępach.
 Przygotowałam pomoce dydaktyczne, dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia itp.
 Tworzyłam oraz redagowałam za pomocą zestawu komputerowego oraz stron internetowych regulaminy konkursów.
 Opracowywałam dokumenty, sprawozdania,
scenariusze zajęć.
IX 2021 – I 2022
- stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce do prowadzenia zajęć edukacyjnych, przygotowania
materiałów edukacyjnych oraz doskonalenia zawodowego

- podejmowanie wyzwań wymagających pomocy multimedialnych w celu dotarcia do dzieci, aktywizowania go do pracy edukacyjnej rozwijanie kompetencji informatycznych

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania Forma realizacji
Termin Efekty

1.

Prowadzenie działań
w ramach WDN
Uczestniczyłam, opracowywałam szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej w zakresie tematycznym - „Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022” – szkolenie online, Oficyna Lex, certyfikat - „TEAMS 365 – wykorzystanie narzędzi w nauczaniu zdalnym”, szkolenie Rady Pedagogiczne, NT Group, zaświadczenie – „Współpraca przedszkola z rodzicami w okresie pandemii” – szkolenie online, Oficyna Lex, certyfikat

06.09.21r.

30.09.21r.

15.10.21r.

- promowanie własnego
warsztatu pracy

- wzbogacenie warsztatu
pracy innych nauczycieli

2.
Prowadzenie zajęć
Otwartych dla nauczycieli w obecności nauczyciela doradcy lub przedstawiciela nadzoru pedagogicznego.
Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczyciela stażysty, z uwagi na opiekę nad stażem:
- „Ptaki zimą”.
- „ Choinka dawniej i dziś” – zapoznanie z tradycją
bożonarodzeniową ubierania choinki.
- Dziecka, dziecka prawa, prawa ...”Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.
- Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne w ramach Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej.
- „Bawimy się wesoło” - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

11.01.2022r.
15.12.2021r.
19.11.2021r.
19.10.2021r.
24.09.2021r.
- promowanie ciekawych rozwiązań metodycznych

- promowanie własnego warsztatu pracy
wzbogacenie warsztatu pracy innych nauczycieli

3.
Dzielenie się swoimi
zasobami.

 Umieszczałam scenariusze, pomysły prac
plastycznych na swojej stronie internetowej, na stronie grupy Czerwonej.
 Udostępniałam pomysłów zajęć i ma-teriały dydaktyczne na portalach inter-netowych dla nauczycieli przedszkoli
 Wyszukiwałam ciekawe artykuły i pozycje książkowe z zakresu pedagogiki specjalnej, dydaktyki, dotyczące aktualnych problemów i zaburzeń dzieci, przydatnych w pracy nauczy-ciela, szczególnie do prowadzenia zajęć z PPP
 Opracowywałam i udostępniałam scenariusze zajęć (min. dla nauczyciela stażysty).
IX 2021 – I 2022
− promowanie ciekawych rozwiązań
4. Udział w pracach zespołów zadaniowych.

• Pracowałam w zespołach zadaniowych: PPP, ds. promocji przedszkola, Zespół ds. awansu zawo-dowego nauczycieli, współpracy między nau-czycielami.
IX 2021 – I 2022

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Forma realizacji
Termin Efekty

