X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48809
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Paulina Pawlik
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oporowie, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oporowie
Posiadane kwalifikacje: wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika wieku dziecięcego, logopedia z emisją głosu, oligofrenopedagogika
Status zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Czas trwania stażu: 02.09.2019 r. – 31.05.2022 r.
Opiekun stażu: mgr Ewa Pawlak

Pracę w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Oporowie im. Jana Pawła II rozpoczęłam w 2014 roku w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego. Od września 2015 roku prowadzę zajęcia logopedyczne, natomiast zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi zaczęłam prowadzić od września 2020 roku. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24.08.2015 r.
2 września 2019 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Moim opiekunem została Pani mgr Ewa Pawlak, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego opracowałam zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami. Skonsultowałam go wraz z moim opiekunem, a następnie został on zatwierdzony przez Pana Dyrektora szkoły. Realizację planu ukończyłam 31 maja 2022 roku.

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu – mgr Ewą Pawlak. Wspólnie ustalone zostały zasady współpracy, które zawarto w sporządzonym kontrakcie. Następnym krokiem było stworzenie planu rozwoju zawodowego, wspólne sprawdzanie poprawności wykonanego zadania oraz omawianie poszczególnych treści w nim zawartych.
Obserwowałam lekcje prowadzone przez mojego opiekuna, zwracając szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu w trakcie lekcji, rodzaj stosowanych metod pracy
z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Każda obserwacja kończyła się wspólnymi konsultacjami, które służyły analizie słabych i mocnych stron przeprowadzanych zajęć. Pozwoliło mi to wyciągać wnioski do dalszej pracy.
Na bieżąco konsultowałam się i prowadziłam indywidualne rozmowy z opiekunem stażu, w czasie których rozwiązywane były aktualne problemy. Opiekun stażu służył mi cennymi wskazówkami, dzięki czemu doskonaliłam warsztat pracy. Wszystkie działania związane ze współpracą pomiędzy mną, a opiekunem stażu miały charakter motywujący do dalszej pracy. Cenne uwagi i spostrzeżenia motywowały mnie do wzmożonej pracy
i doskonalenia swoich umiejętności pedagogicznych. Rozmowy i spotkania umożliwiły mi wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat pracy z dziećmi. Pani Ewa była też dla mnie oparciem w trudnych chwilach.
2. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej.
Przez cały okres stażu systematycznie podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe celem doskonalenia procesu dydaktycznego. Tematykę warsztatów, szkoleń, kursów, seminariów szukałam i wybierałam pod kątem przydatności i atrakcyjności. W trakcie trwania stażu ukończyłam:
a) trzy-semestralne studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki (30.06.2020 r.)
b) kursy:
- Pierwsza pomoc 19.08.2019 r.
c) szkolenia:
- Kompetencje kluczowe nauczycieli 17.04.2019 r.
- Rodzic w Internecie 26-27.08.2019 r.
- Dyscyplina w klasie i w grupie wychowawczej 15.10.2020 r.
- Dzieci środka – jak stymulować ich rozwój i motywować do pracy 15.12.2020 r.
- Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży 22.01.2021 r.
- Wspieranie rozwoju społecznego w czasach pandemii 12.02.2021 r.
- Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności o różnych możliwościach i preferencjach? 23.02. 2021 r.
- Rozwijanie teorii umysły 26.02.2021 r.
- Praca z dzieckiem nieśmiałym 19.03.2021 r.
- O seplenieniu słów kilka 22.03.2021 r.
- Jak prowadzić zdalnie zajęcia z gimnastyki dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym 07.04.2021 r.
- Technologie w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 08.04.2021 r.
- Praca nad normami społecznymi 16.04.2021 r.
- Rozwijanie umiejętności społecznych 23.04.2021 r.
- Podstawy pracy głosem w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym, czyli jak mówić, żeby nasi uczniowie nie przysypiali 19.05.2021 r.
- Jak przetrwać powrót do szkoły 21.05.2021 r.
- Nasilające się problemy, zaburzenia psychiczno – somatyczne i depresyjne spowodowane epidemią i zdalnym nauczaniem 14.06.2021 r.
- Awans zawodowy. Przygotowanie prawne 29.03.2022 r.
- Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – zakończenie stażu 07.04.2022 r.
- Orzeczenia i opinie z PPP – trafna diagnoza i tworzenie dokumentacji 22.04.2022 r.
Przez cały okres stażu doskonaliłam swój warsztat pracy nauczyciela oraz metody pracy pedagogicznej. Zbudowałam bazę materiałów dydaktycznych, gromadziłam literaturę fachową, płyty CD. Tworzyłam własne materiały i pomoce dydaktyczne, m.in. do rozwijania percepcji słuchowej, wzrokowej, do nauki czytania, do nabywania umiejętności matematycznych.
Moją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poszerzały liczne pozycje książkowe. Na szczególną uwagę zasługują:
- Z. Bogdanowicz „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli”,
- J. Białobrzeska „Zostań nawiedzoną nauczycielką, czyli uczyć, żeby nauczyć”,
- A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.
Wymienione pozycje książkowe przyczyniły się do wzbogacenia mojej wiedzy na temat pracy z dziećmi. Zawierają one wiele wskazówek i praktycznych ćwiczeń, które wykorzystuję podczas pracy z dziećmi.
W swojej pracy wykorzystywałam również tablicę interaktywną, która niejednokrotnie wzbogacała i urozmaicała moje zajęcia dydaktyczne. Dzięki niej mogłam w łatwy i szybki sposób korzystać z ciekawych i przydatnych stron internetowych takich jak np.: www.przedszkola.edu.pl, www.edux.pl, www.domowyprzedszkolak.pl. Gdy wybuchła pandemia COVID-19 nieodzownym narzędziem mojej pracy stał się komputer oraz internet. Dzięki tym dwóm narzędziom mogłam kontynuować nauczanie. Początkowo wykorzystywałam w swojej pracy komunikator Messenger oraz pocztę elektroniczą.
W późniejszym czasie przeszłam na nauczanie zdalne pracując na platformie edukacyjnej Teams.
Dzięki wszystkim wyżej wymienionym działaniom wzbogaciłam swoją wiedzę
i doświadczenie, rozwinęłam umiejętności oraz poszerzyłam możliwości zawodowe. Zdobytą wiedzę podczas szkoleń i kursów wykorzystałam podczas zajęć z dziećmi i spotkań
z rodzicami. Wszystkie przedsięwzięcia wzbogaciły mój warsztat pracy i wpłynęły na jakość pracy przedszkola.
3. Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań szkoły.
W trakcie trwania stażu współpracowałam ze wszystkimi organami przedszkola, tj. Dyrektorem, Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców.
Brałam czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej (w tym szkoleniowych- „Jak efektownie wykorzystywać tablicę multimedialną na platformie edukacyjnej Teams?”, „Kompetencje kluczowe nauczycieli”, „Inormacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązujaca w roku szkolnym 2021/2022”). Podczas zebrań Rady omawiane i poddawane dyskusji były kwestie dotyczące pracy dydaktyczno – wychowawczej, dzięki którym miałam okazję zdobyć od nauczycieli z większym doświadczeniem zawodowym, cenne wskazówki dotyczące organizacji pracy własnej.
W czerwcu 2021 r. sporządziłam protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej, na którym omawiane były raporty z diagnoz z poszczególnych przedmiotów, a następnie rozdysponowane zostały godziny zajęć wspomagających, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.
Na zebraniach Rady Pedagogicznej, wspólnie z koleżankami, zatwierdzałyśmy plan organizacyjny na każdy rok szkolny, opiniowałyśmy wybór programu nauczania wychowania przedszkolnego, dokonywałyśmy analizy wyników przeprowadzonych obserwacji i diagnoz, formułowałyśmy wnioski do dalszej pracy.
Jako członek zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej brałam udział w opracowywaniu projektu ewaluacji, czyli określeniu obszaru, pytań kluczowych, metod badawczych, harmonogramu ewaluacji oraz sposobu wykorzystania wyników.
