X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48728
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Aneta Kuźma Nowe Iganie, 5 czerwca 2017 r.
Nauczyciel kontraktowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Dyrektor: mgr Maria Harke
Opiekun stażu: mgr Beata Ejchler
Termin odbywania stażu: 01.09.2014 r. – 31.05. 2017 r.

&7, ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia: Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
OPIS EFEKTÓW
TERMIN
DOWÓD REALIZACJI
1.
Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.
1. Prowadziłam zajęcia metodami aktywizującymi dzieci, rozwijającymi czynności intelektualne, kształtującymi ich umiejętności matematyczne i językowe:

a) Prowadziłam zajęcia metodą prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
Działania obejmowały następujące zagadnienia:
• poznanie schematu własnego ciała, orientacja przestrzenna
• rytmy
• Klasyfikacja
• kształtowanie umiejętności liczenia także na zbiorach zastępczych
• wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania
• rozwijanie umiejętności mierzenia długości
• intuicje geometryczne konstruowanie gier przez dzieci.
b) Prowadziłam zajęcia elementami Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.

c) Prowadziłam elementy pedagogiki Marii Montessori.

d) Prowadziłam zajęcia elementami Odimiennej metody nauki czytania I. Majchrzak. Tworzenie sytuacji edukacyjnych, w których kształtowana jest kompetencja czytelnicza poprzez cykl zajęć, zabaw.
• Inicjacja dla dzieci nowo przybyłych do przedszkola.
• Odnajdywanie własnej wizytówki.
• Odszukiwanie „swojego” krzesełka i szafki.
• Sprawdzanie obecności poprzez podchodzenie do „swojej” wizytówki, ustalanie kogo nie ma.
• Rozpoznawanie wizytówek innych dzieci.

e) Prowadziłam zajęcia metodą Edukacji przez ruch D. Dziamskiej.

f) Prowadziłam zajęcia plastyczno – techniczne.

g) Prowadziłam popołudniowe zajęcia dodatkowe :
• taneczne
• teatralne

h) Prowadziłam zajęcia metodą aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss.

i) Prowadziłam zajęcia metodą ekspresji ruchowej Carla Orffa
i metoda ruchowej ekspresji
twórczej Rudolfa von Labana.

2. Prowadziłam zajęcia metodami integracyjnymi, które mają na celu kształtowanie umiejętności współpracy, adaptacji, akceptacji siebie i innych:

a) Prowadziłam zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

b) Prowadziłam zajęcia wykorzystując elementy pedagogiki zabawy, zabawy wprowadzające, zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjne, zabawy z użyciem rekwizytów.

3. Dbałam o estetyczny wygląd przedszkola poprzez wykonywanie różnorodnych dekoracji.
Wykonałam dekoracje przedszkola na imprezy i uroczystości:
• Pasowanie na przedszkolaka
• warsztaty bożonarodzeniowe „Idą Święta” oraz na warsztaty wielkanocne
• „Jasełka”
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Rodziny
• Zakończenie roku szkolnego
dekoracje okienne, dekoracje drzwi oraz holów przedszkolnych związanych z porami roku.

a) Poprzez prowadzenie zajęć realizuję w oparciu o sporządzony samodzielnie rozkład dla dzieci 3 i 4 – letnich, który obejmuje następujące bloki tematyczne: orientacja przestrzenna, przyczyna i skutek – przewidywanie następstw, rytmy rytmiczna organizacja czasu, klasyfikacja. Prowadzenie zabaw miało na celu rozwijać u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia matematyczne.

b) Prowadzenie zajęć Metodą Dobrego Startu, poprzez jednoczesne usprawnienie analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestetyczno-ruchowego a także kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, aktywizację ruchem, śpiewem całego układu nerwowego przyczyniło się do lepszego przygotowania dzieci do grupy pięciolatków.

c) Celem prowadzonych zabaw było wspieranie twórczości dzieci i ich wszechstronnego rozwoju, wzmacnianie poczucia własnej wartości, doskonalenie koordynacji ruchów, rozwijanie samodzielności.

d) Dzieci poprzez prowadzenie zajęć elementami tej metody bardzo szybko nauczyły się rozpoznawać swoje imię wśród innych, a także imiona swoich kolegów z grupy, czytały globalnie napisy umieszczone w sali.

e) Działania miały na celu usprawnianie motoryki poprzez kreślenie znaków grafomotorycznych, zdobywanie umiejętności składania papieru wg. zasad orgiami, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, zwiększanie poczucia własnej wartości; uzyskane efekty tą metodą zostały zauważone przez uczestników zajęć otwartych dla nauczycieli.

f) Wykonywanie prac plastycznych z użyciem nowych technik, pieczenie ciasteczek, robienie sałatek, szaszłyków owocowych, lepienie plasteliną, masą solną itp.

