X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48869
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU

ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel: mgr Iwona Kołpacka
Zajmowane stanowisko: nauczyciel indywidualnych zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu
Opiekun stażu: ....
Czas trwania stażu: 01.09.2015r. - 31.05.2018r.

Pogrzebień 2018

Wstęp

Jestem nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego. W ZSP w Pogrzebieniu pracuję jako nauczyciel indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W chwili rozpoczęcia stażu, dnia 01.09.2015 r. miałam ukończone studia wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki.
Czas stażu, w którym ubiegałam się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wyniósł 2 lata i 9 miesięcy. Podczas jego trwania podjęłam się realizacji planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego we wrześniu 2015 roku przez Panią Dyrektor ..... Czas stażu był dla mnie okresem intensywnego rozwoju i pracy nad sprostowaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. W tym czasie pogłębiałam swoją wiedzę, umiejętności dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, wzbogacałam swój warsztat pracy oraz doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, podejmowałam nowe wyzwania, zarówno na gruncie szkoły, jak i poza nią, które rozwijały mnie zawodowo. Okres stażu nie tylko pogłębił moją wiedzę merytoryczną, pedagogiczną, wzbogacił mnie o nowe doświadczenia i udoskonalił warsztat pracy, ale przyczynił się też do refleksji nad dotychczasową pracą i podsumowania własnych działań.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji stażu i zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.

Realizacja zadań nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 1

Na początku roku szkolnego 2015/2016 zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi: Kartą Nauczyciela, Ustawą o Systemie Oświaty. Szczegółowo też przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) oraz dostępne publikacje w temacie awansu zawodowego nauczycieli. W oparciu o poznane przepisy prawne opracowałam plan rozwoju zawodowego. Plan przedstawiłam pani Dyrektor ZSP w Pogrzebieniu. Jednocześnie nawiązałam współpracę z przydzielonym mi opiekunem stażu, nauczycielem dyplomowanym – panią mgr Bogusławą Jureczko. W zawartym kontrakcie ustaliłyśmy zakres zadań i zasady współpracy. Nawiązanie tej współpracy pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.
Indywidualny charakter zajęć, które prowadzę w domu rodzinnym dziecka sprawia, że większą część godzin pracy przebywam poza murami szkolnymi. To ogranicza również kontakt z innymi nauczycielami i bezpośrednie uczestniczenie w życiu szkoły. Mimo to, zawsze starałam się współpracować z Gronem Pedagogicznym, pedagogiem szkolnym, panią Dyrektor. Brałam czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Umożliwiło mi to poznanie aktualnej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej szkoły, planowanych działań i bieżących problemów. Współpracowałam z innymi nauczycielami w realizowaniu pomocy psychologiczne i pedagogicznej dla uczniów, z którymi prowadziłam zajęcia. Chętnie korzystałam z ich pomocy i wsparcia przy planowaniu zajęć i opracowywaniu programów dla uczniów. Włączałam się także w prace nad opracowaniem Statutu Szkoły. Brałam udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego oraz z szkoleniach, konferencjach i warsztatach, które odbywały się poza szkołą. Swoją wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, dydaktyczną, a zwłaszcza tą dotycząca metod terapeutycznych wspierających rozwój ucznia niepełnosprawnego intelektualnie zdobywałam również z literatury specjalistycznej, korzystając z zasobów internetowych, nagrań CD i DVD. Szczegóły z realizacji doskonalenia zawodowego i warsztatu pracy przedstawię w dalszej części sprawozdania.