Aktywnie działałam jako członek, w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opracowywałam we współpracy z pedagogiem Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, raz w roku szkolnym dokonywałyśmy Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia, której wyniki przekazywałyśmy rodzicom na spotkaniach zespołu. Dbając o potrzeby wychowanków, konsultowałam z pedagogiem, przypadki dzieci wykazujących trudności w codziennym funkcjonowaniu w grupie. Wymieniałyśmy poczynione spostrzeżenia w celu określenia indywidualnych potrzeb dziecka oraz opracowywałyśmy indywidulne plany pracy mające na celu wspomaganie rozwoju i poprawę zachowania.
Konsultacje ze specjalistami oraz nauczycielami pracującymi w przedszkolu oraz szkole stanowiły dla mnie źródło cennych rad i wskazówek, które pomogły mi w efektywnej organizacji pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych, wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizowałam zadania wynikające z obowiązków i zamierzeń przedszkola. Podnosiłam jakość pracy przedszkola poprzez wysoki poziom pracy zespołowej nauczycieli. Odnosiłam pozytywne rezultaty współpracy ze specjalistami, szybkie i efektowne rozwiązywanie problemów wychowawczych. Poszerzyłam wiedzę związaną z zagadnieniami statutowymi przedszkola oraz szkoły. Opracowałam dokumenty służące podniesieniu jakości pracy przedszkola i szkoły. Aktywnie uczestniczyłam w realizacji różnorodnych zadań przedszkola. Wspierałam innych nauczycieli poprzez prezentowanie skutecznych metod pracy oraz opracowanych dokumentów.
4. Organizacja uroczystości szkolnych oraz wycieczek.
W ramach organizacji uroczystości szkolnych przygotowałam razem
z wychowankami inscenizacje: dzień Babci i Dziadka (2019/2020, 2020/2021) pasowanie na przedszkolaka (2019/2020), jasełka (2019/2020, 2020/2021), dzień rodziny (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), bezpieczne przedszkole (2020/2021). Zorganizowałam uroczyste ślubowanie uczniów klasy 1 (2021/2022). Z wybranymi uczniami z całej szkoły zorganizowaliśmy obchody upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości (2021/2022). Opracowywałam scenariusze uroczystości oraz zachęcałam dzieci do aktywnego udziału w imprezach przedszkolnych oraz szkolnych. Uczestniczyłam w przygotowywaniach dekoracji na występy, które zawsze były przemyślane, adekwatne do treści i nawiązujące do przedstawianej tematyki. Wszystkie inscenizacje były dokumentowane za pomocą zdjęć lub filmów oraz zamieszczane na profilu przedszkola i szkoły na stronie Facebooka.
Wraz z dziećmi i innymi nauczycielami organizowałam zbiórki korków i makulatury, karmy oraz niezbędnych akcesoriów dla podopiecznych schroniska „Cztery Łapy” w Żychlinie. Udało się zorganizować na terenie przedszkola bale karnawałowe, udział w VII Biegu dla Niepodległej, udział w akcji cała Polska śpiewa hymn. Zorganizowałam także spotkanie
z podopiecznymi schroniska „Cztery Łapy” w Żychlinie. Przygotowałam występ dzieci na Dożynkach Gminnych w 2021 roku. Prowadziłam uroczystość poświęcenia nowego sztandaru szkoły.
Wycieczki są formą zajęć zorganizowanych i zaplanowanych, przyczyniają się do kształtowania odpowiednich postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym oraz przybliżają dzieciom środowisko lokalne. Realizując powyższe zadania organizowałam następujące wycieczki autokarowe oraz wyjścia w okolicy przedszkola:
- wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego „Maciejówka” (2019/2020); celem wycieczki było przybliżenie dzieciom warunków życia na wsi, umożliwienie kontaktu ze zwierzętami hodowlanymi, uzmysłowienie dzieciom pozytywnego wpływu żywności ekologicznej na zdrowie człowieka.
- wyjazd do Ceramilandii (2019/2020); celem wycieczki było zwiedzenie zakładu,
w którym produkuje się przedmioty z ceramiki. Na początku uczniowie zwiedzili wystawę ceramiki, gdzie podziwiali ekspozycję pięknych produktów zakładu ceramicznego, następnie sami dekorowali wytwory ceramiczne.
- wyjazd do Happy Parku (2019/2020); celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni, a także integracja dzieci.
- wyjazd do Zakątka Odkrywców (2019/2020); celem wycieczki były warsztaty mydlane. Każdy uczestnik wycieczki własnoręcznie wykonał pachnące, pamiątkowe mydełko, które na koniec wycieczki zabrał do domu.
- wyjazdy do Kutnowskiego Domu Kultury na spektakle teatralne w wykonaniu grupy
z Krakowa (2019/2020); celem wycieczki było między innymi rozbudzanie zainteresowania kulturą oraz wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji. Poznanie zasad prawidłowego zachowania się w Teatrze.
- wyjście do Muzeum Zamku w Oporowie (2020/2021); celem wyjścia było kształtowanie
u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich "małą ojczyzną" poprzez poznanie historii, kultury, tradycji i zwyczajów oraz przyrody.
- wyjazd do Sadów Klemensa (2020/2021); celem wycieczki była przede wszystkim dobra zabawa, ale również poznanie roli przyrody w życiu człowieka oraz jej ochrona przed szkodliwymi czynnikami.
- wycieczka do kopalni soli w Kłodawie oraz na termy w Uniejowie (2021/20220); celem wycieczki było zapoznanie się z historią kopalni soli w Kłodawie i procesem wydobycia soli oraz pracą górników. Zajęcia relaksacyjne na basenie termalnym, pobyt w komorze solnej, spacer po Uniejowie.
- wyjazd do Aquaparku w Kutnie (2021/2022); celem wyjazdu było kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi, systematyczności i pracowitości.
- wycieczka do kina KDK na film animowany pt. „Nasze magiczne Encanto” (2021/2022); celem wyjazdu było kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, zapoznanie uczniów z aktualnym repertuarem kinowym adekwatnym do ich wieku, integracja grupy.
- wycieczka do Torunia (2021/2022); celem wycieczki była wizyta w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”, wizyta w Planetarium i obejrzenie jednego z filmu dostępnego z aktualnego repertuaru, wizyta w Muzeum Żywego piernika – poznanie wszelkich rytuałów wypiekania pierników.
- wycieczka do Mandorii (2021/2022); celem wyjazdu była wspaniała zabawa w parku rozrywki, rekreacja i integracja grup.
- spacery do pobliskiego parku (okres stażu) obserwacje przyrodnicze, celem wyjść było dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od pory roku.
Organizując wszystkie te wycieczki oraz wyjścia budowałam i podtrzymywałam tradycje przedszkolne i szkolne promowałam przedszkole i szkołę w środowisku lokalnym, rozwijałam pomysłowości oraz zdolności aktorskie u dzieci, rozbudzałam wśród dzieci zainteresowania własnym regionem.
W związku z panującą pandemią COVID – 19 i tym samym ograniczeniem możliwości wyjazdowych uczniów postanowiłam realizować dwa razy w miesiącu w roku szkolnym 2020/2021 zagadnienia dotyczące obchodów nietypowych świąt. Udało mi się zrealizować następujące obchody:
- światowy dzień zwierząt; uświadomienie dzieciom, że zwierzęta, które z nami mieszkają
i które są obok nas, również mają swoje prawa,
- dzień drzewa; wykonanie wspólnego drzewa z prac plastycznych dzieci z całego przedszkola,
- dzień kundelka; poznanie różnych ras psów, śpiewanie piosenek o pieskach,
- międzynarodowy dzień postaci z bajek; integrowanie grupy, pokaz mody, wspólne zabawy,
- dzień kredki; wykonanie zakładki do książki w kształcie kredki, zabawy matematyczne
z kredkami,
- dzień wody; rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za zasoby wody pitnej, zabawy umysłowe - zagadki, zabawy muzyczno - ruchowe i badawcze,
- międzynarodowy dzień Kubusia Puchatka; fotobudka z pluszową głową maskotki Kubusia Puchatka,
- światowy dzień kota; poznanie kocich zwyczajów, zabawy logopedyczne i ruchowe,
- dzień dinozaura; prezentacja multimedialna, wykonanie szkieletu dinozaura z mieszadełek do kawy.
W roku szkolnym 2020/2021 byłam współzałożycielem profilu przedszkola na stronie internetowej Facebooka. Zamieszczałam tam ważne informacje dla rodziców, zdjęcia i filmiki z akademii przedszkolnych, wycieczek i wyjść, ale także z dnia codziennego. Przez cały okres stażu działałam na komunikatorze Messenger. Rozmawiałam z rodzicami, przekazywałam istotne komunikaty. Szybki przepływ informacji bardzo ułatwił nam współpracę na przestrzeni kilku lat.

