X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48723
Przesłano:

Sprawozdanie za okres stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU
OD 01.09.2019 DO 31.08.2020 ROKU

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ.

1.Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.
Realizację planu rozwoju zawodowego rozpoczęłam od podjęcia czynności organizacyjnych związanych z uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego:

Zapoznałam się ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w celu poznania procedury uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.
W trakcie trwania stażu analizowałam przepisy prawa oświatowego koncentrując się zwłaszcza na wymaganiach ujętych w art. 8 ust 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz podstawowych dokumentach oświatowych tj. Karcie Nauczyciela i Ustawie o Systemie Oświaty.
Chcąc prawidłowo opracować dokumentację niezbędną do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego studiowałam literaturę fachową, korzystałam ze specjalnych poradników opracowanych przez portale edukacyjne oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami. Ułatwiło mi to opracowanie planu stażu i analizy poprawności dokumentacji.

Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia.
Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa studiowanie literatury fachowej oraz czasopism dla nauczycieli (najczęściej w formie elektronicznej ze względu na łatwość dostępu). Swój warsztat wzbogacałam wykorzystując informacje i porady zawarte na stronach internetowych np. www.glospedagogiczny.pl, epedagogika.pl, pedagogszkolny.pl, www.oke.krakow,gwo.pl , www.nowaera.pl i tym podobne.
W celu poszukiwania nowych metod aktywizujących i urozmaicenia zajęć korzystałam z materiałów zamieszczanych na www.matmag.pl, www.matematyka.net, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.men.gov.pl, www.edux.pl, www.learningapps.org, www.eduscience.pl, www.portaloswiatowy.pl

Kierując się osobistymi zainteresowaniami, celami i potrzebami placówki, jak również potrzebami dziecka, uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:
- Praca przy tablicy interaktywnej – szkolenie (22.10.2019 r.)
-„Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie – co możemy zrobić, aby pomóc” - webinaria
- „Postawa nauczyciela a potrzeby uczniów ze specyficznymi potrzebami” - webinaria
- RODO – szkolenie prowadzone przez Inspektora Danych Osobowych (17.12.2019 r.)
- „Jak uczyć zdalnie – kluczowe informacje i praktyczne wskazówki dla nauczycieli” webinaria
- „Niesforny uczeń, triki na trudnego ucznia, zachowania trudne wychowawczo.” webinaria

Efekty wynikające z podjętych działań:
- doskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębianie własnych zainteresowań,
- poznanie technik i sposobów podnoszenia motywacji dzieci,
posiadanie wiedzy niezbędnej w skutecznym planowaniu swoich działań mających na celu systematyczne podnoszenie poziomu motywacji dzieci,
- przeanalizowanie sytuacji trudnych w pracy nauczyciela, poznanie skutecznych technik pracy z pojedynczym uczniem i grupą, sposobów komunikowania się z dziećmi niedostosowanymi społecznie,
- wzbogacenie wiedzy dotyczącej technik wspierających dzieci w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.
- możliwość uzyskania wielokierunkowej pomocy specjalistycznej,
- zajęcia z wykorzystaniem nowych pomysłów,
- wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w celu podnoszenia jakości pracy,
- usprawnienie realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych w szkole,
- lepsza organizacja warsztatu pracy i odpowiedni dobór metod pracy,
- bardziej efektywna praca z podopiecznym,
- dbanie o bezpieczeństwo w szkole.

2. Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
Pracując z dziećmi niepełnosprawnymi stosowałam metody aktywizujące. Metody te były zawsze dostosowane do indywidualnych możliwości każdego dziecka. W ich doborze uwzględniałam m.in. możliwości intelektualne, umiejętność koncentracji uwagi, możliwości percepcyjne, zdolności manualne i fragmentaryczne deficyty uczniów.
Przykłady metod aktywizujących, które stosowałam w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie:
- gry dydaktyczne np. krzyżówki (rysunkowe, literowe), wykreślanki, labirynty, wirówki rysunkowe), domina, szarady obrazkowe i inscenizacyjne, rebusy, zagadki. Gry dydaktyczne modyfikowałam na różne sposoby w zależności od potrzeb.
- linia czasu - metodą tą mogłam pokazać uczniowi następstwa czasowe w wymiarze linearnym. opanowanie pojęć czasowych: dziś, jutro, dawniej wcześniej, później, co stało się najpierw? co później? Itd.
- metoda doświadczalna Zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym opierają się na stosowaniu różnorodnych pomocy i materiałów. Wykorzystywałam tę metodę do rozwijania umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków.. Demonstracje, obserwacje i eksperymenty, umożliwiały osobiste spotkanie się ze zjawiskiem i kształci umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków. Samodzielne wykonywanie łatwych doświadczeń i eksperymentów zachęca do prowadzenia obserwacji i daje poczucie zadowolenia z wykonanej pracy.

