X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48597
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.
Miejsce zatrudnienia:

Wstęp:
Pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego rozpoczęłam w 2006
Od 2006 roku pracuję jako nauczyciel języka angielskiego. w roku.... uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego a w roku 2019 rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prokowie.
W trakcie trwania stażu udało mi się zrealizować zadania postawione sobie w planie rozwoju, jak również zadania niezaplanowane przeze mnie, które podjęłam ze względu na sytuację pandemiczną Priorytetem realizowanych działań było podniesienie jakości pracy szkoły oraz własny rozwój zawodowy na płaszczyźnie dydaktycznej i wychowawczej.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

REALIZACJA ZADAŃ:

§ 8 ust. 3 pkt 1

Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1. Stosowanie w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

W okresie stażu starałam się wykorzystywać różnorodne metody, które wzbudzą zainteresowanie przedmiotem. Stosując metody aktywizujące stwarzałam uczniom warunki, aby uczyli się samodzielnie myśleć, doskonalili komunikowanie się i współpracowali w grupie. Stosowałam takie metody aktywizujące jak:- mapa pojęciowa, burza mózgów, praca w grupach, odgrywanie scenek gry dydaktyczne, metoda klasy odwróconej, metoda projektu. Metody te stosowałam rozpoczynając nowy dział, jako utrwalenie materiału oraz na zakończenie przy podsumowaniu zajęć.
W celu podniesienia kompetencji i uatrakcyjnienia zajęć korzystałam z fachowej literatury, materiałów dostępnych w Internecie oraz brałam udział w szkoleniach, podczas których poznałam m. in jak efektywnie pracować z uczniami, motywować ich do nauki i kształtować kompetencje kluczowe. Często odwiedzałam strony wydawnictw Pearson i Nowa Era, gdzie znajdowały się różnorodne materiały i narzędzia do nauki języka angielskiego.
W okresie stażu pracowałam z uczniami z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, tabletów, laptopów i telefonów komórkowych. Korzystałam z platform, programów i aplikacji, takich jak: Quizziz, LeaarninApps, Kahoot, Quizlet, Padlet, Canva, Wordwall, Google Dysk, InShot, , TedED, Test portal, Interankiety, InstaLing.
W poznaniu nowych możliwości interaktywnych pomogła mi strona internetowa Biblioteka Aplikacji, na której znajdowały się tutoriale, które krok po kroku przedstawiały jak założyć i pracować w danej aplikacji lub platformie edukacyjnej. Dużą wiedze zdobyłam również, biorąc udział w projekcie Lekcja Enter, na którym poznałam wiele ciekawych narzędzi cyfrowych do prowadzenia lekcji i innych działań.
Poznane narzędzia multimedialne i informatyczne oraz metody aktywizujące wdrażałam na bieżąco w mojej pracy. Analizowałam ich działanie oraz wyciągałam wnioski. Zdobywanie nowej wiedzy było niezbędne do prowadzenia zajęć zwłaszcza w okresie pandemii i nauczania zdalnego, tak aby w tym trudnym czasie zachęcić uczniów do pracy i aktywności na zajęciach. Uczniowie bardzo chętnie korzystali z aplikacji, które pozwalały im przyswajać i utrwalać materiał. W pracy pomogły mi również różnego rodzaju komunikatory, takie jak: WhatsApp, Messenger na których zakładałam grupy z uczniami.

