X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48184
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
(zastrzega się możliwość modyfikacji w trakcie trwania stażu)

1.Imię i nazwisko:....... nauczyciel mianowany.
2.Nauczany przedmiot: nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr ...
3.Posiadane kwalifikacje:
Studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Studiów Edukacyjnych
4.Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.

Czynności organizacyjne:
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Udział w seminarium dotyczącym planowania rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Sposób dokumentowania:
Kopie aktów prawnych, notatki.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Zaświadczenie.
Termin realizacji- IX 2019 r.

2.Sporządzenie projektu i planu rozwoju zawodowego
- Planowanie zadań na czas realizacji stażu.
- Opracowanie projektu i planu rozwoju zawodowego
Sposób dokumentowania:
Złożenie projektu i planu rozwoju zawodowego
Termin realizacji- IX 2019 r.

3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- zbieranie informacji o realizacji zadań, m.in.: zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa, scenariusze, zdjęcia, opracowania.
Sposób dokumentowania:
Zebrana dokumentacja – teczka.

4. Sporządzenie sprawozdania
- Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (opracowanie dokumentacji, analiza osiągniętych wyników, sformułowanie wniosków, autorefleksja).
Sposób dokumentowania:
sprawozdanie
Termin realizacji - VI 2022 r.

5.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
- Poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
- Przekazanie dokumentacji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Sposób dokumentowania:
Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego wraz z niezbędną dokumentacją formalna.
Termin realizacji - VI 2022 r.

Powinności niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 30 sierpnia 2019 poz. 1650) oraz Ustawą Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z dnia 13 kwietnia 2018 r. poz. 967, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 730, 1287).

§ 8 ust.1 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy,
w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Udział w doskonaleniu zawodowym oraz zdobywanie dodatkowych kwalifikacji
Formy realizacji:
- Udział w różnorodnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego, dostosowanych do potrzeb własnych i placówki (warsztaty, konferencje, szkolenia, rady szkoleniowe, seminarium, posiedzenia Rady Pedagogicznej).
2. Poznawanie i doskonalenie umiejętności stosowania różnorodnych metod pracy
Formy realizacji:
- Poznawanie nowych metod pracy poprzez studiowanie literatury, czasopism.
- Stosowanie różnorodnych metod pracy z dzieckiem.
- Udział w warsztatach i szkoleniach metodycznych.
- Zastosowanie poznanych metod w swojej pracy.
3.Prowadzenie warsztatów i zajęć otwartych
Formy realizacji:
- Przygotowanie programu warsztatów i lekcji otwartych.
- Omówienie celu zajęć z dyrektorem, nauczycielami
4.Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
Formy realizacji:
- Obserwowanie zajęć, wyciąganie wniosków.
5.Wzbogacenie wiedzy z zakresu fachowej literatury
Formy realizacji:
- Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi z zakresu psychologii, pedagogiki, logopedii i metodyki; gromadzenie materiałów.
- Udział w szkoleniach dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej.
6.Podnoszenie jakości nauczania poprzez wzbogacanie własnego warsztatu pracy
Formy realizacji:
- Przygotowywanie zadań, własnych pomocy i środków dydaktycznych, gier edukacyjnych.
- Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych poprzez stały kontakt z wydawnictwem.
- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
- Analiza i wybór programu nauczania pod względem merytorycznych wartości.
- Ewaluacja prowadzonych zajęć.
- Przygotowywanie informacji na gazetki ścienne.
- Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy, poszukiwanie pomysłów z różnorodnych źródeł.
7.Wykorzystanie w pracy dydaktycznej technologii komputerowej i informacyjnej oraz multimediów
Formy realizacji:
-Wykorzystanie komputera do przygotowania własnego warsztatu pracy (opracowanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem komputera i zasobów internetowych).
- Wykorzystanie informacji zaczerpniętych z publikacji internetowych przydatnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.
- Opracowanie dokumentacji przedszkolnej i szkolnej m.in. plany miesięczne, scenariusze zajęć, karty pracy, informacje dla rodziców, scenariusze uroczystości, sprawozdania, plany pracy.
- Korzystanie w pracy dydaktycznej z gier edukacyjnych.
- Projektowanie podziękowań, zaproszeń.
- Wzbogacanie pracy dydaktycznej o zdjęcia z wykorzystaniem aparatu fotograficznego, (relacja na stronie internetowej).
- Śledzenie bieżących zmian w prawie oświatowym.
- Udział w szkoleniu dotyczącego umiejętności korzystania z tablicy multimedialnej.
- Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy zawodowej.
- Śledzenie edukacyjnych stron internetowych pod kątem wyszukiwania ofert szkoleń, wypełnianie formularza zgłoszeń.
- Dokumentowanie przebiegu stażu – opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz dokumentacji awansu zawodowego. Tworzenie odpowiednich folderów z plikami.
- Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami).
- Samokształcenie (zbieranie informacji, pomysłów, wykorzystanie komputera i Internetu jako źródła inspiracji do zajęć, kształcenia, poszerzania wiedzy).
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy dydaktycznej z dziećmi oraz w pracy na rzecz przedszkola.
8.Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i komunikacyjnej
Formy realizacji:
-Wymiana informacji i materiałów dydaktycznych z innymi nauczycielami.
- Korespondencja z przedstawicielami wydawnictw. Otrzymywanie informacji od wydawnictwa i innych portali edukacyjnych.
- Korespondencja mailowa z rodzicami

