X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48621
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2019r., trwać on będzie 2 lata i 9 miesięcy. Odbyty przeze mnie pierwszy roku stażu był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji części celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego. Jestem osobą aktywną, ambitną i stale doskonalącą swój warsztat pracy. Staram się podnosić jakość mojej pracy i rzetelnie realizować stawiane wobec mnie zadania. Pierwszy rok trwania stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy nad przygotowaniem i realizacją części założeń Planu Rozwoju Zawodowego. Przez cały rok szkolny pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam warsztat pracy dydaktyczno – wychowawczy poprzez udział w szkoleniach, zgłębiając literaturę przedmiotu z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki, itp.
Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze starałam się znajdować czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia.
Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Starałam się doceniać każdorazowy wysiłek dziecka. Przez cały czas mojej pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Jestem kreatywnym nauczycielem. Dążę do tego, by każde prowadzone przeze mnie zajęcia były ciekawe i by zapadały w pamięć uczniów. Każdego dnia mojej pracy odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, a moich uczniów staram się uczyć pomysłowości, szczerości oraz otwartości. Przekonałam się, że w każdym tkwi potencjał możliwości, talentów i zalet – należy je tylko odkrywać i umiejętnie rozwijać.
Przez cały rok szkolny współpracowałam z Gronem Pedagogicznym, utrzymywałam stały kontakt z nauczycielami z innych szkół, a przede wszystkim z moim opiekunem stażu, Katarzyną Tomczyk - Rabą, która pomagała mi w tworzeniu Planu Rozwoju Zawodowego. Realizacja części założeń zawartych w planie miała w efekcie dać mi wzrost różnorakich umiejętności i doświadczeń, wzbogacić o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, podnieść jakość mojej pracy. W obecnym roku szkolny ze względu na zawieszenie zajęć z powodu pandemii i przejście na zdalne nauczanie stanęły przede mną nowe wyzwania. Poniższym sprawozdaniem pragnę potwierdzić, iż zrealizowałam część zadań, zgodnie z wymaganiami.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie pierwszego roku stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

• 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznałam i wdrożyłam procedury awansu zawodowego
• Wraz z początkiem rozpoczęcia stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późn.zm oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (aktualizacja MEN z 1 marca 2013r.)
• Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. Śledziłam strony internetowe MEN, portale internetowe.
Dokonanie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiło mi prawidłowe opracowanie dokumentów m.in.– wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami.

2. Współpracowałam z opiekunem stażu.
• We wrześniu 2019r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu.
• Korzystając z pomocy opiekuna prawidłowo sformułowałam plan rozwoju zawodowego.
• Przez ten rok obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.
Dzięki współpracy z opiekunem stażu i innymi nauczycielami ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy. Miałam również okazję poszukiwania nowych, atrakcyjnych metod pracy oraz wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego. Współpraca z panią Katarzyną Tomczyk - Rabą zaowocowała poznaniem różnorodnych technik prowadzenia zajęć, a także pogłębieniem umiejętności planowania i współpracy.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna i innych nauczycieli.
• Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, sporadycznie przez innych nauczycieli i wychowawców. Wyciągałam wnioski z obserwowanych zajęć. Wraz z opiekunem stażu omawiałam obserwowane zajęcia.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu mój własny warsztat pracy o nowo poznane metody, pomysły na ciekawe prowadzenie zajęć, metody dyscyplinowania i wychowywania uczniów..
• Plan rozwoju zawodowego zakładał, że obserwowanie zajęć przez opiekuna stażu będzie odbywać się raz w miesiącu, jednakże w praktyce było to trudne do zrealizowania (również ze względy na pandemię koronowirusa).
Na końcu zajęć następowało ich podsumowanie, które uświadamiało uczniom czego nauczyli się na danych zajęciach.
3. Dokonałam oceny własnych możliwości i umiejętności:
• Analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny.
Analiza własnych mocnych i słabych stron ukierunkowała mnie na poszukiwanie szkoleń, literatury, które pomogłyby mi we własnym rozwoju. Natomiast analiza pracy dydaktycznej ukierunkowała mnie na poszukiwanie ciekawych i skutecznych metod pracy z uczniami.