Efekty dla szkoły:

• wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej.
• aktywność uczniów w procesie nauczania
• dostosowanie metod i sposobu nauczania do aktualnej sytuacji w kraju
• kształtowanie umiejętności uczniów: praca w grupie, uczenia się, zbierania informacji, .korzystania z nowoczesnych narzędzi multimedialnych, sprawniejszego komunikowania się

Efekty dla mnie:

• wzbogacenie warsztatu pracy,
• wzrost motywacji do poszukiwania bardziej efektywnych metod pracy z uczniami,
• podniesienie wiedzy dotyczącej posługiwania się nowoczesnymi technologiami
• wzrost zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego.
• efektywna realizacja zajęć podczas nauczania zdalnego

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

Podczas stażu współpracowałam z nauczycielami różnych przedmiotów i pedagogiem szkolnym. Podejmowałam wraz z nimi wiele działań, podczas których dzieliliśmy się swoim doświadczeniem. Nasza współpraca polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu działalności dydaktyczno - wychowawczej, poprzez dzielenie się spostrzeżeniami na temat pracy z uczniami, opracowywanie planów naprawczych, wspierania uczniów z trudnościami, organizowanie imprez i uroczystości szkolnych
Doskonaląc swój warsztat pracy poprze uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz samodzielnie, chciałam podzielić się swoją wiedzą i działaniami, które wdrożyłam. Po przeprowadzonych z uczniami zajęciach z wykorzystaniem różnych materiałów i aplikacji dostępnych w Internecie, przesyłałam nauczycielom a zwłaszcza wychowawcom linki, z których korzystałam podczas zajęć i które okazały się atrakcyjne dla uczniów. Na spotkaniach z rodzicami nie raz przeprowadzałam krótkie szkolenie związane z zagrożeniami współczesnego świata takie jak, dopalacze, uzależnienia od Internetu, alkohol. Materiały przedstawione rodzicom również przesyłałam wychowawcom i zachęcałam do ich wykorzystania. Zgromadzone podczas odbywania stażu na nauczyciela mianowanego książki: ,, Dyscyplina w klasie'', ,, Gdy dziecko nie chce się uczyć'' oraz ,, Sposoby rozwiązywania konfliktów w klasie'' przekazywałam nie tylko nauczycielom, których byłam opiekunem stażu ale również innym nauczycielom, którzy odbywali staż. Będąc przewodniczącą zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych założyłam na dysku Google link dla naszego zespołu, na którym udostępniałam ciekawe materiały i linki, które poprawiły efektywność mojej pracy na przykład: linki do bezpłatnych szkoleń, informacje o oferowanych projektach edukacyjnych i konkurach.
W okresie stażu przeprowadzałam 3 lekcje otwarte, obserwowane przez panią Dyrektor i nauczycieli. Uczestnicząc w projekcie ,,LekcjaEnter'', zobowiązało mnie do opracowania dwóch scenariuszy i przeprowadzenia z nimi lekcji otwartych. Scenariusze zostały pozytywnie zaakceptowane przez trenera szkolenia. Lekcje otwarte przeprowadzałam z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń takich jak; tablica wirtualna, tablety, smartphony. Zaprezentowałam lekcje z użyciem metod aktywizujących: metodę odwróconej lekcji, mapa pojęciowa, burz mózgów, zadania i quizy interaktywne, praca w zespole. Pod koniec zajęć przeprowadzałam ankietę ewaluacyjną, aby ocenić swoją pracę i wyciągnąć wnioski z przeprowadzonej lekcji,
Będąc opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego zobowiązało mnie do szczególnego ich wsparcia i pomocy z mojej strony i przekazanie jak najlepiej wiedzy związanej z funkcjonowaniem szkoły, zadaniami nauczyciela i realizacji zadań ujętych w ich planie rozwoju. Dzieliłam się swoim doświadczeniem w zakresie form, metod pracy, przygotowania i prowadzenia zajęć, pisania scenariuszy.

