X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48842
Przesłano:

Opis i analiza § 8 ust. 3 pkt 4b. Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

§ 8 ust. 3 pkt 4b.
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Spis treści:

1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych................
2. Pełniłam funkcję opiekuna nauczyciela stażysty....................
3. Koordynator programu edukacyjnego..................................
4. Koordynator akcji charytatywnej.....................................

W trakcie mojej pracy w zawodzie nauczyciela staram się na każdym kroku wypełniać przydzielone obowiązki opiekuna stażu, opiekuna praktyk, chętnie pełniłam funkcję koordynatora wolontariatu, projektu pogłębiając i zarazem dzieląc się swoimi umiejętnościami.

Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.

W okresie stażu byłam opiekunem praktyk studenckich. Sprawowałam opiekę nad studentką III roku Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
Wspólnie ze studentką, ustaliłyśmy w pierwszym dniu praktyki jej plan, zgodnie z „Regulaminem praktyki ciągłej" oraz zawartymi w nim celami praktyk. Przekazałam podstawowe informacje oraz ogólną charakterystykę grupy przedszkolnej oraz specyfikę pracy w przedszkolu.
Zapoznałam studentkę z najważniejszymi dokumentami związanymi z pracą w przedszkolu tj. podstawą programową, programami realizowanymi w naszej placówce. Przeanalizowałyśmy dokumenty wewnętrzne regulujące pracę przedszkola takie jak: statut, regulaminy, procedury. Omówiłam sposób prowadzenia dokumentacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i współpracy z rodzicami.
Zapoznałam studentkę z warsztatem swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i udzielałam merytorycznej i metodycznej pomocy w przygotowaniach do prowadzenia przez nią zajęć.
Studentka mogła obserwować mnie w pracy z dziećmi podczas zajęć kierowanych i niekierowanych. Również ja obserwowałam studentkę w różnych sytuacjach edukacyjnych i wychowawczych. Systematycznie wymieniałyśmy się spostrzeżeniami. Udzielałam studentce wskazówek.
Pani S.J. realizowała własny projekt edukacyjny „Szanuję twoją odmienność” - jesteśmy tolerancyjni. Celem programu było zwrócenie uwagi na istotę tolerancji i akceptacji. Przybliżenie dzieciom zagadnień dotyczących różnorodności ludzi żyjących na świecie.

Studentka przedstawiała przygotowywane przez siebie konspekty, które wspólnie omawiałyśmy oraz w miarę potrzeb nanosiłyśmy poprawki. Miała możliwość indywidualnych konsultacji na każdym etapie realizowania praktyk. Studentka z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia i wskazówki, które stosowała w kolejnych etapach praktyki.

Po zakończeniu praktyk omówiłam ze studentką osiągnięcia i trudności, jakie wystąpiły podczas trwania praktyk. Omówiłam przygotowaną przez studentkę dokumentację działalności dydaktyczno-wychowawczej. Sporządziłam także recenzję działalności studenta odbywającego praktykę pedagogiczną ciągłą, wpisując ją do „Dziennika praktyk".

Efekty działań dla nauczyciela:
¾ możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
¾ wpływ na edukację młodych nauczycieli.

Efekty działań dla przedszkola:
 promowanie przedszkola jako placówki otwartej na młodych ludzi poszukujących doświadczeń,
 promocja przedszkola,
 wpływ na edukację młodych nauczycieli.

Efekty działań dla studentów:
 rozwijanie kompetencji i umiejętności praktycznych,
 poznanie specyfiki pracy placówki, jej dokumentacji, zadań i funkcji,
 poznanie metod i form pracy z dzieckiem,
 możliwość realizacji własnego projektu,
 uzyskanie wsparcia w procesie zdobywania praktycznych umiejętności.