Efekty wynikające z podjętych działań:
- wykorzystywanie metod aktywizujących podczas bieżącej pracy zawodowej,
- podniósł poziom atrakcyjności prowadzonych zajęć,
- wpłynął na zwiększenie aktywności dzieci podczas lekcji,
- poprawę motywacji do pracy i chęć kontynuowania zadania z własnej chęci,
- efektywnie uczestnicząc w zajęciach uczniowie wyraźnie czerpali radość i satysfakcję z własnej pracy,
- odkrywali i realizowali siebie,
- upewniając się, że potrafią coś stworzyć czuli się dowartościowani i akceptowali siebie.

3. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystanie tablicy interaktywnej.
Ukończyłam szkolenie z zakresu obsługi interaktywnej tablicy. Zdobyte umiejętności wykorzystywałam na zajęciach rewalidacji. Obserwowałam u uczniów zapał i chęć poznania czegoś nowego i sprawdzenia się w tej odkrywanej dziedzinie jaką jest wykorzystywanie możliwości tablicy interaktywnej na lekcjach. Sytuacje takie wzbogacały zajęcia, przyczyniając się do ćwiczenia i wzmacniania umiejętności.
Ponadto, na tablicy interaktywnej wyświetlam różnorodne materiały edukacyjne przygotowane na daną lekcję, m.in.: prezentacje multimedialne, filmy, zdjęcia lub treści specjalistycznych stron internetowych. Dla przykładu, często korzystałam ze strony edukacyjnej www.matzoo.pl, która udostępnia zadania z matematyki do rozwiązywania online. Cechą charakterystyczną strony jest prezentacja zadań w formie bardzo przystępnej dla uczniów, tzn. w kolorowej szacie graficznej, jako gry i zabawy, quizy, łamigłówki, itp. wraz atrakcyjnym systemem punktowania odpowiedzi.

Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji oraz narzędzi badawczych, a także pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
W trakcie stażu bardzo często korzystałam z komputera i Internetu zarówno w pracy jak i w domu. Obecnie technologie informacyjne i komunikacyjne są codziennością i trudno wyobrazić sobie pracę nauczyciela bez nich. W szczególności korzystałam z programów Microsoft Word, Excel, PowerPoint.
Komputer wykorzystuję do realizacji różnorodnych zadań związanych z zajęciami rewalidacyjnymi, m.in:
- plany pracy, karty pracy na zajęcia, scenariusze zajęć, sprawozdania, opinie,
- pomoce dydaktyczne w postaci krzyżówek, gier dydaktycznych, rebusów, domino,
- prezentacje multimedialne na zajęcia rewalidacyjne,
- korzystam z dziennika elektronicznego (plany, tematy, frekwencja, korespondencja z rodzicami),- publikowanie wiadomości na stronach szkoły.

Nauczanie zdalne
Jednym z największych wyzwań, z jakimi spotkałam się w swojej karierze zawodowej jest niewątpliwie kształcenie na odległość, które obowiązywało od dnia 25 marca 2020 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Moja dotychczasowe praca z uczniami przekształciła się w zajęcia zdalne. Aby szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości, musiałam otworzyć się na nowe technologie, które okazały się kluczowe i bardzo pomocne w pracy zdalnej z uczniem.
Moje działania w ramach nauczania zdalnego były prowadzone w oparciu o:
- materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych,
- platformę edukacyjną Cisco Webex,
- platformę edukacyjną nowaera.pl
- podręczniki w wersji online,
- dziennik elektroniczny,
- komunikację poprzez pocztę elektroniczną,
- media społecznościowe, komunikatory, tj. Messenger
- lekcje online,
- karty pracy tworzone samodzielnie i udostępniane dzięki takim narzędziom jak OneDrive,

4. Wykorzystanie technologii informacyjnej jako źródła wiedzy.
Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji
W roku szkolnym 2019/2020 korzystałam z portali edukacyjnych wspomagających pracę nauczyciela. Przeglądając różnorodne strony internetowe, szukałam informacji poszerzających moją wiedzę pod względem metodycznym oraz merytorycznym. Wyszukiwałam materiałów i narzędzi do pracy z dziećmi na stronach internetowych, które uatrakcyjniłyby zajęcia.
Regularnie śledziłam informacje pojawiające się na stronie internetowej www.men.gov.pl.
W okresie zdalnego nauczania pomagałam młodzieży niepełnosprawnej w zakresie korzystania z technologii informacyjnej w celu nauki, rozwijania zainteresowań i przesyłania zadań.

Efekty wynikające z podjętych działań:
- doskonalenie swojego warsztatu pracy,
- wzbogacanie zajęć o ciekawe środki dydaktyczne,
- podnoszenie jakości pracy szkoły.
- wykorzystanie technologii komputerowej podczas tworzenia kart pracy, pomocy dydaktycznych, usprawniło proces przygotowywania tych materiałów,
- z każdym rokiem mojej pracy baza materiałów dydaktycznych sukcesywnie się powiększała; w ten sposób budowałam własny, nowoczesny i różnorodny warsztat pracy, który pozwalał mi urozmaicać zajęcia rewalidacyjne, aby były one coraz bardziej ciekawe dla uczniów,
- możliwość szybkiej (komputerowej) edycji materiałów ćwiczeniowych pozwoliła na sprawną i elastyczną adaptację zakresu treści i poziomu trudności do możliwości ucznia niepełnosprawnego
- prezentacje multimedialne przygotowane na potrzeby zajęć uatrakcyjniły proces dydaktyczny
- zdobycie nowego doświadczenia,
- poprawa współpracy z uczniami i nauczycielami,
- wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów,
- wpływ na rozwój technologiczny szkoły,
- nauka odpowiedzialności za powierzone zadania,
- rozwój umiejętności informatycznych.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI.