Efekty dla szkoły:
• Udoskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie aktywizujących metod pracy
• wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie psychologii i pedagogiki poprzez udostępnienie fachowej literatury
• pomoc w ścieżce zawodowej początkującym nauczycielom
• właściwe rozwiązywanie problemów, jakie powstają w trakcie pracy zawodowej;

Efekty dla nauczyciela:

• możliwość zaprezentowania ciekawych form i metod pracy;
• ewaluacja po przeprowadzonych lekcjach otwartych potwierdziła wybór właściwych metod technik i form pracy na lekcji.
• satysfakcja z dzielenia się swoimi umiejętnościami
• poszerzenie własnego warsztatu pracy poprzez współpracę z innymi nauczycielami

2. Prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

W roku szkolnym 2020/2021 rozpoczęłam realizację mojego programu o dopalaczach. W ramach tego działania przeprowadziłam na zabraniu Rady Pedagogicznej szkolenie na temat „ Dopalacze - rodzaje, skutki uboczne, uzależnienie”. Szkolenie miało na celu uświadomienie nauczycieli czym są substancje psychoaktywne, jakie powodują zagrożenie oraz jakie działania profilaktyczne może realizować szkoła, aby ustrzec dzieci przed groźnymi substancjami.
W maju 2021 ukończyłam szkolenie kwalifikacyjne na mediatora szkolnego. W związku z wprowadzeniem mediacji w szkole, w sierpniu 2021 przeprowadziłam wśród nauczycieli szkolenie dotyczące mediacji, ich rolą, metodami i efektami ich działania.
Podczas stażu, na spotkaniach zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych
przedstawiłam opracowane referaty na temat : ,, Jak motywować uczniów do nauki'' oraz ,, Metody i formy pracy aktywizujące technikę czytania ze zrozumieniem''. Przeprowadziłam szkolenie z aplikacją TedED, dzięki której można przeprowadzić lekcję metodą ,, odwróconej klasy''.

Efekty dla szkoły:
• rozwinięcie wiedzy nauczycieli na temat współczesnych problemów cywilizacyjnych - uzależnienie od środków psychoaktywnych
• zapoznanie nauczycieli z nową metodą rozwiązywania konfliktów
• poprawna realizacja zadań nauczycieli wychowawców, poprzez przeprowadzanie lekcji z zakresu profilaktyki uzależnień.

Efekty dla nauczyciela:

• odpowiednia realizacja programu własnego oraz pełnienie funkcji mediatora poprzez przeprowadzenie szkoleń.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1 . Wprowadzenie mediacji w szkole

W czerwcu 2021 ukończyłam kurs kwalifikacyjny ma mediatora szkolnego. Swoje zadanie w tym zakresie rozpoczęłam od organizowania spotkań informacyjnych dotyczących mediacji dla pracowników szkoły, rodziców i uczniów. Opracowałam niezbędne dokumenty do wprowadzenia mediacji w szkole, takie jak: procedury, regulamin, wzory zgody, protokołów do wypełnienia podczas przeprowadzania mediacji.
W sierpniu 2021 roku przeprowadziłam szkoleniową radę pedagogiczną temat mediacji oraz przedstawiłam opracowany regulamin który zawierał takie informacje jak: zasady i etapy mediacji, sprawy podlegające mediacji oraz jaka jest rola mediatora. Uzyskałam zgodę członków rady pedagogicznej na wprowadzenie nowej metody rozwiązywania konfliktów. Informacja dla rodziców na temat wprowadzonej mediacji została przedstawiona na ogólnym spotkaniu we wrześniu 2021 roku oraz umieszczona na stronie szkoły
Aby wprowadzić całą społeczność uczniowską w atmosferę mediację przygotowałam scenariusze lekcji i linki do filmów związanych z mediacją, do wykorzystania przez wychowawców na godzinach wychowawczych. Opracowując scenariusze, korzystałam z materiałów udostępnionych na platformie ,,Instytutu Edukacji Pozytywnej'', który oferuje program ,, Mediacje w edukacji''. Materiały te również posłużą mi w przyszłym roku do przygotowania uczniów - kandydatów na mediatorów szkolnych. W październiku 2021 zorganizowałam ,,Dzień Tolerancji i Mediacji'', który miał na celu
Przez cały rok szkolny prowadziłam spotkania mediacyjne dla uczniów, na które zgłaszali się sami bądź przez wychowawców. Sprawy do rozwiązania dotyczyły najczęściej: rozpuszczanie plotek, obrażanie się, zazdrość o wyniku w nauce, zniszczenie cudzej własności, wyśmiewanie się, izolowanie od grupy. Spotkania mediacyjne odbywały się w wytyczonej sali, gdzie uczestnicy mogli w bezpiecznej, swobodnej i poufnej atmosferze wypowiedzieć się na temat konfliktu. Uczniowie poznali potrzeby i emocje drugiej osoby, dzięki czemu łatwiej im było dojść do porozumienia i zmiany zachowania.

