X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48525
Przesłano:

Projekt oceny dorobku nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
........................................
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu:
Data zakończenia stażu:
Wykształcenie:
Staż pracy pedagogicznej:
Zajmowane stanowisko: nauczyciel wspomagający
Pani ...... rozpoczęła pracę w ...... we wrześniu ....... na stanowisku nauczyciela wspomagającego w klasie czwartej integracyjnej.
Ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego odbyła staż w okresie od ...... do ....... W tym czasie realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego.
Na bieżąco zapoznawała się z obowiązującą dokumentacją szkolną (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, Statut Szkoły, Program Wychowawczo - Profilaktyczny, Plan Pracy Szkoły, Koncepcja Pracy Szkoły, Kalendarium imprez i uroczystości szkolnych) oraz przepisami prawa oświatowego. Poznała regulaminy wybranych pracowni, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz procedury postępowania w określonych sytuacjach. Zapoznała się
z tygodniowym planem zajęć i dyżurami. Aktywnie pełniła dyżury na szkolnych korytarzach dbając o bezpieczeństwo dzieci.
W trakcie trwania stażu raz w miesiącu obserwowała zajęcia lekcyjne oraz rewalidacyjne prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, z których sporządzała notatki i dzieliła się spostrzeżeniami w trakcie ich omawiania. Była obserwatorem lekcji otwartych przeprowadzonych przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciela języka angielskiego, brała udział w ich omawianiu.
Pani ...... raz w miesiącu prowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz Pani Wicedyrektor ....... Z tygodniowym wyprzedzeniem przedstawiała szczegółowe scenariusze zawierające cele, metody, formy pracy, środki dydaktyczne oraz przebieg zajęć. Nauczycielka bardzo dobrze przygotowywała się do zajęć. Wyjaśniała uczniom cele w prostym, zrozumiałym dla nich języku. Stosowała metody, środki dydaktyczne, ćwiczenia o zróżnicowanym stopniu trudności, które były dostosowane do ich psychofizycznych możliwości. Przez cały czas motywowała uczniów do pracy, wspierała i udzielała dodatkowych wyjaśnień. Relacje uczeń – nauczyciel nacechowane były akceptacją i życzliwością.
W okresie stażu współpracowała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
i szkolnym logopedą. Przeprowadziła wywiad środowiskowy z rodzicami dzieci oraz dokonała analizy dokumentacji takich jak opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnię. Nawiązała współpracę z rodzicami, włączała ich w życie klasy. Uczestniczyła w zebraniach z nimi. Wspólnie z rodzicami
i wychowawcą podejmowała decyzje dotyczące organizacji imprez klasowych i wycieczek.
W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli brała udział we wszystkich szkoleniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach zespołu przedmiotowego oraz w jednym spotkaniu zespołu wychowawczo – profilaktycznego. Uczestniczyła też w zewnętrznych formach doskonalenia:...............
Poszerzała swoją wiedzę poprzez czytanie fachowej literatury z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii.
W trakcie roku szkolnego prowadziła koło teatralne .......We współpracy z ...... zorganizowała i przeprowadziła szkolny konkurs recytatorski .......... Była pomysłodawczynią klasowego konkursu na najlepszego czytelnika. Współorganizowała z ......... apel z okazji .......... Brała udział w pracach komisji następujących konkursów: ......... Pani ......... wykazała się aktywnością przy wielu innych wydarzeniach: ............................
Jej uczniowie z powodzeniem brali udział w różnorodnych konkursach: ..................
W okresie stażu miałam okazję zaobserwować, że p. ................. posiada wiedzę merytoryczną i metodyczną. Potrafi organizować i doskonalić własny warsztat pracy, dobierać metody prowadzonych zajęć adekwatnie do tematu, a także możliwości psychofizycznych uczniów. Nasza współpraca układała się bardzo dobrze. Stażystka często konsultowała się w sprawach dotyczących realizacji poszczególnych zadań planu rozwoju zawodowego. W mojej opinii p. ............ wykazuje duże zaangażowanie w wykonywaną pracę, cechuje ją życzliwy stosunek do uczniów, potrafi nawiązać z nimi dobry kontakt.
Po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku zawodowego, obserwacji
i dziewięciomiesięcznej współpracy proponuję p. ............ pozytywną ocenę dorobku za okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.