X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48185
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
 UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

mgr.......................
Nauczyciel PSP nr 3
01.09. 2019 – 31.05.2022
opiekun stażu: mgr.............

Cel główny: Pogłębianie wiedzy i umiejętności, poszerzanie własnego warsztatu pracy poprzez doskonalenie zawodowego
w celu podniesienia efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

§ 7. ust 2. pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu

doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust 3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w trakcie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE
1. Zastosowanie wiedzy
z zakresu psychologii,
pedagogiki i dydaktyki oraz
ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty.

2. Wstępna ocena swoich możliwości i umiejetnosci.

3. Pomocy społecznej
i postępowania w sprawach nieletnich.
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii,
pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach
doskonalenia zawodowego. Udział w szkoleniach dot. Awansu zawodowego.

2. Zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi
w/w dziedzin. Tworzenie bazy stron www
przydatnych w pracy nauczyciela.

3. Korzystanie z wiedzy i materiałów specjalistów
zatrudnionych w szkole.

4. Wykorzystanie wskazówek specjalistów do pracy
z dziećmi.

5. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania
bieżących problemów.

1. Ewaluacja własnych działań, określenie swoich mocnych i słabych stron.

2. Równomierne rozłozenie zaplanowanych prac, uzupełnianie braków.

1. Zapoznanie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich. Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Wrzesień 2019

Okres trwania stażu

Wrzesień 2019
Notatki własne.

Notatki własne.

Notatki własne.

Notatki własne.

Notatki własne.

Notatki własne.

Notatki własne.

Notatki własne.

§ 7. ust 2. pkt 2

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE
1. Poznawanie środowiska lokalnego i rodzinnego ucznia.

2. Praca z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

1. Diagnozowanie środowiska uczniów poprzez:
- indywidualne rozmowy z rodzicami,
- opracowanie kwestionariusza i przeprowadzenie wywiadu z rodzicami,
- zapoznanie się z dokumentacją, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznych, lekarzy, innych specjalistów,
- obserwacja, konsultacje ze specjalistami,
- współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

1. Przeprowadzanie diagnozy funkcjonalnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Dobór odpowiednich metod, form pracy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Opracowywanie programów rewalidacji indywidualnej uczniów.

4. Stała współpraca z rodzicami uczniów.

5. Motywowanie i przygotowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do udziału
w szkolnych konkursach i przedsięwzięciach.

1. Rozbudowywanie i modyfikowanie własnego warsztatu pracy:
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych, czasopism, kart pracy itp.;
- tworzenie bazy łączy do stron internetowych z materiałami dydaktycznymi.

2. Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

3. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

4. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów, m.in.
w trakcie zajęć rewalidacyjnych.

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli
o wyższym stopniu awansu zawodowego.

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stżu

Okres trwania stażu

Kwestionariusz wywiadu
z rodzicami, notatki
z obserwacji.

Karty i arkusze diagnozy.

Dokumentacja nauczyciela wspomagającego.

Opracowane programy.

Dzienniczki korespondencji, wpisy w dokumentacji uczniów.
Protokoły z konkursów, zdjęcia.

Zgromadzona literatura, materiały, czasopisma.
Baza łączy do stron internetowych.

Pomoce dydaktyczne, scenariusze.

Scenariusze zajęć.

Scenariusze zajęć, wybrane prace uczniów.

Notatki i wnioski
z obserwacji zajęć.

§ 7. ust 2. pkt 3

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE
1. Wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie prowadzonych zajęć rewalidacyjnych. 1. Stosowanie różnorodnych metod aktywizujących
( burza mózgów, gry dydaktyczne, mapy myśli, zabawy interaktywne itp.).

2. Stosowanie w trakcie zajęć rewalidacyjnych elementów różnych metod i technik terapeutycznych np. metoda Krakowska, Ruch Rozwijający, terapia ręki, trening umiejętności społecznych.

3. Współpraca oraz wzajemna wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami. Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Scenariusze zajęć, zapisy
w dzienniku.

Scenariusze zajęć, zapisy
w dzienniku.

Notatki własne.

§ 7. ust 2. pkt 4

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE
1. Współpraca z opiekunem stażu.

2. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły, opiekuna stażu.

3. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

3.Ocenianie skuteczności własnych działań. 1. Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy.