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

1. Poznanie sytuacji wychowanków.
Od diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci, poznania środowiska w którym funkcjonują oraz zasobów rodziny, zależy zakres i rodzaj udzielanego dziecku wsparcia. W okresie stażu, dokonywałam systematycznej obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie przedszkolnej
i szkolnej. Odbywało się to podczas zajęć dydaktycznych, zabaw swobodnych, wycieczek
i wyjść. Informacje o dzieciach otrzymywałam również podczas indywidualnych rozmów
z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka oraz relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. Konsultowałam indywidualne przypadki uczniów z innymi doświadczonymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym. Opracowałam arkusze obserwacji dla dziecka 4 i 5-letniego w celu zapisywania spostrzeżeń na temat każdego wychowanka, przeprowadziłam także diagnozę gotowości szkolnej w grupie dzieci 6-letnich. W celu monitorowania postępów oraz rozpoznania ewentualnych dysharmonii rozwojowych czy zaburzeń zachowania, analizowałam karty pracy i wytwory aktywności plastycznej każdego dziecka. Na podstawie uzyskanych wyników opracowywałam, a następnie realizowałam ścieżkę indywidualnej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi bądź szczególne uzdolnionymi, stosownie do ich potrzeb.
Efektem tychże działań było wyzwolenie świadomości rodziców, że ich współdziałanie
z przedszkolem w sprawach dziecka jest ważne dla jego prawidłowego rozwoju. Zwiększyłam tym samym motywację rodziców do współpracy. Ujednoliciłam działania opiekuńczo – wychowawcze. Bardzo dobrze rozeznałam się w sytuacji rodzinnej wychowanków.
2. Prowadzenie zajęć dodatkowych.
Na początku każdego roku szkolnego diagnozowałam uczniów pod względem wad wymowy. Klasyfikowałam je według potrzeb na zajęcia grupowe bądź indywidualne. Opracowywałam dla każdego z nich indywidualny program terapii. Na zajęciach dzieci usprawniały narządy artykulacyjne (przede wszystkim język, wargi, podniebienie miękkie, żuchwę), słuch fonemowy oraz prawidłowy tor oddechowy. Ćwiczenia te miały na celu przygotowanie artykulatorów do wywołania zaburzonych głosek. Stopniowo nastąpiło przejście do wizualizacji (pokaz prawidłowego ułożenia narządów podczas artykulacji danej głoski; praca przed lustrem). Następnie przystąpowano do wywoływania zaburzonych głosek. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy polegały na utrwalaniu głosek na materiale językowym: utrwalano zaburzone głoski w sylabach, następnie w wyrazach (nagłos, wygłos, śródgłos) i wyrażeniach dwuwyrazowych. Następnie rozpoczynano utrwalanie zaburzonych głosek w zdaniach i krótkich wierszykach oraz opowiadaniach i mowie spontanicznej (nagłos, śródgłos, wygłos).
Zauważalne postępy pozwoliły dzieciom na wykonanie coraz trudniejszych ćwiczeń
i zadań zmierzających do osiągnięcia spodziewanych efektów.
Biorąc udział w zajęciach logopedycznych każde dziecko posiadało swój zeszyt logopedyczny, w którym zapisywane były ćwiczenia związane z zaburzoną głoską oraz wskazówki dla rodziców do pracy w domu.
Prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z dwiema uczennicami Szkoły Podstawowej. Przygotowując się do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków przeanalizowałam orzeczenie oraz opinię wydane dla dziewczynek z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pracowałam według zaleceń wynikających z orzeczenia oraz opinii. Przede wszystkim indywidualizowałam pracę z uczennicami, dostosowywałam wymagania i metody pracy, współpracowałam z rodzicami uczennic, rozwijałam mocne strony oraz umiejętności dziewczynek, pracowałam w oparciu o pozytywne wzmocnienia i pochwały. Starałam się zapewniać podczas zajęć życzliwą atmosferę, dbałam o to, aby w otoczeniu było jak najmniej bodźców rozpraszających.
W ramach zajęć dodatkowych przygotowywałam swoich uczniów do konkursów przedszkolnych i szkolnych takich jak: konkurs plastyczny pt. „Świąteczna bombka”, „Jesienne drzewo”, konkurs recytatorski pt. „Moje ulubione wiersze”, przegląd piosenki świątecznej, konkurs plastyczny „Jesień oczami dziecka”.
Realizowałam projekty i programy edukacyjne mające na celu zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci.
- „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”; główne cele projektu to: rozwój czytelnictwa, zintegrowanie dzieci i rodziców oraz nawiązanie współpracy między nauczycielami. Udział
w projekcie wymagał dużego zaangażowania i podjęcia przeze mnie dodatkowych działań. Stanowił atrakcyjną formę realizacji podstawy programowej - zarówno zadań przedszkola jak i osiągnięć dzieci. Jako znaczący efekt uczestnictwa w projekcie uważam możliwość współpracy z nauczycielami z całej Polski. Praca z poszczególnymi modułami projektu pozwoliła mi na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa.
- „Szkolne przygody gangów Fajniaków”; z następcami „Słodziaków” – „Fajniakami” program miał pokazać dzieciom magię natury, ucząc wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia. Historie Fajniaków oczarowywały najmłodszych i inspirowały do wspólnego działania na rzecz naszej planety.
- „Uczymy dzieci programować”; głównym zamierzeniem programu edukacyjnego, którego realizację rozpoczęłam w drugim roku stażu, jest propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Elementy programowania były przeze mnie wplatane do codziennych aktywności dydaktycznych. W ramach realizacji, proponowanych przez organizatorów programu zadań, dzieci wykonywały m.in. polecenia według instrukcji słownej lub graficznej, „odkodowywały” na macie edukacyjnej wiele przedmiotów (jeża, jabłko, flagę, dynię, serce, koronę), samodzielnie podawały innym instrukcje, jak należy poruszać się, aby dotrzeć do wyznaczonego celu. Utrwalały poznane litery i cyfry poprzez zabawę z matą edukacyjną. Dzieci podczas wielu różnorodnych aktywności doskonaliły umiejętności przeliczania, określania kierunków w przestrzeni, rozpoznawały nazwy zwierząt leśnych, współpracowały ze sobą, poznały zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz Internetu. Zajęcia
z wykorzystaniem maty edukacyjnej były zawsze przez dzieci radośnie przyjmowane i chętnie realizowane.
- „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu”; program łączył przekazywanie wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad zdrowego odżywiania, sposobu komponowania diety, wiedzy dotyczącej tego w jaki sposób mądrze robić zakupy, ale i tego jak jedzenie wpływa na nasz organizm
z praktycznymi zajęciami, dzięki którym dzieci zdobywały praktyczne umiejętności takie jak krojenie, siekanie, poznawały sprzęty kuchenne, uczyły się zasad higieny i pracy w kuchni.
- „Szkolne przygody gangu swojaków”; program edukacyjny dla klas I – III Szkół Podstawowych oraz Przedszkolaków, którego celem jest przybliżenie dzieciom różnych regionów Polski i zagrożonych gatunków zwierząt, które w nich występują.
- „Pszczoła”; głównym celem było zwrócenie uwagi na wyjątkową i istotną rolę pszczół dla całego środowiska. Dążenie do wzrostu świadomości przyrodniczej oraz aktywizacji społeczności uczniowskiej w celu stwarzania środowiska przyjaznego pszczołowatym.
- Przeprowadzenie Akcji Żonkile Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Specjalnie na potrzeby młodszych odbiorców opowiadanie pt. „Strasznie strasznie” napisał P. Beręsewicz. To niezwykle poruszająca i pełna miłości historia relacji ojca i synka, dotykająca tematu wojny w sposób przystosowany do potrzeb i możliwości młodego człowieka.
- projekt „Łąka dla owadów” – głównym celem projektu było wysianie łąki miododajnej dla pszczół, ale także i dla pozostałych owadów. Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska, bioróżnorodności oraz poszanowania życia owadów oraz innych zwierząt.
Realizacja w/w programów edukacyjnych przyczyniła się m. in. do wzrostu atrakcyjności oferty przedszkolnej i szkolnej realizacji kierunków polityki oświatowej MEIN, rozwoju kompetencji cyfrowych, matematycznych oraz czytelniczych u dzieci, podnoszenie świadomości ekologicznych wśród dzieci i rodziców, nawiązanie współpracy z nauczycielami z całego kraju, wzbogacenie swojego warsztatu, dzięki licznym pomocą od wydawnictw.
3. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów.
Dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym zarówno aktywność, jak
i kontakt społeczny stanowią podstawowe warunki zaspokojenia prawie wszystkich potrzeb rozwojowych. W celu ukierunkowania aktywności dzieci na konkretne działania, zapoznałam się z koncepcjami psychologicznymi na temat potrzeb rozwojowych - hierarchią potrzeb
A. Maslowa oraz podstawowymi potrzebami dziecka według J. Young`a.
Organizując zajęcia dydaktyczne, zwracałam szczególną uwagę na następujące potrzeby rozwojowe dzieci: potrzebę bezpieczeństwa, potrzeby fizjologiczne, potrzebę kontaktu z innymi - przynależności, potrzebę poczucia wartości i tradycji czy potrzebę posiadania. Podczas codziennej pracy umożliwiałam dzieciom zaspokojenie wszystkich potrzeb, w celu ich prawidłowego rozwoju. Dostosowywałam metody i formy pracy do możliwości psychofizycznych uczniów, w procesie dydaktycznym angażowałam do pracy każdego wychowanka. Ponadto przez cały okres stażu współpracowałam z nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym, opierałam się na opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Poszerzałam swoją wiedzę w tym zakresie poprzez udział w wyżej wymienionych szkoleniach.
Dzięki podjęciu tych działań umiejętnie rozpoznawałam potrzeby rozwojowe, zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz wspierałam ich rozwój. Organizowałam zajęcia
w pełni uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci, stosowałam także indywidualizację
w codziennej pracy.