1.
Podjęcie współpracy z
Instytucjami działającymi w najbliższym środowisku. Również i w tym półroczu roku szkolnego 2021/2022 współpraca ze środowiskiem lokalnym była troszkę ograniczona ze względu na sytuację związaną z COVID-19, ale nadal współpracowałyśmy min. z: - Współpraca z MacEdukacja – udział w szkoleniach online, pozyskiwanie materiałów dla dzieci, korzystanie z „Multibook”; - Współdziałanie z organizacjami „Przedszkoliada”, „EON”, „Kolorowy Świat Dziecka”, „Apsikowo”, „Sikorka” – udział dzieci w zajęciach dodatkowych, z logopedą, instruktorem gimnastyki korekcyjnej, - Współpraca z PPP nr 6 w Łodzi; - Współpraca z rodzicami (Radą Rodziców); włączanie rodziców do działań na rzecz placówki (np. konkursy plastyczne, akcje 1%, pozyskiwanie środków, sponsorów); - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Szlachetna Paczka – współpraca z koordynatorami poszukującymi sponsorów – paczki świąteczne dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, - Zewnętrzne instytucje doskonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty, webinaria, konferencje online); - Rossmann Polska - „Czyściochowe przedszkole” – realizacja programu; - „Fundacja Mam Zasięg – „Idą święta, nie o smsie, lecz p kartce pamiętaj” – zachęcanie dzieci, rodziców do przesyłania kart świątecznych; - Rover Adventure Adrianna Brzezińska – warsztaty ruchowe dla dzieci oparte na metodzie kreatywnej gimnastyki; warsztaty czytelnicze; - MOPS, opiekunowie społeczni rodzin z ramienia MOPS; - DPS - akcja charytatywna – kartki świąteczne dla seniorów; - Przedszkole nr 155 w Łodzi, Przedszkole w Rogowie, Przedszkole Publiczne w Kolbuszowie (warsztaty czytelnicze).

IX 2021 – I 2022

- lepsze poznanie dzieci

- efektywne działania na rzecz wszechstronnego
rozwoju dzieci

- prawidłowa realizacja
koncepcji pracy przedszkola

- owocna współpraca ze
środowiskiem lokalnym i rodzicami

- budzenie empatii i wrażliwości na potrzeby
innych

- kształtowanie pożądanych postaw

-rozwijanie zainteresowań czytelniczych
2. Podejmowanie działań
charytatywnych, ich organizacja na terenie przedszkola i w najbliższym
środowisku.
Zorganizowałam/współorganizowałam akcje charytatywne:
- „Góra Grosza” - „Szlachetna Paczka” - „Serce za odwagę” - „Podziel się wigilią” - „List do Mikołaja z DPS-u” -„Wymarzony prezent – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci”.

X 2021-I 2022
XI 2021
XII 2021
XII 2021
XII 2021

XII 2021
- budzenie empatii i wrażliwości na potrzeby
innych

- kształtowanie pożądanych
postaw

3.

Wykorzystywanie
oryginalnych form
współpracy z rodzicami.
Kontakty pośrednie – z wykorzystaniem tablicy ogłoszeń, strony „Serduszka” na portalu internetowym FB; - Udział w uroczystościach przedszkolnych. (przesyłanie fotorelacji lub filmików z uroczystości); - Zachęcanie rodziców do udziału w proponowanych konkursach plastycznych, np. ”Najciekawsza dynia” – X 2021; „Ozdoby Bożonarodzeniowe” XII 2021, „Maska Karnawałowa” – I 2022 – wspólne prace, tworzenie, spędzanie czasu; przesyłamy filmiki z działalności dzieci; - Rozwijanie, rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkola (organizowanie imprez przedszkolnych – np. Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka; - Udział w proponowanych akcjach – np. w akcji charytatywnej „Podziel się wigilią”, ekologicznych – zbiórka baterii, itp.; - Konsultacje online - Indywidualne konsultacje bezpośrednie. - Ogólnopolska akcja „Dzieci uczą rodziców” – zachęcanie rodziców i dzieci do wspólnej zabawy/nauki w domu (udostępnianie materiałów z tematyki bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, itp.;) - Udział w ogólnopolskiej kampanii „Przytul Dziecko” (propagowanie pozytywnego wpływu, przytulania dzieci; uświadamianie korelacji pomiędzy przytulaniem, a zdrowym rozwojem dziecka - fizycznym, psychicznym, emocjonalnym).

IX 2021- I 2022

- efektywna współpraca na rzecz dzieci

- zbudowanie właściwych
relacji z rodzicami

- zwiększenie świadomości
rodziców na temat budowania komunikacji
z dzieckiem

- promocja przedszkola.
4. Organizacja
uroczystości przedszkolnych.

