X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48700
Przesłano:

Sprawozdanie - nauczyciel mianowany

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2014r. do 31 maja 2017r.

Sylwia Kwiatkowska

Opiekun stażu: mgr Anna Pieczkowska

CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Sylwia Kwiatkowska
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Samorządowe Gimnazjum w Lutocinie, ul. Żeromskiego 2B,
09-317 Lutocin
STANOWISKO PRACY – nauczyciel
POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia wyższe, pięcioletnie magisterskie na kierunku lingwistyka stosowana (język angielski z językiem niemieckim) na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; studia podyplomowe na kierunkach: oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną oraz diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Anna Pieczkowska
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09 2014r. – 31.05.2017r.
DODATKOWE ZADANIA PEŁNIONE W SZKOLE – opiekun Samorządu Uczniowskiego; przewodnicząca zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych; protokolantka podczas Posiedzeń Rady Pedagogicznej, członek zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE – Dyplom ukończenia studiów wyższych, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych
DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJA STAŻU –
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2014r. – 31.05.2017r.

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.) oraz§ 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.(aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2014r., trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Cały okres stażu odbyłam w Samorządowym Gimnazjum w Lutocinie.
Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego. Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane mi zadania. Cały okres trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad realizacją założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez udział w kursach, szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo- wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć.

§7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Anną Pieczkowską. We wrześniu 2014r. powstał kontrakt, który formułował w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego.
Na początku roku szkolnego 2014/2015 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.; aktualizacja: Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r.) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
Efekty realizacji:
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Zgodnie z przepisami we wrześniu 2014r. przygotowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć. Przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – V 2017r. Planuję złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne wraz z wymaganą dokumentacją – VI 2017r.
Efekty realizacji:
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego pomogło mi właściwie planować pracę oraz ułatwiło mi napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.

3. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu oraz ich analiza

Regularnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Wyciągałam wnioski
z obserwowanych zajęć. Wraz z opiekunem stażu omawiałam obserwowane zajęcia.
Efekty realizacji:
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu wzbogaciła mój własny warsztat pracy o nowo poznane metody, pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania
i wychowywania uczniów.

4. Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu

Regularnie prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wraz z opiekunem stażu omawiałam prowadzone przeze mnie zajęcia.
Efekty realizacji:
Obserwacja zajęć przez opiekuna stażu przyczyniła się do zastosowania na zajęciach większej liczby metod aktywizujących uczniów, częstszego stosowania na tychże zajęciach środków multimedialnych, zajęć z przeróżnymi rekwizytami. Zajęcia były dla uczniów ciekawe
i rozwijające. Na końcu zajęć następowało ich podsumowanie, które uświadamiało uczniom czego nauczyli się na danych zajęciach.

5. Współuczestniczenie w pracy Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Języków Obcych

Praca w zespole przedmiotowym służy wymianie doświadczeń oraz informacji na temat najnowszych przepisów czy trendów w edukacji. Współpraca w zespole polegała na przygotowywaniu lekcji koleżeńskich, warsztatów oraz referatów. Wspólnie były również opracowywane wnioski do dalszej pracy. W latach 2015/2016 oraz 2016/2017 byłam przewodniczącą Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Języków Obcych. Tworzyłam plan pracy zespołu oraz koordynowałam jego pracę.
Efekty realizacji:
Wymiana doświadczeń poskutkowała efektywniejszym wykorzystaniem metod aktywizujących uczniów podczas zajęć oraz poszerzyła wiedzę na temat nowoczesnych metod nauczania języków obcych.