Efekty dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych
• budowanie przyjaznej i życzliwej atmosfery w szkole.
• ograniczenie sytuacji konfliktowych i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły
• pojawienie się u uczniów większej gotowości do podejmowania dialogu, wzrost empatii, dostrzeganie uczuć i potrzeb rówieśników
• rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych i społecznych uczniów

Efekty dla nauczyciela:
• podniesienie umiejętności rozwiązywania konfliktów
• wzrost zaufania wśród uczniów
• umiejętne rozwiązywanie sytuacji problemowych podczas zajęć
• poznanie potrzeb i uczuć uczniów

2. Wykonywanie zdań koordynatora projektu ERASMUS+

W latach 2019 - 2022 byłam koordynatorem dwóch projektów: ,,Kontynent Tolerancji'' i ,,Świadomość ekologiczna" realizowanych w ramach programu Erasmus+, w naszej szkole.
Pełniąc tę funkcje opracowałam szereg dokumentów takich jak: regulaminy rekrutacji i uczestnictwa, deklaracje, zaświadczenia i zgody Na bieżąco kontaktowałam się z partnerami projektów za pośrednictwem poczty elektronicznej, utworzonych grup na WhatsApp oraz uczestniczyłam w spotkaniach online. W ramach projektów organizowane były liczne wyjazdy. W tym celu rezerwowałam hotele i przejazdy w innych krajach. W okresie pandemii zbierałam informacje o sytuacji i możliwościach wyjazdu, kontaktując się ze strażą graniczną. Na każde spotkane opracowywałam prezentacje lub filmik z zadań zrealizowanych w naszym kraju w ramach projektu . Nauczyciele i uczniowie wyjeżdżający za granicę, zapoznali się z funkcjonowaniem zagranicznych szkół, poznali ich sposób myślenia związany z tolerancją, działaniami, które realizują w ramach ochrony środowiska, uczestniczyli w spotkaniach z ekspertami, brali udział w zajęciach oraz poznali ciekawe miejsca. Spotkanie w naszej szkole odbyło się w listopadzie 2021 roku i było wielkim wydarzeniem dla naszej szkoły.
W marcu 2022 roku moim zadaniem było zorganizowanie spotkania online dla uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół, ponieważ ze względu na pandemię, uczniowie z innych krajów nie mogli przyjechać do Polski. Przez 3 dni wraz z uczniami, łączyłam się z naszymi partnerami. Mimo, takiej formy spotkań udało się zrealizować cele i zadania projektu. Przygotowałam i przedstawiłam filmiki o naszej szkole, quiz na temat Polski, różne gry online związane z tolerancją, w które grali uczniowie podczas spotkań. Na zakończenie spotkań, zorganizowanych przez nasza szkołę opracowywałam ankiety ewaluacyjne oraz Certyfikaty uczestnictwa. Z projektu związanego z tolerancją utworzyłam zgodnie z programem- ebooka, w którym umieściłam informacje na temat projektu oraz zrealizowanych zadań podczas wyjazdów. Zadaniem drugiego projektu było utworzenie grupy na platformie Facebook, gdzie również opisywałam realizowane działania.

Efekty dla szkoły
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym
• podniesienie oferty edukacyjnej szkoły
• umożliwienie uczniom i nauczycielom wyjazdu za granicę
• zdobycie nowych doświadczeń przez uczniów i nauczycieli
• nawiązanie współpracy ze szkołami z innych krajów
• Poznanie podejmowanych działań w szkołach związanych z ochroną środowiska i tolerancją.