• Zajęcia taneczne prowadzone raz w tygodniu miały na celu integrację grupy poprzez wspólną zabawę, rozwijanie sprawności i świadomości całego ciała, uczestniczenie w zabawach ruchowych organizowanych metoda opowieści ruchowych ze śpiewem, nauka estetycznego, rytmicznego poruszania się przy muzyce.
• Zajęcia teatralne prowadzone raz w tygodniu miały na celu naukę wierszy i piosenek, odgrywanie różnych scenek oraz krótkich teatrzyków z udziałem dzieci, rozwijanie inwencji twórczej dzieci, wspólna zabawa i integracja grupy, przygotowywanie dzieci do różnych uroczystości przedszkolnych, występów, wspólne przygotowywanie rekwizytów potrzebnych do wykorzystania na zajęciach, dekoracji na przedstawienia i uroczystości.

h) Opierając się na tej metodzie uczyłam dzieci aktywnego słuchania muzyki klasycznej. Podczas zabaw dzieci poznały proste utwory muzyki klasycznej, ludowej, regionalnej; słuchały muzyki aktywnie tzn. słuchając wykonywały proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela; rozpoznawały, nazywały i grały na instrumentach perkusyjnych.

i) Zabawy prowadzone tymi metodami rozwijały umiejętności twórcze i ruchowe przedszkolaków. Metody te poprzez formy ruchu, takie jak: naśladowanie, inscenizacja, gimnastyka wykorzystująca ruch naturalny, pantomima ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec, opowieść ruchowa w bliski dziecku sposób angażowała i zachęcała dziecko do ćwiczeń.

a) Wykorzystanie w pracy z dziećmi ćwiczeń metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych.
Działania obejmowały następujące grupy ćwiczeń:
• ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
• ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie  bezpieczeństwa w otoczeniu,
• ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy  z partnerem i grupą.

b) Zajęcia metodą pedagogiki zabawy wzmacniały wieź w grupie, kształtowały pozytywne uczucia, wzmocniły poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, wspomagały samodzielną aktywność podopiecznych, przyczyniały się skrócenia trudnego okresu adaptacji dzieci nowo przyjętych do przedszkola.

Uatrakcyjnienie wyglądu przedszkola oraz sali gimnastycznej na uroczystości.

cały okres stażu

cały okres stażu

10.2014 – 05.2017

04.2014 – 09.2015

09.2014 – 05.2017

10.2014 –
05.2017
raz w tygodniu

10.2014 –
05.2017

cały okres stażu

wg planu miesięcznego

wg planu miesięcznego

cały okres stażu wg harmonogramu imprez i uroczystości

dziennik zajęć, scenariusze zajęć, miesięczne plany pracy

dziennik zajęć, scenariusze zajęć, miesięczne plany pracy

dziennik zajęć, scenariusze zajęć, miesięczne plany pracy

dziennik zajęć, scenariusze zajęć, miesięczne plany pracy

dziennik zajęć, scenariusze zajęć, miesięczne plany pracy

dzienniki zajęć, scenariusze zajęć

dzienniki zajęć, scenariusze zajęć

dzienniki zajęć, scenariusze zajęć

dzienniki zajęć, scenariusze zajęć

dziennik zajęć, scenariusze zajęć, miesięczne plany pracy

dziennik zajęć, scenariusze zajęć, miesięczne plany pracy

strona internetowa, kronika przedszkola

&7, ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia : Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
OPIS EFEKTÓW
TERMIN
DOWÓD REALIZACJI
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.

• Dokonywałam analizy dokumentów prawnych, systematycznie zaznajamiałam się ze zmianami w prawie oświatowym na stronach internetowych MEN, KO.
• Uczestniczyłam w szkoleniach konsultacjach nt. awansu zawodowego w MSCDN w Siedlcach.

• Poznałam dokumenty prawne zawierające procedury awansu zawodowego.

• Poznałam dokumenty prawne zawierające procedury awansu zawodowego.

09.2014 – 05.2017

04.2017
wykaz aktów prawnych, notatki

zaświadczenie
2.
Współpraca z opiekunem stażu.

• Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu.

• Przygotowałam plan rozwoju zawodowego.

• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, m. in.:
- Zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu p. Beatę Ejchler.
- Zajęcia koleżeńskie prowadzone przez p. Magdalenę Kieszek - Słuchanie opowiadania „O żabkach w czerwonych czapkach” z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku Kamishiba „ w grupie 4 – latków.
- Zajęcia otwarte w Niepublicznym Przedszkolu Kubuś Puchatek w Siedlcach: Zabawa dydaktyczna „Czekamy na Świętego Mikołaja” prowadzone przez p. Agnieszkę Neścior.
- Zajęcia otwarte w Miejskim Przedszkolu nr 22 w Siedlcach „Zabawy rytmiczne” prowadzone przez p. Katarzynę Terpiłowską.
- Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone przez p. Józefę Jóźwik.

• Prowadziłam zajęcia i uroczystości w obecności opiekuna stażu, dyrektora i wicedyrektora:
- Zabawa matematyczna „Figury geometryczne”.
- „Wiosna na łące” – teatrzyk pacynkowy.
- Zajęcia plastyczne „Co można ułożyć z figur geometrycznych? Tworzenie prac plastycznych opartych na wzorze lub według własnego pomysłu”.
- Zabawa ruchowa do piosenki „Maszeruje wiosna”.
- „Andrzejkowe wróżby”.
- Opowiadanie nauczycielki na postawie tekstu H. Zdzitowickiej pt. „Gawronek poznaje zimę” z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai.
• Współpraca z opiekunem stażu miała na celu doskonalenie moich umiejętności zawodowych.
• Wniosek został przyjęty, rozpoczęłam staż z dniem 1 września 2014 r.
• Plan rozwoju zawodowego realizowany był systematycznie w ciągu okresu stażu.
• W harmonogramie znalazły się zadania do wykonania przez opiekuna stażu jak i zadania odbywającego staż.

• Obserwacja zajęć dostarczyła mi wiedzy na temat metod stosowanych przez nauczycieli i terapeutów, a także umiejętności formułowania wniosków z obserwowanych zajęć. Podczas obserwacji zajęć szczególną uwagę zwróciłam na : realizację celów, dobór środków i metod oraz form pracy, przebieg zajęć, czas, indywidualizację procesu nauczania.

• Opracowywałam scenariusze zajęć, konsultowałam oraz omawiałam je z obserwującymi. W trakcie zajęć mogłam podzielić własną wiedzą i umiejętnościami oraz otrzymać wskazówki do dalszych działań pedagogicznych, zaprezentować wychowanków i ich umiejętności.
cały okres stażu

01.09.2014

09.2014

wg harmonogramu spotkań

cały okres stażu

wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego
harmonogram spotkań

scenariusze zajęć, notatki z obserwacji

scenariusze zajęć, dziennik zajęć
3.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia.
• Uczestniczyłam w zebraniach zespołu przedmiotowego – pełniłam rolę lidera zespołu wychowania przedszkolnego.
• Wygłosiłam referat na zebraniu zespołu wychowania przedszkolnego pt. „Adaptacja dziecka w środowisku przedszkolnym”.
• Uczestniczyłam w radach szkoleniowych organizowanych w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach:
- Szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej prowadzonej przez MEDITRANS Siedlce.
- Szkolenie dotyczące profilaktyki uzależnień prowadzone przez prof. Mariusza Jędrzejko z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień.
- Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych GIODO.
- Rada szkoleniowa „Moje Bambino” - pomoc dydaktyczna „Numicon”.
- Rada szkoleniowa dotycząca pomocy dydaktycznych.
- Rada szkoleniowa dotycząca tworzenia koncepcji pracy szkoły.
• Dzieliłam się swoją wiedzą
i doświadczeniem z nauczycielkami.

• Poprzez uczestniczenie w radach szkoleniowej nabyłam wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych, pierwszej pomocy, alternatywnych metod komunikacji, tworzenia koncepcji pracy szkoły. Zapoznałam się ze sposobem wykorzystania atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

cały okres stażu

cały okres stażu wg harmonogramu

referaty, protokoły z zebrań

zaświadczenia

4.
Planowanie i organizowanie własnego warsztatu pracy.
• Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć (karty pracy, napisy do globalnego czytania, obrazki do historyjek, sylwety do teatrzyków sylwetowych, pa cynkowych, chińskich cieni, kukiełki, ilustracje do wierszy i opowiadań, puzzle, zdjęcia, prezentacje multimedialne). Samodzielnie wykonywałam dekoracje w sali i na różne uroczystości, organizowałam kąciki tematyczne w sali. Wzbogacałam również własną bazę audystyczną o płyty CD z bajkami i piosenkami dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także płyty z różnymi rodzajami muzyki (klasyczna, taneczna, relaksacyjna).
Ponadto:
• Opracowywałam roczny plan pracy wychowawcy.
• Przygotowywałam miesięczne plany pracy w oparciu o podstawę programową oraz realizowany program wychowania przedszkolnego.
• Dokumentowałam realizowaną pracę wychowawczo-dydaktyczną w dzienniku zajęć.
• Pisałam sprawozdania z przebiegu całorocznej pracy.
• Opracowywałam scenariusze zajęć, zabaw i uroczystości.
• Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, narzędzia diagnostyczne, dekoracje, dokonywałam ewaluacji własnych działań.
• Wzbogacałam swój warsztat pracy o różnorodne materiały i pomoce. Przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć dla dzieci.

