X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50486
Przesłano:

Projekt oceny nauczyciela stażysty - edukacja wczesnoszkolna

Projekt oceny dorobku zawodowego pani ....... nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021

Data zakończenia stażu: 31.05.2022

Opiekun stażu: mgr Kinga Muszyńska-Pasowicz

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 ze zm.) - § 4 ust. 5, § 6, § 7, § 8; pani Aleksandra Kulpa, nauczyciel stażysta, ubiegająca się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie od 01.09.2021 do 31.05.2022 realizowała zadania zgodnie z opracowanym przez siebie planem rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez p. Dyrektor.

W miesiącu wrześniu pani A., nauczyciel wychowawca w kl. I, opracowała plan rozwoju zawodowego na okres stażu i skonsultowała go z opiekunem, po czym został on zatwierdzony przez p. Dyrektor. Wcześniej pani A. zapoznała się z procedurą awansu i przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Przez cały okres stażu brała czynny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. Starała się jak najlepiej wypełniać obowiązki nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Pani A. w trakcie odbytego stażu zapoznała się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły, a także poznała następujące dokumenty: Statut Szkoły, Program Wychowawczo – Profilaktyczny, czy Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Dodatkowo została poinformowana o procedurach dotyczących dostosowania warunków i form nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, zasady działania dziennika elektronicznego. Poznała plan pracy na rok szkolny 2021/22, współtworzyła kalendarz imprez szkolnych. Została zapoznana z regulaminem świetlicy, wycieczek szkolnych, kartami wycieczek, a także z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pani A. prowadziła również zajęcia jako wychowawca w świetlicy. Dostosowywała metody i formy pracy do potrzeb wszystkich uczniów, także tych z niepełnosprawnościami. Właściwie prowadziła dokumentację szkolną: dziennik elektroniczny, dziennik zajęć świetlicowych, IPET, WOPFU. Pani A. prowadziła zajęcia zgodnie z planem pracy. Uczestniczyła jako obserwator w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu, innych nauczycieli a także prowadziła zajęcia w ich obecności, następnie dokonywała samooceny i analizy przeprowadzonych zajęć, wysuwała wnioski do dalszej pracy. Zajęcia te były dobrze przygotowane i zrealizowane. Zastosowane zostały różnorodne formy i metody pracy, uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów zdolnych. Pani A. doskonaliła swój warsztat pracy, zarówno w sferze dydaktycznej, jaki i wychowawczej. Uczestniczyła w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, np. „Jak profesjonalnie prowadzić naukę zdalną? Obsługa pakietu Microsoft 365+ Teams”.
Brała udział w licznych imprezach szkolnych i klasowych, m. in. organizowała apel z okazji pasowania na ucznia, czy z okazji Konstytucji III maja. Przygotowała i wspólnie z innymi nauczycielami przeprowadziła akcję charytatywną – Paczka mikołajkowa; pomagała w imprezach szkolnych typu: Mikołajki, Jasełka, Dzień Chłopaka i Dzień Kobiet. Dodatkowo pani A. wykazała się dużym zaangażowaniem podczas wycieczek szkolnych, np. do Zoo, do NFM, czy Muzeum Zajezdnia we Wrocławiu. Była żywo zaangażowana w organizację wyjść na terenie miasta, np. do Bazyliki i zapoznanie dzieci z historią świątyni, wizytę w bibliotece miejskiej czy też uczestnictwo w spotkaniu z autorem p. Anną Gibasiewicz w ramach obchodów akcji „Całą Polska Czyta Dzieciom”. Wykorzystując swoje doświadczenie z czasów harcerstwa zorganizowała z okazji Dnia Dziecka grę terenową, angażując całą szkołę, w tym również dzieci z niepełnosprawnościami.
Jako wychowawcy klasy I, dokładnie zapoznała się z sytuacją domową i rodzinną swoich wychowanków. Utrzymywała kontakty z rodzicami uczniów, starała się na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy wychowawcze, w tym celu współpracowała również z pedagogiem szkolnym. Dbała o estetyczny wygląd sali lekcyjnej, umiejętnie też zachęcała swoich wychowanków do pracy na rzecz klasy i szkoły. W trakcie odbywania stażu nabywała umiejętności jako samodzielny nauczyciel, doskonaliła swój warsztat pracy, zdobywała wiedzę i nowe doświadczenia w zakresie problematyki środowiska uczniów.
Przez cały okres stażu zdobyła akceptację i zaufanie swoich uczniów oraz wychowanków, została bardzo życzliwie przyjęta przez społeczność uczniowską. Pani A. okazała się być nauczycielem zaangażowanym w pracę na rzecz placówki. Stała się częścią zespołu nauczycieli, jest kompetentna, życzliwa i wspierająca nie tylko uczniów, ale i pracowników.
W trakcie trwania stażu współpraca z panią A. układała się bez zarzutu. Po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku nauczyciela stażysty oraz biorąc pod uwagę wszystkie działania i efekty realizacji Planu Rozwoju Zawodowego proponuję ocenę pozytywną za okres odbytego stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.