6. Ukończenie różnych form doskonalenia wewnątrzszkolnego i szkoleń zewnętrznych związanych z:
• procedurą awansu zawodowego
• związanych z pracą metodyczną
• związanych z pracą wychowawczą
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
W okresie stażu uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej:
• Prowokacja uczniowska
• Zasady pierwszej pomocy
• Techniki motywowania uczniów do pracy
• Wtargnięcie napastnika do szkoły
Brałam również udział w szkoleniach organizowanych przez MSCDN w Ciechanowie oraz PODN w Mławie:
• Planowanie pracy własnej nauczyciela z uwzględnieniem autoewaluacji prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz wyników sprawdzianów i egzaminów
• Niemiecki po niemiecku
• Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi
• Ewaluacja zorientowana na rozwój. Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole
• Wspieranie uzdolnień uczniów w nauczaniu języków obcych
• O zmianach w podstawie programowej z języka obcego od września 2017r.
• Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
Poza powyższymi formami doskonalenia podjęłam studia podyplomowe na kierunkach: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną oraz Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.
Efekty realizacji:
Szkolenia w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pacy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji pracy oraz wpłynęło na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Studia podyplomowe podwyższyły moje kwalifikacje zawodowe, dzięki którym rozpoczęłam w szkole pracę z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych, w tym: obchody „Dnia Języków Obcych” oraz innych przedsięwzięć uwzględniających potrzeby uczniów oraz środowiska lokalnego
Podczas stażu zostałam wychowawcą klasy, co dało mi okazję do organizowania wspólnie
z uczniami różnych imprez i przedsięwzięć klasowych, takich jak:
• coroczny udział w akcji „Sprzątanie Świata”
• Klasowy Dzień Chłopaka
• Mikołajki klasowe
• Wigilia klasowa
• wycieczka do Trójmiasta
• dyskoteka andrzejkowa
• Bal Gimnazjalny
Rola opiekuna Samorządu Uczniowskiego zobowiązywała mnie do zaangażowania we współpracę z uczniami i skupienie się na ich potrzebach rozwojowych. Wspólnie z pozostałymi opiekunami Samorządu Uczniowskiego i uczniami organizowaliśmy:
• dyskoteki „Otrzęsinowe”
• Andrzejki Szkolne
• Mikołajki Szkolne
• Walentynki
• dyskoteki walentynkowe
• konkurs „Szczęśliwy numerek”
Umiejętność współpracy była niezbędna podczas organizacji innych przedsięwzięć szkolnych, takich jak:
• wycieczki szkolne (opieka nad uczniami podczas wycieczek do Biskupina, Płocka oraz w celu poznania oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żuromińskiego)
• organizacja festynu szkolnego
• organizacja Dnia Języków Obcych
Efekty realizacji:
Wszelkie przedsięwzięcia, takie jak imprezy szkolne, występy czy wycieczki przyniosły efekt w postaci integracji uczniów. Młodzi ludzie z różnych miejscowości mają możliwość współpracy i przede wszystkim zawierania nowych znajomości w szkole. Akcje takie jak „Sprzątanie Świata” miały na celu podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów. Liczne
w naszej szkole wycieczki są szczególnie ważne dla uczniów z małych miejscowości. Poszerzają horyzonty, uczą ogólnego obycia w nowych miejscach,dają okazję do obcowania ze sztuką czy formami rozrywki niedostępnymi w Lutocinie.
Przedsięwzięciami, które najlepiej obrazują potrzeby uczniów oraz środowiska lokalnego są organizowane corocznie Bal Gimnazjalny oraz festyn rodzinny. Obie uroczystości cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Lutocin. Powstają przy współpracy nauczycieli, uczniów
i rodziców. Angażują rodziców w życie szkoły oraz integrują środowisko lokalne.
Jako nauczycielka języków obcych dużo uwagi poświęcam corocznym obchodom Dnia Języków Obcych. Efektem tego przedsięwzięcia jest większe zainteresowanie uczniów nauką języków obcych oraz poszerzenie ich wiedzy o kulturze i obyczajach krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.

2. Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych.