cały okres stażu

przygotowane materiały, scenariusze zajęć, notatki, miesięczne plany pracy

roczne plany pracy,
miesięczne plany pracy,
zapisy w dzienniku zajęć,
sprawozdania, scenariusze
narzędzia diagnostyczne,
ewaluacje działań własnych
5.
Aktywne uczestnictwo
w życiu przedszkola.
• Przygotowywałam lub pomagałam w zorganizowaniu uroczystości:
- Dzień Chłopaka.
- Dzień marchewki.

- Światowy Dzień Pluszowego Misia.

- Andrzejkowe wróżby.

- Mikołajki.
- Warsztaty rodzinne
bożonarodzeniowe „Idą Święta”.
- Jasełka.

- Dzień Babci i Dziadka.

- Bal karnawałowy.

- Walentynki.
- Dzień Kobiet.
- Dzień wody.
- Powitanie wiosny.
- Warsztaty rodzinne wielkanocne „Idą Święta”.
- Dzień Rodziny.
- Festyn rodzinny.
- Zakończenie roku szkolnego.
- Udział w warsztatach integracyjnych z dziećmi z Japonii.
- Warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Wiedzy pięć deko na temat eko”.

• Przygotowywałam dzieci do czynnego udziału w konkursach organizowanych przez instytucje działające w Siedlcach i na terenie Gminy Siedlce, brałam udział w wielu akcjach ogólnopolskich, a także lokalnych.

Akcje:
• Kubusiowi Przyjaciele Natury - wykształcanie wśród dzieci nawyków zdrowego odżywiania się, dbania o zdrowie własne i innych, kształtowanie zachowań proekologicznych, promocja placówki w środowisku ogólnopolskim.
• Zostań przyjacielem ptaków - gromadzenie pokarmu, wykonywanie karmników.
• Udział w projekcie ekologicznym „Wiedzy pięć deko na temat eko” - uświadomienie dzieciom konieczności ochrony środowiska naturalnego, kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, zapoznanie z pojęciem „recykling”, wskazanie dzieciom sposobów segregowania śmieci w gospodarstwie domowym.
• Udział w akcji „Góra grosza” - uświadomienie dzieciom, że najmniejsze monety zebrane w tak dużej liczbie mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
• Akcja zbierania zużytych baterii, nakrętek, makulatury, plastikowych butelek- promocja zachowań proekologicznych, propagowanie w życiu codziennym selektywnej zbiórki odpadów, zapoznanie ze sposobami dbania o czyste środowisko zarówno w domu, jak i w przedszkolu, uświadomienie zagrożeń oraz możliwości wpływania na stan otaczającego nas środowiska.
• Udział w akcji „Zaadoptuj pupila” - zbiórka pokarmów dla zwierząt ze schroniska Bąkówka z Ostrowi Mazowieckiej.
• Udział w akcji „Zacerujmy dzieciom święta” - zbiórka skarpetek dla dzieci z domów dziecka.
• Udział w akcji „Dokarmiamy zwierzęta zimą” – zbieranie pokarmu, uwrażliwienie dzieci na dobro i sprawowanie opieki nad innymi.
• Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom” – promowanie czytania dzieciom bajek.
• Udział w akcji sprzątania świata.
• Udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” - zwrócenie uwagi najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej. Wykształcenie u dzieci nawyku codziennego mycia zębów. Oswajanie dzieci z koniecznością odwiedzania gabinetu stomatologicznego i przebiegiem wizyty u lekarza dentysty. Udział dzieci w ustanowieniu Rekordu Guinessa w kategorii: największa liczba przedszkolaków jednocześnie myjąca zęby.
Konkursy:
• Konkurs wokalny „Maluchy śpiewają kolędy „ - kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, doskonalenie umiejętności muzyczno – wokalnych.
• Konkurs plastyczny „Pisanki wielkanocne” – wykonanie pracy plastycznej.
• Udział w XVI Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w Borkach Wyrkach – taniec ludowy „Krakowiak” (wyróżnienie, nagroda)
• Udział w V Festiwalu Kultury Chodów 2015 – taniec ludowy „Krakowiak (I miejsce, nagroda).
• Konkurs wokalny „Mam Talent” – prezentowanie umiejętności wokalnych.
• Konkurs plastyczny z użyciem materiałów wtórnych „Zwierzakolubny”.
• Konkurs plastyczny wewnątrz przedszkolny dla dzieci i rodziców – „Geometryczna pisanka wielkanocna” (nagroda)- wzmacnianie więzi rodzinnych prezentowanie umiejętności plastycznych rodziców i dzieci, wzmacnianie wiary we własne możliwości.
• Konkurs plastyczny organizowany przez Zespół Oświatowy w Żelkowie – Kolonii „Mamy swoje prawa” (I miejsce, nagroda).
• Byłam organizatorem wewnątrz przedszkolnego konkursu plastycznego dla dzieci i rodziców „Portret moich rodziców” - wzmacnianie więzi rodzinnych prezentowanie umiejętności plastycznych rodziców i dzieci, wzmacnianie wiary we własne możliwości.
• Udział w II Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Zaśpiewajmy Jezuskowi”
( II miejsce, nagroda).
• Udział w II Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Szkół Gminy Siedlce „Bajeczna muzyka (II miejsce, nagroda).
Życie przedszkolne obfituje w różnego rodzaju uroczystości. Są one swojego rodzaju festiwalem umiejętności i wiedzy dzieci zdobytych w ciągu roku szkolnego. Spotkania te pozwalają na integrację środowiska rodzinnego i przedszkolnego, na bliższe poznanie się rodziców. Nawiązanie takich kontaktów jest niezmiernie ważne dla nas, nauczycieli. Uroczystości przedszkolne stanowią ważny czynnik w wychowaniu, dzięki swej niecodzienności i atrakcyjności, wpływają bardzo mocno na zaangażowanie emocjonalne dzieci. Przygotowanie do uroczystości stwarza wiele okazji do wyzwalania różnorodnej aktywności dziecięcej, a jej przebieg to zawsze wiele przyjemności i radości. Wszystkie imprezy w przedszkolu dają dzieciom możliwość ukazania swoich umiejętności,  zdolności i talentów. Podczas występów każdy przedszkolak ma okazję do zaprezentowania swoich mocnych stron, co w znacznym  stopniu podnosi jego poczucie własnej wartości.