§ 7 ust. 2 pkt 1
„umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

W trakcie stażu doskonaliłam własny rozwój i warsztat pracy.
Uczestniczyłam w szkoleniach, konferencjach, warsztatach w ramach wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych form doskonalenia zawodowego:
• „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy” (październik 2015)
• „Dopalacze - droga do nikąd” - prelekcja i prezentacja (grudzień 2015)
• „Autyzm – poznaj zanim ocenisz” - konferencja (kwiecień 2016)
• „Od korzeni do korony – prezentacja podejścia HANDLE” - warsztaty na temat nieinwazyjnych metod pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi – Jana i Paul Baptie (kwiecień 2016)
• „Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi” - warsztaty z prof. Marion Hersh z Uniwersytetu w Glasgow z udziałem Hanny Pasterny (czerwiec 2016)
• „Rozwijanie inteligencji wielorakich w przedszkolu i szkole” - szkolenie internetowe (styczeń 2017)
• „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną” - szkolenie internetowe (styczeń 2017)
• „Gry i zabawy przeciwko agresji” - szkolenie (luty 2017)
• „Dziecko w świecie dorosłych” - szkolenie (listopad 2017)
• Szkolenie dla nauczycieli z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej na przedmiotach objętych projektem realizowanym w ramach projektu Szkoła Marzeń - program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w ZSP w Pogrzebieniu (grudzień 2017)
• „Granice psychologiczne i ich znaczenie w relacjach rodzinnych” - warsztaty z psychologiem (styczeń 2018)
• „Warte wykorzystania rozwiązania zagranicznych szkół w pracy z gniewem i agresją uczniów” - warsztaty (styczeń 2018)
• „Jak diagnozować osiągnięcia ucznia” - warsztaty (maj 2018)

Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne.

Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wdrażałam terapeutyczne metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie:
– metody rozwijające świadomość własnego ciała - „Programy Aktywności. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja” Marianny i Christophera Knillów (Program Wprowadzający, Program Specjalny, Program I),
– metodę stymulacji polisensorycznej z wykorzystaniem elementów metody „Poranny krąg” Jacka Kielina, stymulację bazalną wg prof. A.Frohlich'a, elementy Snoezelen
– elementy komunikacji alternatywnej i elementy ćwiczeń logopedycznych
– zróżnicowane metody usprawniające rozwój motoryczny: elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zastosowanie ortezy dynamicznej i urządzenia pionizującego, elementy ćwiczeń rehabilitacyjnych
– metody rozwijające aktywność własną: Dziesięciu Palców wg Ruth F. Shaw, granie na instrumentach (mała perkusja, dzwonki)
– elementy integracji sensorycznej
– elementy masażu
– różne formy terapii: muzykoterapia, bajkoterapia, arteterapia, chromoterapia, aromaterapia

Dbałam o systematyczne wzbogacanie własnego warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne. Gromadziłam ciekawe pomoce do zajęć, płyty (CD i DVD) z programami, piosenkami, muzyką relaksacyjną, odgłosami otaczającego świata. Często własnoręcznie wykonywałam pomoce dydaktyczne, na zajęcia przygotowywałam masy przekształcalne (np. masę solną), kisiele, materiały sypkie do stymulacji sensorycznej, zbierałam materiały pochodzące z natury, które wykorzystywałam podczas zajęć polisensorycznych oraz artystycznych. Rozbudowywałam nie tylko prywatny warsztat pracy, ale systematycznie zabiegałam o rozbudowanie atrakcyjnego wachlarza pomocy dydaktycznych do zajęć rewalidacyjnych w szkole. Dzięki wsparciu i dużej przychylności pani Dyrektor obecne zaplecze sprzętów i pomocy rewalidacyjnych i sensorycznych w szkole jest szeroko rozbudowane, ciekawe i urozmaicone.