W ciągu stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Podczas stażu zostałam wychowawcą klasy. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach,
a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. Te trzy wspólne lata pozwoliły na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt
z wychowawcami innych klas oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także problemy, jakie występują w środowisku. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi na godzinach wychowawczych. Starałam się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Wraz z uczniami przygotowywaliśmy wszelkiego rodzaju gazetki o charakterze informacyjnym. Zwracałam uwagę uczniom na szkodliwy wpływ narkotyków, papierosów, dopalaczy czy też alkoholu bądź uzależnienie od komputera.
W okresie stażu rozpoczęłam pracę z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Diagnoza ich problemów oraz ich sytuacja rodzinna mają szczególny wpływ na postępy w nauce. Jako nauczyciel zajęć rewalidacyjnych miałam za zadanie obserwowanie uczniów pod kątem poczynionych postępów, jak i zachowań w różnych sytuacjach. Na tej podstawie tworzyłam wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania, które szczegółowo opisują postępy, zdiagnozowane problemy i dają rekomendacje na przyszłość.
Efekty realizacji:
Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich świat, życie, marzenia, problemy, co starałam się uwzględnić
w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich wychowanków poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.

3. Zajęcia lekcyjne prowadzone metodą projektu.

Metoda projektu to nowoczesna metoda nauczania, która odpowiada potrzebom współczesnych uczniów. Projekt edukacyjny jest obowiązkowy w gimnazjum. Podczas stażu byłam trzykrotnie opiekunem grupy projektowej. W ramach projektów uczniowie dwukrotnie zorganizowali konkurs piosenki angielskiej oraz lekcję dla klas pierwszych „Tea Time- kuchnia brytyjska”.
Obserwując uczniów pracujących metodą projektu zauważyłam, że metoda ta motywuje uczniów do pracy, uczy samodzielnego poszukiwania informacji oraz pracy w grupie. Dlatego starałam się jak najczęściej używać tej metody podczas zajęć, szczególnie podczas lekcji powtórzeniowych czy utrwalających zagadnienia gramatyczne.
Efekty realizacji:
Uczniowie pracujący metodą projektu są lepiej zmotywowani do pracy i bardziej samodzielni. Podczas lekcji prowadzonych w ten sposób uczniowie przez cały czas byli aktywni, sami potrafili rozdzielać zadania w grupie.

4. Praca z uczniem zdolnym

W trakcie trwania stażu prowadziłam przez dwa lata społecznie koło języka niemieckiego, gdzie uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego oraz przygotowania się do konkursów. Celem ogólnym tych zajęć było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji
i materiałów, kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa kulturowego w związku
z globalizacją kultury masowej. W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów zorganizowałam bądź przygotowywałam ich do następujących konkursów:
• corocznie – konkurs przedmiotowy z języka niemieckiego
• Panda – konkurs z języka angielskiego
• konkurs językowy organizowany przez LO im. Władysława Orkana w Bieżuniu
• Konkurs piosenki anglojęzycznej U2 -mania
• konkurs piosenki anglojęzycznej Rolling Stones -mania
• dwukrotnie – szkolny konkurs piosenki angielskiej
W okresie stażu przez dwa lata byłam opiekunem stypendystki w ramach Mazowieckiego Programu Stypendialnego – człowiek- najlepsza inwestycja. Warunkiem uzyskania stypendium było stworzenie projektu. W ramach naszej współpracy uczennica wykonała projekty: „Atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii” oraz „Vintage, czyli jak tradycyjna moda brytyjska wpływa na współczesne trendy”.
Efekty realizacji:
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka obcego. Celem organizacji konkursów w szkole oraz zachęcenie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera i Internetu w prowadzeniu zajęć

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do lekcji, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, często korzystam z tablicy interaktywnej.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych takich jak: pomoce dydaktyczne , scenariusze zajęć i uroczystości, elementy gazetek ściennych, zaproszenia i dyplomy na różne uroczystości szkolne itp.

W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem
i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego ( portale internetowe);
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali;
• Odwiedzałem strony np. www.literka.pl, www.profesor.pl,www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl,

Efekty realizacji:
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów lekcyjnych.

2. Wykorzystanie komputera przez uczniów na zajęciach lekcyjnych do pracy własnej
Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami i innymi nauczycielami. Zachęcałem uczniów do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których niejednokrotnie uczniowie korzystali z prezentacji multimedialnych czy portali internetowych poszukując różnych ciekawostek.