Pełniłam funkcję opiekuna nauczyciela stażysty.
W roku szkolnym 2021-2022 byłam opiekunem nauczyciela stażysty Pani M. P. Po powierzeniu mi funkcji opiekuna stażu zapoznałam się z obowiązkami opiekuna stażu zawartymi w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2020 poz. 2200). Ukończyłam szkolenie na temat "Rola i zadania opiekuna stażu", które pozwoliło mi poszerzyć wiadomości na temat zasad odbywania stażu zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz obowiązków związanych z pełnieniem funkcji opiekuna stażu. Pomogłam nauczycielowi stażyście opracować plan rozwoju. Doradziłam nauczycielowi w kwestii doboru form doskonalenia zgodnie z potrzebami placówki oraz jego zainteresowaniami. Zapoznałam nauczyciela z dokumentacją obowiązującą w naszym przedszkolu tj.: statut, przedszkolny zestaw programów wychowania zestaw programów nauczania, sposób planowania pracy, prowadzenia dziennika zajęć. Zapoznałam nauczyciela z regulaminami wewnętrznymi w tym w szczególności zwróciłam uwagę na procedury i regulaminy wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Na początku współpracy opracowaliśmy kontrakt w którym określiliśmy zasady współpracy.
W trakcie opieki nad stażystką wspólnie analizowałyśmy poszczególne zagadnienia dotyczące awansu, i wyjaśniałyśmy zaistniałe wątpliwości. Jako opiekun stażu wielokrotnie przeprowadziłam zajęcia pokazowe dla stażystki:
 08.12.2020 – „Pory roku”.
 24.09.2021r. - Idzie jesień.
 22.10.2021r. – „Skrzydlaci przyjaciele.”
 26.11.2021r. – „Poznajemy historię pluszowego misia.”
 03.12.2021r. – „Kto lubi dinozaury?”
 28.01.2022r. – „Bezpieczna zabawa.”
 4.02.2022r. – „Czy znasz te zwierzęta?”
 25.03.2022r. – „Goście z nieznanej planety.”
 08.04.2022r. – „Nasi ulubieńcy.”
 13.05.2022 r. – „Pożyteczne owady.”
 13.04.2022r – „Liczymy jajka”.
 13.05.2022 r. – „Pożyteczne owady”.
Prowadząc swoje zajęcia miałam na celu zachęcenie stażystki do większej kreatywności poprzez wprowadzanie różnorodnych metod, form, oraz ciekawych pomocy dydaktycznych. Chciałam pokazać jak dzieci mogą być zaangażowane w pracę i współpracować w skupieniu ze sobą wykonując zadania.
W trakcie stażu obserwowałam również zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę:
 27.09.2021r. – „Owoce z mojego sadu.”
 18.10.2021r. – „Co zwierzęta robią jesienią?.”
 29.11.2021r. - „Czasy dinozaurów” – rozmowa w oparciu o ilustracje oraz kolekcję własną dinozaurów.
 13.12.2021r. – „ Liczymy prezenty Mikołaja.”
 10.01.2022r. - Jak zadbać o ptaki? – wypowiedzi w oparciu o wiersz „ Pracowity tydzień”.
 31.01.2022r. – „W krainie śniegu i lodu”.
 07.03.2022r. – „Jak dbać o zdrowie?.”
 11.04.2022r. – „Wielkanocne tradycje.”
 09.05.2022r. – „Idziemy na łąkę.”
Przed każdym zajęciem spotykałam się z nauczycielem w celu omówienia przygotowanego przez niego scenariusza. Po obejrzeniu zajęć spotykaliśmy się w celu ich omówienia.
Po dokonanej ewaluacji mogłyśmy wzajemnie podzielić się wiedzą i wymienić doświadczeniami. Prowadzenie zajęć dało mi dużo satysfakcji, pozwoliło upewnić się, że posiadam umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi, że nauczyciel obserwujący wyniósł korzyści z mojego zajęcia. Zwracałam uwagę nauczyciela na sprawność organizacyjną, czas trwania, realizację celów, dobór pomocy dydaktycznych i metod pracy w tym ich wpływ na koncentrację uwagi dzieci, sposób motywowania dzieci. Pomagałam w rozpoznaniu jego mocnych i słabych stron. Udzielałam wskazówek jak w większym stopniu wykorzystywać swoje mocne strony i w jaki sposób eliminować słabe. Z rozmów instruktarzowych sporządzane były notatki. Zachęcałam nauczyciela do obserwacji zajęć innych nauczycieli prowadzonych w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, aby poznał różne sposoby prowadzenia zajęć i różnorodne rozwiązania organizacyjne. Włączałam nauczyciela w organizację uroczystości przedszkolnych oraz konkursów. Inspirowałam i zachęcałam nauczyciela do podejmowania nowych wyzwań tj. Dzień Języków Obcych. Po zakończeniu stażu opracowałam projekt oceny dorobku zawodowego i przedstawiłam dyrektorowi. Pomagałam nauczycielowi w opracowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz udzielałam wskazówek dotyczących prezentacji swoich działań przed komisją.
Funkcja opiekuna stażu przyniosła mi wiele satysfakcji i radości, zdobyłam też nowe cenne doświadczenia. Opieka nad młodym nauczycielem przyczyniła się do podniesienia jakości pracy placówki oraz umożliwiła mi podzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Będąc w komisji kwalifikacyjnej byłam dumna z wystąpienia mojej stażystki wsłuchując się jaką obszerną wiedzę posiadła.

Efekty działań dla nauczyciela:
¾ zdobycie nowej wiedzy na temat pełnienia funkcji opiekuna stażu,
¾ zdobycie nowych doświadczeń,
¾ możliwość dzielenia się wiedzą,
¾ wpływ na pracę młodych nauczycieli.