Efekty dla mnie
• zdobycie nowego doświadczenia
• poznanie zasad funkcjonowania szkół w innych krajach
• nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych krajów
• możliwość udziału z partnerami w ciekawych spotkaniach
• podziękowania od uczniów i rodziców za umożliwienie im udziału w projekcie.
• wzrost zainteresowania uczniów nauką języka angielskiego

3.. Organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach

W celu poszerzenia zakresu działań szkoły, w okresie stażu zorganizowałam dwa szkolne konkursy z języka angielskiego. W grudniu 2019 roku zorganizowałam szkolny konkurs plastyczny na najciekawszy plakat przedstawiający symbole świąt Bożego Narodzenia, którego celem było poszerzenie słownictwa z języka angielskiego związanego z tym świętem. W marcu 2021 zorganizowałam konkurs na grę planszową w języku angielskim. Uczniowie w tym konkursie wykazali się pomysłowością i kreatywnością a gry przez nich wykonane wykorzystywane były podczas zajęć z języka angielskiego. W marcu 2022 roku zachęciłam uczniów do udziału w wielkanocnym konkursie plastycznym ,, Kartka dla Ukrainy'', zorganizowane przez Uniwersytet Dzieci w Klasie. Zdjęcia z wykonanych przez uczniów kartek, przesłałam na adres Fundacji, natomiast kartki dla Ukrainy zostały rozdane uczniom w szkole, w której uczęszczali juz uczniowie z Ukrainy. Zachęciłam również uczniów do udziału w konkursie ,, Zainwestuj w naszą planetę'', którego organizatorem była Pedagogiczna Biblioteka wojewódzka w Gdańsku. Uczniowie klas VII i VIII wykonali w różnych programach komputerowych plakaty, które przesłałam na stronę biblioteki.

Efekty dla szkoły:

• podniesienie oferty edukacyjnej szkoły, poprzez umożliwienie uczniom udziału w konkursach
• inspirowanie uczniów do podejmowania ambitnych wyzwań edukacyjnych.
• rozwijanie u uczniów zainteresowań oraz umożliwienie zdobywania nowych doświadczeń.

Efekty dla nauczyciela:
• promowanie nauki języków obcych poprzez organizację konkursów,
• wykonane przez uczniów na konkursy plakaty i gry planszowe posłużą do uatrakcyjnienia zajęć z języka angielskiego.

4. Udział w projekcie edukacyjnym ,,Uniwersytetu Dzieci w Klasie''.

W roku szkolnym 2021/ 2022 przystąpiłam wraz z klasą do projektu edukacyjnego -,,Praca projektowa. Jak zrealizować projekt? oferowany przez Fundację Uniwersytetu Dzieci w Klasie. W ramach realizacji projektu przeprowadziłam z uczniami cykl 9 lekcji na zajęciach z wychowawcą. Po każdych zajęciach wysyłałam na stronę serwisu relację oraz zdjęcia z realizowanego tematu. Każdy scenariusz zawierał takie materiały jak: informacje dla nauczyciela, film, karty pracy dla uczniów. W ramach udziału w projekcie fundacja wysyłała mi zaproszenia na bezpłatne webinary i wykłady online, podczas których dowiedziałam się m .in jak nauczyć ucznia chronić swoją tożsamość w sieci, czy uczeń może być mediatorem, jak motywować ucznia do uczenia się. Po udziale w wykładzie: ,,Real czy cyberprzestrzeń - jak uchronić dziecko przed uzależnieniem od Internetu? opracowałam na podstawie otrzymanej informacji prezentację na temat,, Jak uchronić dziecko przed uzależnieniem od Internetu'', którą przedstawiłam na spotkaniu z rodzicami w kwietniu 2022 roku.. Za zrealizowanie projektu otrzymałam Certyfikat, dyplomy dla uczniów oraz podziękowania dla Dyrektora szkoły za posiadanie w kadrze pedagogicznej nauczyciela, który aktywnie poszukuje dróg rozwoju zawodowego poprzez udział w dodatkowych projektach edukacyjnych
Efekty dla szkoły:
• - uzupełnienie/ poszerzenie edukacji szkolnej poprzez udział w projekcie.
• udział uczniów w ciekawych zajęciach
• rozwój u uczniów takich kompetencji jak: kreatywność, otwartość, pewność siebie oraz umiejętność pracy projektowej i współpracy.