1. Współpraca wewnątrzszkolna.
Wymiana doświadczeń na Radach Pedagogicznych i spotkaniach pedagogów specjalnych.
W roku szkolnym 2019/2020 uczestniczyłam we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i spotkaniach pedagogów specjalnych. Spotkania z nauczycielami oraz specjalistami pracującymi w placówce sprzyjały wymianie uwag i materiałów do pracy. W ramach zespołów nauczycieli, na podstawie analizy skuteczności i efektywności udzielanej pomocy, opracowywałam Arkusze Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.
Działając na korzyść pracy opiekuńczej i wychowawczej, dzieliłam się z innymi nauczycielami,spostrzeżeniami na temat wychowanków. Wymianie osobistych doświadczeń pozwalała wzbogacić warsztat metodyczny każdego nauczyciela oraz uzyskiwać wymierne korzyści w postaci nowych pomysłów na prowadzenie zajęć. W trakcie trwania stażu, w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, obserwowałam lekcję otwartą przeprowadzoną przez koleżankę na temat „Metale – badanie ich cech i właściwości”.

Jako pedagog specjalny,współpracując z wychowawcą klasy, pedagogiem i psychologiem opracowywałam opinie szkolne do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Pracując z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie i niedostosowanymi społecznie wielokrotnie konsultowałam podejmowane działania z pedagogiem, psychologiem, kuratorem MOPS i innymi pracującymi w klasie nauczycielami. Razem podejmowaliśmy decyzje związane z działaniami mającymi na celu rozwiązanie trudności.

Efekty wynikające z podjętych działań:
- ciągłe doskonalenie warsztatu pracy,
- wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli – w razie potrzeby służenie radą i pomocą,
- czerpanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli ,
- stworzenie bazy materiałów dydaktyczno-metodycznych do użytku innych nauczycieli,
- nabycie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej,
- tworzenie bazy materiałów dydaktycznych przydatnych w opracowaniu różnorodnych zagadnień – wzbogacenie warsztatu pracy,
- możliwość uczestnictwa w ciekawych zajęciach wpływających na ogólny rozwój,
- wzbogacanie oferty dydaktycznej,
- wzbogacanie procesu kształcenia,
- zwiększanie efektywności pracy całej szkoły.• poszerzanie swoich wiadomości i umiejętności,
- uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pozyskiwanie materiałów tematycznych na posiedzeniach rady,
- wymiana wiedzy i opinii pomiędzy nauczycielami,
- współpraca ze specjalistami w placówce.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności uczniów.
W okresie stażu przygotowałam i przeprowadziłam konkurs na temat „Eko- szkoła”. Wystawa prac uczniów miała na celu rozwijanie świadomości ekologicznej oraz obserwowanie i podejmowanie działań proekologicznych w najbliższej okolicy.

Współpracowałam z wychowawcą klasy i uczniami klasy VIII w przygotowaniach do mitingu w ramach kampanii społecznej „NO PROMIL – NO PROBLEM”, której głównym celem było ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie u pasażerów gotowości do powstrzymywania pijanego kierowcy. Zaangażowanie uczniów w wykonanie plakatów i haseł kampanii zostało nagrodzone licznymi upominkami za zajęcie1 miejsca w konkursie.

Współpracując z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, realizowałam program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej .
Program miał na celu zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia oraz integrację grupy.

2. Praca w zespołach.
W okresie stażu współpracowałam w zespole ds. „Kiermaszu Bożonarodzeniowego i świątecznej dekoracji szkoły”, który organizuje każdego roku w szkole tradycyjny już kiermasz. Obok integracji środowiska, jest to okazja do zatrzymania się w przedświątecznej krzątaninie i spędzenia kilku miłych chwil w towarzystwie rodziców, uczniów i nauczycieli, w pięknym otoczeniu, przy muzyce. Społeczność szkolna z przyjemnością gości tego dnia mieszkańców okolicy - i nie tylko.

Efekty wynikające z podjętych działań:
- zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów
- podejmowanie zachowań ekologicznych
- zmiana społecznego nastawnia wobec niewłaściwych zachowań
- zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej
- rozbudzenie postawy asertywnej związanej z paleniem
- integracja w grupie

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego podejmowania własnych działań.
Pracując z uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej i niedostosowaniu społecznym przygotowywałam plany pracy uwzględniające ich możliwości i potrzeby oraz opracowywałam opinie szkolne na potrzeby Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Sporządzałam Arkusze Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia na podstawie analizy skuteczności i efektywności udzielonej pomocy.

Efekty wynikające z podjętych działań:
- działanie pedagogiczne adekwatne do potrzeb ucznia z orzeczeniem,
- plany pracy dostosowane do potrzeb ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.