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

1. Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia.
W pracy z dziećmi stosowałam różnorodne metody aktywizujące, dostosowując je do potrzeb i możliwości swoich wychowanków. Przedstawiam najczęściej wykorzystywane przeze mnie metody:
- metodę projektu, którą wykorzystałam w celu kształtowania u dzieci samodzielnego, twórczego myślenia w poszukiwaniu materiałów oraz rozwiązywaniu problemów. Praca dzieci podczas realizacji projektów przebiegała pod moim nadzorem. Ta metoda pozwoliła na zaangażowanie i współdziałanie dzieci podczas różnorodnych zajęć oraz aktywną pomoc ze strony rodziców;
- metodę burzy mózgów, która pozwoliła na gromadzenie w krótkim czasie dużej liczby pomysłów, rozwiązań, wykorzystałam ją do: ustalania zakresu zdobytej wiedzy przez dzieci, znalezienia najlepszego rozwiązania w zagadnieniach, problematyce zajęć, aktywizacji całej grupy;
- dramę, dzięki której przekazywałam dzieciom wartości, sposoby okazywania emocji, komunikacji, radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych, angażując do tego mowę, gest
i mimikę;
- metodę ruchu rozwijającego W. Sherbone, która stwarzała dzieciom okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, rozwoju sprawności, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywania
z nimi bliskiego kontaktu. Niektóre dzieci dzięki tym ćwiczeniom stały się bardziej aktywne, twórcze, przejawiały większą inicjatywę;
- metodę aktywnego słuchania muzyki wg. B. Strauss, dzięki prostym zabawom ruchowym do utworów muzycznych zapoznawałam dzieci z muzyką klasyczną;
- pedagogikę zabawy – Klanza, wykorzystałam w celu nawiązania relacji społecznych, odpowiedniej komunikacji w grupie, przełamania lęku oraz wyrazu ekspresji ruchowej, poprzez dobrowolny udział w zajęciach;
- dziecięcą matematykę E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, poprzez stosowanie tej metody w swojej pracy rozwijałam u dzieci umiejętność uczenia się matematyki poprzez wypełnienie zajęć ciekawymi zadaniami, zabawami i grami matematycznymi
z uwzględnieniem stopniowania trudności.
- nauka gry na dzwonkach, podczas lekcji muzyki, zapoznając dzieci z instrumentem jakim są dzwonki zauważyłam dużą skale zainteresowania ze strony uczniów. Postanowiłam więc aktywnie włączyć dzieci w próbę nauki gry na dzwonkach 15 tonowych. Okazało się, że dzieci były bardzo chętne do nauki, a gra przychodziła im z łatwością.
- doświadczenia, wykorzystywane przeze mnie najczęściej na lekcjach przyrody np. zapoznając uczniów z trzema stanami skupienia wody.
Kreowałam pozytywny wizerunek przedszkola pod względem atrakcyjności stosowanych metod pracy, wspomagałam wszechstronny rozwój dzieci. Zdobyłam wiedzę
i umiejętności w organizacji oraz prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy. Umiejętnie angażowałam w pracę całą grupę. Zdobyłam nowe doświadczenie w pracy
z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Wzbogaciłam warsztat pracy poprzez uzupełnienie go nowymi pomocami dydaktycznymi, także takimi z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących, które samodzielnie zbierałam oraz przygotowywałam. Były to m.in. karty dydaktyczne, napisy do globalnego czytania, rebusy, historyjki obrazkowe, puzzle, kolorowanki, zdjęcia czy karty pracy. Powiększyłam własną bazę audio o płyty CD oraz nagrania w formacie mp3 z piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przez okres stażu czytałam miesięcznik „Bliżej Przedszkola”, z którego czerpałam wiele inspiracji, wykorzystując je podczas przygotowywania się do zajęć. Przyczyniło się to do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy. Za zgodą dyrekcji przedszkola współplanowałam zakup pomocy dydaktycznych w celu poszerzenia przedszkolnej bazy dydaktycznej. Czerpałam inspiracje do pracy na forach nauczycielskich oraz należałam do grup Facebookowych poświęconych edukacji.

