X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48345
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego

Nauczyciel odbywający staż: mgr Urszula Wilińska
Opiekun stażu:

Czas odbywania stażu: 01.09.2019r. - 31.05.2022r.
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi Nr.6
im. Władysława Broniewskiego
w Siedlcach

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2018 r. poz. 1574

§ 7. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien:

1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych
statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) doskonalić kompetencje w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych;

3) prowadzić zajęcia w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora
szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia
zostały przeprowadzone;

4) przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich
ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

§ 7 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). 08/09.2017r.
• przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
• rozporządzenie MENiS z dnia 26.07.2018r.
2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
• Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy.
• Sporządzenie harmonogramu obserwacji zajęć. 09.2017r.
• kontrakt
• harmonogram współpracy
3. Współpraca
z opiekunem stażu.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. cały okres stażu
• harmonogram współpracy
4. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
• Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły.
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli. cały okres stażu
• zaświadczenia o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Studiowanie literatury psychologiczno-terapeutycznej, pedagogicznej i metodycznej.
• Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
• Przeglądanie stron WWW. poświęconych edukacji. cały okres stażu
• notatki własne (ksero) z literatury
• scenariusze zajęć
6. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji szkolnej, uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zdań szkoły.
• Koordynowanie pracy świetlicy, opracowywanie dokumentacji w świetlicy.
• Opracowanie wraz z innymi nauczycielami świetlicy rocznego planu pracy świetlicy szkolnej.
• Wpisy w dziennikach zajęć świetlicowych.
• Udział w posiedzeniach i szkoleniach rady pedagogicznej. cały okres stażu
• plan pracy dydaktyczno-wychowawczej świetlicy szkolnej
• dzienniki zajęć świetlicowych
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.).
• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym. cały okres stażu
05. 2022r.
06. 2022r.
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• treść sprawozdania
• wniosek wraz z dokumentacją formalną
9. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
• Tworzenie pomocy dydaktycznych (np. plansze, rekwizyty, karty pracy).
• Sporządzanie i gromadzenie scenariuszy zajęć. cały okres stażu
• przykładowe pomoce dydaktyczne
• przykładowe scenariusze zajęć
10. Współpraca w organizowaniu uroczystości, wydarzeń szkolnych
• Współorganizowanie uroczystości w świetlicy (spotkanie wigilijne, „Dzień Świetliczaka”).
• Organizowanie konkursów świetlicowych, przygotowanie dzieci do konkursów świetlicowych i szkolnych. zgodnie z terminami wydarzeń
• Wpisy w dzienniku dotyczące wydarzeń i konkursów

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej;

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego.
• Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez: rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami.
• Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów.
• Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
• Indywidualne rozmowy z uczniami.
• Kontakty z rodzicami ( rozmowy indywidualne, telefoniczne, zebrania).
• Rozmowy z pedagogiem szkolnym, współpraca z wychowawcami klas.
cały okres stażu
• bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku)
• notatki własne
2. Podejmowanie działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Praca indywidualna z wybranymi uczniami mającymi trudności w nauce (wyrównywanie braków w nauce, pomoc przy odrabianiu lekcji itp.). cały okres stażu
• karty pracy
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów, poszerzanie wiedzy w tym zakresie.
• Analiza opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w celu rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
• Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów- tworzenie zadań, planowanie zajęć o różnym stopniu trudności oraz dodatkowych zadań dla uczniów uzdolnionych.
• Dostosowanie form i metod pracy tak, aby zaangażować każdego ucznia (zróżnicowane zabawy, gry, zmiana aktywności w czasie zajęć).
• Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań.
• Studiowanie literatury, czasopism dotyczących potrzeb rozwojowych dzieci. cały okres stażu
(wg potrzeb) • scenariusze zajęć
• zapisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizacji ucznia.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Pogłębianie wiedzy z zakresu stosowania metod i form aktywizacji uczniów.
• Udział w szkoleniach dotyczących motywowania i aktywizowania uczniów.
• Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli świetlicy i języków obcych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych. cały okres stażu
• zaświadczenia o udziale w szkoleniach
2.

Stosowanie metod aktywizacji podczas zajęć.

• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu:
- burza mózgów,
- mapa myślowa,
- projekt edukacyjny,
- gry dydaktyczne,
- memory,
- gry karciane,
- stacje zadaniowe,
- biegane zadania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych i zabaw aktywizujących w celu uatrakcyjnienia zajęć. cały okres stażu • scenariusze zajęć
• przykładowe pomoce aktywizujące

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do
doskonalenia warsztatu pracy.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Ewaluacja własnej pracy.
• autorefleksja, analizowanie prowadzonych przez siebie zajęć, wnioskowanie, doskonalenie pracy.
• zasięganie opinii uczniów, rodziców, nauczycieli na temat własnej pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej.
• Konsultowanie zajęć oraz działań z innymi nauczycielami, specjalistami, wykorzystanie wskazówek w dalszej pracy.
• Omówienie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą (opiekunem stażu, dyrektorem).
• Krótkie formy zbierania informacji zwrotnej po zajęciach:
- buźki,
- termometr odczuć,
- kciuki,
- kolorowe światła. cały okres stażu

zgodnie z terminami zajęć otwartych

według harmonogramu

2-3 razy w trakcie każdego roku stażu • notatki własne
• harmonogram

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia
zawodowego.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Ustalenie z opiekunem terminu i tematyki prowadzonych zajęć.
• Opracowanie scenariuszy, konsultacja z opiekunem.
• Omówienie i analiza przeprowadzonych zajęć w celu doskonalenia warsztatu pracy, określenia swoich mocnych i słabych stron.
• Uwzględnienie wskazówek w dalszej pracy. 4 zajęcia w roku szkolnym wg ustalonego harmonogramu