Efekty realizacji:
Wykorzystanie Internetu na lekcjach języka obcego zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla uczniów bardziej ciekawe i inspirujące. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji uczniów. Zajęcia z komputerem dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną pomagały w przybliżaniu im współczesnego świata.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki języków obcych
Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki języków obcych doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach zewnętrznych. Wiele wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli
w Internecie. Pomagałam uczniom mającym problemy natury edukacyjnej lub wychowawczej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu i nauczycieli wychowawców, z którymi na bieżąco współpracowałam.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami uczniów. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Na wywiadówkach oprócz bieżących spraw dydaktyczno-wychowawczych znajduję jeszcze czas na krótką pogadankę
z rodzicami. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic-dziecko-nauczyciel, czy opowiedzieć o zagrożeniach, jakie czyhają na ich dzieci.
Studia podyplomowe, które ukończyłam podczas stażu, poza dodatkowymi kwalifikacjami dały mi wiedzę psychologiczną oraz pedagogiczną, która jest przydatna w mojej codziennej pracy. Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną to kierunek, dzięki któremu nauczyłam się pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną nie tylko podczas zajęć rewalidacyjnych, ale i w czasie lekcji języków obcych, w których ci uczniowie biorą udział. Z kolei kierunek Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej umożliwił mi zrozumienie problemów uczniów z dysleksją, dysgrafią czy dysortografią. Jest to szczególnie ważne w nauczaniu języków obcych.
Efekty realizacji:
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej, pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Udział w szkoleniach oraz zapoznanie się
z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.

2. Aktywna praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej
Przez cały okres stażu byłam członkiem zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej
w Samorządowym Gimnazjum w Lutocinie. Jako zespół co roku przeprowadzaliśmy ankiety wśród uczniów, nauczycieli i rodziców na temat m. in. bezpieczeństwa w szkole, dostępu uczniów
do substancji uzależniających czy oceniania w szkole. Badany przez nas obszar był wybierany
na podstawie aktualnych potrzeb szkoły, bądź był zgodny z aktualną polityką oświatową. Na podstawie analizy ankiet powstawały raporty, które były prezentowane na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których stworzone przez zespół wnioski poddawano dyskusji.
Efekty realizacji:
Ewaluacja wewnętrzna to narzędzie, które pozwoliło mi niejednokrotnie poznać problemy
i zagrożenia, na które narażeni są moi wychowankowie. Samo przeprowadzanie ankiet dało pretekst do dyskusji z uczniami na temat bezpieczeństwa czy oceniania w szkole. Wyniki analizy ankiet oraz sugestie uczniów uwzględniałam przy tworzeniu planu pracy wychowawcy oraz w pogadankach dla rodziców.

3. Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez PPP w Żurominie
Obecnie każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz stosować się do zawartych w nich zaleceń. Dla mnie dokumenty te miały szczególne znaczenie jako dla wychowawcy, którego zadaniem jest informowanie innych nauczycieli o potrzebach edukacyjnych wychowanków.
Szczególne znaczenie w mojej pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną mają orzeczenia wydawane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zawarta w nich diagnoza oraz zalecenia pozwalają stworzyć odpowiedni dla ucznia program edukacyjno-terapeutyczny.
W okresie stażu przez dwa lata społecznie prowadziłam zajęcia terapeutyczne dla uczniów
z dysortografią. Analiza dokumentacji z poradni psychologiczno-pedagogicznej umożliwiła mi odpowiednie dobranie uczniów do grupy pod względem rodzaju i nasilenia trudności oraz stworzenie optymalnego dla nich planu pracy.
Efekty realizacji:
Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną umożliwiają zrozumienie źródła problemów uczniów. Pomagają również odpowiednio zaplanować pracę podczas zajęć i dostosować wymagania do możliwości uczniów.