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, wnioski z obserwacji.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, scenariusze zajęć.

4. Rozmowy indywidualne z opiekunem, wymiana doświadczeń, refleksji.

1. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym:
- uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych,
- udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych.

2. Studiowanie literatury pedagogicznej:
- korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej,
- analizowanie czasopism pedagogicznych ,
- studiowanie literatury z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii, dydaktyki,
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

3. Podsumowanie własnych działań

1. Uzyskanie informacji zwrotnych od środowiska szkolnego ( opiekun stażu, grono pedagogiczne) Wrzesień 2019 r.

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu
Kontrakt.

Notatki i wnioski z obserwacji.

Scenariusze zajęć, wnioski z przeprowadzonych zajęć.

Notatki, wnioski z rozmów.

Scenariusze zajęć

Zaświadczenia.

Zgromadzona bibliografia oraz literatura metodyczno – dydaktyczna, baza łączy internetowych.

Sprawozdania roczne
i końcowe.

Rozmowy indywidualne.

§ 7. ust 2. pkt 5

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE
1. Doskonalenie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami. 1. Przekazywanie ciekawych scenariuszy, pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń innym nauczycielom.

2. Udział w pracach szkolnego zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

3. Praca zespołowa w gronie specjalistów w celu rozwiązywania bieżących problemów edukacyjnych, wychowawczych, psychologicznych. Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu Scenariusze, pomoce dydaktyczne, materiały szkoleniowe, notatki.

Sprawozdanie z działalności zespołu.

Wpisy w dokumentację uczniów.

§ 7. ust 2. pkt 6

Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnyc.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE

1. Uwzględnianie w pracy
problematyki środowiska lokalnego oraz
współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.

1. Koordynacja akcji ekologicznej zbierania baterii na terenie szkoły.

2. Rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów i rodziców poprzez różne akcje i konkursy, np. organizacja szkolnego konkursu ekologicznego dla klas młodszych.

3. Udział w organizacji imprez wewnątrzszkolnych, np. Mikołajki , Święta Wiosny dla
klas I-III oraz wspieranie innych imprez.
Angażowanie się w prace na rzecz wspólnoty szkolnej.

4. Wspólorganizacja wycieczek sprzyjajacuch poznawaniu środowiska lokalnego
Włączenie się w prace szkolnego koła wolontariatu.
Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Zdjęcia.

Zdjęcia protokoły
z konkursów.

Zapisyw dzienniku, zdjęcia.

Karty wycieczek, zdjęcia
z wycieczek
Zdjęcia, protokoły.

§ 7. ust 2. pkt 7

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE
1. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej i postępowaniem w sprawach nieletnich
a) analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie dotyczacuch pomocy społecznej, postępowania
w sprawach nieetnich, współpracy z Sądem
i kuratorem do spraw nieletnich.
b) znajomość praw dziecka określonych w konwencji
o prawach dziecka oraz ich realizacja
c) znajomość wewnątrzszkolnych regulaminów
i procedór

2. Analiza przepisów trawa oświatowego: analiza aktów prawnych i poznanie procedór nadawania stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz kryteriów i trybu dokonania oceny nauczycieli. Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Notatki własne.

Notatki własne.

§ 7. ust 2. pkt 8.

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.

ZADANIA DO WYKONANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI DOKUMENTOWANIE

1. Uwzględnianie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2.Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1. Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, kart pracy, dokumentacji szkolnej, zaproszeń, podziękowań oraz dyplomów dla laureatów konkursów organizowanych na terenie naszej szkoły.

2. Wykorzystanie w pracy z uczniami komputerowych programów edukacyjnych.

3. Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.

4. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej oraz metodyki, dydaktyki poprzez uczestnictwo w kursach internetowych.

1. Obecność i dyskusja na internetowych forach edukacyjnych.

2. Publikacja opracowanych przez siebie materiałów na portalach edukacyjnych, np. scenariuszy, zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym WWW.publikacje.edu.pl

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu

Okres trwania stażu
Prowadzona dokumentacja, karty pracy, dyplomy, zaproszenia.

Adresy portali edukacyjnych.

Baza łączy internetowych.

Zaświadczenia, dyplomy.

Adresy portali edukacyjnych.

Adresy portali edukacyjnych.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
Podpis nauczyciela

........................................
data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.