Organizowałam/współorganizowałam imprezy, uroczystości przedszkolne, min. - Dzień Kropki, - Dzień Dyni - Dzień Przedszkolaka, - Bal Jesieni, - Międzynarodowy Dzień Mycia Rąk, - Dzień Niepodległości - akcja "Szkoła do Hymnu", - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, Światowy - Dzień Pluszowego Misia, - Dzień Postaci z Bajek - Andrzejki, - Mikołajki, - Wigilia, - Dzień Babci i Dziadka (występy dzieci online).
− efektywna współpraca na rzecz dzieci

- kształtowanie społecznie
pożądanych postaw

- budowanie dobrych relacji
z rodzicami

- wdrażanie do umiejętnego
prezentowania własnego

- promocja przedszkola.
5.
Organizacja konkursów. Zorganizowałam/współorganizowałam następujące konkursy: - Przedszkolny konkurs plastyczny „Najciekawsza dynia”; - Przedszkolny konkurs plastyczny „Ozdoby Bożonarodzeniowe” - Ogólnopolski konkursu online – „Wiersz, piosenka dla Mikołaja”.

X 2021

XII 2021

XII 2021

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań

- wdrażanie do umiejętnego prezentowania własnego dorobku

- promocja przedszkola

§ 8 ust. 3 pkt 4a. Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Efekty

1.
Stosowanie w pracy innowacyjnych rozwiązań metodycznych

i organizacyjnych

 Współtworzyłam projekt edukacyjny „Obchodzi-my święta nietypowe w naszym przedszkolu” (ua-trakcyjnienie pracy z dziećmi poprzez wprowa-dzenie do obchodów świąt nietypowych.
 Współtworzyłam projekt badawczy „Dynia” w Przedszkolu Miejskim nr 102 – realizowany w gr. Czerwonej i Niebieskiej, cykl zajęć prowadzonych metodą projektu.
 Opracowałam i wdrożyłam innowacje pt. „Mam talent”.
 Prowadzę zajęcia z pomocy pedagogicznopsycho-logicznej w przedszkolu.
IX 2021- I 2022

25-29 X 2021

IX 2021- I 2022

IX 2021- I 2022

- rozwijanie talentów, uzdolnień, zainteresowań

- rozwijanie twórczego myślenia

- wdrażanie do uważnego słuchania innych i zgodnej współpracy w zespole

- promocja przedszkola.

§ 8 ust. 3 pkt 4b. Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela - konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp. Zadania Forma realizacji
Termin Efekty
1.

Pełnienie funkcji
opiekuna stażu. Pełniłam opiekę nad nauczycielem kontraktowym odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego: - Pomoc w opracowaniu planu rozwoju. - Prowadzenie zajęć dla nauczyciela. - Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela. - Omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć.
IX 2021-I 2022 - wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela

- inspirowanie i zachęcanie nauczyciela
odbywającego staż do podejmowania wyzwań zawodowych
- doskonalenie warsztatu pracy podopiecznego
- rozwijanie ścieżki zawodowej
- efektywne wdrażanie do
obowiązków zawodowych

2.

Koordynator projektów. Pełniłam funkcję koordynatora projektów realizowanych w placówce: - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Kreatywny Przedszkolak - Kreatywne Dziecko; - Ogólnopolska akcja "Dzieciaki – mleczaki; - "Cyfrowa podróż z Avatarem w przedszkolu - rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci"; - Międzynarodowa Akcja Edukacyjna - "Kolory Świata" UNICEF, rozbudzanie ciekawości dzieci kulturą poszczególnych krajów świata - laleczki dla dzieci; - „Czyściochowe przedszkole”; - Ogólnopolska akcja tworzenia kartek świątecznych dla kombatantów - "Serce za odwagę"; - Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski w Rogowie - "Wiersze na wesoło"; - Patriotyczny Projekt Fotograficzny dla przedszkoli „Polska nasz dom”; - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „List do Świętego Mikołaja”; - Międzynarodowy Konkurs "Sensoryczna choinka" - „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka” z UNICEF – zaświadczenie; XI 2021 - „Szkoła do hymnu” – udział ogólnopolskiej akcji XI 2021.
- projekt – Kreatywne Prace Plastyczne w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Kreatywne Prace Plastyczne 2021/22

IX 2021 – I 2022
- wzbogacanie warsztatu
pracy

- nabycie umiejętności
organizacyjnych

- efektywna współpraca nauczycieli

- wzbogacenie ich warsztatu pracy

- promocja przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.