§ 8 ust.1 pkt 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

1.Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy przedszkola
Formy realizacji:
- Analiza dokumentów przedszkolnych .
- Udział w radach pedagogicznych i różnorodnych formach kształcenia.
- Organizowanie spotkań z rodzicami podejmujących wybraną tematykę.
- Organizowanie warsztatów dla rodziców i dzieci.
- Organizowanie dla dzieci spotkań czytelniczych w celu rozwijania zainteresowań literaturą dziecięcą, (czytanie bajek przez nauczyciela, rodziców, gości zaproszonych).
- Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, „Mały Miś”
- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek w pobliżu przedszkola, na terenie miasta i poza nim.
- Organizowanie i współorganizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych; czuwanie nad ich przebiegiem.
- Podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami na różnym polu.
- Dbanie o wystrój przedszkola, sali przedszkolnej.
- Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach.
Prowadzenie obserwacji każdego dziecka; ocena gotowości szkolnej ucznia do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2.Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
Formy realizacji:
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
- Organizowanie zebrań,
uroczystości, warsztatów.
- Spotkania indywidualne.
- Włączanie rodziców w życie grupy i przedszkola.
-Zaangażowanie rodziców w opiekę w czasie wycieczek.
- Zachęcanie do zgłaszania propozycji warsztatów, zajęć otwartych, działań dydaktyczno-wychowawczych, wycieczek.
- Inicjowanie sytuacji sprzyjających dzieleniu się swoją pasją, zawodem.
- Współpraca z rodzicami oraz specjalistami w celu udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- Zachęcanie rodziców do aktywnego włączenia się w realizację programu „Cała Polska czyta dzieciom”.
- Zachęcanie rodziców do aktywnego włączenia się w organizację balu karnawałowego (m.in. zbiórka fantów, udzielenie pomocy).
3.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Formy realizacji:
- Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych.
- Opieka nad praktykantem (prowadzenie zajęć w obecności praktykanta, obserwacja zajęć prowadzonych przez praktykanta; analiza i wyciąganie wniosków).
- Sprawowanie funkcji opiekuna stażu – dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem.
- Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów.
4.Promowanie przedszkola
Formy realizacji:
- Sporządzanie słownej relacji, opisów imprez i uroczystości; relacja fotograficzna.
- Uczestnictwo w środowisku lokalnym (m.in. udział w spartakiadzie przedszkolaków, olimpiadzie ruchowo-zdrowotnej, obchody z okazji Dnia Drzewa, Dnia Ziemi itp.).
- Udział w ogólnopolskich programach, projektach.
- Udział dzieci w konkursach.
- Spotkania z osobami pełniącymi ważne funkcje społeczne (m.in. policjanci, strażacy, sportowcy, straż miejska, ratownik medyczny, pielęgniarka).
- Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr ....
5.Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych i dydaktycznych dzieci i uczniów
Formy realizacji:
- Indywidualna rozmowa z uczniem/dzieckiem i rodzicem.
- Swobodne rozmowy.
- Podejmowanie współpracy z dzieckiem/uczniem i rodzicem.
- Współpraca z pedagogiem w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi
Udzielenie i szukanie wsparcia w PPP.

§8 ust. 1 pkt 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

1.Doskonalenie własnego warsztatu pracy w zakresie działalności dydaktycznej i merytorycznej
Formy realizacji:
- Wzbogacanie wiedzy związanej z wykonywanym zawodem (studiowanie czasopism, literatury, poszukiwanie informacji w Internecie).
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego wewnętrznego i zewnętrznego (kursy, konferencje, szkolenia, warsztaty, rady pedagogiczne, rady szkoleniowe).
- Udział w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej (m.in. sprawozdania, protokoły, notatki, scenariusze zajęć).
2.Realizowanie różnorodnych programów i projektów.
Formy realizacji:
- Opracowanie i ich realizacja; wspieranie innych nauczycieli.
3.Praca i współpraca w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Formy realizacji:
- Współpraca ze specjalistami, nauczycielami i rodzicami.
- Gromadzenie informacji, dokumentów związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
- Dzielenie się własną wiedzą ze specjalistami, innymi nauczycielami i rodzicami.
- Wspieranie rozwoju każdego dziecka.
4.Opracowanie i wdrożenie własnego programu oraz współtworzenie program
Formy realizacji:
- Opracowanie programu działań.
- Przedstawienie programu na radzie pedagogicznej
Prowadzenie zajęć w oparciu o program.
5.Organizowanie i przeprowadzanie konkursów na terenie przedszkola
Formy realizacji:
- Opracowanie i przeprowadzenie konkursów wewnątrzprzedszkolnych
Przygotowanie dyplomów, nagród.

Sposób dokumentowania realizowanych zadań:
zaświadczenia, wykaz literatury, notatki własne, scenariusze zajęć, zdjęcia, harmonogram warsztatów, potwierdzenie dyrektora.
arkusz obserwacji zajęć, przygotowane pomoce, materiały dydaktyczne, zapisy w dzienniku, program nauczania, materiały własne, wykaz źródeł informacji, wykaz stron internetowych, program Microsoft Office, płyty CD, DVD, pendrive, poczta elektroniczna,
karty wycieczek, fotorelacja, notatki, wniosek o dopuszczenie programu do realizacji, Uchwała Rady Pedagogicznej, potwierdzenie dyrektora przedszkola o realizacji programu, dokumentacja realizowanego programu.

Zatwierdzam do realizacji:
Opracowała:
data i podpis dyrektora
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.