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

1. Diagnoza własnych umiejętności (analiza, autorefleksja).
Przeprowadzałam analizę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a jej wyniki wykorzystywałam do doskonalenia własnej pracy i pracy przedszkola oraz szkoły. Podczas zajęć obserwowałam dzieci oraz zadawałam pytania kontrolne. Stosowałam metody ewaluacyjne, dzięki którym dzieci poznały, jak w sposób wizualny, dokonać oceny za pomocą umówionego znaku. Były to m.in. buźki, kciuki, termometr, słoneczko. Działania te pozwoliły mi zaobserwować jakie formy i metody pracy najbardziej sprzyjają aktywnemu uczestniczeniu dzieci w zajęciach, przyswajania wiadomości oraz zdobywania przez nie nowych umiejętności.
Analizowałam swoje mocne i słabe strony, prowadziłam rozmowy z rodzicami na temat zmian w zachowaniu dzieci oraz przyrostu ich wiedzy i umiejętności. W ramach monitoringu
i ewaluacji własnej pracy prowadziłam dokumentację pedagogiczną, w tym arkusze obserwacji dzieci. Na podstawie analizy osiągniętych przez dzieci wyników mogłam organizować pracę
z dziećmi, które wymagały dodatkowego wsparcia. Prowadzona praca wiązała się ze ścisłą współpracą z rodzicami dzieci, w celu uzyskania pozytywnych efektów wychowawczych. Po zakończeniu prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci, a w roku szkolnym 2020/21 diagnozy gotowości szkolnej, zapraszałam rodziców na indywidualne konsultacje w celu omówienia osiągnięć dzieci oraz ustalenia wspólnych działań wychowawczych.
W październiku 2020 r. otrzymałam Nagrodę Dyrektora za wzorowe wykonywanie obowiązków, aktywne uczestnictwo w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych, promowanie właściwych postaw oraz przybliżanie wychowankom świata wartości.
Wspierałam dzieci w ich ewentualnych trudnościach oraz szczególnych uzdolnieniach. Dostosowywałam planowane zajęcia do aktualnych potrzeb i możliwości dzieci oraz doskonaliłam warsztat pracy.
2. Ewaluacja.
Dokonując ewaluacji własnej pracy moim celem było wyeliminowanie nieefektywnych metod nauczania. Ciągle doskonalić proces kształcenia jak również podejmować skuteczne działania zapobiegające niepowodzeniom uczniów. Aby móc zweryfikować swoją pracę w tym celu opracowywałam i wdrażałam narzędzia badawcze z zastosowaniem ankiet ewaluacyjnych w pracy ze swoimi uczniami i rodzicami, w celu zasięgnięcia opinii na temat własnej pracy. Stosowałam wywiad i przygotowany kwestionariusz ankiety. Poprzez analizę wyników ankiet otrzymałam informację zwrotną na temat swojej pracy. Dowiedziałam się czy mam dobre relacje z wychowankami, czy mają do mnie zaufanie, czy dobrze przygotowuję się do zajęć, czy zwracam uwagę na indywidualne predyspozycje i zgłaszane uwagi odnośnie możliwości skupienia się na zajęciach. Otrzymałam również informację dotyczącą przygotowania się do spotkań z rodzicami, czy potrafiłam udzielić odpowiedzi na nurtujące rodziców pytania
i wskazać możliwy sposób bądź działanie do ich zminimalizowania lub wyeliminowania.
Dokonując ewaluacji własnej pracy brałam pod uwagę wyżej wymienione aspekty jak również relacje ze wszystkimi pracownikami szkoły. Uważam ten fakt za bardzo ważny czynnik w pracy z uczniami ze specyficznym problemami edukacyjnymi.
Efektem tego działania było opracowanie narzędzi ewaluacji, określenie mocnych
i słabych stron mojej pracy oraz wzbogacenie warsztatu pracy.
Na bieżąco rozwiązywałam problemy edukacyjno - wychowawcze, opracowywałam optymalne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych oraz ustalałam indywidualne wskazówki do pracy z uczniami. Analizowałam wyniki nauczania i wyciągałam wnioski do dalej pracy. Dostosowywałam zadania przydzielane do indywidualnych predyspozycji
i możliwości uczniów. Sprawdzałam osiągnięcia, kontrolując jednocześnie ich postępy. Systematycznie uzupełniałam teczkę samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych. Starałam się stwarzać sytuacje umożliwiające uczniom uczenie się poprzez modyfikację procesu uczenia. Współpracowałam z innymi nauczycielami i chętnie dzieliłam się z nimi doświadczeniami. Stosowałam metody i formy pracy zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów. Doskonaliłam własne umiejętności i zdobywałam wiadomości poprzez samokształcenie.
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły. Dokonywałam analizy z przeprowadzonych zajęć. Omawiałam wyżej wymienione zajęcia. Wymieniałam doświadczenia z nauczycielami. Oceniałam słabe i mocne strony mojej pracy z uczniami podczas pracy na lekcji. Do wszelkiej analizy i podniesienia efektów, gromadziłam prace uczniów.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora.
W celu doskonalenia własnego warsztatu pracy, obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania przez niego czasu w trakcie zajęć i indywidualizację procesu nauczania, z uwzględnieniem dzieci
o specjalnych potrzebach rozwojowych, rodzaj stosowanych metod pracy oraz różnorodność wykorzystania środków dydaktycznych.
Tematyka obserwowanych zajęć: „Co to jest wytrwałość?” (09.2019 r.), „Koledzy i koleżanki” (11.2019 r.), „Pomocna dłoń. Lektura" (01.2020 r.), „Nasza rodzina” (03.2020 r.), „Prezenter telewizyjny” (05.2020 r.), „Mistrz kaligrafii” (10.2020 r.), „Święta w Bullerbyn” (12.2020 r.) – nauczanie zdalne, „Pradawna Polska” (02.2021 r.), „Giełda pomysłów” (04.2021 r.) – nauczanie zdalne, „Czym na wakacje?” (06.2021 r.), „W mieście (09.2021 r.), „Leśne śpiochy” (10.2021 r.), „Niespodzianki na co dzień” (11.2021 r.), „Zabawy z babcią i dziadkiem” (01.2022 r.), „Oznaki wiosny” (03.2022 r.).
