X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48797
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Okres stażu: 01.09.2015r. - 31.05.2018r.

Z dniem 01.09.2015r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na nauczyciela mianowanego. Zgodnie z procedurą awansu, napisałam projekt planu rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy oraz rozwijania umiejętności. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji wykonywanych zadań i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

Realizacja zadań.

§ 7.2.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Współpraca z opiekunem stażu:
Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu panią mgr ...;

Ustaliłam terminy spotkań z opiekunem;

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu:
- „Pierwiastek stopnia nieparzystego”,
- „Funkcja kwadratowa – powtórzenie przed maturą”,
- „Okrąg wpisany i opisany na trójkącie”,
- „Zastosowania funkcji kwadratowej”,
- „Powtórzenie przed maturą z działu Język matematyki”,
- „Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych”,
- „Kąty związane z okręgiem”,
- „Odcinek w układzie współrzędnych”,
- „Wzór ogólny ciągu arytmetycznego”,
- „Wzór ogólny ciągu geometrycznego”,
- „Wzajemne położenie prostej i okręgu”,
- „Pole trójkąta”

Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu:
- „Proste i płaszczyzny w przestrzeni”,
- „Funkcja kwadratowa – zastosowania”,
- „Twierdzenie Pitagorasa”,
- „Błąd bezwzględny i błąd względny”,
- „Kąt nachylenia prostej do płaszczyzny”,
- „Przesuwanie wykresu funkcji wzdłuż osi układu współrzędnych”,
- „Powtórzenie wiadomości z działu Funkcja kwadratowa”,
- „Przybliżenia”,
- „Mnożenie sum algebraicznych”,
- „Pole czworokąta”,
- „ Środek odcinka”.

Prowadziłam również zajęcia w obecności dyrektora szkoły:
- „Przykłady zastosowań funkcji wykładniczej i logarytmów w nauce i praktyce”
- „Rozwiązywanie zadań dotyczących własności funkcji liniowej”,
- „Równania wymierne”

Do lekcji tych przygotowywałam konspekty, po każdej odbytej lekcji następowało omówienie prowadzonych zajęć.

Efekty realizacji:
Opiekun stażu Pani ... udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu, zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji. Ważnym elementem naszej współpracy była obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna, w trakcie których sporządzałam notatki ze spostrzeżeniami na temat ich przebiegu. W szczególności zwracałam uwagę na metody i formy stosowane na tych zajęciach, rodzaje środków dydaktycznych, wykorzystanie czasu, sposób prowadzenia zajęć, sposób oceniania oraz panującą atmosferę. Korzystając w ten sposób z doświadczenia pedagogicznego pani ..., pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu metodyki i pedagogiki oraz poszerzałam swój warsztat pracy.
Sama również prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, po każdej z nich miało miejsce omówienie jej przebiegu. Opiekun stażu przedstawiała mi swoją opinię na jej temat i dzięki tej analizie wyciągałam wnioski do dalszej pracy. Na moich lekcjach obecny był także dyrektor szkoły. Zawsze chętnie wysłuchiwałam opinii osób obserwujących zajęcia oraz korzystałam ze wskazówek dotyczących sposobu organizacji lekcji oraz tych obszarów mojego działania, na które powinnam w większym stopniu zwrócić uwagę.
Przeprowadzałam analizę własnej działalności, w celu określenia jej mocnych i słabych stron oraz ewaluacji własnych zajęć.

Efekty realizacji:
Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju.

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:

Ze względu na przydział godzin nauczania indywidualnego dostosowałam plan nauczania z matematyki do potrzeb i możliwości uczniów;
Dostosowałam wymagania edukacyjne dla uczennicy z orzeczeniem o dyskalkulii.

W procesie dydaktycznym stosowałam zróżnicowane metody nauczania (wykład, pogadanka, ćwiczenia, praca z podręcznikiem, z użyciem komputera i tablicy multimedialnej, praca w grupach);
Wykorzystywałam technologię informacyjną do opracowania prac klasowych, sprawdzianów i innych potrzebnych materiałów.

Przygotowywałam ścienną gazetkę o tematyce matematycznej: historia liczb, ciekawostki dotyczące liczb, zagadnienie mostów królewieckich, bryły platońskie, wzór Eulera, liczba e, liczba i, spirala Teodorosa, a także wstęga Möbiusa, kostka Rubika, zadania i zagadki logiczne.