4. Kontakt z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas oraz odpowiednimi instytucjami do spraw nieletnich.
Wszystkie problemy wychowawcze, z jakimi miałam do czynienia w okresie stażu rozwiązywałam we współpracy z pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. Kontakty te stały się szczególnie istotne od momentu gdy zostałam wychowawcą klasy. Wówczas zaczęłam się regularnie kontaktować z nauczycielami w sprawie postępów w nauce oraz zachowania moich wychowanków. Często korzystałam z rad koleżanek i kolegów w sprawie rozwiązywania problemów wychowawczych w klasie.
Kontakt z pedagogiem szkolnym był konieczny w przypadku uczniów, którzy sprawiali problemy wychowawcze. Aby je rozwiązać odbyłyśmy wiele rozmów z panią pedagog. Organizowane były również liczne spotkania z uczniami i rodzicami. Ponadto pani pedagog odbyła kilka pogadanek i warsztatów z całą klasą, m.in. na temat asertywności i dopalaczy.
W przypadku dwojga uczniów konieczne było nawiązanie współpracy zarówno
z pedagogiem szkolnym, jak i odpowiednimi instytucjami. Jedna z uczennic miała poważne problemy w nauce i bardzo często opuszczała zajęcia. Przewidziane w takiej sytuacji rozmowy wychowawcy i pedagoga z innymi nauczycielami, uczennicą i jej rodzicami nie przyniosły żadnych efektów. Skontaktowałyśmy się więc wspólnie z panią pedagog z Wydziałem Edukacji w Urzędzie Gminy w Lutocinie w celu lepszego poznania sytuacji rodzinnej uczennicy i wpłynięcia na postawę jej i jej rodziców wobec obowiązku szkolnego.
Jeden z moich wychowanków wychowuje się w rodzinie zastępczej. Choć uczeń osiąga wysokie wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych, w jego przypadku konieczny był kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie. Wspólnie z panią pedagog uczestniczyłyśmy w regularnych spotkaniach w Centrum oraz formułowałyśmy opinie o uczniu.
Jeśli chodzi o uczniów z niepełnosprawnością intelektualną konieczne jest stworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. W tym celu powołuje się zespół do spraw
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którego byłam członkiem w okresie stażu. Współpraca w ramach zespołu polega na tworzeniu odpowiednich planów pracy, jak również na regularnej obserwacji uczniów oraz zapis tej obserwacji w postaci wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania czy oceny opisowej. W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadziliśmy na podstawie takich obserwacji procedurę wydłużenia etapu edukacyjnego dla jednej z uczennic.
Efekty realizacji:
Jestem zdania, że współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami zewnętrznymi zajmującymi się sprawami nieletnich są nieodzowną częścią pracy każdego pedagoga. Szczególnie dla młodego nauczyciela nie możliwe jest rozwiązanie wszystkich problemów i udzielenie uczniom niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej bez takiej współpracy. Jej efekty są widoczne w postaci postępów w nauce oraz w poprawie zachowania
u wielu uczniów. Poza tym tak ścisła współpraca buduje dobre relacje w zespole nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
W okresie stażu zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Program Profilaktyki. Jako wychowawca miałam za zadanie zapoznać się z regulaminami obowiązującymi uczniów oraz poinformować o najważniejszych zasadach uczniów oraz ich rodziców.
Efekty realizacji:
Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły. Analiza dokumentacji szkolnej pozwoliła mi przygotować się do pracy jako wychowawca klasy – sprawnie rozwiązywać problemy wychowawcze, wskazywać wzorce dobrego zachowania, oceniać uczniów zgodnie z przepisami.

2. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.
Efekty realizacji:
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania. Pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.

3. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych
Przez cały okres stażu brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy podsumowujących i protokołowałam te posiedzenia. Uczestniczyłam w pracach komisji nadzorującej egzamin gimnazjalny . W trakcie stażu tworzyłam przedmiotowe systemy oceniania z języka angielskiego oraz języka niemieckiego w oparciu o obowiązujące przepisy. Jako wychowawca klasy tworzyłam dokumentację dotyczącą uczniów oraz ich postępów w nauce. Byłam członkiem zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co również obligowało mnie do znajomości aktualnych przepisów w tym zakresie oraz tworzenia odpowiedniej dokumentacji.
EfektyArealizacji:
Wspólnie z innymi nauczycielami regularnie aktualizowałam dokumentację szkoły. Zgodnie z obowiązującym prawem stosowaliśmy odpowiednie procedury przy udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

PODSUMOWANIE
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Podczas pełnienia funkcji wychowawcy klasy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością. Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły. Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi
|i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.