Brałam czynny udział w konkursach organizowanych z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Udział w tych przedsięwzięciach miał na celu sprawić dzieciom radość i zadowolenie, zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia i umiejętności, poszerzyć nowe horyzonty i wiedzę. Udział w konkursach pozwolił mi na promocję przedszkola w środowisku. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich konkursach. Były zawsze przygotowane i starały się wypaść jak najlepiej.

• cała grupa

• cała grupa

• cała grupa

• cała grupa

• cała grupa

• cała grupa

• cała grupa

• cała grupa

• cała grupa

• cała grupa
• cała grupa, certyfikat uczestnictwa

• udział 3 dzieci

• udział w konkursie 2 dzieci

• udział całej grupy, wyróżnienie

• udział całej grupy,
I miejsce

• udział w konkursie 1 dziecka

• udział całej grupy

• udział w konkursie 1 dziecka, nagroda, dyplom

• udział w konkursie 2 dzieci, zajęcie I miejsca, nagrody, dyplomy

• udział w konkursie 3 dzieci, nagrody, dyplomy

• udział 3 dzieci, zajęcie II miejsca

• udział 1 dziecka, zajęcie II miejsca
cały okres stażu

- 09.2014/15/16
- 10.2014/15/16

- 11.2014/15/16

- 11.2014/15/16

- 12.2014/15/16
- 12.2014/15/16

- 12.2014/15/16

- 01.2015/16/17

- 01.02.2015/
16/17
- 02.2015/16/17
- 03.2015/16/17
- 03.2015/16/17
- 03.2015/16/17
- 04.2015/16/17

- 05.2015/16/17
- 06.2015/16/17

- 06.2015

- 11.2015

- 12.2014

- 12.2014/
01.2015

- 10.2015

- 11.2016

- 09.2015/
05.2016

- 11/12.2014

- 12.2014

- 01.2016

- 09.2014/
06.2015

- 09.2014/15/16
- 09.2014/
06.2015

- 12.2014

- 03.2015

- 04.2015

- 06.2015

- 06.2015

- 11.2015

- 04.2016

- 11.2016

- 05.2016

- 01.2017

- 05.2017
wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, zdjęcia umieszczone w kronice i na stronie internetowej przedszkola

zapisy w dzienniku, certyfikaty

zapisy w dzienniku, dyplomy
6.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

a) Na bieżąco dokonywałam wpisów w dzienniku zajęć.
b) Założyłam dla każdego dziecka teczkę obserwacji, gdzie znalazły się karty pracy potrzebne do obserwacji, arkusz obserwacji wstępnej, arkusz obserwacji końcowej.
c) Systematycznie opracowywałam miesięczne plany pracy, na bieżąco prowadziłam monitoring realizacji podstawy programowej.