Przygotowałam plansze matematyczne do pracowni matematycznej dotyczące następujących zagadnień: funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, wartość bezwzględna, błąd bezwzględny i błąd względny, wykres funkcji f(x)=a/x,x≠0 oraz przesunięcie wykresu tej funkcji względem osi x, wykres funkcji wykładniczej oraz przesunięcie wykresu tej funkcji względem osi y, funkcja przedziałami monotoniczna, procent składany, trzy greckie problemy oraz liczba π.

Efekty realizacji:
Dostosowałam plan nauczania z matematyki oraz wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. Wykorzystywałam technologię informacją do przygotowywania pomocy dydaktycznych oraz opracowywania narzędzi pomiaru diagnostycznego: testów, sprawdzianów i kartkówek, które służyły mi do badania osiągnięć uczniów. Swój warsztat pracy, starałam się wzbogacić także dzięki stosowaniu różnych metod nauczania.

Brałam udział w:
konferencjach przedmiotowo-metodycznych:
- „Indywidualizacja procesu nauczania” (24.09.2015r., WODN, 3 godz.),
- „Neurodydaktyka - nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” (07.10.15r., WODN, 3 godz.),
- „Matematyka w fizyce i fizyka w matematyce” (27.04.2016r., WODN, 3 godz.),
- „Podstawa programowa z matematyki na różnych etapach kształcenia” (16.05.2017r., WODN, 4 godz.),
- „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb każdego ucznia” (24.01.2018r., WODN),
- „Kiedy raport z ewaluacji jest strategią rozwoju szkoły, nauczyciela ?” (13.02.2018r., WODN);

kursach doskonalących:
- „ Uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”, (15-17.10.2015r, 20 godz.),
- „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego” (30.11.2017r. oraz 7.12.2017r., WODN, 10 godz.);

konsultacjach zbiorowych:
- „Matura z matematyki 2016 – podzielność liczb całkowitych, relacja modulo” (10.02.2016r., WODN, 2 godz.);

warsztatach metodycznych:
- „Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach matematyki” 20.04.2016r., 5 godz.),
- „Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematyki” (12.12.2017r., WODN, 5godz.);

seminariach:
- „ Kreatywnie na lekcji matematyki w szkole podstawowej” (13.04.2016r., 3 godz.) ,
- „Innowacyjne metody pracy na lekcjach matematyki” (9.11.2016r.);

w kursach internetowych z Operonem:
- „Myślenie – kompetencja nr 1 XXI wiek u. Czym są narzędzia TOC ?” (30 godzin dydaktycznych),
- „Jak pomóc uczniom zdać egzamin gimnazjalny i maturalny ? Warsztat
motywacyjny i narzędziowy (druga edycja)” (30 godzin dydaktycznych),
- „Oswoić maturę z matematyki – praktyczny warsztat, cz. 1”,
- „Oswoić maturę z matematyki – praktyczny warsztat, cz. 2”;

webinarium:
- „Geometria m(n)aturalnie na ostatniej prostej przed egzaminem (Nowa Era, kwiecień 2018r., 1 godzina dydaktyczna);

konferencjach:
- „Efektywność w nauczaniu matematyki” zorganizowanej w dniu 23.04.2016r. w ramach XV Targów Wydawnictw Edukacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim,
- „Kształcenie specjalne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w związku z reformą oświaty”, zorganizowanej w dniu 21.04.2018r. w ramach XVII Targów Wydawnictw Edukacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim

Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

Brałam udział w następujących szkoleniach Rady Pedagogicznej:
- e-szkolenie „Zmiany w prawie oświatowym od dnia 1.09.2015r.” (28.08.2015r.),
- e-szkolenie „Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej (1.09.2015r.),
- „Tablica interaktywna jako nowoczesne narzędzie dydaktyczne” (22.09.2015r.),
- „Uczeń z zaburzeniami zachowania w klasie szkolnej (13.01.2016r.),
- „Ocenianie kształtujące jako sposób motywowania uczniów do nauki” (9.02.2016r.),
- „Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące egzaminu maturalnego” (25.04.2016r.),
- „Wtargnięcie napastnika do szkoły” (27.05.2016r.),
- „Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2016 roku” (30.08.2016r.),
- szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony „Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym” (27.10.2016r.),
- „W poszukiwaniu ciekawych rozwiązań – metody i techniki wspierające nauczanie” (29.11.2016r.),
- „Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia” (25.04.2017r.),
- seminarium „Profilaktyka HIV/AIDS i innych zachowań ryzykownych” (23.05.2017r.),
- „System pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wspierania uczniów w ...” (1.09.2017r.),
- szkolenie zewnętrzne „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”, przeprowadzonym w ramach programu rządowego „Bezpieczna+” (10.11.2017r.),
- „Indywidualizacja procesu nauczania – wymóg i wyzwanie (25.01.2018r.),
- „Organizacja i przeprowadzanie egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018” (24.04.2018r.);