Efekty dla mnie;
• aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach
• poszerzenie wiedzy na temat pracy projektowej
• uzyskanie pomocy dydaktycznych, które mogę wykorzystać na przyszłe lata pracy.
• satysfakcja z realizowanego projektu
• podziękowania od fundacji
• zdobycie nowych doświadczeń podczas o organizacji, realizacji projektów edukacyjnych;

5. Udział w ogólnopolskim projekcie ,, Projektanci edukacji Od pomysłu do projektu''.

W okresie pandemii szukałam rozwiązań, które pomogłyby uczniom spędzić ciekawie wolny czas i aby mogli porozmawiać ze sobą w tym trudnym czasie. Inspirację znalazłam na stronie wydawnictwa Nowa Era, która zorganizowała ogólnopolski konkurs ,,Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu''. Opracowałam projekt edukacyjny i zgłosiłam mój pomysł do wydawnictwa. Celem mojego przedsięwzięcia było stworzenie wraz z uczniami poradnika, w formie cyfrowej, w którym uczniowie przedstawią pomysły na spędzenie wolnego czasu.
Opracowany projekt realizowałam z uczniami zdalnie a na zakończenie opisałam jego realizację i wysłałam do wydawnictwa. W projekcie wzięło udział 12 uczniów z klas IV - VI. Spotkania z grupą projektową na platformie Teams odbywały się raz w tygodniu. Podczas spotkań uczniowie mieli okazję porozmawiać ze sobą, dzielili się swoją wiedzą i zainteresowaniami, przedstawiali swoje pomysły, wyświetlali zdjęcia oraz sposób ich wykonania. Materiały z ich prac, umieszczane były w poradniku ,, Projektanci wolnego czasu'', który później został udostępniony na platformie Teams. Zawarte w nim pomysły zostały wykorzystane przez uczniów szkoły, którzy przesyłali nam zdjęcia z wykonanych prac.
Na zakończenie projektu dokonałam ewaluacji, poprzez przeprowadzenie wśród uczniów anonimowych ankiet. Wyniki pokazały, że uczniowie zdobyli nowa wiedze i umiejętności, lepiej poznali kolegów i koleżanki z innych klas, ciekawie spędzili czas wolny oraz chcą uczestniczyć w takiego rodzaju projektach.

Efekty dla szkoły:
• poszerzenie zakresu działań szkoły w okresie pandemii poprze realizację projektu edukacyjnego
• rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów
• rozwinięcie twórczości i kreatywności uczniów

Efekty dla nauczyciela:
• zdobycie nowych doświadczeń, poprzez uczestnictwo w projekcie edukacyjnym
• otrzymanie od wydawnictwa Nowa Era Certyfikatu oraz podziękowań za zgłoszenie pomysłu na projekt edukacyjny oraz inspirowanie uczniów do podejmowania ambitnych wyzwań edukacyjnych oraz podziękowania dla Dyrektora.

§ 8 ust. 3 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu profilaktyki uzależnień.