d) Opracowywałam Program Profilaktyczny Przedszkola.

a) Doskonalenie umiejętności prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.
b) Prowadzenie dokumentacji przyczyniło się do lepszego poznania mocnych i słabych stron dziecka, jego potrzeb, zainteresowań, określenia strefy najbliższego rozwoju.
c) Dokumentacja służyła organizowaniu zajęć zgodnie z podstawą programową. Opracowywałam szczegółowe plany miesięczne, na bieżąco dokonywałam monitoringu podstawy programowej.
d) Program profilaktyczny ma na celu tworzyć warunki do kształtowania postaw i wartości, ułatwiać dzieciom dokonywanie wyborów, mających znaczenie dla ich obecnego i przyszłego życia, uświadamiać dzieciom zagrożenia, które mogą wystąpić w przedszkolu, domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci.
na bieżąco cały okres stażu
wrzesień 2014 -
maj 2017

raz w miesiącu, cały okres stażu

cały okres stażu

dziennik zajęć

teczka obserwacji dziecka, karty pracy, arkusze obserwacji
miesięczne plany pracy, arkusz monitoringu podstawy programowej,
scenariusze zajęć
program profilaktyczny

&7, ust.2, pkt. 2 rozporządzenia: Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
OPIS EFEKTÓW
TERMIN
DOWÓD REALIZACJI
1.
Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci.
• Prowadziłam obserwacje dzieci, dostosowywałam zajęcia, zabawy i ćwiczenia do poziomu rozwoju psychofizycznego każdego dziecka.

• Obserwacje prowadzone dwa razy w roku miały na celu określenie poziomu rozwoju i potrzeb wychowanków, dostosowanie metod, form i środków do poziomu rozwoju psychofizycznego dziecka.
cały okres stażu dwa razy w roku
arkusze obserwacji
2.

Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

• Przygotowywałam dzieci do konkursów i wystąpień publicznych, przygotowywałam wraz z dziećmi prace plastyczne na konkursy
• Uzupełniałam stronę internetową, umieszczałam informacje dotyczące  wszelkich wydarzeń z życia przedszkolnego.
• Zajmowałam się dokumentowaniem zdjęć imprez i uroczystości przedszkolnych, które przekazywałam do kroniki i na stronę internetową naszego przedszkola.
• Dostarczanie materiałów i zdjęć na stronę internetową przedszkola przyczynia się do promocji placówki w środowisku, a przede wszystkim jest środkiem do nawiązania ścisłej współpracy z rodzicami.

cały okres stażu

kronika i strona internetowa przedszkola

3.

Stwarzanie okazji do rozwijania zainteresowań dzieci.

• Organizowałam wycieczki o charakterze edukacyjno kulturowym oraz rozrywkowym:
- Do szkółki ogrodniczej „Cyprysik” - zapoznanie się nowym miejscem, poznanie pracy ludzi, którzy tam pracują, oglądanie roślin, drzewek.
- Sali Zabaw „Młynek” - rekreacja, integracja, poprzez wspólne zabawy z innymi dziećmi, okazywanie dzieciom nowych miejsc zabawy.
- Szkoły muzycznej w Siedlcach - integracja ze środowiskiem lokalnym, przybliżenie dzieciom innych form pracy z dziećmi, zachęcanie do nauki gry na instrumentach.
- Do CKiS na spektakle dla dzieci.
- Do Novego Kina w Siedlcach na filmy dla dzieci.
- Do Biblioteki Miejskiej w Siedlcach.
- Do gospodarstwa agroturystycznego „Zielony Raj”.
- Do nadleśnictwa w Lipniaku.
- Wyjazd do Medici w Siedlcach na spotkanie z higienistką i kosmetyczką.
• Dzięki wyjazdom dzieci miały okazję obejrzeć przedstawienia teatralne, zapoznać się z zasadami zachowania w miejscach publicznych a także z zasadami bezpieczeństwa w czasie wycieczek.

