X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48722
Przesłano:

Projekt edukacyjny "Skarby regionów Polski"

PROJEKT EDUKACYJNY
„SKARBY REGIONÓW POLSKI”

Autor: Katarzyna Urbanik
Zakres projektu:
Adresatami projektu są uczniowie klas V-VIII szkoły podstawowej.
Zajęcia projektu odbywać się będą w ramach spotkań odbywających się raz w tygodniu – jedna godzina lekcyjna, oraz konsultacji indywidualnych.

Motywacja wprowadzenia projektu:
Projekt edukacyjne „Skarby regionów Polski” jest wyjściem naprzeciw wymaganiom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Główną przyczyną powstania projektu jest potrzeba przybliżenia i poszerzenia wiedzy uczniów na temat regionów Polski, ukazanie jej piękna i wyjątkowości, jej dorobku kulturowego, ale także rozbudzenie zainteresowania regionami Polski. Poprzez udział w projekcie możliwe będzie:
- zdobycie nowych doświadczeń,
- rozwijanie zainteresowań pięknem Ojczyzny.

Cel projektu:
Wykonanie przez zespoły uczniowskie prac w formie albumów, folderów, plansz itp., dotyczących walorów przyrodniczych i kulturowych wybranych regionów geograficznych Polski, przedstawienie prac na forum, a następnie przeprowadzenie dyskusji mającej na celu wypracowanie przez wszystkie zespoły wspólnej odpowiedzi na pytanie „Czy Polska jest atrakcyjna pod względem turystycznym?”.
Cele szczegółowe projektu edukacyjnego:
Uczeń zna:
- walory środowiska przyrodniczego oraz walory kulturowe wybranego regionu geograficznego Polski,
- nazwy obszarów i obiektów chronionych znajdujących się w wybranych regionach geograficznych,
- najciekawsze zabytki i muzea znajdujące się w wybranym regionie geograficznym Polski.
Uczeń wyjaśnia:
- na czym polega atrakcyjność turystyczna wybranego regionu Polski.
Uczeń potrafi:
- wskazać na mapie przedstawione w pracy obiekty przyrodnicze i kulturowe znajdujące się w wybranym regionie geograficznym Polski,
- samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować i krytycznie analizować informacje dotyczące wybranego regionu geograficznego Polski.
Kształtowanie postaw:
- planowanie własnego działania i organizowanie współpracy z innymi,
- kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
- samodzielne rozpoznawanie problemów i opracowanie strategii ich rozwiązywania,
- rozwijanie wrażliwości na piękno i niepowtarzalność wybranych regionów Polski,
- pogłębianie poczucia wspólnoty narodowej,
- rozbudzanie szacunku do polskich tradycji oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne naszego kraju,
- zachęcanie do uważnej obserwacji zjawisk społecznych i kulturowych oraz zdobywania wiedzy o atrakcyjności turystycznej Polski.

Zgłoszenie do projektu:
- warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie zgłoszenia grupy do nauczyciela prowadzącego.

Przebieg projektu edukacyjnego:
Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu pięciu zajęć warsztatowych, na których uczniowie będą pracować w grupach, oraz konsultacjach indywidualnych. Zagadnienia tematyczne zajęć zostały opracowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i są jej kontynuacją oraz poszerzeniem.
Tematy zajęć warsztatowych:
1. Wyznaczenie trasy i celu.
2. Walory przyrodnicze wybranych regionów Polski.
3. Walory kulturowe wybranych regionów Polski.
4. Aktywny wypoczynek - infrastruktura turystyczna wybranego regionu.
5. Podsumowanie – ocena walorów turystycznych wybranego regionu.
6. Prezentacja i wystawa prac wykonanych przez zespoły, a następnie przeprowadzenie dyskusji mającej na celu wypracowanie przez wszystkie zespoły wspólnej odpowiedzi na pytanie: „Czy Polska jest atrakcyjna pod względem turystycznym?”.
Projekt zakończy się stworzeniem wystawy zgromadzonych materiałów. Na wystawie zaprezentowana zostanie także mapa Polski, na której zaprezentowane będą trasy podróży uczestników projektu.

Ewaluacja:
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel prowadzący projekt przeprowadzi:
- ankietę ewaluacyjną,
- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,
- rozmowy i wywiady z rodzicami.
Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wykonanych prac pozwoli ocenić stopień realizacji zamieszczonych celów.
Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji projektu w kolejnych latach.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

Spodziewane efekty:
Wpływ na uczniów:
- rozwój umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce,
- zaangażowanie w pracy grupowej,
- ukierunkowanie na poszukiwanie i pogłębianie wiedzy.
Wpływ na pracę szkoły:
- podnoszenie jakości pracy szkoły,
- indywidualizacja nauczania,
- podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.