W roku szkolnym 2020/2021 opracowałam i wdrożyłam własny program ,, Stop dopalaczom'', którego celem było dostarczenie wiedzy uczniom, rodzicom i nauczycielom, dotyczącej środków psychoaktywnych, zagrożeniach zdrowotnych spowodowanych ich zażywaniem oraz wskazywanie możliwości unikania tych zagrożeń. Informacja na temat programu i jego zadań zostały przedstawione nauczycielom i rodzicom na organizowanych spotkaniach. W tamach realizacji programu wychowawcy zrealizowali z uczniami cykl scenariuszy oraz przedstawili filmy edukacyjne zamieszczone w programie. Zorganizowałam spotkanie ze specjalistą - policjantką z Powiatowej Komendy Policji w Kartuzach. Przeprowadziłam konkurs na plakat, przedstawiający antyreklamę dopalaczy. Zaprojektowałam i wykonałam wraz z uczniami ulotkę w której umieszczone były plakaty oraz informacje, z którymi zapoznali się uczniowie na temat dopalaczy. Opracowałam również ebook ,, Inwestuj w siebie, nie w dopalacze''. Link do e-booka został umieszczony na stronie szkoły i w Internecie. Ocena programu została dokonana na podstawie wyników ankiet skierowanych do rodziców, uczniów i rodziców.

Efekty dla szkoły
• poszerzenie działań profilaktycznych szkoły
• podniesienie wiedzy uczniów, rodziców na temat środków psychoaktywnych
• kształtowanie umiejętności uczniów, przydatnych w ich życiu
• zmniejszenie ryzyka występowania niekorzystnych zjawisk

Efekty dla mnie
• nabycie umiejętności pisania poprawnych programów
• pogłębienie wiedzy na temat współczesnych problemów cywilizacyjnych
• rozwój umiejętności planowania
• satysfakcja z prowadzenia działań mających na celu podejmowanie przez młodych ludzi właściwych decyzji.

2. Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przez 2 lata prowadziłam społecznie indywidualne zajęcia z języka angielskiego z uczennicą, która ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające ze stanu zdrowia nie mogła realizować zajęć w szkole.
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu indywidualnie bądź na platformie Teams. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia zapoznałam się z orzeczeniem wydanym przez poradnię psychologiczno -pedagogiczna oraz poszukałam informacji w Internecie, na temat tej choroby. W pracy z uczennicą stosowałam takie metody i formy pracy, które były dostosowane do jej możliwości, potrzeb i stanu zdrowia. Dziewczynka podczas zajęć czuła się bezpiecznie, stawała się coraz bardziej odważna i chętna do pracy. Oprócz działań dydaktycznych zadbałam również o prawidłową relację dziewczynki z rówieśnikami. Zorganizowałam jej urodziny w klasie, zaprosiłam na imprezy i uroczystości klasowe takie jak: Wigilia, Dzień Kobiet. Zorganizowałam wycieczki, w których uczestniczyła z mamą. Wszystkie te działania wpłynęły na podniesienie samooceny dziewczynki, której ciężko było, zwłaszcza na początku choroby przezwyciężyć strach i poczucie wstydu.

Efekty dla szkoły:
• zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• prawidłowa realizacja podstawowych form działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły
• podejmowanie działań ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.

Efekty dla mnie
• satysfakcja z udzielania wsparcia i pomocy uczennicy, w pokonywaniu trudności związanej z chorobą.
• podniesienie wyników z języka angielskiego uczennicy z chorobą przewlekłą
• zdobycie nowych doświadczeń