cały okres stażu

karty wycieczek, sprawozdania z wycieczek, zdjęcia, za
wpisy w dzienniku

4.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

• Nawiązałam współpracę z instytucjami lokalnymi:
- Komendą Policji w Siedlcach
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Opolu Nowym
- Nadleśnictwem w Siedlcach
- Tygodnikiem Siedleckim
- CKiS w Siedlcach
- Novym Kinem w Siedlcach
- Kinem Helios w Siedlcach
- Salą zabaw „Młynek”
- Szkołą Muzyczną w Siedlcach
- Biblioteką Miejską w Siedlcach.

cały okres stażu
zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia

5.
Współpraca z rodzicami.
Przez cały okres stażu nawiązywałam kontakt i współpracę z rodzicami:
• organizowałam zajęcia adaptacyjne

• organizowałam imprezy i uroczystości z udziałem rodziców

• organizowałam warsztaty z udziałem rodziców

• organizowałam zajęcia otwarte dla rodziców

• organizowałam zebrania z rodzicami

• zachęcałam rodziców do uczestnictwa w konkursach i różnego rodzaju akcjach

• dostarczałam na stronę internetową przedszkola dokumentacje, zdjęcia z uroczystości i zajęć
• organizowałam kącik dla rodziców.

• Spotkania adaptacyjne miały na celu zapoznanie dzieci jak i rodziców z personelem, budynkiem przedszkola, spotkania adaptacyjne przyczyniły się do zmniejszenia lęku adaptacyjnego u dzieci
• Podczas imprez i uroczystości rodzice mogli włączyć się w ich organizację (np. szycie strojów – podjęłam się zakupu materiału i przy pomocy rodziców udało nam się uszyć stroje do tańca „Polonez” , przygotowanie poczęstunku, itp.)
• Warsztaty miały na celu zintegrowanie środowiska przedszkolnego ze środowiskiem rodzinnym
• Zajęcia otwarte miały na celu ukazanie rodzicom umiejętności dzieci, które nabyły w przedszkolu
• Zebrania dały okazję zapoznania rodziców z programami przedszkolnymi, poruszanie tematów związanych z życiem przedszkolnym dzieci
• Rodzice bardzo chętnie włączali się w różnorodne akcje, w przygotowanie przedszkolaków do udziału w konkursach
• Strona stała się ważnym środkiem komunikacji z rodzicami.

• Umieszczanie ogłoszeń na tablicy, tworzenie galerii prac dzieci w holu.

- 08.2015/16

- cały okres stażu według harmonogramu

- cały okres stażu według harmonogramu
- cały okres stażu, dwa razy w roku
- cały okres stażu, dwa razy w roku

- cały okres stażu według harmonogram
- cały okres stażu

- cały okres stażu

zdjęcia na stronie internetowej, kronika przedszkolna, scenariusze imprez i uroczystości, scenariusze zajęć, protokoły z zebrań z rodzicami, dzienniki zajęć

&7, ust. 2 , pkt. 3 rozporządzenia: Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
OPIS EFEKTÓW
TERMIN
DOWÓD REALIZACJI
1.

Prowadzenie kącika dla rodziców.
• Opracowywałam artykuły np.
- Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola.
- Jakie umiejętności powinien posiadać przedszkolak?
- Kodeks przedszkolaka.
• Opracowywałam zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne.
• Pisałam ogłoszenia informujące rodziców o bieżących wydarzeniach.
• Systematyczne informacje dla rodziców.
cały okres stażu
◦ opracowane artykuły, zamierzenia wychowawczo –
dydaktyczne, ogłoszenia

2.
Wykorzystanie internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.

• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego poprzez internet.
• Korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
• Konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe.
• Tworzyłam dokumenty związane ze stażem oraz opracowywałam sprawozdania za okres stażu.
• Podnoszenie poziomu wiedzy.
cały okres stażu
dokumentacja własna
3.
Wykorzystanie komputera w pracy.
• Dostarczałam materiały dydaktyczne, zdjęcia, publikacje na stronę internetową przedszkola.

• Stosowałam prezentacje multimedialne jako środek dydaktyczny.
• Opracowywałam miesięczne plany pracy, arkusze, ankiety , sprawozdania oraz inne dokumenty wykorzystywane w pracy.
• Opracowywałam komputerowo dyplomy okolicznościowe.
• Wykonywałam zaproszenia, podziękowania, kartki okolicznościowe, dyplomy.
• Wykonywałam pomoce do zajęć, gazetek tematycznych, przygotowywałam materiał dźwiękowy do zajęć.
• Przygotowałam nagranie przy współpracy z dziećmi dla rodziców z okazji Dnia Rodziny.
• Celem tych działań był promowania przedszkola w środowisku i rozwijanie współpracy z rodzicami.
• Zajęcia stały się bardziej atrakcyjne dla dzieci.
• Opracowywałam scenariusze zajęć, uroczystości. Projektowałam zaproszenia dla rodziców. Sporządzałam miesięczne plany pracy. Nagrywałam materiał dźwiękowy na płytę CD (teksty utworów do wysłuchania przez dzieci, odgłosy, piosenki, itp.) Wykonywałam karty pracy wg własnego pomysłu.

