X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48944
Przesłano:

Projekt oceny nauczyciela kontraktowego

PROJEK OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKOWEGO
wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Agnieszka Ż.
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Zajmowane stanowisko: nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Renata M.
Okres stażu: od 1 września 2014 r. do 31 maja 2018 r. . (przedłużenie stażu wynikło
z usprawiedliwionej rocznej nieobecności w pracy z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim).

Pani Agnieszka Żuławska rozpoczęła staż w Szkole Podstawowej nr 42 w Lublinie
1 września 2014 roku. Staż zakończył się 31 maja 2018 roku. W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystkę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji pracy pani Agnieszce Żuławskiej proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Uzasadnienie:

W okresie stażu pani Agnieszka w pełni zrealizowała zadania wynikające
z własnego planu rozwoju zawodowego zgodnego oraz uwzględniającego wymagania niezbędne, o których mowa w § 7 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. RP z dni 26 marca 2013 r., poz. 393).

§ 7. 2. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach”

Nauczycielka zapoznała się z przepisami prawa oświatowego z uwzględnieniem awansu zawodowego, odbyła także szkolenie w tym zakresie. W trakcie stażu szczegółowo przeanalizowała: Ustawę o Systemie Oświaty, Kartę Nauczyciela, Rozporządzenia MEN, Kodeks Pracy oraz dokumentację szkoły, w tym w szczególności Statut Szkoły oraz Zarządzenia Dyrektora Szkoły.
Pani Agnieszka systematycznie realizowała zadania wynikające z kontraktu zawartego z opiekunem stażu. Obserwowała lekcje prowadzone przez opiekuna stażu oraz prowadziła zajęcia w jego obecności. Obserwowane oraz prowadzone lekcje szczegółowo omawiała i wnikliwie analizowała pod kątem ich mocnych i słabych stron.
Nauczycielka dbała, aby treści nauczania i sposób ich przekazywania były dostosowane do możliwości psychofizycznych danej grupy, z którą pracowała. Uatrakcyjniała proces dydaktyczno-wychowawczy stosując różnorodne, aktywizujące metody pracy z elementami dramy, z wykorzystaniem gier, zabaw i piosenek. Proponowane przeze nią formy i metody pracy są lubiane przez uczniów, pobudzają ich kreatywność i sprawiają, że dzieci chętnie i z zaangażowaniem biorą w nich udział.
Zgodnie z założeniami planu rozwoju zawodowego pani Ż. podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach z doradcami metodycznymi:
Warsztaty: „Świąteczne ozdoby z papieru i plasteliny”„Boże Narodzenie tuż tuz...”„Trochę radości muzyką w szkole”„Poloneza czas zacząć...”„Muzyczne zabawy rytmiczne- aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss”„Wiosenne zabawy przy muzyce”„Gamifikacjaw edukacji. Wykorzystanie mechanizmów gier mobilizujących uczniów do działania. Aplikacja Educaplay”„Origami dla mamy i taty” „Przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”
Szkolenia i kursy:„Rozwój emocjonalny ucznia”„Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole”„Doskonalenie czytania i pisania poprzez gry i zabawy”„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach”„Zmiany w Prawie Oświatowym”„Diagnoza szkolna”„Zaprojektuj swoją lekcję. Nauka programowania w klasach /1-8 szkoły podstawowej. Pierwszy etap edukacyjny”„Wychowanie ku wartościom”„Edukacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym”„Niespodzianka dla mamy i taty”„Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty neurodynamiczne w procesie nauki”„Angielski w przedszkolu- praktyczny poradnik dla nauczyciela” „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