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu,

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

W latach 2018 - 2020 byłam opiekunem stażu nauczyciela kontraktowego który zdał egzamin w lipcu 2020r. Od września 2020 roku pełniłam funkcję opiekuna stażu kolejnego nauczyciela kontraktowego. Pełniąc tą rolę pomagałam nauczycielom w opracowaniu Planu Rozwoju zawodowego, sprawozdania, prezentacji na egzamin, zapoznałam z niezbędną dokumentacją, Wyszukiwałam w Internecie różnego rodzaju szkolenia i zachęcałam nauczycieli do ich udziału oraz pomagałam w przygotowaniu konkursów m. in w opracowaniu regulaminu. Dzieliłam się materiałami takimi jak scenariusze uroczystości, książki i artykuły pedagogiczne, aplikacje, które warto wykorzystać na zajęciach.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez stażystów oraz prowadziłam przed nimi lekcje, podczas których starałam się zaprezentować różne metody i formy pracy z uczniami. Pokazałam jak prawidłowo skonstruować konspekt lekcji, jak ważne jest określenie celów lekcji, wybór metod i pomocy dydaktycznych. Dzieląc się swoją wiedzą chciałam zainspirować nauczycieli do planowania własnych zajęć. Prowadzone przeze mnie i stażystów lekcje omawialiśmy i wyciągaliśmy wnioski do dalszej pracy.

Efekty dla szkoły:
• doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli podczas odbywania stażu
• odpowiednie prowadzenie zajęć przez nauczycieli stażystów
Efekty dla nauczyciela:

• wzbogacenie doświadczenia poprze pełnienie funkcji opiekuna stażu
• refleksja nad dotychczasowymi metodami pracy

2. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu do spraw ewaluacji.
W okresie stażu przez 2 lata pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu dokonującego ewaluacji wewnętrznej w naszej szkole. W roku szkolnym 2019/2020 przedmiotem badania było wymaganie: ,,Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji'', natomiast w roku szkolnym 2020/2021, „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.
Zgodnie z procedurami przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w szkole opracowałam wraz z powołanym zespołem, plan i harmonogram realizacji zadań oraz narzędzia i metody badawcze. Z przeprowadzonych ankiet, wywiadów, analizy dokumentacji, wyciągałam wnioski i wraz z zespołem opracowywaliśmy raport z ewaluacji. Mocne i słabe strony z ankiet ewaluacyjnych, rezultaty ewaluacji wewnętrznej, a także zalecenia i rekomendacje były przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Efekty dla szkoły:

dostarczenie informacji, które pomogają dyrektorowi i nauczycielom podejmować słuszne i uzasadnione decyzje co do działalności placówki i organizacji pracy.
doskonalenie jakości pracy szkoły
pokazanie mocnych stron szkoły
pokazanie słabych punktów szkoły wyznaczając tym samym obszar, który trzeba udoskonalić, aby poprawić jakość pracy szkoły

Efekty dla mnie
• poznanie procedur przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej
• zastosowanie wyników w celu doskonalenia własnej pracy
• nabywanie umiejętności organizacyjnej

3. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli.

Przez wszystkie lata mojej pracy jako nauczyciel byłam członkiem różnych zespołów nauczycieli. W roku szkolnym 2021/ 2022 przewodniczyłam pracom zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych. W ramach tej funkcji, opracowałam plan pracy zespołu oraz organizowałam spotkania członków. Podczas spotkań wymienialiśmy się poglądami, pomysłami, metodami nauczania i nową wiedzą poznaną podczas szkoleń zewnętrznych. Rozmawialiśmy o uczniach mających trudności w nauce oraz posiadających opinię z poradni. Wspólnie omawialiśmy wyniki przeprowadzonych testów diagnostycznych i próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego i języka angielskiego. Opracowaliśmy plany naprawcze i wnioski do dalszej pracy.
W celu usprawnienia naszej współpracy założyłam link na dysku Google, gdzie mogliśmy na bieżąco dzielić się naszymi doświadczeniami i materiałami. Współpracując ze sobą zorganizowaliśmy apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

.

Efekty dla szkoły;

• wzrost jakości nauczania poprzez analizę testów diagnostycznych i próbnych egzaminów oraz opracowywanie planów naprawczych
• wzrost umiejętności nauczycieli poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem poznaną na szkoleniach zewnętrznych
• integracja nauczycieli różnych przedmiotów

Efekty dla nauczyciela:

• wzrost umiejętność rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych.
• doskonalenie umiejętności planowania i organizacji
• doskonalenie umiejętności pracy zespołowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.