• Promocja placówki.

09.2014 –
05.2017

według potrzeb

cały okres stażu

maj 2016
◦ zdjęcia, wpisy w dzienniku, scenariusze zajęć, płyty CD z nagranymi prezentacjami multimedialnymi
opracowane dokumenty, dyplomy, zaproszenia, podziękowania, kartki okolicznościowe,

nagranie filmu

&7, ust. 2, pkt 4 rozporządzenia: Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
OPIS EFEKTÓW
TERMIN
DOWÓD REALIZACJI
1.

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

• Brałam udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy itp.
• Samodzielnie wzbogacałam wiedzę pedagogiczną, studiowałam literaturę.
• Nowe umiejętności i wiedzę teoretyczną starałam się pogłębiać poprzez czytanie literatury pedagogicznej:
- E. Gruszczyk – Kolczyńska, „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”.
- E. Sachajska, „Uczymy poprawnej wymowy”.
- A. Klim – Klimaszewska, „Trzylatek w przedszkolu”.
- M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka, „Piosenki do rysowania”.
- M. Przetacznik – Gierowska, G. Makiełło – Jarża, „Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego”.
- D. Dziamska, „Edukacja przez ruch. Kropki, kreski, owale, wiązki”.
- M. Bogdanowicz, D. Okrzesik, „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”.
• W mojej pracy korzystałam także z różnych stron internetowych o tematyce edukacyjnej, np.:
- www. nauczycielprzedszkola.pl
- www.literka.pl
- www. blizejprzedszkola.pl
• Podniesienie efektów pracy.
• Celem tych działań było poszerzenie wiedzy oraz zastosowanie jej w pracy z dziećmi w zajęciach grupowych oraz w pracy indywidualnej. Wykorzystanie w pracy ciekawych propozycji zabaw, ćwiczeń itp., uzyskanie wiedzy niezbędnej do unowocześnienia pracy z dzieckiem.

cały okres stażu
wykaz lektur, notatki, miesięczne plany pracy, zaświadczenia
2.
Współpraca z pedagogiem.
• Wizyty pedagoga w przedszkolu, obserwacja dzieci.
• Konsultacje, otrzymanie pomocy.
cały okres stażu według potrzeb
potwierdzenie współpracy z pedagogiem
3.
Współpraca z logopedą.
• Spotkania z logopedą.
• Konsultacje, otrzymanie pomocy.
cały okres stażu według potrzeb
potwierdzenie współpracy z logopedą

&7, ust. 2, pkt 5 rozporządzenia: Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
OPIS EFEKTÓW
TERMIN
DOWÓD REALIZACJI
1.

Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
• Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

• Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów.
• Opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu.
cały okres stażu
zaświadczenia, dokumentacja własna
2.
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

• Analiza przepisów prawa oświatowego, dokumentacji przedszkolnej:
- Zapoznałam się z Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, ze zm.).
- Zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
- Zapoznałam się z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
- Zapoznałam się z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r., poz.23).
- Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 531) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
- Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
z dnia 21 czerwca 2012 r.
- Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.
- Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
- Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
- Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015r., poz. 1270).
- Zapoznałam się z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59).
- Rozporządzenie MEN z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
- Dokonywałam analizy statutu, planów, regulaminów i programów przedszkola, programów wychowawczych.
- Śledziłam na bieżąco zmiany w przepisach.
- Brałam udział w konferencjach dotyczących systemu oświaty.

• Dobra znajomość przepisów prawa oświatowego i dokumentacji przedszkolnej.

na bieżąco, cały okres stażu
akty prawne, notatki, zbiór własny

Podsumowanie:
W trakcie całego stażu na nauczyciela mianowanego wypełniałam obowiązki i założenia, które określiłam w Planie Rozwoju Zawodowego. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnianie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. Dużą satysfakcję sprawia mi praca jako nauczyciel. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystuje je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie i z zaangażowaniem. Zadowolenie daje mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmuję zadania wynikające z potrzeb przedszkola. Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w życie przedszkolne, chęć i radość z organizowania i przygotowania uroczystości, udział w konkursach, w których osiągamy sukcesy, a także wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy. Wszystko czego nauczyłam się przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania z roku na rok stawały się coraz bardziej doskonałe i atrakcyjne. Praca ta jest dla mnie wyzwaniem i realizacją moich marzeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.