X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48788
Przesłano:

Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

Magdalena Smolarczyk Wrocław, 04. 06. 2021
opiekun stażu ..........

Dyrektor.....................

Informacja
o sporządzeniu projektu oceny dorobku zawodowego

Na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli przedstawiam opracowany przeze mnie projekt oceny dorobku zawodowego Pani mgr Joanny Madej zatrudnionej na stanowisku nauczyciela w klasie pierwszej za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego zrealizowany w okresie od dnia 01. 09. 2020 r. do dnia 31. 05. 2021r.

........................................
(podpis opiekuna stażu)

Załączniki:
1. Projekt oceny dorobku zawodowego

Magdalena Smolarczyk Wrocław, 04. 06. 2021
opiekun stażu Pani.............
nauczyciela stażysty
w szkole.................................
Dyrektor.........................

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO
Działając na podstawie art. 9c ust. 5 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu Pani ............................

Uzasadnienie
Pani................w okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.05.2021r. odbyła staż na stopień nauczyciela kontraktowego.
W okresie odbywania stażu..............prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb szkoły.......... Rzetelnie i z bardzo dużym zaangażowaniem realizowała zadania ujęte w opracowanym i zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego.
Wraz z początkiem stażu zapoznała się z procedurami osiągania stopni awansu zawodowego, a także obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, na bieżąco śledziła zachodzące w nim zmiany. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID- 19, zapoznała się także z dodatkowymi, obowiązującymi w tym czasie dokumentami prawa. Poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły. (Podstawa Programowa, Statut Szkoły Podstawowej, Program Wychowawczy, Regulamin i Procedury Wewnętrzne, Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły.
Pani...............zapoznała się z zakresem obowiązków i odpowiedzialnością wychowawcy, a także ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w Szkole Pani .....................systematycznie brała udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, oraz w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, dzięki czemu potrafi dziś efektywnie współpracować z gronem pedagogicznym. Stażystka systematycznie prowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu, dyrektora, prezentując własne osiągnięcia i doświadczenie zawodowe. Prowadzone zajęcia dokładnie planowała, jasno określała i realizowała wyznaczone cele. Współpracowała z opiekunem stażu, aktywnie uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez niego, omawiała obserwowane zajęcia pod względem merytorycznych i metodycznym. Wspólnie z opiekunem analizowała sukcesy i porażki formułując konkretne wnioski oraz ustalając wytyczne do dalszych działań. Wykazywała duży stopień krytycyzmu wobec siebie, a także otwartość i życzliwość w kontaktach z gronem pedagogicznym. Potrafiła określić swoje mocne i słabe strony oraz pozytywnie reagowała na propozycje wprowadzenia zmian, udoskonaleń.
Pani...............dołożyła wszelkich starań, aby tworzona przez nią przestrzeń edukacyjna była jak najbardziej dostosowana do możliwości i potrzeb jej wychowanków. Dbała ona nie tylko o wystrój klasy i jej wyposażenie, ale na bieżąco wzbogacała swój warsztat pracy o materiały i pomoce edukacyjne. Wielokrotnie samodzielnie przygotowywała różnorodne pomoce, wykazując się przy tym dużą kreatywnością. Nauczycielka posiadła umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów. Działania dydaktyczno- opiekuńczo – wychowawcze prowadziła zawsze biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne dzieci. Dbała o ich dobre samopoczucie, miłą i przyjazną atmosferę w placówce. Była w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym, psychologiem, innymi nauczycielami oraz rodzicami. Dbała o integrację ze środowiskiem lokalnym oraz rozwój zainteresowań u swoich wychowanków. Zorganizowała konkurs dla klas 1-3 pt. Liga matematyczna, a także przedstawienie z okazji uroczystości pasowania na ucznia i Dnia Matki i Dnia Ojca. Podjęła się również pracy w świetlicy szkolnej.
Przez cały okres stażu stażystka zachęcała dzieci do udziału w konkursach szkolnych i poza szkolny, gdzie uczniowie uzyskiwali wysokie wyniki.
Pani..................aktywnie uczestniczyła we wszystkich wydarzeniach w życiu szkoły i klasy. W czasie całego okresu trwania stażu Pani mgr..............systematycznie pogłębiała wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, a także technologii komputerowej. W ramach samokształcenia, studiowała literaturę przedmiotu, śledziła informacje zamieszczane na portalach internetowych. Brała udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, licznych szkoleniach, kursach i seminariach/ webinariach.
Stażystka często konsultowała się z opiekunem w sprawach dotyczących realizacji poszczególnych zadań planu rozwoju zawodowego, co pozwoliło zrealizować wszelkie zamierzenia na wysokim poziomie z korzyścią zarówno dla niej samej, dzieci, jak i całej placówki. Planowo wywiązywała się również z zaplanowanych przedsięwzięć, przestrzegała umów zawartych w kontrakcie. Biorąc pod uwagę jej zaangażowanie, otwartość na nowe wyzwania, pomysłowość i wytrwałość w realizacji zamierzonych celów oraz sumienności stwierdzam, iż Pani................spełnia wszelkie wymagania umożliwiające awans na stopień nauczyciela kontraktowego, a mianowicie:
• poznała organizację i zasady funkcjonowania szkoły której odbywała staż;
• opanowała umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły;
• umiejętnie rozpoznawała potrzeby uczniów oraz indywidualizowała nauczanie;
• opanowała umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
• opanowała umiejętność wykorzystania w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego;
• umiejętnie korzystała w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć z narzędzi multimedialnych i informatycznych;
•umiejętnie omawiała prowadzone oraz obserwowane zajęcia;
• poznała środowisko swoich wychowanków, ich problemy oraz wykazała się umiejętnością współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Na podstawie moich obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją prowadzoną przez nauczycielkę, proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

........................................
(podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.