4. Doskonaliłam własny warsztat pracy,
Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Uczestniczyłam w szkoleniach Rady Pedagogicznej
A także w szkoleniach, kursach, warsztatach przedmiotowych oraz konferencjach:
- „Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
- „ Szkolenie z pierwszej pomocy”
Szkolenia w których uczestniczyłam oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pracy. Zwiększenie poziomu umiejętności zawodowych pomogło mi również w organizacji pracy.
5. Rozbudowywałam własny warsztat pracy:
• Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę o tematyce pedagogicznej oraz przedmiotowej.
• Stosowałam nowo poznane aktywne metody nauczania.
• Opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych tj. testy, sprawdziany, plakaty itp.
• Dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania
• Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i psychologiczną.
Przez ten rok intensywnie starałam się rozbudowywać swój warsztat pracy. Opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych. Czytałam literaturę pedagogiczną oraz przedmiotową. Poznawałam nowe metody nauczania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę poprzez wdrażanie poznanych metod w nauczaniu. Sumiennie dobierałam różnorodne metody i narzędzia w procesie sprawdzania i oceniania. W efekcie tych działań w większości przypadków zaobserwowałam podczas pracy z uczniami prowadzonych przy użyciu takich metod zamierzoną aktywację, czego potwierdzeniem dla mnie, oprócz chętniejszego udziału w lekcji, były prośby uczniów o kolejne lekcje prowadzone w ten sam sposób. Starałam się przykładać znacznie większą wagę do bieżącej oceny pracy ucznia w czasie kolejnych zajęć (także oceny pracy domowej) niż do semestralnych testów i sprawdzianów. Oceniałam także sposób udziału ucznia w zajęciach – jego aktywność na lekcji.

6. Uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły:
W ciągu roku szkolnego na bieżąco brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej oraz współpracowała z gronem pedagogicznych.
Pracowałam w zespole Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.
Na bieżąco zajmowaliśmy się sprawami , które zostały ujęte w harmonogramie spotkań zespołu. Omawiane były wyniki egzaminów, próbnych egzaminów, dokonywane były analizy egzaminów oraz analiza porównawcza. Wspólnie omawialiśmy uczestnictwo uczniów w konkurach przedmiotowych (szkolnych i poza szkolnych), na bieżąco były rozwiązywane wszelkie problemy.
Brałam udział w spotkaniach zespołach przedmiotowych nauczycieli uczących w danych zespołach klasowych.

• 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Poznawałam środowisko lokalne i rodzinne uczniów.
1. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
• Współorganizowałam wyjazdy do kina i flayparku, organizowałam wycieczkę turystyczno – krajoznawczą w Bieszczady
• Przygotowywałam i współorganizowałam uroczystości szkolne:
- Rajd Pieszy, Opieka podczas zabawy andrzejkowej i karnawałowej.
- Sprawowałam opiekę na uczniami w czasie Święta Niepodległości
Dzięki podjętym przeze mnie działaniom uczniowie zintegrowali się, dzieci zrobiły się bardziej otwarte, pewne siebie. Uwrażliwiało to ich na krzywdę drugiego człowieka, wdrażało do udzielania pomocy potrzebującym oraz nauczyło dbać o środowisko naturalne.
2.Podejmowałam się prac na rzecz środowiska lokalnego.
• Współpracowałam ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami świetlicy, wychowawcami 3.Obserwacja postaw oraz osiągnięć wychowawczych uczniów.