Realizując założone zadania, prowadziłam i analizowałam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Zajęcia te były szczegółowo omawiane oraz dokonywałam ich ewaluacji. Dyskutowałyśmy o sukcesach, jak również o napotykanych przeze mnie trudnościach. Opiekun stażu służył mi cennymi wskazówkami, dzięki którym doskonaliłam swój warsztat pracy.
Tematyka prowadzonych przeze mnie zajęć: „Czas na zbieranie warzyw” (10.2019 r.), „Dzień pełen kolorowych niespodzianek” (12.2019 r.), „W zegarze mieszka czas” (02.2020 r.), „Gdyby lasu nie było...” (04.2020 r.), „Każdy chce mieć przyjaciela” (06.2020 r.), „Sposób na jesienną nudę” (09.2020 r.), „Warszawa – stolica Polski” (11.2020 r.), „Babcia i Dziadek zawsze pomogą!” (01.2021 r.), „Kiedy na Ziemi żyły dinozaury?” (03.2021 r.), „Kto buduje dom?” (05.2021 r.). Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała (09.2021 r.), H. Bechlerowa „Parasole”. Układanie wyrazów z sylab i ich czytanie (11.2021 r.), Wykonanie laurki dla Babci i Dziadka (01.2022 r.), Co robi ogrodnik wiosną? Poznajemy wiosenne kwiaty (03.2022 r.), Zabawy z mocowaniem kształtujące siłę rąk i obręcz barkową (05.2022 r.).
Oprócz zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu, prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora szkoły. Tematyka zajęć: „Do czego mogą służyć urządzenia elektryczne?”
(11.2019 r.), „Dlaczego dinozaury wyginęły?” (03.2020 r.), „Zdrowie na talerzu” (10.2020 r.), „Spotkanie z mistrzem Mateo” (02.2021 r.), „Rozwiązywanie zadań na konkretach i zbiorach zastępczych, utrwalenie zapisu odejmowania” (10.2021 r.), „Wzbogacanie słownictwa związanego z teatrem. Wypowiedzi na temat wyglądu teatru – na podstawie ilustracji
i własnych doświadczeń. Poznawanie i nazywanie różnych rodzajów lalek teatralnych, określanie ich cech” (04.2022 r.).
Do kolejnych działań zaliczam zajęcia otwarte dla nauczycieli: w ramach realizacji programu edukacyjnego „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” – lekcja 4: W białej krainie – ostrożnie z cukrem i solą (12.2021 r.). W ramach realizacji Akcji Żonkile Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, realizacja scenariusza lekcji z opowiadaniem P. Beręsewicza pt. „Strasznie strasznie”. Rozmowa o emocjach (04.2022 r.).
Zajęcia otwarte dla rodziców odbywały się podczas edukacji zdalnej i obejmowały następujące tematy: „Przygotowania do świąt” (12.2021 r.), „Pora ubierać choinkę” (12.2021 r.), „Worek prezentów” (12.2021 r.), „Na wigilijnym stole” (12.2021 r.).
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym oraz metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Wspólnie z obserwującymi dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy dzieci, a także ich aktywność
i reakcje. Wymiana spostrzeżeń z obserwatorami okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia. Szerzyłam dobre praktyki zawodowe. Wskazywałam skuteczne rozwiązania metodyczne. Wzbogacałam warsztat pracy
i doświadczenie zawodowe.
2. Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja.
W okresie stażu jak i całej mojej pracy zawodowej wysoko ceniłam sobie możliwość współpracy z innymi nauczycielami. Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą jest cenną umiejętnością nauczyciela pozytywnie wpływającą zarówno na jakość pracy szkoły, ale przede wszystkim atmosferę w pracy i kontakty interpersonalne w gronie pedagogicznym.
W atmosferze sprzyjającej wymianie poglądów i wniosków pracuje się lepiej. Często rodzą się nowe, ciekawe pomysły wykorzystywane potem w pracy z uczniami. Dlatego też starałam się w mojej pracy wykazywać otwartą postawę i zarówno uczyć się od koleżanek i kolegów jak
i przekazywać innym moje umiejętności, pomysły i doświadczenia. Moje umiejętności
i wiedza, którymi mogłam dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, kursach, webinariach. Dzieliłam się swoimi zasobami z innymi nauczycielami, przekazując im opracowane scenariusze z zajęć i uroczystości, materiały ze szkoleń i kursów, pomysły na ciekawe zabawy czy nowe piosenki. Chętnie podejmowałam dodatkowe działania przy współpracy z koleżankami.
Dzieliłam się swoją wiedzą, podczas rozmów i spotkań w zespole do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Było to cenne doświadczenie, gdyż podczas spotkań zbierałam informację i zapoznawałam się z dokumentacją, opiniami i orzeczeniami uczniów. Udzielałam pomocy w opracowywaniu IPET-ów, arkuszy wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania. Spotykałam się z wychowawcą, pedagogiem i rodzicem ucznia objętego pomocą. Dogłębnie umawiana była sylwetka ucznia na różnych płaszczyznach. Dzięki temu bardziej efektywne było wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, dostosowanie sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych, oraz podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy. Opublikowałam w Internecie, na portalu edukacja.edux.pl, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Od przyszłego roku szkolnego 2021/2022 stronę przedszkola na FB, której jestem administratorem będzie prowadziła w moim zastępstwie koleżanka. W związku z tym przeprowadziłam indywidualne szkolenie z zakresu i jej obsługi. Pokazałam w jaki sposób zamieszczać artykuły, filmy, zdjęcia, pliki multimedialne, prezentacje. Udzieliłam wsparcia
i wyraziłam chęć pomocy, przy zamieszczaniu pierwszych publikacji na stronie.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wywarło niewątpliwie duży wpływ na mój rozwój osobisty. Dzięki rozmowom z innymi nauczycielami i rozmowom w zespole, odświeżyłam, poprawiłam posiadane kwalifikacje i nabyłam nowe kompetencje. Uczyłam się umiejętności otwartego komunikowania, prowadzenia dialogu i rozwiązywania problemów wychowawczych. Zacieśniłam współpracę między kadrą pedagogiczną.

