X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46941
Przesłano:

Opina opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela

xxxxxxx, 05.06.2020

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu
od 01.09.2019 do 31.05.2020r.

DANE DOTYCZĄCE NAUCZYCIELA:
Imię i nazwisko: Magdalena xxxxxxxx
Adres Przedszkola: Szkoła Podstawowa
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Justyna Niewęgłowska

Pani Magdalena xxxxx zrealizowała z dużym zaangażowaniem większość zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. Systematycznie w ciągu całego okresu stażu doskonaliła umiejętności organizacyjne i warsztat pracy oraz dokonywała ewaluacji własnych działań, a także oceniała ich skuteczność i dokonywała zmian w tych działaniach. Pogłębiała wiedzę i umiejętności zawodowe w ramach szkoleń zewnętrznych takich jak:
1) „ Komunikacja dzieci z autyzmem. Teoria i praktyka”- kurs
2) „Terapia dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera”- kurs
3) „ Praca dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu”- kurs
4) „ Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym” - kurs
5) „Terapia psychopedagogiczna u osób ze spektrum autyzmu”- kurs
6) „ Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych”- kurs
7) „ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – stymulacja zmysłowa” - kurs
8) „ Kleksodźwięki czyli muzyczno – plastyczne zabawy sensoryczne”- warsztaty metodyczne
9) „Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole”- kurs
10) „ Dr Myśli Główka – zabawy badawcze i eksperymenty w pracy z dziećmi”- szkolenie
Uczestniczyła w szkoleniowych zebraniach rady pedagogicznej na temat:
„Wybrane aspekty prawa rodzinnego i postępowania z nieletnimi”.

Nauczycielka pogłębiała swoją wiedzę również poprzez lekturę czasopism „Nauczycielka przedszkola” oraz lekturę książek np.: „ Jak bawić się i uczyć pasją” , D. Kamińska„ 101 gier i zabaw dla dzieci z autyzmem”. Korzystała z pomysłów i ciekawych rozwiązań metodycznych zamieszczanych w Internecie na portalach poświęconych edukacji np. www.superkid.pl, www.literka.pl, www.panimonia.pl, www.eduzabawy.pl, www.przedszkolankowo.pl.
Dzięki tym formom doskonalenia: poszerzyła wiedzę z zakresu autyzmu, urozmaiciła formy i metody pracy, podniosła skuteczność oddziaływań wychowawczych.
Wiedzę uzyskaną podczas tych szkoleń wykorzystywała w pracy z dziećmi. Podczas zajęć z dzieckiem z autyzmen wykorzystywała poznane metody, prowadziła terapię ręki.
W czasie zajęć wykorzystywała aktywizujące metody np. burza mózgów, mapę mentalną, gry dydaktyczne, dramę oraz urozmaicone formy pracy. Często wykorzystywała grupową metodę pracy co uczyło dzieci współpracy w zespole, dyskusji i szukania kompromisów. Umiejętnie wpływała na zaangażowanie, uwagę i motywowanie dzieci, udzielając informacji zwrotnej, chwaląc za wysiłek i współpracę. Wykorzystywała bardzo ciekawe, czytelne dla dzieci, estetyczne i właściwie dobrane środki dydaktyczne. Nauczycielka zawsze realizowała postawione sobie cele edukacyjne, które właściwie dobrane były do tematyki zajęć i kształtowały umiejętności zawarte w podstawie programowej. Zajęcia indywidualne prowadzone były zgodnie z opracowanymi programami na podstawie IPET-u lub opinii wydanych przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczną. Zadania dla dzieci na zajęciach były zindywidualizowane, dostosowane do możliwości dzieci i zapewniały im poczucie odniesionego sukcesu. Dużą wagę nauczycielka przywiązuje do przestrzegania zasad bezpieczeństwa dzieci. Stosuje metody wychowawcze z poszanowaniem godności dziecka/ ucznia. Każde prowadzone i obserwowane przez nauczycielkę zajęcia zostały omówione. Dokonywała po przeprowadzonych zajęciach rzetelnej samooceny, dostrzegała popełnione błędy, potrafiła wskazać sposoby na ich uniknięcie w przyszłości. Wnioski i wskazówki udzielone nauczycielce były przez nią wykorzystywane w planowaniu zajęć i ich prowadzeniu co wpłynęło na doskonalenie jej pracy. Pani Magdalena zgromadziła w trakcie dotychczasowej pracy wiele pomocy, scenariuszy zajęć, którymi chętnie dzieliła się z innymi nauczycielami.