• Przez rok szkolny byłam nauczycielką stale obserwującą i wspierającą swoich uczniów.
• Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi w danych zespołach klasowych. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy uczniów.
• Brałam udział zebraniach z rodzicami a także spotkaniach indywidualnych - konsultacjach.
Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów i rodziców spowodowało zacieśnieniem się więzi międzyosobowych, nie tylko pomiędzy mną a dziećmi, ale również pomiędzy mną a rodzicami. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w swojej codziennej pracy dydaktyczno- wychowawczej. Znając środowisko łatwiej było mi udzielić pomocy. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin. Wszystkie moje działania ukierunkowane były na dobrą współpracę z uczniami i ich rodzicami w celu odnalezienia jak najkorzystniejszych rozwiązań problemów wychowawczych i dydaktycznych moich uczniów.
5. Na bieżąco analizowałam zmiany cywilizacyjne oraz społeczne.
• Zaktualizowałam swoją wiedzę na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się. Wiedzę tą zastosowałam w praktyce.
• Uczestniczyłam wraz z wychowankami w życiu kulturalnym środowiska lokalnego; byłam opiekunem podczas wyjazdu do kina, w pieszym rajdzie, wycieczce w Bieszczady
Analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych umożliwiła mi unowocześnienie sposobu porozumiewania się z rodzicami oraz uczniami. Dzięki niej zwróciłam szczególną uwagę na określone treści w nauczaniu.
6.Poszerzałam wiedzę i umiejętności uczniów.
• Przeprowadzałam diagnozy, testy, sprawdziany oraz ustnie sprawdzałam wiedzę uczniów. Na podstawie zebranych informacji dokonywałam ewaluacji osiągnięć uczniów. Planowałam działania dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze, które służyły rozwojowi uczniów. Działania te miały również na celu wyeliminowanie porażek uczniów w dalszej ich pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i umiejętności. Prowadziłam zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce, głównie z zakresu biologii i chemii.
• Stale utrzymywałam kontakt z rodzicami uczniów, omawiałam z nimi diagnozy, sprawdziany, kartkówki itp. ukierunkowywałam w podnoszeniu wiedzy i umiejętności ich dzieci.
• Utrzymywałam kontakt z Pedagogiem Szkolnym oraz nauczycielami. Planując pracę z uczniami brałam pod uwagę opinie i informacje o uczniach.
• Biorąc pod uwagę aspiracje rodziców i możliwości dzieci zwiększyłam zakres wymagań o regularne kartkówki z matematyki. Wprowadziłam także dodatkowe zdania domowe „dla chętnych”, które zachęciły dzieci do ćwiczenia rozwiązań zadań matematycznych. Zachęcałam do korzystania ze stron www.matzoo.pl gdzie uczniowie mogli ćwiczyć zdobyte na zajęciach umiejętności
• Przygotowywałam uczniów do konkursów pozaszkolnych, m.in.: Ogólnopolski konkurs ”Olimpus”