Konferencje:„Successful whole-class teaching: managing unmanageable?” „Towards sprawdzian szóstoklasisty – cognitive and linguistic development in action”„Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna świetle zapisów nowej podstawy programowej”„Hands-on how – with a new shape og a coursebook?”„Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
Pani Ż. ukończyła także studia podyplomowe na kierunku „Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna”.
Pani Żuławska prawidłowo i systematycznie prowadziła dzienniki zajęć świetlicowych
i dziennik oddziału przedszkolnego oraz dzienniki pozalekcyjne. Prowadziła także jako wychowawca dokumentację klasy, pisała sprawozdania z zebrań zespołów klasowych oraz notatki służbowe czy opinie o funkcjonowaniu uczniów w grupie.
Przez wszystkie lata była członkiem komisji protokolarnej, a także członkiem zespołu dekoratorskiego. Aktywnie udzielała się w zespole kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego proponując przygotowanie uroczystości szkolnych czy organizację konkursów oraz wspomagając innych nauczycieli w ich działaniach celem wymiany informacji i jak najlepszego wspierania rozwoju swoich podopiecznych.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Nauczycielka właściwie planowała swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą. Przeprowadziła diagnozę wstępną i końcową gotowości szkolnej a na jej bazie wiosną 2018 roku przygotowała ocenę dojrzałości do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Analiza wyników obserwacji oraz opracowanie arkuszy zbiorczych pozwoliły jej na wyznaczenie kierunków wspierania rozwoju dzieci z uwzględnieniem pracy indywidualnej, zespołowej oraz z całą grupą. Na bieżąco indywidualnie informowała rodziców o postępach w rozwoju lub o pojawiających się problemach.
Pracując w świetlicy pani Ż. prowadziła w każdym tygodniu zajęcia dodatkowe dla uczniów z klas I-III. Opracowała autorski program zatytułowany „Zabawy z językiem angielskim” zaakceptowany przez dyrekcję szkoły, zaplanowała cele i treści oraz metody i formy pracy, a także zamierzone osiągnięcia uczniów. Ponadto w roku szkolnym 2014/2015 prowadziła w świetlicy zajęcia dodatkowe „Szlakiem legend lubelskich” dla chętnych uczniów z klas czwartych w ramach programu „Szkoła z klasą 2.0”.
Zarówno w świetlicy jak i w oddziale przedszkolnym zachęcała i przygotowała z sukcesami uczniów do udziału w ponad 30 konkursach o zasięgu pozaszkolnym i ogólnopolskim celem rozwijania ich zdolności i zainteresowań.
2013/2014 „Mój miś” „Śladami Stasia i Nel” „Miniaturowa choinka” „Ptaki, ptaszki i ptaszyska” „Przebranie dla Muminka”
2014/2015 „Moje świąteczne ciastko” „Nowa przygoda Koziołka Matołka” „W zimowej szacie” „Drzewa- niekonwencjonalne techniki” „Świat piratów” „Na ratunek” „Konkurs na kartkę wielkanocną”
2016/2017 „Kwiaty dla mamy” „Utwory Jana Brzechwy w oczach dzieci” „W maju jak w gaju”
„Pastelowe inspiracje”
2017/2018 „Jesienne parasole” „Wspomnienia z wakacji” „Oko w oko z przyrodą” „Moja ulubiona postać z bajki” „Kubuś Puchatek moim przyjacielem” „Przyroda w obiektywie cztery pory roku- jesień” „Mój ulubiony bohater bajkowy” „Wszyscy jesteśmy tacy sami” „Portret pani zimy” „Zimowe inspiracje” „Zimowy krajobraz” „V edycja konkursu kolęd i pastorałek” „Moje ulubione zwierzątko” „Mój wymarzony lizak” „Mój wymarzony kącik zabaw” „Co słonko widziało?” „Przyroda budzi się wiosną” „Wiosna, wiosna jest radosna”
Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów przez cały okres pracy w świetlicy pomagała uczniom w odrabianiu lekcji. Współpracowała z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami zapoznając się z opiniami i orzeczeniami, aby jak najlepiej wspomagać rozwój uczniów, którzy potrzebowali szczególnej troski i pomocy. Prowadziła także zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego przeznaczone dla uczniów, którzy mieli trudności z tym przedmiotem.
Podczas trwania stażu angażowała się w przygotowywanie i organizowanie różnych konkursów. Samodzielnie opracowywała lub współpracowałam przy tworzeniu poniższych konkursów:
Konkursy świetlicowe: „Budowle świata” „Jesienne mandale” „Mój ulubiony bohater” „Wesołe bałwanki” „Ozdoby świąteczne” „Wiosenna łąka” „Pisanki-malowanki”.
Konkursy szkolne: „Legenda o Lublinie” „Kostium inspirowany twórczością Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego” „Już wiosna” „Moje wymarzone wakacje” „Konkurs na kartkę wielkanocną” „Kartka bożonarodzeniowa” „Pixel Art” „You can sing” „Konkurs piosenki hiszpańskiej”.
Pani Ż. wykazała się inicjatywą w zorganizowaniu konkursów, które sama wymyśliła i opracowała, angażując do pomocy w ich realizacji innych nauczycieli. To konkursy: „Już wiosna” (dla przedszkoli i oddziałów przedszkolny miasta Lublina), „Moje wymarzone wakacje” (szkolny) i „Jesień w oczach dziecka (ogólnopolski).
Nauczycielka-stażystka była bardzo oddana pracy na rzecz różnorodnych akcji charytatywnych, które miały miejsce na terenie naszej szkoły. Pani Ż. zachęcała swoich uczniów i ich rodziców do wzięcia udziału w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”; zbieraniu nakrętek dla dzieci z Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia czy zbiórkach makulatury. Wiosną tego roku została koordynatorką akcji „Twój Dar Serca Dla Hospicjum”, którą to działalność połączyła z wymyśloną przez siebie akcją „Kolor zielony kolorem mojej szkoły”. Nauczycielka z własnej inicjatywy jesienią 2016 r. rozpropagowała w szkole akcję mającą na celu zebranie jak najwięcej środków pieniężnych na leczenie trzyletniej Amelki z Lublina, cierpiącej na nowotwór oka. W inicjatywę tę włączyła nie tylko uczniów, ale także ich rodziców oraz pracowników szkoły. Współpracowała także z samorządem uczniowskim przy różnych akcjach. Zachęcała uczniów do przyniesienia niepotrzebnych książek na akcję „Książka za cukierek” oraz do wsparcia zbiórki żywności dla potrzebujących zwierząt z lubelskiego schroniska dla zwierząt oraz pomagałam przy organizacji zabawy andrzejkowej i karnawałowej oraz organizacji Dnia Wiosny. Rozpropagowała także akcję „Ekstra szkolna stołówka”, dzięki której nasza szkoła ma szansę wygrać remont stołówki.
Największym przedsięwzięciem z jakim przyszło jej się zmierzyć podczas trzech lat odbywania stażu było dwukrotne koordynowanie i planowanie Dnia Otwartych Drzwi przy, której to wykazała się umiejętnością dobrej współpracy z innymi nauczycielami i pracownikami placówki. Z funkcji tej wywiązała się wzorowo.
Jako wychowawca oddziału samodzielnie opracowała scenariusze i przygotowywała swoich uczniów do uroczystości, w których uczestniczyli rodzice dzieci, inni nauczyciele oraz dyrekcja szkoły: „Pasowanie na Zerówkowicza” „Wspólne kolędowanie” , przedstawienie „Czerwony Kapturek” oraz montaż słowno-taneczno-muzyczny „Dzień mamy i taty”.
Aby lepiej zrozumieć problemy swoich podopiecznych ściśle współpracowała także z pedagogiem szkolnym. Konsultowałam się z nim w sprawach pomocy socjalnej dla swoich uczniów, a także korzystała z jego pomocy w związku z napotkanymi w pracy problemami wychowawczymi. Współpracowała z różnymi instytucjami, w tym z Uniwersytetem Przyrodniczym, Akademią Medyczną, przedszkolami oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania technologii komunikacyjnej i informacyjnej.