Efekty realizacji:
Uczestnictwo w wymienionych powyżej formach doskonalenia wzbogaciło moją wiedzę merytoryczną i poszerzyło wiadomości metodyczne. Pozwoliło na dokładniejsze poznanie oraz stosowanie w praktyce poznanych metod i form pracy. Pogłębiłam również wiedzę pedagogiczną dotyczącą młodzieży, co pomogło mi w rozwiązywaniu problemów,
z którymi spotykam się w codziennej pracy. Dzięki zdobytym wiadomościom udoskonaliłam swój warsztat pracy i mam nadzieję, że przyczyniło się to do podniesienia jakości pracy szkoły.
Przygotowałam materiały szkoleniowe i prowadziłam szkolenie Rady Pedagogicznej „Uczniowie z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”;

W ramach pracy zespołu ds. analizy jakości kształcenia i badań edukacyjnych:
- wspólnie z opiekunem stażu panią mgr ... przeprowadziłyśmy sprawdzian na wejściu dla klas pierwszych, sprawdzian kompetencji w klasach drugich, dokonałyśmy analizy wyników takich sprawdzianów, a także analizy ilościowej i jakościowej wyników matury próbnej oraz opracowałyśmy sprawozdania,
- wspólnie z opiekunem stażu oraz panią mgr ... dokonałyśmy analizy ilościowej i jakościowej wyników egzaminu maturalnego i opracowałyśmy sprawozdanie,
- opiekun stażu, pani ... podzieliła się również swoją wiedzą dotyczącą obsługi kalkulatora EWD do obliczania wskaźników trzyletnich i jednorocznych z matematyki; narzędzie to również wykorzystywałyśmy do zbadania osiągnięcia maturzystów;

Aktywnie uczestniczyłam w pracach komisji i zespołów powoływanych w szkole:

- Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – analiza WZO, PZO i wymagań programowych, uzgodnienie sposobu opracowywania metryczek do prac pisemnych, współprzeprowadzenie sprawdzianu diagnostycznego z matematyki w klasach pierwszych, opracowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

- Zespół ds. ewaluacji, badanie dotyczące obszaru: „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” – opracowałam część statystyczną sprawozdania (tabele z wynikami wszystkich ankiet i wykresy wraz z analizą wyników) oraz przedstawiłam wyniki ankiet na Radzie Pedagogicznej,

- Zespół ds. profilaktyki zdrowotnej i spraw socjalnych uczniów (przyjmowanie wniosków o szkolne stypendium socjalne przyznawane przez MOPR, GOPR),

- Zespół ds. dostosowania programu profilaktycznego do rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii – współudział w przygotowaniu projektu ankiet i wniosków oraz opracowaniu sprawozdania,

- jako członek komisji w ZSP nr ... w Piotrkowie Trybunalskim na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (14.01.2016r., 17.06.2016r., 11.01.2018r.),

- jako członek komisji na egzaminie maturalnym z języka angielskiego (poziom podstawowy) w ... LO w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 06.05.2016r.,

- jako członek komisji na egzaminie maturalnym w ZSP nr ... w Piotrkowie Trybunalskim: dnia 4.05.2017r. (język polski, poziom podstawowy), dnia 8.05.2017r. (języka angielskiego, poziom podstawowy), dnia 8.05.2017r. (język angielskiego, poziom rozszerzony), dnia 10.05.2017r. (wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony), dnia 11.05.2017r. (język niemiecki, poziom rozszerzony),

- jako przewodnicząca komisji na egzaminie maturalnym w ... LO w Piotrkowie Trybunalskim: dnia 10.05.2016r. (wiedza o społeczeństwie), dnia 12.05.2016r. (język niemiecki, poziom rozszerzony), dnia 15.05.2017r. (historia), dnia 04.05.2018r. (język polski, poziom rozszerzony), dnia 08.05.2018r. (język angielski, poziom podstawowy), dnia 08.05.2018r. (język angielski, poziom rozszerzony), dnia 10.05.2018r. (biologia, poziom rozszerzony)

Efekty realizacji:
Aktywnie uczestniczyłam w pracach kilku zespołów powoływanych w szkole, w ramach których wspólnie analizowaliśmy przepisy i procedury oraz opracowywaliśmy różne dokumenty, w tym PZO, rozkłady materiału, wymagania edukacyjne, narzędzia pomiaru diagnostycznego, ankiety. Przeprowadzaliśmy sprawdziany kompetencji, dokonywaliśmy analizy ich wyników oraz wyników matur, opracowywaliśmy sprawozdania
i prezentowaliśmy wyniki na radzie pedagogicznej. Przeprowadziłam również jedno ze szkoleń rady pedagogicznej. W ramach współpracy w zespołach dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniem, co przyczyniło się do podwyższenia jakości pracy szkoły. Poznałam procedury przebiegu egzaminu maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podczas przebiegu tych egzaminów dbałam o ich przestrzeganie.

