X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48309
Przesłano:

Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Nauczyciel:
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu:
Dyrektor Szkoły:
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 r.
2
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (DZ.U. 2018 poz. 967) z
późniejszymi zmianami
Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574) z późniejszymi zmianami
Cel główny rozwoju zawodowego w okresie stażu:
- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego.
Inne cele:
- Rozwijanie własnych umiejętności poprzez doskonalenie warsztatu i metod pracy;
- Poszerzenie zakresu wiedzy i kompetencji w różnych formach kształcenia ustawicznego;
- Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym;
- Rozwój osobisty.
3
§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych
sprzyjających procesowi uczenia się
Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
Pogłębianie oraz praktyczne
zastosowanie zdobytej
wcześniej wiedzy i nabytych
umiejętności z zakresu metod
aktywizujących ucznia.
- Aktywny udział w formach
doskonalenia zawodowego
wynikającego z potrzeb własnych
i szkoły (udział w warsztatach
metodycznych, szkoleniach, kursach
doskonalących, konferencjach)
Okres stażu - Dokumentacja z posiedzeń
Rady Pedagogicznej;
- Potwierdzenia udziału
w warsztatach metodycznych,
szkoleniach, kursach
doskonalących, konferencjach
Wykorzystywanie na lekcjach,
zajęciach pozalekcyjnych oraz
podczas przeprowadzania
konkursów urządzeń
multimedialnych i Internetu
- Wykorzystywanie zasobów
Internetu w zakresie realizacji zadań
dydaktyczno – wychowawczych;
- Prowadzenie lekcji i zajęć
pozalekcyjnych z wykorzystaniem
multimedialnej tablicy interaktywnej
oraz programów edukacyjnych
(słowniki internetowe, generatory
językowych gier i zabaw itp.);
- Korzystanie z platformy
e-Nauczanie, Classroom, Microsoft
Teams
- Prowadzenie elektronicznego
dziennika lekcyjnego, korzystanie z
funkcji kontaktu z uczniami,
rodzicami i współpracownikami
- Scenariusze lekcji;
- Zapisy w dzienniku;
- Prezentacje multimedialne;
- Materiały dydaktyczne
4
Wykorzystywanie metod
aktywizujących, sprzyjających
procesowi uczenia się
- Prowadzenie burzy mózgów,
dyskusji panelowej, stacji zadaniowej
itp.
- Notatki własne
Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych
- Opracowywanie przy pomocy
technik komputerowych narzędzi
pomiaru dydaktycznego: testy,
kartkówki, karty pracy
- Testy;
- Karty pracy;
- Kartkówki
§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem z innymi
nauczycielami (w tym
w ramach WDN)
- Udział w pracach zespołu
języków obcych;
- Opracowanie i udostępnianie
materiałów dydaktycznych
oraz scenariuszy zajęć;
- Udział w szkoleniach
i warsztatach w celu wymiany
doświadczeń, ciekawych
pomysłów z innymi nauczycielami;
- Prowadzenie lekcji pokazowych
dla nauczycieli stażystów
Okres stażu - Materiały dydaktyczne
- Zaświadczenia z udziału
w szkoleniach
5
i kontraktowych;
- Zajęcia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy
Współpraca z nauczycielami
innych przedmiotów
- Wspólne opracowywanie
scenariuszy uroczystości
szkolnych, konkursów
(np. Dzień Języków Obcych,
Tydzień Europejski);
- Wymiana doświadczeń
dotyczących pracy dydaktycznej
oraz wychowawczej
Okres stażu - Scenariusze;
- Zdjęcia
Upowszechnianie i promocja
własnych doświadczeń, metod
i form pracy
- Opublikowanie na portalach
internetowych planu rozwoju
zawodowego, scenariuszy zajęć
i uroczystości
Na bieżąco - Publikacja w Internecie
§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych
Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
Promowanie szkoły
w środowisku
- Współorganizowanie
okolicznościowych uroczystości
szkolnych (Festyn rodzinny,
Jarmark świąteczny)
Okres stażu - Dokumentacja szkolna;
- Zdjęcia
Wspieranie uczniów w
poznawaniu
- Zajęcia dodatkowe dla uczniów
przygotowujących się