Wiedzę i kompetencje zawodowe pogłębiałam również korzystając z literatury, czasopism, zasobów internetowych, nagrań na płytach CD i DVD. Przez okres stażu wzbogacałam własne zbiory biblioteczne w pozycje z zakresu wykonywanego przeze mnie zawodu:
– „Rozwój daje radość” Jacek Kielin
– „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju” - A.Franczyk, K.Krajewska
– „Diagnoza i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - red.M.Klaczak i P.Majewicz
– „Ćwiczymy w domu. Ja i moje niepełnosprawne dziecko” Vlasta Karaskova
– „Zabawy i ćwiczenia na cały rok”A.Franczyk, K.Krajewska
– „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn” - M.Bogdanowicz, D.Okrzesik.
Literatura fachowa była mi pomocna w przeprowadzaniu diagnoz funkcjonalnych uczniów, prowadzeniu dokumentacji zajęć, opracowywaniu programów i scenariuszy zajęć, a przede wszystkim w samym prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych.
Prawidłowe prowadzenie zajęć oraz ich dokumentacji wymagało znajomości przepisów dotyczących organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Kierując się zatem właściwym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. z dnia 23 kwietnia 2013r.) opracowywałam na każdy rok szkolny autorski Program Indywidualnych Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych, prawidłowo prowadziłam Zeszyt Obserwacji, do którego w oparciu o Rozporządzenie skonstruowałam tabelę zakresów umiejętności, prowadziłam dzienniki zajęć prawidłowo i systematycznie, przeprowadzałam diagnozy funkcjonalne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie na początku roku szkolnego oraz po zakończeniu każdego półrocza, a osiągane wyniki zajęć regularnie ujmowałam w sprawozdaniach.
Kolejnym doświadczeniem zawodowym, które miałam możliwość zrealizować podczas stażu była opieka na praktykantką – studentką studiów podyplomowych w zakresie oligofrenopedagogiki. W okresie od lutego do czerwca 2017roku mogłam dzielić się z nią swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadziłam zajęcia, które mogła obserwować oraz miała możliwość prowadzić zajęcia samodzielnie. Zawsze służyłam jej radą i wsparciem, a na zakończenie praktyki przygotowałam dla niej opinię podsumowującą okres praktyk. To doświadczenie było dla mnie bardzo owocne, gdyż sama ugruntowałam swoją dotychczasową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu oligofrenopedagogiki. Mogłyśmy dzielić się własnymi doświadczeniami i pomysłami.
Dzięki temu ja także wzbogaciłam swój warsztat pracy.
Od lutego 2017r. do chwili obecnej uczestniczę w realizacji Projektu ”Szkoła Marzeń – program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogrzebieniu”. Współpracowałam w zespole nauczycieli zaangażowanych w realizację tego projektu. Uczestniczyłam we wspólnych szkoleniach przeprowadzanych w ramach projektu, spotkaniach z koordynatorem. Współdziałałam z nauczycielami przy planowaniu zajęć, programów do nich, wyborze pomocy dydaktycznych, organizacji warsztatu pracy zajęć projektowych. Sama też podjęłam się prowadzenia zajęć w ramach projektu. Były to:
– Zajęcia rewalidacyjne - zajęcia z uczennicą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim
– Indywidualne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne – zajęcia z uczennicą ze zdiagnozowanym mutyzmem wybiórczym.
Charakter tych zajęć oraz deficyty rozwojowe uczennic wymagały ode mnie stałego poszerzania wiedzy i umiejętności, zagłębiania się w problematykę ich rozwoju, poszukiwania właściwych metod i form pracy z nimi, zapoznania się z Ustawą regulującą prowadzenie tego rodzaju zajęcia, a przede wszystkim poznania dzieci, z którymi prowadziłam zajęcia, ich problemów, talentów, zainteresowań oraz orzeczeń i opinii poradni. Opracowałam programy prowadzonych zajęć, skonstruowałam narzędzia badań w formie pre-testów i post-testów, które sprawdzały efektywność zajęć, przygotowywałam sprawozdania z realizacji zajęć oraz prowadziłam do nich dzienniki.
Czas realizacji stażu był dla mnie okresem dość intensywnym zawodowo, gdyż byłam zatrudniona równolegle w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kobyli. W roku szkolnym 2015/2016 prowadziłam tam indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim. Jako nauczyciel szkoły w Kobyli uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych, szkoleniach wewnętrznych, współpracowałam z nauczycielami w organizacji imprez szkolnych, pisałam autorskie programy zajęć i prowadziłam dokumentację zajęć. Pomimo podobnego stanowiska, jakie zajmowałam, charakter zajęć różnił się. Uczeń, z którym pracowałam był już dorosły, miał inne deficyty rozwojowe, inne potrzeby. To wymagało poszukiwania i doboru odmiennych metod i form terapii, bądź też innego sposobu prowadzenia terapii. Dzięki tym doświadczeniom nauczyłam się poszukiwania, stosowania i modyfikowania metod i form terapii stosowanych w oligofrenopedagogice do potrzeb rozwojowych ucznia, jego możliwości psychofizycznych, aktualnego stanu zdrowia, a nawet samopoczucia w danym dniu.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Podczas szkoleń, warsztatów,
współpracy z innymi nauczycielami miałam możliwość wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości z dziedziny pedagogiki, psychologii, rewalidacji oraz poznawania nowości wydawniczych pojawiających się na rynku.