Pani Magdalena organizowała dla uczniów następujące uroczystości Andrzejki, Dzień Kota. Wraz z koleżankami z pracy i opiekunem stażu zorganizowała następujące uroczystości: „Pasowanie na przedszkolaka”, „Pasowanie na ucznia”, „Dzień Babci i Dziadka”, Wigilia w szkole. Opracowała scenariusze tych uroczystości, przygotowała dekorację, upominki dla gości i dzieci. Byłą współorganizatorką konkursu pt.”Moja ulubiona postać z bajki”, którego celem było rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności. Konkurs kierowany był dla uczniów z MP, 0, i klas I-III. Współorganizowała również konkurs pt „Powstańcy Wielkopolscy” który organizowany był z okazji Dnia Patrona Szkoły.
Nauczycielka umiejętnie uwzględniała w pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne. Przez ciągły kontakt z rodzicami i okazane im zainteresowanie udało jej się poznać środowisko rodzinne uczniów oraz relacje panujące pomiędzy nimi a rodzicami. Chętnie służyła pomocą i poradą zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci (np. udzielanie porady na bazie posiadanej wiedzy, udostępnianie materiałów odnośnie różnych problemów).
Pracowała indywidualnie z dziećmi mającymi trudności edukacyjne oraz rozwijając zainteresowania i zdolności. Dzieciom uzdolnionym stwarzała możliwość brania udziału w konkursach plastycznych. Współpracowała ze specjalistami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole, pedagog, logopeda. Brała udział w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz opracowaniu IPET-u. Prowadziła zajęcia specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wczesnego wspomagania dzięki czemu wpłynęła pozytywnie na usprawnianie zaburzonych funkcji, wyrównanie braków edukacyjnych.
Wraz z opiekunem stażu zorganizowała Spotkanie z Ratownikami Medycznymi dla dzieci klas młodszych. Celem tego spotkania było zapoznanie dzieci z zawodem ratownika medycznego, a także jak wygląda pierwsza pomoc przy użyciu pomocy medycznych. Dzieci miały możliwość przeprowadzenia resuscytacji na manekinie oraz pozycji boczno ustalonej na kolegach i koleżankach. Dzieci uczestniczące na zajęcia świetlicowe w ramach podziękowania dla ratowników przygotowały miniaturę karetki pogotowia. Dla uczniów była to niezwykłe doświadczenie i nauka, którą mogą wykorzystać w sytuacjach, w których druga osoba będzie potrzebować pomocy. Wraz z opiekunem stażu podczas zdalnego nauczania zorganizowała wirtualny Dzień Strażaka oraz Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, tworząc prezentacje multimedialne z życzeniami, podziękowaniami za ich trudną i ciężką prace.
W ramach działań na rzecz pomocy społecznej zachęcała uczniów i rodziców do aktywnego włączania się w akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły. Była współorganizatorką takich akcji jak:
• „ Opatrunek na ratunek”- akcja dotyczyła zbierania opatrunków, bandaży, gazy
• „ Kup pan szczotkę” – akcja dotyczyła zbierania szczotek i past do zębów.
Pani Magdalena wykorzystywała w swojej pracy technologię informacyjną i komunikacyjną. Korzystała z zasobów Internetu, opracowywała przy pomocy komputera karty pracy, dokumentację przedszkolną, dyplomy, zaproszenia, ogłoszenia. Prowadziła zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem komputera, tablicy interaktywnej. W razie potrzeby korzystała ze smartfonu. Przygotowała prezentację multimedialną na temat „W świecie mrówek”, „ Unia Europejska”, „ Kodeks Przyjaciela Ziemi”. Brała udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- czytając dzieciom on-line. W trakcie zdalnego nauczania przygotowywała i wyszukiwała pomocy dydaktycznych, wysyła do uczniów poprzez e- dziennik, Messenger, e- mail. Dokumentowała swoją pracę i życie szkoły przy pomocy aparatu fotograficznego. Komunikowała się z rodzicami za pomocą telefonu a z dyrektorem i nauczycielkami przedszkola przy pomocy poczty elektronicznej, e- dziennika.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego
i harmonogramu przebiegu stażu stwierdzam, że Pani Magdalena xxxxx w sposób prawidłowy realizowała obowiązki zawodowe i w pełnym zakresie wywiązywała się z postawionych przed nią zadań. Jest osobą oddaną swojej pracy, kreatywną, systematycznie doskonalącą się i dokonującą ewaluacji własnej pracy. Poza tym jest obowiązkowa, sumienna, odpowiedzialna, budząca sympatię i szacunek zarówno ze strony dzieci jak i rodziców oraz grona pedagogicznego. Wykazuje bardzo duże zainteresowanie każdymi nowościami, gotowa do podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobowego.
Stwierdzam, że Pani Magdalena xxxxxxxx zrealizowała wymagania kwalifikacyjne związane z ubieganiem się o stopień nauczyciela kontraktowego.
Proponuję pozytywną ocenę jej dorobku zawodowego.

Opiekun stażu: Justyna Niewęgłowska

Opracowano na podstawie §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2018 poz. 1574)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.