Nauczycielka, dbając o estetykę własnej pracy i pozytywny wizerunek szkoły, w realizacji codziennych zadań często wykorzystywała technologię komputerową i informacyjną. Korzystając z niej, opracowywała potrzebne materiały dydaktyczne i edukacyjne, dokumentowała swoją pracę nauczyciela wychowawcy świetlicy i oddziału przedszkolnego. Wiele razy wykorzystywała technologię komputerową na zajęciach, zdobywając w ten sposób zainteresowanie uczniów. Pani Agnieszka z wykorzystaniem technologii komputerowej wykonywała gazetki tematyczne oraz pisała niezbędne sprawozdania, regulaminy konkursów, plany pracy. Na bieżąco przesyłała do moderatora strony internetowej szkoły artykuły ze zdjęciami z różnych ważnych dla oddziału przedszkolnego wydarzeń. Dzięki temu rodzice uczniów korzystając z zakładki „Nasza szkolna zeróweczka” mogli śledzić wydarzenia z życia grupy oraz zobaczyć jak ich dzieci spędzają czas w szkole i poza nią. W ramach programu „Szkoła z klasą 2.0” w roku szkolnym 2014/2015 organizowała zajęcia świetlicowe z cyklu „Legendy lubelskie”, podczas których uczniowie klas starszych tworzyli w programach Power Point i Paint prezentacje i rysunki zgodnie z założeniami programu o wykorzystaniu technologii informacyjnej w praktyce szkolnej. W pracy wykorzystywała Internet, co umożliwiało jej szybki dostęp do najnowszych informacji z zakresu pedagogiki, psychologii i prawa oświatowego.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Realizując zadania wychowawcze i opiekuńcze pani Agnieszka podejmowała tematy ważne dla uczniów, rozwiązywała aktualne problemy, konflikty między wychowankami, motywowała do pracy i troszczyła się szczególnie o tych uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Systematycznie kontaktowała się z rodzicami swoich wychowanków, aby uzgodnić jednolity kierunek oddziaływań wychowawczych, a także współpracowała z nimi włączając ich w organizację imprez klasowych i szkolnych oraz w organizację wycieczek klasowych.
Z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zorganizowała wyjazdy do Muzeum Wsi Lubelskiej, do Filharmonii Lubelskiej, na warsztaty cukiernicze do manufaktury „Cukier Lukier”, na warsztaty bożonarodzeniowe do „Pracowni Świętego Mikołaja”, do kina Cinema City i kina Bajka, do muzeum KUL-u na lekcję muzealną, do Pizzy Hut na warsztaty robienia pizzy, do Teatru Andersena na spektakl teatralny „Koziołek kręciołek”, do Radia Lublin na tańcobajkę „Kot w butach”, na warsztaty z pieczenia ciasteczek do restauracji „Stoliczku Nakryj Się”, na warsztaty cyrkowe w Domu Kultury „Błonie” oraz zorganizowała na terenie szkoły warsztaty krawieckie. W maju 2018 roku zorganizowała wycieczkę na Ranczo Arka.
W roku szkolnym 2014/ 2015 prowadziła zajęcia w świetlicy w ramach programu „Szkoła z klasą 2.0”. Przez cały rok szkolny 2017/2018 prowadziła trzy autorskie programy:
„Lubię książki” propagujący czytanie książek dzieciom przez rodziców, następnie dzieci opowiadały te książki wychowawczyni rozwijając mowę i zdobywając pieczątki w opracowanej przez panią Żuławską „Karcie Czytelnika”. Na koniec roku zostanie ogłoszony Mistrz Słuchania i Opowiadania.
”Świat i jego mieszkańcy”- raz na dwa miesiące odbywały się zajęcia na temat wybranych krajów (Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Stany Zjednoczone). Podczas zajęć uczniowie poznali nazwy stolic, flagi, podstawowe zwroty w danych językach, sławnych ludzi, charakterystyczne potrawy a także ciekawostki o danych krajach. Celem takich zajęć było przybliżenie dzieciom tradycji i zwyczajów życia innych mieszkańców naszej planety.
”Zdrowie na widelcu”- pani program rozpoczęła od zorganizowania zajęć na temat zdrowego i niezdrowego żywienia, zapoznała uczniów z piramidą żywienia, zorganizowała zajęcia na temat dbania o zęby, a także wprowadziłam za zgodą dyrekcji i rodziców nawyk mycia zębów po śniadaniu.. W ramach programu zorganizowała w szkole dwa zajęcia podczas, których dzieci samodzielnie wykonywały zdrowe posiłki: „Owocowe jeże” i „Z warzywami może być wesoło” oraz zorganizowałam spotkanie ze stomatologiem.
Cyklicznie i według potrzeb organizowała w świetlicy jak i w oddziale przedszkolnym zajęcia okolicznościowe, również w języku angielskim celem zapoznania ze zwyczajami i tradycjami zarówno polskich jak i angielskich świąt.
Jako członek komisji dekoratorskiej wielokrotnie przy współpracy z innymi nauczycielami wykonywałam dekoracje na różnorodne uroczystości oraz współpracowała z nauczycielami przy organizacji różnych uroczystości czy konkursów: "Święto Niepodległości” rok 2013, 2014; „Konkurs Recytatorski poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego” 2013rok; „Dzień Otwartych Drzwi” rok 2015, 2016; „Apel z okazji święta 3 maja” 2015rok; „Zadyma z Gałczyńskim” 2015 rok; przedstawienie „Zima” 2015 rok, przedstawienie „Misja Kropelki” 2017
Aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dydaktyki nauczania pani Ż. samodzielnie studiował fachową literaturę, która w znacznym stopniu ułatwia jej planowanie zajęć, tworzenie ciekawych i niebanalnych lekcji oraz zaktualizowała jej wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki oraz rozbudowała i unowocześniła warsztat pracy.