§ ust.2 pkt 2
„umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Dziecko, którego tempo rozwoju jest globalnie lub częściowo opóźnione, gdy jego rytm rozwoju jest zakłócony przez różnego rodzaju deficyty i dysharmonie rozwojowe, wymaga szczególnego traktowania na gruncie szkolnym. Zindywidualizowane nauczanie daje możliwości takiego planowania pracy terapeutycznej, by maksymalnie wykorzystać naturalny potencjał dziecka i stworzyć mu warunki rewalidacji uwzględniającej jego zaburzenia i możliwości psychofizyczne. W mojej pracy z dzieckiem niepełnosprawnym stale prowadziłam obserwacje rozwoju dziecka, poznawałam i analizowałam jego zmieniające się potrzeby i możliwości. Obserwacje zapisywałam w Zeszytach Obserwacji. Wywiad i konsultacje z rodzicami i osobami opiekującymi się dzieckiem stały się stałym elementem diagnozy i planowania mojej pracy rewalidacyjno-wychowawczej. Diagnozy funkcjonalne przeprowadzałam na początku każdego roku szkolnego, w czasie jego trwania i na zakończenie. Wykorzystywałam je w tworzeniu indywidualnych programów rewalidacyjno-wychowawczych na każdy kolejny rok szkolny. Dobór metod pracy, form, materiałów dydaktycznych zawsze był starannie przemyślany, tak, by czas zajęć był w pełni wykorzystany, by jak najlepiej usprawniać i kompensować zaburzone funkcje, ale również, by był to dla dziecka czas przyjemny i umożliwiający mu rozwój własnych zainteresowań. Zmieniające się możliwości i niejednokrotnie stan zdrowia moich uczniów, a co za tym idzie zmiany w sposobie codziennego funkcjonowania zgodnie z zaleceniem lekarskim, wymagał stałego dokształcania się, poznawania nie tylko kwestii dydaktyczno-wychowawczych, ale również psychologicznych medycznych, czy rehabilitacyjnych. Przez ostatnie lata, będące równocześnie okresem stażu, wypracowałam własne sposoby pracy z konkretnym dzieckiem. Stosowałam szereg pomocy dydaktycznych, które udało się zgromadzić w zasobach szkolnych w tym okresie, wiele pomocy też przygotowywałam własnoręcznie, wykorzystując własne pomysły i zdolności manualne. O atrakcyjności ich świadczyła radość, zaciekawienie i zadowolenie dziecka podczas zajęć.
Mimo różnych trudności rozwojowych moich uczniów, starałam się wykorzystywać ich potencjał, wyszukiwać mocne strony i pracować na nich. W ramach zajęć podejmowałam wyzwanie
przygotowania z dziećmi prac konkursowych. Były to:
• Konkurs na postać Św. Franciszka (2016)
• „Konkurs na ozdobę wielkanocną” organizowany przez Muzeum w Raciborzu ( 2017)
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ach ta Astrid Lindgren!”(2017)
• Konkurs „Moja Walentynka” organizowany przez MDK w Raciborzu (2018)
• „Konkurs na ozdobę wielkanocną” organizowany przez Muzeum w Raciborzu (2018)
Mogę poszczycić się także sukcesami w konkursach, które odniosły uczennice:
-nagroda w konkursie na postać Św.Franciszka
-II miejsce w „Konkursie na ozdobę wielkanocną” w kategorii klas 4-6 w 2017r,
-II miejsce w „Konkursie na ozdobę wielkanocną” w kategorii klas 4-6 w 2018r.
Nagrody te cieszą tym bardziej, że uczennice na równych zasadach rywalizowały z dziećmi pełnosprawnymi.
