X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48857
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel współorganizujący kształcenie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I półrocze r. szkolnego 2021/2022

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Działania i zadania nauczyciela / Formy realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

• Na bieżąco zapoznaję się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Opracowałam planu rozwoju zawodowego i przedłożyłam go dyrekcji szkoły;
• Wzięłam udział w szkoleniu doskonalącym Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli COS – „Nauczyciel wspomagający mianowany – awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego” (24 IX)

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.

We wrześniu 2021r. napisałam i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, w związku z tym, opracowałam i przedłożyłam plan rozwoju zawodowego. Przez całe półrocze dokumentowałam etapy realizacji planu. Jako podsumowanie przygotowałam i przedłożyłam niniejsze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022.

3. Doskonalenie warsztatu własnej pracy – samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia.

• Przez całe półrocze dokonywałam ewaluacji i samooceny własnych zajęć, poznając swoje mocne i słabe strony oraz wyciągając wnioski do dalszej pracy.
• Czynnie brałam udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
 „Od chińczyka do escape roomu – grywalizacja jako innowacyjna metoda nauczania” (15 XI)
 „Jak pielęgnować, czy odzyskać pasję? – profilaktyka wypalenia zawodowego” (07 XII)
 „Depresja a depresyjność” (09 XII)
• Uczestniczyłam również w formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego (szkolenia, webinary, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy), m.in.:
 „Jak wspierać motywację wewnętrzną dziecka – metody i techniki” (20 IX)
 „Jak rozpocząć przygodę z TUS” (20 IX)
 „Zabawy wyciszające i techniki relaksacyjne” (27 IX)
 „Jak pracować z podopiecznym, który nie chce współpracować? – zastosowanie zasad kontroli poleceniowej” (28 IX)
 „Spektrum autyzmu a integracja sensoryczna” (11 X)
 „Aplikacje dla dzieci z autyzmem” (13 X)
 „Metoda Marii Montessori w pracy z grupą – zasady, zastosowanie, inspiracje” (22 XI)
 „Współpraca z rodzicem – komunikacja, wsparcie w codziennej pracy edukacyjnej i terapeutycznej” (13 XII)
 „Mutyzm wybiórczy” (20 XII)
 „Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci – wczesna diagnoza i wsparcie” (03 I 2022r.)
 „Przestymulowanie – praca z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie” (24 I)

• Systematyczne śledziłam literaturę metodyczną i dydaktyczną, korzystałam z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych. Wzbogacałam bibliotekę własną nowymi pozycjami, poszerzając wiedzę. Tworzę własny warsztat pracy przygotowując materiały dydaktyczne: prezentacje, karty pracy, pomoce do zajęć;

4. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.

• Przez całe półrocze dopełniałam obowiązków nauczyciela poprzez dokonywanie wpisów do dziennika zajęć. Prowadziłam stałą obserwację moich uczniów podczas zajęć szkolnych i ich funkcjonowania poza nimi. Napisałam sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć rewalidacji indywidualnej.
• Przygotowywałam dokumentacje uczniów w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz podsumowaniem I półrocza (przygotowywałam Indywidualne Programy Edukacyjno-Teraputyczne, ewaluacje, podsumowanie funkcjonowania);
• Na podstawie diagnozy zespołu nauczycieli przygotowywałam Wielospecjalistyczne Oceny Funkcjonowania Uczniów z uwzględnianiem ich mocnych i słabych stron. Przygotowałam ocenę ucznia po I półroczu przeprowadzonych zajęć rewalidacyjnych.
• Przygotowywałam protokoły ze spotkań Rady Pedagogicznej w I półroczu roku szkolnego.

5. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.

• Na zajęciach /zwłaszcza rewalidacji indywidualnej/ stosowałam w pracy metody aktywizujące i innowacyjne np., burzę mózgów, debatę za i przeciw, drzewo decyzyjne, metaplan, mapy myśli, mapy skojarzeń, rysowania ilustracji i komiksów, sporządzania plakatów, układania rebusów, puzzli, gier dydaktycznych, itp.
• Zarówno w czasie przygotowywania się do zajęć jak i podczas nich wykorzystywałam programy komputerowych o charakterze edukacyjnym, platformę TEAMs oraz Internet (m.in. Matlandia, Matzoo, Sokrates, programy z serii M-Talent, inne).
• Na zajęciach wykorzystywałam laptop, tablet, tablicę interaktywnej, używając na zajęciach materiały zarejestrowane na różnych nośnikach.
• Stale przez całe półrocze śledziłam nowości wydawniczych, portali internetowych na temat pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, gromadziłam informacji tematycznych.

6. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.

• Współorganizowałam i uczestniczyłam w spotkaniach klasowych – ognisku klasowym, Mikołajkach, Spotkaniu Noworocznym w ścisłej współpracy z wychowawcą klasy oraz rodzicami;
• W razie potrzeby służyłam radą i pomocą rodzicom moich uczniów. Pomagałam organizować naukę w szkole podczas nauki zdalnej. Wspólnie z rodzicami przygotowywaliśmy dokumenty. Na bieżąco przez całe półrocze przeprowadzałam konsultacje indywidualne z rodzicami.
• W miarę możliwości, w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią, włączałyśmy (wraz z wychowawcą) rodziców do organizowania i współuczestnictwa w wydarzeniach z życia klasy.

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

• W październiku we współpracy z wychowawcą klasy oraz rodzicami zorganizowałyśmy wyjazd do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
• Nawiązałam współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowej Dębie przez przygotowanie opinii niezbędnych do wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Na wniosek rodziców przygotowałam opinię na potrzeby zespołu orzekającego o niepełnosprawności.
• Przez całe półrocze nawiązywałam współpracę ze specjalistami i pedagogiem szkolnym, dzieląc się opiniami i wnioskami z funkcjonowania moich uczniów.
• W październiku odebrałam Nagrodę Burmistrza w związku z pracą dydaktyczną i wychowawczą;
• Również w październiku braliśmy udział w Spotkaniu z Nauką i Techniką organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie.

9. Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej szkoły.
• Publikowałam informacje z życia klasy, ważne wydarzenia na stronie internetowej szkoły oraz przesyłałam je rodzicom. Przygotowałam i umieściłam w aktualnościach na stronie sprawozdania z Bożonarodzeniowych Warsztatów Plastycznych.

10. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.

• W trakcie trwania półrocza wzbogacałam własny zestaw pomocy dydaktycznych (płyty CD i DVD, audioboki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z uczniami), m.in. wykupiłam dostęp do Matlandii GWO, aplikacji Storytel, Spotify.
• Relacjonowałam ważnych wydarzeń z życia klasy oraz z warsztatów za pomocą smartfona, aparatu cyfrowego

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Działania i zadania nauczyciela / Formy realizacji

1. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.

• Po zatwierdzeniu przez dyrekcję, przygotowanego przeze mnie planu rozwoju zawodowego, przystosowałam go do publikacji oraz opublikowałam w portalu dla nauczycieli https://www.edukacja.edux.pl/

2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.

• W trakcie trwania półrocza opublikowałam na stronie www.edukacja.edux.pl kilka konspektów oraz kart pracy do zajęć rewalidacji. Na bieżąco wzbogacałam bibliotekę oraz udostępniałam koleżankom swój warsztat pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.

• W listopadzie (16 XI) miałam hospitację zajęć rewalidacji – „Ćwiczenia uzupełniające wiadomości i umiejętności szkolne – figury na płaszczyźnie” w obecności pani dyrektor szkoły. Zajęcia zostały omówione.
• Podczas pracy nawiązywałam współpracę z nauczycielami współorganizującymi proces kształcenia oraz innym zainteresowanymi tematyką. W grudniu (13 XII) moją pracę na matematyce miał możliwość oglądać nauczyciel współorganizujący kształcenie, odbywający staż w naszej szkole. W czasie zajęć wykorzystywałam metody pracy z dzieckiem z autyzmem. Zajęcia zostały omówione.

4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, w tym także z zakresu wspomagania ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

• Na początku września przeprowadziłam szkolenie dla nowych nauczycieli współorganizujących kształcenie w naszej szkole. Tematem szkolenia było prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. dziennika nauczyciela współorganizującego kształcenie);
• Przez całe półrocze współpracowałam z nauczycielami w zakresie dostosowania treści programowych, metod i form pracy z uczniem posiadającym orzeczenie lub opinię PPP, którzy uczęszczają do naszej klasy. Wspólnie przygotowywaliśmy dostosowania wymagań przedmiotowych, testy wiadomości oraz sprawdziany, uwzględniających możliwości uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
• Na prośbę innych nauczycieli wspólnie rozwiązywaliśmy problemy i pojawiające się niejasności. Służyłam im wszelką pomocą (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów). Udostępniałam swoje opracowania, materiały ze szkoleń.

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Działania i zadania nauczyciela / Formy realizacji

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.