3. Prowadziłam wymaganą dokumentację szkolną, dzienniki lekcyjne, dziennik zajęć pozalekcyjnych.

Efekty realizacji:
Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana przeze mnie do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.

§ 7.2.2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.

1. Promowałam szkołę poprzez:

-prezentację oferty edukacyjnej uczniom w ... Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Gimnazjum nr ... w Piotrkowie Trybunalskim;

-aktywny udział w dniach otwartych szkoły: przygotowanie kart z harmonogramem dla gimnazjalistów, pozyskiwanie sponsorów oraz prowadzenie lekcji otwartych: „Prezentacja ciekawostek matematycznych, łamigłówek i zagadek logicznych” (2016r.), „Prezentacja łamigłówek i zagadek logicznych oraz wstęgi Möbiusa” (2017r.);

-przygotowanie harmonogramu dla uczniów oraz zaproszeń dla instytucji wspierających finał II festiwalu Różnorodnych Form Artystycznych GROT oraz finał III festiwalu Różnorodnych Form Artystycznych GROT.

2. Współuczestniczyłam w przygotowaniu uroczystości zakończenia roku szkolnego 2016/2017

3. Prowadziłam zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki dla klas pierwszych w ramach art. 42 KN w roku szkolnym 2015/2016, a także w kolejnych latach objętych stażem prowadziłam zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze bądź konsultacje z matematyki

4. Prowadziłam zajęcia dodatkowe z uczennicą z orzeczeniem o dyskalkulii, w tym z wykorzystaniem kart pracy pod kątem wymienionej dysfunkcji

5. Sprawowałam opiekę nad uczniami w kościele w czasie rekolekcji wielkopostnych w dniach: 10.04.2017r., 27.02.2018r.

6. Dbałam o zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki podczas zajęć, a także pełniąc dyżury na korytarzach o ich bezpieczeństwo podczas przerw

7. Prowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów w trakcie konsultacji

8. Realizowałam zadania wychowawcze zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki (w tym zakresie współpracowałam z pedagogiem szkolnym):

- współuczestniczyłam w opracowaniu IPET-u dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

- wystawiałam opinię o uczniu z trudnościami z nauce matematyki, wymaganą do przeprowadzenia badania przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;

- w ramach prac zespołu ds. profilaktyki zdrowotnej i spraw socjalnych uczniów;

- w ramach prac zespołu ds. dostosowania programu profilaktycznego
do rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Efekty realizacji:
Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów pozwoliło mi lepiej poznać uczniów,ich uzdolnienia oraz problemy, co starałam się uwzględnić w swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej. W miarę moich możliwości starałam się udzielać im wsparcia. Kontakt
z rodzicami uczniów pozwolił mi lepiej poznać sytuację moich uczniów, zarówno rodzinną, społeczną, czasem również zdrowotną. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami, jak również z ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.

§ 7.2.3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Przygotowywałam prace klasowe, sprawdziany oraz inne potrzebne materiały (np. na gazetkę ścienną oraz na dni otwarte szkoły), sprawozdania oraz prowadziłam pozostałą dokumentację z wykorzystaniem komputera

2. Pozyskiwałam materiały dydaktyczne przez Internet i dostosowywałam je do potrzeb

3. Korzystałam z zasobów stron i portali internetowych: www.math.edu.pl, www.epodreczniki.pl, Piotrkowskiej Platformy E-learningowej oraz strony internetowej: https://sites.google.com/site/ggiwarszawa/innowacyjne-programy-nauczania

4. Wykorzystywałam na lekcjach matematyki Internet oraz tablicę multimedialną

5. Internet wykorzystywałam również jako źródło informacji na temat prawa oświatowego

5. Posiadam konta na stronach internetowych wydawnictw: Nowa Era (w tym także na portalach www.dlanauczyciela.pl i www.terazmatura.pl) oraz Operon, skąd pobierałam udostępnione nauczycielom pomoce dydaktyczne, w tym programy nauczania, rozkłady materiału, zadania oraz korzystałam z generatora testów i sprawdzianów umiejętności