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Pani Agnieszka w trakcie stażu szczegółowo zapoznała się z przepisami prawa oświatowego oraz dokumentacją szkoły. Przeanalizowała nową podstawę programową I i II etapu kształcenia. Poznała procedury dotyczące awansu zawodowego. Poszerzyła swoją wiedzę dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zapoznając się z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku oraz uczestnicząc w szkoleniach: „Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole”; „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolach, szkołach i placówkach”; „Zmiany w Prawie Oświatowym”; „Diagnoza szkolna”; ” Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”; „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna świetle zapisów nowej podstawy programowej”.
Pani Ż.uczestniczyła w posiedzeniach rad pedagogicznych poświęconych prezentowaniu i omawianiu bieżących Rozporządzeń MEN, Regulaminów i Zarządzeń, zmian w obowiązujących dokumentach szkolnych (aktualizacja i opiniowanie zmian w Statucie Szkoły) oraz w radach szkoleniowych. Podczas zebrań i konsultacji z rodzicami zapoznawała ich z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego, dotyczącymi zwłaszcza praw i obowiązków rodziców oraz uczniów. Pracowała również w Komisjach Nadzorujących Sprawdzian Szóstoklasisty.

Pani Ż. sumiennie wypełnia obowiązki nauczyciela wychowawcy dbając
o pozytywny wizerunek szkoły. Właściwa postawa nauczycielki wpływa na dobrą atmosferę podczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz bardzo dobry kontakt z opiekunem stażu i gronem pedagogicznym. W ocenie rodziców uczniów pani Żuławska jest nauczycielem z powołania, która z oddaniem, troską, życzliwością i sympatią prowadzi ich dzieci przez meandry szkolnych trosk i sukcesów, dbając o ich wszechstronny rozwój kierując się zawsze ich dobrem.

Stwierdzam, że pani Agnieszka w pełni zrealizowała wymagania kwalifikacyjne związane z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego.

Opiekun stażu

Renata
Lublin, ........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.