Współpraca z rodzicami to kolejne zadanie, które realizowałam w okresie stażu. Stały kontakt z rodzicami jest bardzo ważny w terapii dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i o te kontakty szczególnie dbałam. Prowadząc zajęcia w domu rodzinnym dziecka te relacje z rodzicami są częste, nawet codzienne, a krąg tych relacji jest rozszerzony o inne bliskie osoby, które uczestniczą w życiu dziecka (babcia, dziadek, niania itd.). Swoją postawą nauczyciela w kontakcie z rodziną dziecka zawsze starałam się prezentować wysoką kulturę osobistą, asertywność, okazywać zrozumienie, dawać wsparcie i pomoc, gdy tego potrzebowali. Z uczniem i jego mamą kilkakrotnie brałam udział w imprezach organizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Raciborzu, do którego uczeń (z ZSP w Kobyli) uczęszczał na warsztaty terapii. Brałam udział w rekolekcjach wraz z moją uczennicą i jej mamą. Rodzic dziecka z deficytami rozwojowymi ma taka samą potrzebę sukcesu i osiągnięć swojej pociechy jak rodzic dziecka zdrowego, dlatego każde osiągnięcie, nawet najmniejsze jest dla niego dumą, radością, a nieraz wzruszeniem. Towarzyszyłam również uczennicom i ich mamom dwukrotnie w Galach Laureatów w Muzeum w Raciborzu, gdy odbierały nagrody konkursowe. Wychodząc naprzeciw zaspokajaniu potrzeby odnoszenia sukcesów nie tylko przez dziecko, ale i jego bliskich zorganizowałam w domu uczennicy wystawę jej wytworów i prac plastycznych wykonywanych podczas zajęć. Wystawka ta, przypominająca gazetkę szkolną, zmieniała się sukcesywnie zgodnie z tematyką pory roku, czy aktualnych świąt. Sprawiała ona wiele radości i satysfakcji rodzicom i odwiedzającym.
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej było współorganizowanie i uczestniczenie w różnych uroczystościach, imprezach, wydarzeniach szkolnych. Co roku aktywnie uczestniczyłam w przygotowaniach do dożynek. Wykonywałam dekoracje przyczepy, na której jechali uczestnicy dożynek, malowałam plakaty, dekoracje bramy szkolnej, płotów itd. Brałam udział we wszystkich kiermaszach świątecznych, organizowanych na terenie szkoły lub gminy. Podczas organizowania Jasełek co roku podejmowałam się zadań związanych z przygotowaniem strojów dla aktorów, ich charakteryzacji oraz rekwizytów do przedstawienia. Niektóre elementy strojów wykonywałam własnoręcznie w domu. Ponadto zawsze włączałam się w przygotowanie i dekorację sceny do występów jasełkowych. Podczas zajęć z uczennicą uzdolnioną plastycznie wykonywałam ciekawe dekoracje świąteczne szkoły i elementy dekoracji sceny na akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wykonałam dekoracje sceny na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2108. Pomagałam w przeprowadzeniu konkursu koleżance, która organizowała Konkurs dla Samorządów Uczniowskich Gminy Kornowac „Moja szkoła jest...”
Ponadto, wraz z innymi nauczycielami, po zakończeniu roku szkolnego zajmowałam się porządkowaniem pomocy dydaktycznych, sal lekcyjnych, a przed jego rozpoczęciem przygotowaniem szkoły do nowego roku szkolnego.