6. Współuczestniczyłam w przygotowaniu planu zajęć lekcyjnych oraz grafiku dyżurów międzylekcyjnych dla nauczycieli

7. Korzystałam z dostępu do konta pocztowego szkoły w celu uzyskiwania bieżących informacji zamieszczanych przez dyrekcję

8. Brałam udział w formach doskonalenia zawodowego realizowanych za pośrednictwem Internetu

Efekty realizacji:
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ułatwiło moją pracę oraz uatrakcyjniało prowadzone zajęcia. Internet jako narzędzie pracy stanowił dla mnie źródło różnego rodzaju informacji, materiałów dydaktycznych, animacji matematycznych. Mogłam w szybki sposób wyszukać informacje na temat szkoleń, kursów, warsztatów, a także brać udział w wybranych kursach za pomocą dostępu do odpowiedniej platformy internetowej. Dzięki Internetowi mogłam również odczytywać wiadomości zamieszczane przez dyrekcję na skrzynce pocztowej szkoły. Znajomość obsługi komputera i popularnych programów użytkowych umożliwiła mi przygotowywanie własnych materiałów i pomocy dydaktycznych, a także prowadzenie dokumentacji, tworzenie grafików i przygotowywanie sprawozdań.

§ 7.2.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Pogłębiałam wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez:
udział w formach doskonalenia, które wymieniłam w § 7.2.1 pkt.2;

samokształcenie – zapoznałam się z propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin:
- ks. Krzysztof Pawlina „Młodzież szkolna o swoich problemach”,
- D. Heyne, S. Rollings „Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje ?”,
- Jacek Szuty „Gdy nauczyciel jest wychowawcą”,
- Anna Błasiak „Młodzież – świat wartości”,
- pracą zbiorową pod redakcją Stanisława Kawuli i Henryka Machela „Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne”,
- Wiesław Stebnicki ”Edukacja domowa. Edukacja przyszłości”,
- Garry Hornby, Eric Hall „Nauczyciel wychowawca”,
- Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz „Jak aktywizować uczniów. „Burza mózgów” i inne techniki w edukacji”,
- Jane Bingham ”Porozmawiajmy o ... PRZEMOC”,
- Caroline Warbrick „Porozmawiajmy o ... ODŻYWIANIE”,
- Paul Mason “Porozmawiajmy o ... PALENIE I PICIE”,
- Jacqui Bailey “Porozmawiajmy o ... NARKOTYKI”,
- Anita Naik “Pokonaj stres ! Poradnik przedegzaminacyjny”,
- Tadeusz Lewowicki “Psychologiczne różnice indywidualne a osiągnięcia uczniów”;

2. Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami oraz uwzględniłam zalecenia w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Indywidualizowałam proces nauczania poprzez dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychopoznawczych poszczególnych uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.

Efekty realizacji:
Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń oraz poprzez czytanie fachowej literatury poszerzyła moją wiedzę, warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także konsultując się z innymi nauczycielami, wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym. Zapoznanie się z dokumentacją wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną pomogło mi uwzględnić zawarte w niej zalecenia pracy z uczniami oraz indywidualizować proces nauczania.

§ 7.2.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analizowałam dokumenty prawa wewnątrzszkolnego.

2. Na bieżąco i w razie potrzeby pogłębiałam wiedzę poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:

- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.2018r.;
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolistej Polskiej z dnia 13.04.2018r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela;
- Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
- Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Efekty realizacji:
Przez okres stażu pogłębiałam znajomość prawa oświatowego oraz śledziłam zachodzące w nim zmiany. Wybrane szkolenia rady pedagogicznej również udoskonaliły moje umiejętności w tym zakresie. Pozwoliło mi to dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Analiza dokumentów wewnętrznych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań, uwzględniałam treści zawarte w dokumentach określających rolę oświaty, szkoły oraz obowiązki nauczyciela. Po ukończeniu stażu zgodnie z wymaganiami sporządziłam sprawozdanie z podejmowanych przeze mnie działań.

Podsumowanie:
W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam w okresie stażu, aby uzyskać awans na stopień nauczyciela mianowanego. Udało mi się zrealizować zadania, dzięki którym poszerzyłam zarówno swoją wiedzę, jak i umiejętności pedagogiczne. Podczas realizacji części z tych zadań ściśle współpracowałam z innymi nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy. Starałam się również sprostać wymaganiom związanym z wprowadzoną reformą edukacji. W dalszym ciągu zamierzam kontynuować zadania podjęte w okresie stażu, podnosić swoje kwalifikacje, doskonalić swój warsztat pracy, tak, aby systematycznie poprawiać jakość swojej pracy i tym samym jeszcze lepiej realizować powierzone mi zadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.