Podjęte przeze mnie działania sprawiły, że uczniowie chętnie odrabiają zadaną pracę domową, nie boją się pracować przy tablicy ani zadawać pytań.
Natomiast konkursy wzbudzają u uczniów ambicję, chęć samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych. Stwarzają również szansę na sprawdzenie się oraz podniesienie poziomu własnej samooceny. Udział przygotowywanych przeze mnie uczniów do konkursów zaowocował pierwszymi nagrodami. Jeden uczeń osiągnął wyróżnienie w konkursie biologicznym OLIMPUS zaś dwóch tytuł finalisty. Ponadto potrafię przeprowadzić diagnozę wstępną ucznia klasy czwartej oraz przeprowadzić analizę jej wyników. Dzięki temu umiem dostosować treści nauczania do indywidualnych możliwości ucznia. Nauczyłam się analizować wyniki testów , wyciągnąć wnioski oraz planować dalszą pracę z uczniami. Uwzględniając analizę sprawdzianów brałam pod uwagę różne możliwości uczniów i właściwie dobierałam metody i formy pracy na lekcjach. Podczas zajęć indywidualizowałam pracę uczniów. Rozwijałam także pasję i wiedzę moich uczniów przez prowadzenie zajęć dla klas VII metodą projektu
7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
• Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Wspierałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych ale również do doskonalenia własnej pracy.
• Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe.
• Na bieżąco doskonaliłam swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznawania nowych programów. Na zajęciach tych wykorzystywałam różne formy pracy: pracę grupową z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i laptopa.
• Pracowałam zdalnie z uczniami na platformie ZOOM
• Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową..
• Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób aby każdego dnia wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie prezentacje multimedialne.
• Korzystałam z technologii komputerowej dokumentując efekty realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego
• Prowadziłam dokumentacje szkolną.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie uatrakcyjniało prowadzone zajęcia, a także stanowiło źródło pozyskiwania informacji na temat szkoleń, kursów, warsztatów. Dzięki Internetowi komunikowałam się z nauczycielami, .
2.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
• Za pośrednictwem Internetu stale śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela.
• Korzystałam m.in. ze stron MEN, www.dlanauczyciela.pl, www.matzoo.pl, www.nowaera.pl, www.ucze.pl, www.bip.lubochnia.pl, www.portalwiedzy.onet.pl i wielu innych.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych dało mi możliwość dzielenia się swoja wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami i jednocześnie uświadomiło mi jak ważna jest wymiana tych doświadczeń. Czerpanie materiałów z w/w stron uatrakcyjniało prowadzone przeze mnie zajęcia oraz często inspirowało mnie do pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Przez cały okres trwania stażu brałam udział w kursach, warsztatach, konferencjach. Działania te służyły poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. Rozwiązywałam zaistniałe problemy korzystając ze swojej wiedzy, a także wspierając się pomocą innych nauczycieli, pedagoga szkolnego.
Wiedza, którą nabyłam podczas uczestnictwa w różnych formach szkoleń poszerzyła mój warsztat pracy i pozwoliła mi efektywniej pracować.
2. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
• Zapoznałam się z sytuacją rodzinną uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, cały czas obserwowałam uczniów, ich postępy edukacyjne i wychowawcze.
• Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne. W tym celu kontaktowałam się z rodzicami uczniów, wychowawcami, Pedagogiem szkolnym. Korzystałam z wiedzy, którą nabyłam na szkoleniach, z przeczytanych książek lub czasopism. Podejmowałam działania które przeciwdziałały agresji wśród uczniów.
• Regularnie spotykałam się z nauczycieli w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia zachowań agresywnych wśród uczniów.
Jestem opiekunem szkolnego kola Ligi Ochrony Przyrody.
• 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analizowałam przepisy prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
• Gromadziłam i analizowałam akta prawne dotyczące systemu oświaty:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ze zm.
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ze zm.
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Aktualizacja Rozporządzenie MEN Z 1 marca 2013r.
• Uczestniczyłam w indywidualnych kursach, warsztatach oraz konferencjach.
• Śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego, na stronach internetowych MEN.
• Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole.
• Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej zwłaszcza:
• Statutu szkoły wraz z WSO
• Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkoły
Przez cały rok szkolny śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Przystępując do wyznaczenia sobie zadań korzystałam z pomocy dokumentów określających rolę oświaty, szkoły oraz prawa i obowiązki nauczyciela. Częste korzystanie z tekstów oświatowych, aktów prawnych znajdujących się w Internecie umożliwiło mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu zapewniłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych. Odbyte szkolenia, współpraca z Dyrekcją oraz z gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły. Dzięki wnikliwej lekturze utrwaliłam swoją wiedzę dotyczącą dokumentacji szkolnej.
4. Aktywnie uczestniczyłam w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Uwzględniałam i posługiwałam się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego, które przyjęły następujące formy:
• Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania częściowego,
• Uczestniczyłam w roboczych, szkoleniowych, klasyfikacyjnych i podsumowujących Radach Pedagogicznych.
• Byłam oddelegowana, aby być członkiem komisji podczas egzaminu ósmoklasisty, pełniłam również funkcję Przewodniczącej Zespołu Nadzorującego egzamin.

Wnikliwe studiowanie aktów prawnych, współpraca z Dyrekcją oraz całym Gronem Pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Staram się znajdywać rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie. Wiem na czym polega kreowanie prawa wewnątrzszkolnego.

Wnioski
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. W trakcie pierwszego roku stażu pracowałam zarówno z uczniami zdolnymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego czy dydaktycznego moich wychowanków. Angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania. Starałam się stworzyć uczniom sprzyjające warunki edukacyjne. Moja kreatywność powoduje, że mam wiele nowych pomysłów. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków. Praca z dziećmi i efekty tej pracy są dla mnie radością, cieszę się z małych i dużych sukcesów moich podopiecznych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.