X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48334
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowaniego

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Terminy Efekty Sposoby dokumentowania
Poznanie procedury awansu zawodowego. • Poznanie ogólnych podstaw prawnych. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (przepisy, ustawy, artykuły, rozporządzenia).

• Korzystanie z internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji.
IX 2019r.

IX-X 2019r. • Znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. • Opracowanie planu rozwoju zawodowego. • Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Sporządzanie sprawozdania z realizacji i planu rozwoju zawodowego IX 2019 r. Na bieżąco

VI 2022 r. • Prawidłowy przebieg stażu
• Zebranie potrzebnych dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego. Plan rozwoju gromadzenie świadectw, potwierdzeń sprawozdań, zdjęć, zapisy komputerowe itp.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Wymiana informacji z innymi nauczycielami WF
• Korzystanie z fachowej literatury oraz materiałów pomocniczych.
• Analizowanie własnych wyników pracy z dyrekcją oraz innymi nauczycielami.
• Uczestnictwo w kursach i szkoleniach.
• Stworzenie biblioteczki fachowej.

Na bieżąco • Poprawa jakości i efektywności pracy pedagogicznej.

• Wzbogacenie własnej wiedzy oraz innych nauczycieli Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia
Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu. Samokształcenie: studiowanie literatury fachowej.

• Korzystanie ze stron internetowych.

• Opracowywanie scenariuszy na uroczystości klasowe i szkolne i prezentowanie umiejętności dzieci podczas szkolnych występów (przedstawienia, apele).
Zaproszenie do współpracy nauczycieli wspólne prowadzenie zajęć

• Diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka – konstruowanie narzędzi pomiaru, gromadzenie i przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji

• Poznanie nowoczesnych technik i metod pracy z dzieckiem i wykorzystanie ich na zajęciach, udział w warsztatach.

Okres stażu • Poprawa jakości i efektywności pracy pedagogicznej.

• Podnoszenie poziomu nauczania

przykłady scenariuszy, dokumentacja na stronie internetowej szkoły, zeszyt obserwacji uczniów, ankiety, zaświadczenie z warsztatów, zdjęcia, publikacje na stronie, dzienniki zajęć dodatkowych.

§8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy wychowawczo – dydaktycznej. • Zapis regulaminu oceniania z wychowania fizycznego w formie elektronicznej.

• Wykorzystanie komputera w organizacji zawodów szkolnych (drukowanie dyplomów i sprawozdań, zapis fotografii cyfrowej, karty oceny ucznia itp)

• Praca z dziennikiem elektronicznym.

• Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wf i zdrowia.

• Drukowanie zmian przepisów rozgrywek sportowych.

• Analizowanie nowatorskich systemy treningów w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
Umieszczanie informacji sportowych w internecie. Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu

Szybkie zdobywanie informacji

Materiały z internetu

§ 8 ust.3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym
przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i
nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Współpraca nauczycieli wychowania fizycznego.
Organizacja wewnątrzszkolnych zawodów sportowych . Okres stażu • Kontrola rozwoju uczniów.
Wspieranie uczniów o wyższych potrzebach edukacyjnych. Sprawozdania, protokoły z zawodów, zdjęcia
Rada Pedagogiczna na sportowo. • Zorganizowanie zajęć, meczy sportowych dla nauczycieli.
IX – X 2020 • Uświadomienie nauczycielom jak przedstawia się ich sprawność fizyczna Lista zgłoszeń wystawiona w pok. naucz.
Potwierdzenie dyrektora szkoły, zdjęcia

Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli w tym dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. Zajęcia otwarte. Okres stażu • Dzielenie się doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz pogłębianie współpracy. Wnioski do pracy

§ 8 ust.3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych Dnia Sportu i wycieczek.
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości szkolnych i wycieczek.

Okres stażu
Integracja młodzieży szkolnej.
Sprawozdania, protokoły, zdjęcia.

§ 8 ust.3 pkt. 4 lit. b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,

Zadania Formy realizacji Terminy Efekty Sposób dokumentowania
Wykonanie zadań opiekuna stażu.
• Współpraca z nauczycielem odbywającym staż i wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie.

• Umożliwianie nauczycielowi odbywającemu staż obserwowania prowadzonych przez siebie zajęć.

• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż
Okres stażu • Wykonywanie zadań opiekuna praktyk pedagogicznych

• Wykonywanie zadań zgodnie z programem praktyk pedagogicznych.
Dokument potwierdzający odbycie praktyk

§ 8 pkt 2 ust. 4 lit. c
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym

Zadania
Formy realizacji
Terminy
Efekty Sposób dokumentowania
Nauka języka angielskiego. Samokształcenie, różne formy doskonalenia, udział w kursach. Okres stażu • Poprawa poziomu języka obcego Zaświadczenie o umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie podstawowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.