§ ust. 2 pkt 3
„umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z komputera i Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych, ale również do doskonalenia własnej pracy.
Za pośrednictwem Internetu zapoznawałam się z przepisami prawa oświatowego, Kartą Nauczyciela. Zgromadziłam własne zasoby tekstów prawnych dotyczących mojej pracy w formie papierowej i elektronicznej. Korzystałam ze stron MEN, www.literka.pl, chomikuj.pl, www.portalwiedzy.onet.pl, www.profesor.pl, www.publikacje.edu.pl, www.szkolnictwo.pl i wielu innych. Za pomocą internetu przygotowywałam się do realizacji awansu zawodowego zapoznając się nie tylko z prawną stroną awansu, ale też drogą internetową korzystałam z wiedzy i wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami. Korzystałam z technologii komputerowej dokumentując przebieg mojego stażu.
Przy pomocy komputera prowadziłam dokumentację szkolną, opracowywałam programy do zajęć, materiały dydaktyczne, przygotowywałam scenariusze zajęć. W zasobach internetowych
poszukiwałam pomysłów na ciekawą realizację zajęć i przygotowanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. To uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało do własnych pomysłów.
Korzystając z konta e-mail prowadziłam korespondencję z miejscem pracy, innymi nauczycielami, rodzicami, ośrodkami szkoleniowymi, instytucjami, z którymi współpracowałam. Drogą mailową przekazywałam zdjęcia, relacje z konkursów, które były umieszczane na stronie internetowej naszej szkoły.
Internet pozwalał mi w szybki sposób zdobyć informacje na temat szkoleń, warsztatów dla nauczycieli, konkursów dla uczniów. Korzystając z technologii komputerowej doskonaliłam się również zawodowo realizując:
– Wideo-szkolenie – filmy instruktażowe „Programy Aktywności Marianny i Christophera Knillów. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja”
– szkolenie „Rozwijanie inteligncji wielorakich w przedszkolu i szkole”
– szkolenie „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną”
– Szkolenie dla nauczycieli z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej na przedmiotach objętych projektem realizowanym w ramach projektu Szkoła Marzeń - program wsparcia uczniów oraz poprawy efektywności kształcenia w ZSP w Pogrzebieniu
Doskonaliłam także swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznawania nowych programów. Na zajęciach prowadzonych w ramach projektu stosowałam indywidualną pracę ucznia przy komputerze.
Zdobyta wiedza i umiejętności związane z technologią informacyjna i komunikacyjną stale wykorzystuję w pracy. Pomaga mi ona prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