• We współpracy z innymi nauczycielami i uwzględniając specyfikę pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie stosowałam na zajęciach różne metody i formy pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych – zwłaszcza na zajęciach, podczas których zastępowałam nieobecnych nauczycieli. Zwracałam uwagę na funkcjonowanie moich uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Na bieżąco przeprowadzałam obserwację dzieci na tle grupy, tak na zajęciach dydaktycznych, jak i podczas przerw. W razie potrzeby przeprowadzałam rozmowy indywidualne z dziećmi. Jestem w bieżącym stałym kontakcie z rodzicami moich uczniów. Podczas organizowania zajęć starałam się uwzględniać zainteresowania dzieci. Na zajęciach rewalidacji pozwalałam uczniowi współtworzyć tematykę i tok zajęć.

2. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

• Przez całe półrocze prowadziłam zajęcia rewalidacji indywidualnej z uczniem z Zespołem Aspergera w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
• Wspieram podczas zajęć dydaktycznych uczennicę z autyzmem oraz uczennicę z zaburzeniami związanymi z MPD. W miarę potrzeby służę pomocą innym uczniom wymagającym wsparcia.

3. Działania warunkujące optymalny rozwój uczniów

• Na początek roku szkolnego przeprowadziłam analizę dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej moich uczniów. Na jej podstawie, we współpracy z całym zespołem nauczycieli i rodziców, przygotowałam Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne dostosowane do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz Wielospecjalistyczną Ocenę Funkcjonowania Ucznia;
• Przez całe półrocze analizowałam funkcjonowanie moich uczniów pod kątem postępów lub ich braku. Wnioski zawarłam (we współpracy z zespołem) w WOFU opracowanych po pierwszym półroczu;
• Oceny efektywności pracy dokonałam również w stosunku do pomocy udzielanej uczniowi z Zespołem Aspergera, z którym prowadzę zajęcia rewalidacyjne.

4. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania

• We współpracy z wychowawcą klasy i rodzicami zorganizowaliśmy wyjazd do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dzieci miały tam możliwość zapoznać się z historią i obyczajami własnego regionu oraz jednoczesne świętowanie Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Uczniowie wzięli też udział w warsztatach ceramicznych, podczas których wykonywali prace z pomocą koła garncarskiego;
• Współorganizowałam również integracyjne plastyczne warsztaty dla dzieci o SPE. W tym półroczu przygotowałyśmy dwa takie spotkania (w listopadzie i w grudniu). Dzieci m.in. wykonywały prace plastyczne związane z rodzimymi zwyczajami bożonarodzeniowymi.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Działania i zadania nauczyciela / Formy realizacji

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań

• We wrześniu przygotowałam Program Rewalidacji Indywidualnej do pracy z uczniem z Zespołem Aspergera na zajęcia, które prowadzę z uczniem klasy szóstej. Program wdrożyłam do realizacji podczas zajęć i na bieżąco monitoruję jego realizację, w razie potrzeby przeprowadzając jego modyfikacje.

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b
Działania i zadania nauczyciela / Formy realizacji
1. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli przygotowującego protokoły.

• Przez całe półrocze systematycznie nadzorowałam pracę zespołu nauczycieli przygotowujących protokoły z rad pedagogicznych. W współpracy tworzyłam i porządkowałam dokumentację szkoły. Czuwałam nad poprawnością powstającej dokumentacji. Nadzorowałam nadsyłanie przez nauczycieli dokumentów będących załącznikami do protokołów. Porządkowałam szkolnego e-maila przeznaczonego do prowadzenia dokumentacji z rad pedagogicznych.
2. Praca w zespole integracyjnym

• W pierwszym półroczu brałam aktywny udział w spotkaniach zespołu integracyjnego. Dzieliłam się wiedzą oraz doświadczeniami pracy z uczniami ze SPE. Na spotkaniach zespołu udzielałyśmy sobie wzajemnego wsparcia oraz pracowałyśmy nad rozwiązywaniem bieżących problemów. Podczas spotkań przekazywałam wiadomości, rozmawiałam na temat odbytych kursów oraz dzieliłam się zdobytymi materiałami;
• Przygotowywałam i pomagałam przygotowywać niezbędną dokumentację uczniów o SPE.

3. Udział w programie „Aktywna Tablica 2021”

• We wrześniu we współpracy z drugim nauczycielem, przeglądnęłyśmy ofertę firm oraz złożyłyśmy wniosek o udział naszej szkoły w programie „Aktywna Tablica 2021”. Udało nam się uzyskać dofinansowanie na zakup pomocy do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przygotowałyśmy spis pomocy, sprawdzałyśmy zgodność przesyłek, dostosowanie sal. W dalszej kolejności będziemy pracować nad wdrożeniem programu w naszej szkole.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.