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca z rodzicami.
W ciągu stażu starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych i świetlicowych, przerwach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach czy też imprezach szkolnych. W poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, wychowawcami, pedagogiem. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród uczniów rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi. Starałam się bieżące nieporozumienia między uczniami rozwiązywać samodzielnie. Wielokrotnie przeprowadzałam pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Stale współpracowałam z wychowawcami i innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym rozwiązując trudności wychowawcze i dydaktyczne nie tylko moich wychowanków. Spotykałam się z rodzicami uczniów na indywidualnych konsultacjach podczas godzin konsultacyjnych i wywiadówkach.
Z myślą o uczniach wywodzących się z grupy społecznego ryzyka – zagrożonych patologią, z rodzin dysfunkcyjnych czy borykających się z trudnościami finansowymi mającymi wpływ na funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej, środowisku szkolnym realizowałam dodatkowe zajęcia w oparciu o autorski program profilaktyczny „Daj sobie szansę”. Jego głównymi celami było zwrócenie uwagi na umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów. Duży nacisk kładłam na umiejętność dobrej komunikacji, która jest niezbędna do budowania prawidłowych relacji między ludźmi. Propozycje zajęć były treningiem, pomocą w zrozumieniu reguł rządzących „światem zewnętrznym” oraz zachętą do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego.
Jako wychowawca przedszkola oraz klasy 1 przeprowadzałam indywidualne rozmowy z uczniami. Dzięki rozmowom starałam się przeprowadzić diagnozę potrzeb, oczekiwań
i zainteresowań wychowanków oraz ich sytuacji rodzinnej. Na bieżąco kontaktowałam się
z rodzicami uczniów. Kontakty te miały charakter rozmów indywidualnych. Informowałam rodziców o problemach w zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych niepokojących sygnałach, jak również o pozytywnych zachowaniach lub w postępach i poprawie
w zachowaniu dziecka. Zgodnie z przyjętym harmonogramem przeprowadzałam zebrania
z rodzicami. Angażowałam rodziców w życie klasy, rodzice chętnie udzielali pomocy
w organizowaniu uroczystości klasowych, stanowili dodatkową pomoc podczas wycieczek. Konsultowałam się również z innymi nauczycielami, pedagogiem szkoły w kwestiach wychowawczych uczniów. Analizowałam z pedagogiem opinie z poradni. Obserwowałam uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
Dzięki tymże działaniom nawiązałam pozytywne relacje nauczyciel – rodzic. Zwiększyłam motywację rodziców do współdziałania na rzecz przedszkola oraz szkoły. Wzmacniłam korzystny obraz pracy przedszkola i szkoły poprzez pokazywanie różnych płaszczyzn ich działania.
2. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola i szkoły.
W okresie stażu współpracowałam z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz organizowałam lub brałam czynny udział w działaniach promujących przedszkole
w środowisku lokalnym. Były to już wspomniane wcześniej uroczystości okolicznościowe oraz współpraca z następującymi instytucjami:
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kutnie - informowałam rodziców o możliwości skorzystania z pomocy w Poradni. Skierowałam jedno dziecko na indywidualne konsultacje do Poradni, w celu zdiagnozowania przyczyn niepokojących zachowań. Realizowałam również zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opiniach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- Urzędem Gminy w Oporowie - współorganizowałam występy uczniów na dożynkach gminnych w roku 2021 oraz organizowałam zabawy sportowe dla dzieci biorących udział
w wyżej wymienionym wydarzeniu.
- Gminną Biblioteką w Oporowie - cykliczny udział w zajęciach bibliotecznych rozwijających zainteresowania czytelnicze dzieci. Dzieci poznawały zasady wypożyczania książek, założenia karty bibliotecznej oraz zobaczyły ciekawe wystawy i ekspozycje, które poszerzyły ich wiedzę ogólną.
- Schroniskiem 4 Łapy w Żychlinie – przeprowadziłam zbiórkę karmy oraz niezbędnych akcesoriów dla podopiecznych schroniska.
Wypełniałam statutowe zadania przedszkola oraz szkoły w zakresie wspomagania dzieci z trudnościami. Integrowałam dzieci ze społecznością lokalną. Promowałam przedszkole i szkołę w środowisku lokalnym. Podniosłam poziom edukacji zdrowotnej dzieci. Zdobyłam umiejętności współpracy z innymi organizacjami. Wzbogaciłam warsztat pracy.
3. Ochrona przed zagrożeniami cywilizacyjnymi i naturalnymi.
Poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach poświęconych problemom współczesnego świata zdobyłam wiedzę, którą mogłam wykorzystać w mojej pracy z uczniami. Na lekcjach poruszałam tematy dotyczące współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych. Wdrażałam wychowanków do proszenia o pomoc i radzeniu sobie
w sytuacjach trudnych oraz nowych. Kształtowałam odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych. Wdrażałam do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu
i bezpieczeństwu. Kształtowałam umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób czy grupy. Realizując program edukacyjny „Dobrze jemy ze szkołą na widelcu” uświadamiałam dzieci o szkodliwości niezdrowego odżywiania i konsumpcyjnego stylu życia.

§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż.

1. Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu zawodowego.
Analizowałam podstawowe akty prawne:
- Ustawa Prawo Oświatowe,
- Ustawa o Systemie Oświaty,
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
W związku z wejściem w stan pandemii koronawirusa śledziłam rozporządzenia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym. Zapoznawałam się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych, by móc wykazać się znajomością przepisów w konkretnych działaniach.
Na bieżąco aktualizowałam wiedzę dotyczącą obowiązujących aktów prawa oświatowego poprzez umiejętne wykorzystanie zasobów internetowych. Obserwowałam strony i portale internetowe, na których pojawiają się wszelkie zmiany. Były to m.in.: www.isap.sejm.gov.pl, www.men.gov.pl, www.portaloswiatowy.pl czy www.kuratorium.lodz.pl. Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu, w procesie pisania planu i sprawozdania, podczas przygotowywania wszelkiej dokumentacji, śledziłam wszelkie zmiany w prawie oświatowym
i uwzględniałam je w praktyce.
2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
W czasie trwania stażu dokonałam analizy dokumentacji regulujących organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, taki jak: Statut Szkoły wraz z WSO, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej, Regulamin Świetlicy, Regulamin Biblioteki, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, Regulamin Dyżurów Nauczycielskich, Regulamin Wycieczek Szkolnych, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Szkolny Program Profilaktyki, Szkolny Program Wychowawczy, plany nadzoru pedagogicznego.
Efektywnie posługiwałam się przepisami o ochronie danych osobowych „RODO”. Wzbogaciłam i usystematyzowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego. Pracowałam zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. Dostosowywałam dokumentację nauczyciela do przepisów prawa oświatowego. Rzetelne planowałam proces dydaktyczno- wychowawczy.
3. Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjść.
Kolejnym etapem było zaznajomienie się z przepisami BHP i P/POŻ, które wiążą się
z bezpieczeństwem uczniów, ale także bezpieczeństwem osobistym, pomocne były również
w tym kursy opiekuna wypoczynku i wycieczek. Dzięki ukończonemu kursowi udzielania pierwszej pomocy, wiem, jak pomóc osobom potrzebującym pomocy w kryzysowej sytuacji. Ponadto, w trakcie trwania stażu, na bieżąco analizowałam najważniejsze akty prawne dotyczące systemu oświaty i śledziłam zachodzące w nim zmiany.
Zdobytą wiedzę z zakresu prawa oświatowego, organizacji wycieczek, przepisów BHP i P/POŻ, zasad udzielania pierwszej pomocy wykorzystuję w swojej pracy dydaktyczno - wychowawczej podczas wycieczek szkolnych, wyjazdów, zajęć pozalekcyjnych i imprez szkolnych. Przez cały okres stażu brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.