§ 7 ust.2 pkt 4
„umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

Przez cały okres stażu brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki, czy tez umiejętności wychowawczych. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuję na co dzień w pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, czy podczas kontaktów z rodzicami.
W czasie stażu stosowałam zdobytą wiedzę poprzez wprowadzanie nowych metod i form pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Metody i formy pracy, które już stosowałam starałam się modyfikować, ulepszać, urozmaicać, by były bardziej efektywne i atrakcyjne dla dziecka. Realizowałam wiele nowych pomysłów w zakresie zajęć motorycznych, sensorycznych, manualnych, plastycznych. Zapoznawałam się z zastosowaniem pionizatora i ortezy dynamicznej, którą zakupili rodzice i w stosowaniu której w toku zajęć również ich wspierałam. Sukcesywnie wprowadzałam podczas zajęć nowe, zakupione przez szkołę pomoce rewalidacyjne: blat podświetlany, kule świetlne, stół podświetlany wielobarwnie, duży zestaw pomocy sensorycznych, biblioteczka z bajkami, płytami cd z nagraniami bajek, piosenek, słuchowisk, odgłosów otoczenia, zwierząt i metod Knillów, zestawy instrumentów (dzwonki, bębny i tuby sensoryczne), klocki, puzzle i prowadnice sensoryczne i wiele innych. Korzystałam z atrakcyjnych materiałów plastycznych o zróżnicowanych fakturach, kolorach, kształtach, realizując ulubione przez uczennicę zajęcia arteterapii. Efekty tych zajęć umieszczałam na wystawce prac w jej domu. Starałam się, aby zajęcia były ciekawe, atrakcyjne, a przez to zawsze wyczekiwane przez dziecko, z którym pracowałam. Zmieniający się stan zdrowia dziecka zawsze obligował mnie do sięgania po wiedzę medyczną czy rehabilitacyjną. Podczas planowania i realizacji zajęć zawsze musiałam uwzględniać możliwości zdrowotne dziecka oraz zalecenia lekarza czy rehabilitanta. W toku stażu swoją wiedzę pogłębiałam o zagadnienia dotyczące porażenia mózgowego, karmienia dojelitowego przez PEG i sposobów postępowania z takim pacjentem. Podejmując się zajęć z uczennicą z mutyzmem wybiorczym zapoznawałam się z medycznym i psychologicznym aspektem tej choroby oraz formami terapii. Problemy psychofizyczne uczniów, z którymi pracowałam niejednokrotnie wymagały ode mnie konsultacji z innymi nauczycielami, pedagogami, psychologiem, rehabilitantem, pielęgniarką – specjalistami, którzy pomogli mi lepiej zrozumieć problem, aby prawidłowo planować i pracować z dziećmi.
Zajęcia, które realizowałam planowałam na początku roku szkolnego opracowując do nich autorskie programy. Poprzedzałam je wywiadem i konsultacją z rodzicami i diagnozą ucznia. W ciągu roku szkolnego jednak zawsze modyfikowałam metody i firmy pracy dostosowując je do zmieniających się możliwości psychofizycznych dziecka. Swoją wiedzą i umiejętnościami pedagogicznymi starałam się też wspierać rodziców moich uczniów. Częste rozmowy z rodzicami pozwoliły mi lepiej poznać potrzeby ich dzieci, przyczyny ich zachowań,i zainteresowania, czy frustracje i niezadowolenie oraz problemy zdrowotne, którymi były obciążone. W kontaktach z rodzicami zawsze starałam się okazywać zrozumienie, troskę, pomagać w rozwiązywaniu problemów i wspierać, gdy tego potrzebowali.
Kompetencje, doświadczenie i warsztat pracy pedagogicznej wzbogacałam poprzez aktywną współpracę z moim opiekunem stażu, panią ........ Regularnie konsultowałyśmy się na wszystkich etapach realizacji stażu. Starałam się często uczestniczyć w zajęciach, które prowadziła oraz zapraszać ją na moje zajęcia. Jako doświadczony nauczyciel i oligofrenopedagog była dla mnie dużym wsparciem, służyła radą. Obserwowane zajęcia zawsze omawiałyśmy, wymieniałyśmy się własnymi doświadczeniami, pomysłami, uwagami. Zajęcia, które prowadziła z całą klasą zawsze były dla mnie ciekawym i nowym doświadczeniem, z uwagi na indywidualny charakter moich zajęć. Miałam również możliwość kilkakrotnie poprowadzić zajęcia z klasą w ramach zastępstw.
Podczas realizacji stażu współpracowałam z innymi nauczycielami i osobami na gruncie szkolnym, jednak planowanie pracy z dzieckiem z orzeczeniem lub opinią poradni wymagało ode mnie współpracy z osobami i instytucjami spoza szkoły. Nawiązałam współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Raciborzu, gdzie konsultowałam się z psychologami podczas opracowywania indywidualnych programów zajęć dla moich uczniów. Konsultowałam się z pedagogiem pracującym z dziećmi z mutyzmem, kiedy podjęłam się prowadzenia zajęć z uczennicą obciążoną ta chorobą. Współpracowałam z terapeutami i pedagogami z warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Raciborzu, na które uczęszczał mój uczeń. Przygotowałam również opinię, na podstawie której uczeń został zakwalifikowany do udziału w warsztatach.
Swoje doświadczenia, a przede wszystkim zainteresowania pedagogiczne rozwijałam także w okresie stażu poza pracą zawodową. Współpracowałam w ramach dziecięcej grupy teatralnej „Miodzio”, działającej przy RCK w Raciborzu. Włączałam się w pomoc przy organizacji wydarzeń teatralnych i wyjazdów z przedstawieniami dzieci. Wspólnie z rodzicami dzieci włączyłam się w organizację Narodowego Czytania, które odbyło się w raciborskim rynku we wrześniu 2015 roku.
U boku znanych aktorów czytałam fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa. Za udział w tym
wydarzeniu otrzymałam Certyfikat Kancelarii Prezydenta RP. Natomiast w roku szkolnym 2017/2018 włączyłam się w działalność Studia Muzyki, Piosenki i Teatru ARS w Pietraszynie, które
zajmuje się rozwijaniem artystycznych talentów dzieci i młodzieży. Uczestniczyłam w przygotowaniach organizacyjnych występów dzieci na terenie Studia, angażowałam się podczas wyjazdów konkursowych, występów podczas jarmarków, koncertów czy Jasełek w okresie bożonarodzeniowym. Prowadziłam dokumentację fotograficzną wydarzeń, która była umieszczana na portalach społecznościowych.

