X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46987
Przesłano:

Opinia o dorobku zawodowym za okres stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) przedstawiam poniżej opinię o dorobku zawodowym za okres stażu Pana
mgra ....... W/w nauczyciel odbywał staż na stopień nauczyciela kontraktowego od 01.09.2020 r. do 31.05.2021 r., pełniąc funkcję nauczyciela wspomagającego i wychowawcy kl. VI, a także wychowawcy świetlicy oraz nauczyciela pływania. W czasie stażu realizował cele szczegółowe, jakie zawarł w - opracowanym przez siebie i skonsultowanym z opiekunem - planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
W w/w okresie Pan..... zapoznał się z zadaniami placówki oraz dokumentami regulującymi pracę szkoły, m.in.: Kartą Nauczyciela, przepisami prawa dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli, Statutem i Doktryną Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, obowiązującymi w jednostce procedurami informowania uczniów i ich rodziców o otrzymanych ocenach okresowych oraz dostosowywania warunków, metod i form nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, planem pracy placówki na rok szklony 2020/21 oraz kalendarzem imprez szkolnych, regulaminem funkcjonowania świetlicy, sprawowania dyżurów i organizacji wycieczek szkolnych, a także przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, w związku z prowadzonym przez większość okresu stażu nauczaniem zdalnym, rozwinął umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (zwł. aplikacją Google Meet) oraz elektronicznym dziennikiem „Librus”.
Pan..... współpracował z innymi nauczycielami w zespole wychowawczym klas IV-VIII oraz zespole pedagogiczno-psychologicznym. Ściśle współdziałał także z opiekunem stażu, gdyż - jako nauczyciel wspomagający - uczestniczył dwa razy w tygodniu
w prowadzonych przez niego zajęciach. Jednocześnie opiekun miał okazję obserwować pracę stażysty i jego relacje, zwłaszcza z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Niezależnie od tego miały także miejsce odbywane przez opiekuna hospitacje godzin wychowawczych, w czasie których Pan..... wykazał się dużym zaangażowaniem i zróżnicowanym doborem stosowanych środków oraz metod dydaktycznych. Obserwowane zajęcia zostały przeanalizowane i omówione; przy czym stażysta dowiódł, iż cechuje się umiejętnością autorefleksji - potrafi wyciągać wnioski z uzyskanych doświadczeń oraz skutecznie je wdrażać.
W okresie stażu nauczyciel wzbogacił swój warsztat metodyczny, wychowawczy oraz organizacyjny biorąc udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, spotkaniach w/w zespołów oraz licznych kursach stacjonarnych i zdalnych (zorganizowanych m.in. przez wydawnictwo Nowa Era, Uniwersytet Dzieci, Strefę Wsparcia Pedagoga oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie). Szkolenia te dotyczyły przede wszystkim pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale także narzędzi wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym.
Pan..... pogłębiał również umiejętności rozpoznawania potrzeb uczniów dzięki obserwacji swoich podopiecznych, rozmowom z nimi oraz z ich rodzicami i ścisłemu przestrzeganiu zaleceń wynikających z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych. Dzięki temu efektywnie planował swoje działania wychowawcze i na bieżąco rozwiązywał zaistniałe sytuacje problemowe. Taka postawa wskazuje na świadome stosowanie przez niego wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
W przedmiotowym okresie stażysta brał udział w licznych przedsięwzięciach ogólnoszkolnych, m.in. współpracując ze swoim opiekunem przy organizacji projektów edukacyjno-wychowawczych „BohaterON”, „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?”, „Akcja Żonkile 2021”, „Dukaty Decjusza” czy „Przystań w Sieci”. Zachęcał także swoich wychowanków do udziału w konkursach (np. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej „Olimpus”) oraz współtworzył konkursy wewnątrzklasowe (np. na projekt prezentacji poświęconej Konstytucji 3 Maja). Pomagał również w działaniach zespołu ds. wolontariatu oraz organizacji w placówce Egzaminu Ósmoklasisty.
Reasumując, przez cały okres trwania stażu Pan..... brał czynny udział w realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych, wynikających ze statutu i misji szkoły, starając się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki nauczyciela wspomagającego i wychowawcy. Przy czym na podkreślenie zasługuje fakt, iż klasa która pozostaje pod jego opieką należy do szczególne wymagających (spośród siedmiu tworzących ją uczniów, czterech posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a pozostali - opinie poradni pedagogiczno-psychologicznej). Biorąc pod uwagę wymienione powyżej argumenty proponuję ocenę pozytywną (bardzo dobrą) dorobku zawodowego stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.