§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji awansowej oraz
w pracy pedagogicznej.
Biorąc pod uwagę fakt, iż współczesny pracownik powinien stale podnosić swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej, a wykorzystywanie tych technologii jest jednym z ważnych elementów pracy, starałam się na bieżąco doskonalić swoje umiejętności posługiwania się komputerem i narzędziami multimedialnymi. W wersji elektronicznej opracowywałam dokumentację szkolną, sprawozdania, arkusze, karty pracy, prezentacje multimedialne. Przygotowywałam dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia, dekoracje, plakaty. Wykorzystywałam zasoby Internetu do oglądania filmów edukacyjnych zamieszczonych na stronie YouTube celem powtórzenia wiadomości. Swoimi doświadczeniami wymieniałam się z innymi nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową. Prowadziłam dziennik elektroniczny. Byłam w kontakcie z rodzicami, uczniami i innymi nauczycielami za pomocą dziennika, poczty służbowej, platformy edukacyjnej Teams. Podczas zdalnego nauczania poprzez platformę Teams prowadziłam spotkania z moimi uczniami. Udostępniałam im przygotowane materiały drogą mailową lub mmsową, na komunikatorze Messenger, a także na wyżej wymienionej platformie edukacyjnej. Brałam udział w posiedzeniach rady pedagogicznej on-line, jak również zebraniach z rodzicami i konsultacjach. W bieżącej pracy ustawicznie korzystałam z zasobów Internetu jako źródła wiedzy i informacji w rozwiązywaniu problemów. Wiedza na temat technik komputerowych
i korzystania z Internetu pozwalała mi na sprawniejszą pracę i wychodzenie naprzeciw potrzebą młodego pokolenia, a także jak się okazuje, naprzeciw życiu codziennemu.
Efektem tego działania jest znajomość technologii informacyjnej. Efektywne korzystanie z narzędzi multimedialnych. Prowadzenie dziennika elektronicznego. Korespondencja z rodzicami, e-mail poprzez dziennik. Systematyczny kontakt z uczniami i ich rodzicami. Systematyczny kontakt z gronem pedagogicznym. Wdrażanie uczniów do efektywnego korzystania z narzędzi multimedialnych. Podnoszenie atrakcyjności zajęć. Wdrażanie uczniów do świadomego i bezpiecznego korzystania z komputera i zasobów Internetu.
2. Doskonalenie i podniesienie umiejętności korzystania z narzędzi technologii komputerowej i informacyjnej.
W procesie samokształcenia wykorzystuję portale edukacyjne. W okresie stażu korzystałam m.in. z zasobów portalu ePedagogika, portaloswiatowy, epodreczniki, jak również należałam do facebookowej grupy nauczycieli Kapelusz z Kwiatami – szkolenia dla nauczycieli. Korzystałam z wielu stron internetowych m. in. www.mojedziecikreatywnie.pl, www.blizejprzedszkola.pl, www.wychowaniewprzedszkolu.pl, www.edusens.pl, www.przedszkola.edu.pl, www.scholaris.pl, www.ucze.pl, www.profesor.pl, www.edux.pl. Korzystanie z Internetu umożliwiało mi szybki dostęp do najnowszych informacji z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa oświatowego oraz do szkoleń. Codziennie sprawdzałam pocztę elektroniczną, w ten sposób często komunikując się i wymieniając informacje z innymi nauczycielami, również nauczycielami z innych szkół i placówek szkolno- wychowawczych. Drogą elektroniczną pan Dyrektor przesyłał aktualne informacje na temat szkoleń, kursów,
a także zmian w prawie oświatowym.
W roku szkolnego 2020/2021 pełniłam dodatkową funkcję administratora szkolnej strony na Facebooku. Byłam odpowiedzialna za dopasowanie strony do potrzeb naszego przedszkola oraz jej użytkowników. Dbanie o bezpieczeństwo informacji oraz usystematyzowanie wszystkich informacji. Ponadto, na bieżąco pisałam artykuły, fotografowałam uroczystości oraz imprezy przedszkolne, dodawałam zdjęcia, tworzyłam
i dodawałam filmy oraz publikowałam aktualności.
Znacznie podniosłam moje możliwości posługiwania się technologią komputerową. Nabyłam nowe umiejętności poprzez szkolenia oraz korzystanie z portali edukacyjnych.

Okres stażu był bardzo aktywnym okresem w mojej pracy zawodowej. Przez cały ten czas starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi celami. Każdy rok przynosił nowe wyzwania i nowe doświadczenia. Realizacja celów, które zawarłam w planie miała dać mi w efekcie wzrost różnorakich umiejętności oraz doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, jak również podnieść jakość mojej pracy, a tym samym pracy szkoły. Były one ściśle powiązane z programem pracy szkoły oraz potrzebami
i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców. Stanowiły kontynuację realizowanych wcześniej zadań i stały się podstawą do podejmowania nowych, w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków.

Doskonaliłam swój warsztat pracy, współpracowałam z innymi nauczycielami
i specjalistami, rozwiązywałam pojawiające się problemy. Czas ten przeznaczyłam na podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji, umiejętności dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych. Doskonaliłam także znajomość prawa oświatowego oraz uczestniczyłam aktywnie w realizacji zadań ogólnoszkolnych. Starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły.

Od początku mojej pracy w szkole starałam się także przekazywać moim uczniom
w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę i umiejętności oraz zapewnić im wszechstronny rozwój. Cały czas uczę się czegoś nowego. Jako nauczyciel staram się być kreatywna. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i zapadały w pamięć uczniów, odkrywały nowe rozwiązania. Cały czas poszukuję nowych talentów. Przekonałam się, że
w każdym tkwi potencjał możliwości - należy go tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać. Realizacja zadań, które zawarłam w planie rozwoju, pokazała mi także jakim jestem nauczycielem, jakie są mocne strony mojej pracy, a jakie słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować.

Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż spełniłam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Tym samym, dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam inicjatorem i opiekunem wielu zadań. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Doceniam i cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych, sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków.

Przez 2 lata i 9 miesięcy uczyłam się jak być lepszym nauczycielem. Jestem przekonana, że dotychczasowa praca, która daje mi wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata, a entuzjazm, jaki posiadam, będzie mnie stale napędzał do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.