X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48907
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan pracy zespołu języków obcych

PLAN PRACY
ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA .............

ROK SZKOLNY 2021 / 2022

I. Zespół Nauczycieli Języków Obcych składa się z następujących osób:

 ................ – nauczyciel języka angielskiego (przewodnicząca zespołu)
 ................ – nauczyciel języka niemieckiego i angielskiego

II. Cele przyjęte do realizacji przez Zespół w roku szkolnym 2021/2022:

• propagowanie nauki języków obcych,
• doskonalenie procesu nauczania i uczenia się języków obcych,
• rozwijanie zainteresowań i talentów językowych uczniów,
• przygotowanie uczniów do konkursów i egzaminów zewnętrznych,
• doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych,
• samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

III. Realizacja powyższych celów zakłada podejmowanie następujących działań:

ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI TERMIN REALIZACJI OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1. Nawiązanie współpracy między nauczycielami języków obcych:
a) opracowanie planu pracy zespołu nauczycieli języków obcych na bieżący rok szkolny

IX 2021

przewodniczący zespołu

b) przedłożenie planu pracy zespołu do akceptacji dyrektora szkoły IX 2021
przewodniczący zespołu

c) spotkania członków zespołu (wymiana uwag, doświadczeń, materiałów dydaktycznych) raz w miesiącu (lub według potrzeb) nauczyciele języków obcych

2. Zaplanowanie i organizacja pracy nauczycieli języków obcych:

a) analiza rozkładów materiału oraz wymagań na poszczególne oceny

IX 2021

wszyscy nauczyciele

b) ewaluacja i wprowadzenie zmian w przedmiotowych zasadach oceniania opartych o WZO
IX 2021
wszyscy nauczyciele
c) zapoznanie z priorytetowymi zadaniami polityki oświatowej na rok 2021/2022 – uwzględnienie ich w rozkładach materiału oraz w planach pracy
IX 2021 wszyscy nauczyciele
d) przygotowanie programu innowacji metodycznej w nauczaniu języka angielskiego z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu Instaling – przedłożenie innowacji do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną IX 2021 przewodniczący zespołu

3. Diagnozowanie oraz pomiar wiedzy
i umiejętności uczniów:

a) przeprowadzenie testów diagnozujących poziom znajomości języków obcych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, opracowanie wniosków do dalszej pracy;

IX 2021
I 2022
VI 2022

nauczyciele języków obcych

b) przeprowadzenie próbnych egzaminów klas ósmych z języka obcego; XII 2021

wyznaczeni nauczyciele

c) analiza wyników próbnych egzaminów klas ósmych, opracowanie wniosków do dalszej pracy; I 2022

wyznaczeni nauczyciele

d) analiza wyników egzaminu klas ósmych z języka obcego, opracowanie wniosków do dalszej pracy; VIII 2022

wyznaczeni nauczyciele

4. Propagowanie nauki języków obcych:
a) popularyzacja czytania uproszczonych książek i czasopism w języku obcym;

cały rok szkolny

nauczyciele języków obcych

b) prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania językowe uczniów

cały rok szkolny
c) opracowanie i przeprowadzenie konkursów językowych na szczeblu szkolnym:
1.Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych
2.Konkurs na kartkę świąteczną z życzeniami w języku angielskim i niemieckim,
3.Konkursy z okazji Dnia Św. Patryka
według harmonogramu
konkursów

d) przygotowanie zdolnych uczniów do konkursów pozaszkolnych (gminnych, powiatowych, itp.) z języków obcych (m.in. Zdolny Ślązak, Gminny Konkurs Języka Angielskiego, Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego, itp.) według harmonogramu
konkursów

nauczyciele języków obcych

e) prowadzenie kącika języka angielskiego na korytarzu szkolnym „English Corner” (prace uczniów, ciekawostki, informacje, słowa miesiąca, itp.)
cały rok szkolny

5. Podnoszenie jakości nauczania języków obcych:
a) stosowanie różnorodnych form i metod nauczania( w szczególności metod aktywizujących), dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych;

cały rok szkolny

nauczyciele języków obcych

b) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej – komputera, Internetu;
cały rok szkolny
nauczyciele języków obcych

c) stosowanie elementów oceniania kształtującego w codziennej pracy z uczniami (cele podane w języku ucznia, NaCoBeZu, samoocena ucznia, np. metoda świateł, itp.)
cały rok szkolny
nauczyciele języków obcych

d) propagowanie wśród uczniów możliwości nauki języków obcych z wykorzystaniem Internetu - kontynuacja programu "Insta.ling - skuteczna nauka słówek", dodatkowe ćwiczenia dla uczniów na platformie "eDesk"
cały rok szkolny

e) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych – tablicy multimedialnej, programów multimedialnych; cały rok szkolny
nauczyciele języków obcych

f) prowadzenie zajęć wyrównujących z języka angielskiego dla uczniów z trudnościami w nauce – przygotowanie do egzaminu
cały rok szkolny

g) powiększanie księgozbioru książek i czasopism językowych w bibliotece szkolnej;
cały rok szkolny
nauczyciele języków obcych

h) powiększanie zbioru pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach; cały rok szkolny
nauczyciele języków obcych

6. Doskonalenie zawodowe, samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela:
a) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności na różnych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych;

według harmonogramu konferencji, szkoleń

wszyscy nauczyciele

b) samokształcenie przez analizę odpowiedniej literatury metodycznej; cały rok szkolny
wszyscy nauczyciele

c) wymiana materiałów dydaktycznych oraz doświadczeń między członkami zespołu; na bieżąco

wszyscy nauczyciele

d) przeprowadzanie lekcji koleżeńskich, lekcji dla stażystów i zajęć otwartych – wymiana doświadczeń między nauczycielami

przynajmniej jeden raz w ciągu roku szkolnego
wszyscy nauczyciele

7. Podsumowanie pracy zespołu

a) opracowanie sprawozdania z realizacji założonych celów
b) zebranie wniosków do pracy zespołu na następny rok szkolny

VI 2022

przewodniczący zespołu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.