• wykaz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu
• scenariusze zajęć
• wpisy w dzienniku
2. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
• Ustalenie z dyrektorem terminu i tematyki prowadzonych zajęć.
• Opracowanie scenariuszy, konsultacja z dyrektorem.
• Omówienie przeprowadzonych zajęć w celu doskonalenia warsztatu pracy, określenia swoich mocnych i słabych stron.
• Uwzględnienie wskazówek w dalszej pracy. Co najmniej 1 zajęcia w okresie stażu.
Wg. ustalonego harmonogramu
• wykaz zajęć prowadzonych w obecności dyrektora
• scenariusze zajęć
• wpisy w dzienniku
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły.
• Ustalenie terminu lekcji otwartych.
• Opracowanie scenariuszy, konsultacja z opiekunem.
• Omówienie przeprowadzonych zajęć i wykorzystanie wskazówek w dalszej pracy. co najmniej 2 zajęcia w okresie stażu

• wykaz zajęć otwartych prowadzonych w obecności nauczycieli
• scenariusze zajęć
• wpisy w dzienniku
4. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia.
• Współpraca i wymiana doświadczeń, omawianie problemów z innymi nauczycielami, specjalistami, psychologiem, pedagogiem szkolnym.
• Udział w zespołach problemowych.
• Dzielenie się zdobytą wiedzą na szkoleniach z innymi nauczycielami np. w ramach zebrań.
• wpisy w dzienniku
• wpisy w protokołach

§ 7 ust. 2 pkt 6

Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów.
• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
• Dostosowanie wymagań, metod i form pracy ze względu na możliwości uczniów.
• Współpraca z pedagogiem oraz wychowawcami- diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.
• Współpraca z innymi nauczycielami, specjalistami.
• Kontakty z rodzicami: zebrania, rozmowy.
• Rozmowy indywidualne z uczniami. cały okres stażu
• wpisy w dziennikach z rozmów, zebrań
2. Podnoszenie świadomości w zakresie problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• kształtowanie postaw prospołecznych uczniów: udział w akcjach o charakterze charytatywnym (zbiórki), ekologicznym (sprzątanie świata, nauka segregowania śmieci) oraz w imprezach lokalnych.
• kształtowanie postaw prozdrowotnych: zajęcia z programu „Dobrzejemy ze szkołą na widelcu”, zajęcia kulinarne, współpraca z pielęgniarką szkolną.
• Działania związane z profilaktyką uzależnień i problemami społecznymi: agresja, przemoc w sieci, uzależnienie od internetu, komputera.
• Kształcenie patriotycznych i obywatelskich postaw: zajęcia związane ze świętami patriotycznymi.
• Współpraca z różnymi instytucjami: Policja, Straż Miejska, Nadleśnictwo; organizowanie spotkań z interesującymi osobami.
cały okres stażu
wg planu pracy świetlicy
• wpisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 7

Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.
• Analiza przepisów dotyczących oświaty m.in.:
- Prawo Oświatowe,
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenia Men dotyczące: uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela, warunków i sposobu oceniania i promowania uczniów, ramowych planów nauczania, zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
cały okres stażu
• notatki własne
• wpisy w dziennikach z rozmów, zebrań
2. Wykorzystanie znajomości przepisów dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
• Analiza dokumentacji szkolnej:
- Statut Szkoły,
- Plan Pracy Szkoły, Plan Pracy Swietlicy,
- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania,
- Program Wychowawczo-Profilaktyczny.
• Prowadzenie dokumentacji: dziennik świetlicowy, wykazy.
• Opracowanie dokumentacji szkolnej: Plam Pracy Świetlicy.
• Stosowanie obowiązujących procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć. cały okres stażu
wg planu pracy świetlicy
• notatki własne
• wpisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 8

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych na komputerze: scenariusze, karty pracy, dyplomów.
• Przygotowanie i prowadzenie zajęć przy użyciu komputera internetu.
• Konsultacja, wymiana informacji z nauczycielami drogą internetową.
• Korzystanie z internetowych portali edukacyjnych w celu doskonalenia własnej pracy, poszerzania wiedzy o systemie oświaty. cały okres stażu
• dokumentacja z przebiegu stażu: scenariusze, plan pracy
• pomoce: karty pracy
2. Publikowanie efektów własnej pracy.
• Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – plan rozwoju zawodowego.
• Udostępnianie nauczycielom materiałów, np. scenariuszy w wersji elektronicznej. cały okres stażu
• opublikowany plan rozwoju zawodowego

Zatwierdzam do realizacji:

.................................... ....................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.