§ 7 ust.2 pkt 5
„umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły”

Przez cały okres stażu na bieżąco zapoznawałam się z przepisami regulującymi system oświaty. : Kartą Nauczyciela , Ustawą o Systemie Oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, Konwencją o Prawach Dziecka, Rozporządzeniem w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Rozporządzeniem w sprawie BHP itd. Założyłam teczkę, w której przechowuję wydruk przepisów, z których najczęściej korzystam.
Aktami prawa oświatowego posługiwałam się w czynnościach związanych z odbywaniem stażu oraz w prowadzeniu dokumentacji szkolnej. W oparciu o Rozporządzenie opracowywałam autorskie programy zajęć, a także skonstruowałam tabelę zakresów umiejętności do Zeszytu Obserwacji. Prawidłowo prowadziłam Dzienniki Zajęć, Zeszyty Obserwacji, opracowywałam diagnozy i sprawozdania z zajęć.
Podczas stażu przeanalizowałam również podstawowe dokumenty dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy. Brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły (Statut Szkoły).
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego i prawidłowego postępowania w działaniach na rzecz szkoły.

Podsumowanie

Okres stażu i praca nad uzyskaniem stopnia awansu zawodowego była dla mnie dużym wyzwaniem. Starałam się sumiennie i z właściwym zaangażowaniem realizować zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz prawidłowo dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam efekty tych działań i jeśli zachodzi taka potrzeba, potrafię je modyfikować. W swojej pracy uwzględniam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Starałam się stale rozwijać poprzez dokształcanie. Korzystałam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak szkolenia, warsztaty, konferencje, wideo-szkolenia. Podnosiłam własne kompetencje zawodowe gromadząc i zagłębiając się w literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki i oligofrenopedagogiki. W swojej pracy na bieżąco posługuję się technologią komputerową i informacyjną, która w znaczny sposób ułatwia mi pracę i poszerza możliwości działania.
Poznałam przepisy prawa oświatowego, które stosuję w zakresie potrzeb szkoły, w której pracuję. Aktywnie oraz sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej placówki.
Uważam, że czas realizacji stażu został przeze mnie prawidłowo wykorzystany i przyczynił się do wzrostu jakości mojej pracy. Czas ten pokazał mi, jakim jestem nauczycielem, jakie są mocne, a jakie słabsze strony, nad którymi muszę jeszcze popracować. Analizując swoją dotychczasową pracę mogę stwierdzić, że założone przeze mnie cele zostały osiągnięte. Zdobyta wiedza i umiejętności pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy.
W trakcie stażu otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. To uznanie sprawiło mi ogromną radość i jeszcze bardziej zmotywowało do dalszej pracy.
Zakończenie stażu nie oznacza dla mnie końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość pracy i dbać o osobisty rozwój zawodowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.