X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48823
Przesłano:

Projekt oceny stażu

Miejscowość, data ..........

Pani
Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr...
w ...............................
ul. ..............................

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
Pani .................................
nauczyciela stażysty odbywającego staż wymagany do uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

OCENA POZYTYWNA

Pełniąc funkcję opiekuna stażu Pani ..................................w załączeniu przedstawiam projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu zgodnie z §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2018 r. a w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)

Imię i nazwisko: ...........................
Miejsce stażu: Przedszkole Publiczne Nr
w ...................................
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Data rozpoczęcia stażu:
Data zakończenia stażu:
Opiekun stażu:

Uzasadnienie
Pani ................................. spełnia wymogi formalno - prawne do zajmowanego stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego.
Pani ........................................ ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie od ...............r do ...................r. realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Dyrektora Panią ..............................planie rozwoju zawodowego oraz zgodnie z głównymi kierunkami rozwoju przedszkola.
Sporządzony został kontrakt pomiędzy stażystką a opiekunem stażu, w którym został zawarty zakres obowiązków nauczyciela stażysty i opiekuna stażu.
W swojej pracy opierała się na obowiązujących przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Podczas odbywania stażu rzetelnie realizowała plan rozwoju zawodowego i równocześnie gromadziłą stosowną dokumentację.
Pani ...................................... gruntownie poznała zasady funkcjonowania placówki przedszkolnej oraz wszelkie dokumenty z tym związane m.in.: Statut Przedszkola, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Wycieczek, Procedurę postępowania w wyniku wypadku na tereni przedszkola). Zapoznała się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny w placówce, przeanalizowała zapisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, brała udział w próbnej ewakuacji przedszkola.
Dokładnie zaznajomiła się z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego. W czasie trwania swojego stażu na bieżąco zapoznawała się z obowiązującą w przedszkolu dokumentacją a także z przepisami prawa oświatowego. W oparciu o te podstawy opracowała i prowadziła potrzebne w pracy nauczyciela niezbędne dokumenty takie jak: dziennik zajęć, scenariusze zajęć, karty obserwacji, miesięczne plany pracy.
Podczas odbywania stażu nauczycielka prowadziła zajęcia zgodnie z założeniami harmonogramu w wymiarze jednej godziny w miesiącu, obserwowała zajęcia opiekuna stażu oraz innych nauczycieli zatrudnionych w placówce w wymiarze jednej godziny w miesiącu. Prowadziła także zajęcia w obecności dyrektora przedszkola wynikające z harmonogramu hospitacji.
Głównym celem przeprowadzonych zajęć było doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty, odpowiedni dobór metod pracy oraz realizowanych celów i zadań postawionych dzieciom, rozwój własnych kompetencji zawodowych.
Obserwowane zajęcia prowadzone przez stażystkę oceniam pozytywnie. Nauczycielka prawidłowo organizowała proces dydaktyczno - wychowawczy i opiekuńczy. Poprawnie określała cele, właściwie dobierała różnorodne metody aktywizujące oraz środki dydaktyczne, uwzględniając możliwości i potrzeby dzieci, z którymi pracowała. Umiejętnie dopasowywała zakres materiału oraz stopień trudności do indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków. Wykorzystywała na zajęciach własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne.
We współpracy z opiekunem stażu nauczycielka dokonywała szczegółowej analizy prowadzonych i obserwowanych zajęć. Dokonywała ewaluacji własnej pracy, modyfikowała i wdrażała zmiany pod względem doskonalenia własnego warsztatu pracy, co pozytywnie i w znaczący sposób wpłynęło na rozwój kompetencji zawodowych stażystki.
Nauczycielka zapoznała się wytycznymi jakie należy przestrzegać w trakcie pracy przedszkola w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID - 19.
W czasie zawieszenia działalności placówki przedszkolnej w dniach 29.03 - 18.04. 2021 r. w związku z COVID - 19 stażystka prowadziła efektywną pracę zdalną, realizując treści programowe właściwe dla grupy wiekowej 4 latków. Wysyłała rodzicom propozycje ciekawych zajęć i zabaw dla dzieci, wyszukiwała ciekawe strony edukacyjne, przesyłała rodzicom linki do bajek, piosenek, które wykorzystywała w pracy z dziećmi.
Porozumiewała się również online z opiekunem stażu oraz z innymi nauczycielami zatrudnionymi w placówce przy pomocy aplikacji MESSENGER oraz brała udział w radach pedagogicznych online za pośrednictwem komunikatora WEBEX MEET.
Pani .....................................podczas stażu poszerzała swoją wiedzę i doskonaliła warsztat pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, np. “Jak rozwijać zdolności dziecka w przedszkolu, czyli koncepcja inteligencji wielorakich w praktyce przedszkolnej”, “Praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne”. Podnosiła swoje kompetencje poprzez samodzielne studiowanie literatury: książek, poradników, artykułów zamieszczonych w czasopismach fachowych. Korzystała również ze stron internetowych dla nauczycieli. Nauczycielka systematycznie współdziałała z rodzicami udzielając im cennych wskazówek dotyczących problemów jak i sukcesów dzieci.
Jako wychowawca grupy zauważała problemy społeczne i cywilizacyjne, omawiała je na spotkaniach grupowych i indywidualnych z rodzicami oraz z panią psycholog zatrudnioną w naszej placówce Nawiązała stałą współpracę z logopedą oraz specjalistą Integracji Sensorycznej.
Uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz indywidualnych spotkaniach z opiekunem stażu w ramach potrzeb. Gromadziła informacje o dzieciach, wypełniała arkusze obserwacji. Stażystka w swojej pracy brała pod uwagę problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne.
W swojej pracy codziennej korzystała z narzędzi multimedialnych i informatycznych dostępnych w placówce. Wykorzystywała komputer do tworzenia scenariuszy i opracowań. Prowadziła stronę internetową swojej grupy - aktualizowała ją o nowe wpisy z ciekawych spotkań, wydarzeń, konkursów warsztatów organizowanych dla dzieci w przedszkolu. Była współorganizatorką różnych przedsięwzięć organizowanych przez placówkę, np.: dekoracje okolicznościowe, czytanie literatury dziecięcej. Wykazała się dużą pomysłowością i umiejętnością w dobrej organizacji uroczystości grupowych oraz tych odbywających się na terenie przedszkola, no: Dzień Babci i Dziadka, spotkanie choinkowe, występy z okazji zakończenia roku przedszkolnego.
Pani ....................................... ma poczucie odpowiedzialności i obowiązku. Jej cechy osobowości pozwalają tworzyć pozytywne relacje między ludźmi, zapewniają dobrą komunikację, sympatię ze strony dzieci, rodziców i grona pedagogicznego. Jest otwarta na nowości i gotowa do dalszego podnoszenia swoich kompetencji.
Pozytywnie oceniam przebieg stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez stażystkę. Wykazuje także wysoki stopień zaangażowania w realizację wymagań, które są niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, co udokumentowałam w przedłożonym projekcie oceny dorobku zawodowego.
Wobec powyższego proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego pani ........................................

........................................
(podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.