Okres stażu - Plany zajęć
- Zaświadczenia;
6
języka niemieckiego do konkursów, planowanie
i prowadzenie zajęć utrwalających
wszystkie sprawności językowe;
- Prowadzenie konsultacji dla
uczniów wymagających wsparcia w
nauce ze strony nauczyciela;
- Prowadzenie zajęć
przygotowujących do egzaminu
ósmoklasisty z języka
niemieckiego;
- Organizacja ogólnopolskiego
konkursu przedmiotowego Olimpus
- Certyfikaty
Współpraca z Instytutem
Goethego w Krakowie
- Organizacja i przygotowywanie
uczniów do egzaminów
państwowych z języka
niemieckiego Fit in Deutsch
Okres stażu - Zaświadczenia;
- Certyfikaty
Rozwijanie zainteresowań
uczniów oraz rodziców
do udziału w życiu szkoły
- Organizacja wyjazdów uczniów
do Goethe Institut w Krakowie
na różnorodne warsztaty;
- Współuczestnictwo w
wycieczkach klasowych;
- Zaproszenie rodziców do udziału
w prezentacjach publicznych
efektów pracy przy projektach
realizowanych przez ich dzieci;
Okres stażu - Karty wycieczek;
- Zdjęcia
7
- Przygotowanie „spotkania z
językiem niemieckim” dla rodziców;
- Prowadzenie kursu pierwszej
pomocy dla uczniów
Zastosowanie uzyskanych
dodatkowych kwalifikacji
zawodowych w codziennej
pracy
- Studia podyplomowe i kursy
w zakresie pracy z uczniem
niepełnosprawnym
Okres stażu - Dyplomy;
- Zaświadczenia
§ 8 ust. 3 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
Opis i analiza rozwiązywania
problemu edukacyjnego lub
wychowawczego uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i wdrożenie
zapisów zawartych w
dokonanej analizie
- Diagnoza problemów
edukacyjnych lub wychowawczych;
- Dostosowanie skutecznych
metod oraz oddziaływań
wychowawczych prowadzących
do rozwiązania problemu;
- Współpraca z Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczną
w zakresie pomocy uczniom
Okres stażu - Dokumentacja szkolna;
- Dokumentacja uczniów;
- Notatki własne;
- Plan zajęć
8
z dysfunkcjami;
- Współpraca z pedagogiem
szkolnym, psychologiem,
terapeutami, wychowawcami
i rodzicami;
- Systematyczna praca nad
rozwiązaniem problemu, aż
do wymiernego efektu
zamierzonych działań podczas
zajęć indywidualnych z uczniem
z niepełnosprawnością
intelektualną oraz całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi
Opracowanie programu kursu
„Mały ratownik”
- Prowadzenie zajęć z zakresu
udzielanie pierwszej pomocy
Okres stażu - Szkolne certyfikaty
Opracowanie programu Koła
Języka Niemieckiego
- Zajęcia realioznawcze dot.
obszaru krajów
niemieckojęzycznych
Okres stażu - Dokumentacja szkolna
9
§ 8 ust. 3 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli
szkół artystycznych – także nauczyciela konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
Pełnienie opiekuna stażu
nauczyciela stażysty lub
kontraktowego
- Ogół działań związanych z
pełnieniem określonej funkcji
Okres stażu - Wymagane dokumenty stażu;
- Notatki własne
Pełnienie opiekuna
studenckich praktyk
pedagogicznych
- Ogół działań związanych z
pełnieniem określonej funkcji
Okres stażu - Wymagane dokumenty praktyk
pedagogicznych;
- Notatki własne
Pełnienie funkcji
przewodniczącego zespołu
nauczycieli języków obcych
- Udział w spotkaniach zespołu
nauczycieli, wymiana
doświadczeń;
- Realizacja przydzielonych
zadań;
- Przekazywanie wiadomości,
dzielenie się otrzymanymi
materiałami z odbytych kursów,
szkoleń i warsztatów
Okres stażu - Protokoły zespołu
Przewodniczenie zespołom
zadaniowym
- Realizacja przydzielonego
zadania we współpracy z
powołanym zespołem
W zależności od potrzeb - Dokumentacja szkolna;
- Notatki własne
Pełnienie funkcji koordynatora
szkolnego programu „Mały
ratownik”
- Działania związane z
organizacją i wdrożeniem w/w
projektu
Okres stażu - Dokumentacja szkolna;
- Notatki własne
10
Opracowała: mgr Ewelina Biela – Szydek
Zatwierdzam do realizacji
........................................
miejscowość, data
........................................
pieczęć i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.