Efekty działań dla przedszkola:

¾ prawidłowy przebieg stażu nauczycieli,
¾ wzrost umiejętności nauczycieli,
¾ integracja nauczycieli,
¾ podnoszenie jakości pracy.

Efekty działań dla stażysty:
¾ poznanie specyfiki pracy placówki, jej dokumentacji, zadań i funkcji,
¾ prawidłowe skonstruowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji stażu,
¾ poznanie nowych metod i form pracy,

Koordynator projektu.

W roku szkolnym 2019/2020 Przedszkole nr 2 „Pod Tęczą” we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Łowiczu po raz kolejny przystąpiło do programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”, którego byłam koordynatorem. Celem programu było zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli pala przy nich tytoń.
Do programu przystąpiło łącznie 25 dzieci wraz z rodzicami. Rodzicom została przekazana informacja o założeniach programu, otrzymali oni także list zawierający wskazówki jak wspierać swoje dziecko i działania podejmowane w przedszkolu.
W dniach 24.02.2020 – 21.05.2020 przeprowadziłam cykl pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej dla dzieci 5 i 6 letnich z grup „Słoneczka”:
 Wycieczka – poszukiwanie źródeł dym,
 „Co i dlaczego dymi?”,
 „Jak się czuję kiedy dymi papieros?”,
 „Co się dzieje kiedy ludzie palą papierosy?”,
 „Jak unikać dymu papierosowego?”.
Realizując zajęcia dzieci obserwowały źródła dymu podczas wycieczki, następnie przelały swoje spostrzeżenia na papier wykonując plakaty dotyczące źródeł dymu według własnych pomysłów i wiedzy. Oglądały i omawiały z nauczycielem prezentację multimedialną zwiększającą wiedzę w zakresie zlokalizowania różnych źródeł dymów, ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania. Dzieci ozdabiały także postać Dinka, samodzielnie projektowały zawieszki „Strefa NIEpalenia”. Przedszkolaki uczyły się piosenki o zielonym Dinku, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem, bawiły się w zabawę w kwiaty, podczas której przy dźwiękach muzyki klasycznej pokazywały jak zachowują się kwiaty oddychające świeżym, czystym powietrzem a jak kiedy ktoś nagle wtargnął do ogrodu i zapalił papierosa (ćwiczenia oddechowe).

Efekty dla nauczyciela:

¾ zdobycie nowych doświadczeń,
¾ podniesienie umiejętności organizacyjnych,
¾ nawiązanie współpracy z instytucją zewnętrzną.

Efekty dla przedszkola:

¾ poszerzenie oferty edukacyjnej,
¾ wzbogacenie bazy przedszkola,
¾ podniesienie jakości pracy przedszkola,
¾ promocja przedszkola,
¾ nawiązanie współpracy z instytucjami.

Efekty dla dzieci i rodziców:
 zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
 zwiększenie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego,
 wzrosła kompetencja dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy.
Koordynator akcji charytatywnej.
W styczniu 2022 r. nasze przedszkole włączyło się w 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego byłam koordynatorem. Celem był zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego i leczenie wzroku dla dzieci.
Zainicjowałam współpracę ze sztabem łowickim WOŚP. Uzyskałam zgodę na sztabową puszkę stacjonarną i pozyskałam plakaty, serduszka WOŚP. Zorganizowałam kiermasz, w który włączyły się wszystkie grupy z wychowawcami. Wszystkie dzieci z pomocą nauczycieli wykonały przepiękne prace plastyczne. Galeria prac zorganizowałam na przedszkolnym holu. Rodzice mogli obejrzeć galerię i wrzucić darowiznę na WOŚP do puszki. Za każdą darowiznę można było odebrać pracę swojego dziecka i dostać serduszko.
Został zorganizowany również Koncert Noworoczny, gdzie wszystkie grupy zaprezentowały swoje talenty wokalno - taneczne wprowadzając zebranych w magiczny nastrój.
Zebraliśmy wspólnie 698,76zł. z których rozliczyłam się ze sztabem łowickim WOŚP.
Udział w akcjach dał mi ogromną satysfakcję, że udało się wspólnie z dziećmi i ich rodzicami nieść pomoc potrzebującym.

Efekty dla nauczyciela:

¾ zebranie nowych doświadczeń,
¾ satysfakcja z pomocy innym.

Efekty dla przedszkola:

¾ zachęcenie dzieci do dzielenia się z innymi,
¾ pomoc osobom potrzebującym,

Efekty dla dzieci:

¾ rozwijanie postaw prospołecznych wśród dzieci,
¾ rozwijanie kreatywności u dzieci,
¾ oswajanie przedszkolaków z różnymi akcjami i zbiórkami charytatywnymi.

Opracowała:

Agnieszka K.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.